Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Ansökan om tonnageskattskyldighet och deklarationsskyldighet (90/2012)

Har getts
25.10.2017
Diarienummer
A203/200/2017
Giltighet
1.11.2017 - 20.1.2022
Bemyndigande
L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
Ansökan om tonnageskattskyldighet och deklarationsskyldighet (A11/200/2012)

Godkännande som tonnageskattskyldig ansöks hos Koncernskattecentralen

Godkännande som tonnageskattskyldig ansöks med blankett 69. I ansökan måste finnas nödvändiga uppgifter och dokument om bolagets verksamhet och om de omständigheter som kan inverka på värderingen av villkoren för godkännande som tonnageskattskyldighet.

Bolaget ska såsom bilaga till sin ansökan lämna in uppgifterna om bolagets alla tonnagebeskattade fartyg med blankett 69A och de fartygsspecifika uppgifterna med blankett 69B. Bolaget ska för fastställande av förskottsskatt med blankett 68 lämna in en kalkyl över inkomsterna som ska tonnagebeskattas.

Bolaget ska ansöka om tonnageskattskyldighet inom tre månader från det då bolaget registrerades.

Lämnande av uppgifter för de år som infaller på tonnageskatteperioden

Koncernskattecentralen verkställer bolagets tonnagebeskattning samt inkomstbeskattningen för skatteår som infaller på tonnageskatteperioden. En tonnageskattskyldig är skyldig att lämna in separata skattedeklarationer över tonnagebeskattad verksamhet och inkomstbeskattad verksamhet, med iakttagande av bestämmelserna om deklarationsskyldighet i lagen om beskattningsförfarande. Skyldigheten enligt 7 a § i den lagen att lämna in deklarationen elektroniskt gäller dock inte skattedeklaration för tonnagebeskattad verksamhet.

Bolaget ska dessutom lämna för verkställandet av inkomstbeskattningen behövliga övriga uppgifter och utredningar. Skatteförvaltningen meddelar närmare förskrifter om hur uppgifterna och utredningarna ska ges in. Bolaget lämnar uppgifterna över inkomster som ska tonnagebeskattas med blankett 68. Över sin verksamhet som ska inkomstbeskattas lämnar bolaget blankett 6B med bilagor.

Om alla förändringar som kan inverka på behörigheten som tonnageskattskyldig anmäls med blanketterna 68, 69A och 69B. Inkomsten av verksamheten som ska tonnagebeskattas beräknas för uppföljning av statliga stöd även i enlighet med lagstiftningen som gäller inkomstbeskattningen. Bolaget ska därför årligen lämna in uppgifterna om verksamheten som ska tonnagebeskattas även med skatteblanketterna 6T och 62. Då skatteårets inkomst beräknas, anses bolaget ha gjort alla tillgängliga avdrag och maximala avskrivningar. Vid beskattningens verkställande tillämpar man de uppgifter om anskaffningsutgifter som inte avskrivits i bokföringen och de utgiftsrester som inte avskrivits i inkomstbeskattningen och som anmäldes då ansökan om tonnageskattskyldighet lämnades in.

Om bolaget har både verksamhet som tonnagebeskattas och verksamhet som inkomstbeskattas, ska bolaget lämna in åtminstone följande deklarationsblanketter:

  • verksamhet som inkomstbeskattas: 6B och 62
  • verksamhet som tonnagebeskattas: 68, 69A och 69B
  • verksamhet som ska tonnagebeskattas för uppföljning av stödet: 6T och 62

Ytterligare information om tonnagebeskattning lämnas från Koncernskattecentralen av Veli-Matti Järnefelt tfn 029 512 6354 och Antero Massinen tfn 029 512 6214

Lauri Savander ledande skattesakkunnig

Veli-Matti Järnefelt skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2017