Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ändring av mervärdesskatten på prenumererade tidningar och tidskrifter

Har getts
31.1.2012
Diarienummer
A3/430010/2012
Giltighet
Från och med 1.1.2012
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

Lagen om ändring av mervärdesskattelagen (1202/2011) stadfästes 2.12.2011. Enligt lagen höjdes skattesatsen som tillämpas på försäljning, gemenskapsinternt förvärv och import av tidningar och tidskrifter som prenumereras för minst en månads tid från 0 % till 9 % fr.o.m. 1.1.2012.

På lösnummerförsäljning av tidningar och tidskrifter tillämpas den allmänna skattesatsen på 23 %. Ändringen påverkar inte deras beskattning. Lagändringen påverkar inte heller beskattningen av försäljning av tidnings- eller tidskriftsupplaga till ett allmännyttigt samfund som avses i 56 § av mervärdesskattelagen.

1. Begreppet tidning och tidskrift samt förutsättningen för prenumerationsförsäljning

I mervärdesskattelagen (MomsL) har begreppet tidning och tidskrift inte definierats. Inom rätts- och beskattningspraxis har man hänvisat till definitionen i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (13.6.2003/460) (och tidigare tryckfrihetslagen (1/19)). Som en tidning eller tidskrift har det räknats en tidning som utkommer med minst fyra olika nummer per år, har en ansvarig chefredaktör samt en form och sammansättning som motsvarar den allmänna uppfattningen om tidningar och tidskrifter. I lagen om yttrandefrihet i masskommunikation har det fastslagits att utgivaren av en periodisk publikation ska utse en ansvarig redaktör, vars uppgift är att bl.a. leda och övervaka det redaktionella arbetet och besluta om innehållet i den periodiska publikationen. Ett tryckeri som är försäljare för den prenumererade tidningen borde därför också fungera som tidningens utgivare för att det ska vara fråga om försäljning av tidningar och tidskrifter med reducerad skattesats. I annat fall är det främst fråga om försäljning av en tillverkningstjänst på vilken den allmänna skattesatsen tillämpas (i de fall som avses i 56 § av MomsL är upplagans försäljning ändå skattefri).

Den reducerade skattesatsen på 9 % tillämpas endast på prenumererade tidningar och tidskrifter. En förutsättning för prenumerationsförsäljning är att tidningen delas ut direkt till läsaren, dvs. leveransen av tidningen ska vara adresserad. Med försäljning av tidningar genom prenumeration avses i beskattningspraxis förutom försäljning av tidningar som levereras direkt till prenumerantens adress, även situationer där förlaget som fungerar som utgivare säljer en årgång av tidningen till en förening eller annat samfund och tidningen delas ut direkt till föreningens eller samfundets medlemmar. Tidningens utgivare ska alltså ansvara för att tidningen delas ut direkt till läsarna.

Den reducerade skattesatsen på tidningar och tidskrifter berör endast prenumerationsförsäljning av varor, dvs. tryckta exemplar, och tillämpas inte på försäljningen av elektroniska faksimilexemplar av de tryckta tidningarna eller elektroniska tidningar, utan dessa räknas som tjänster. Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2007 liggare 2505 tillämpas inte anslutningsprincipen på försäljning av webbtidningar i anslutning till försäljningen av tryckta tidningar och således inte heller skattesatsen för den tryckta tidningen.

2. Tidningsprenumerantens avdragsrätt

Avdragsrätten på den mervärdesskatt som ingår i prenumererade tidningar och tidskrifter bestäms utifrån den allmänna bestämmelsen (102 § i MomsL). Den skatt som ingår vid anskaffningen av tidningar och tidskrifter får dras av när tidningen skaffats för skattepliktig rörelse. Detta motsvarar förfarandet med avdragsrätt på tidningar i lösnummer som skaffats redan före ändringen av skattesatsen för prenumererade tidningar. Om anskaffningen hänför sig till något annat än skattepliktig rörelse eller om avdragsrätten har begränsats kan skatten inte avdras.

När en momsskyldig näringsidkare prenumererar på tidningar till sina verksamhetslokaler för kundernas eller personalens bruk hänför sig anskaffningen oftast till skattepliktig rörelse och avdragsrätten kan utnyttjas.

Tidningar som beställs hem är oftast privat konsumtion. Mervärdesskatten på tidningar som prenumereras hem till arbetstagaren kan emellertid avdras om det är fråga om en facktidning eller annan tidning som ansluter till personens arbetsuppgifter och utförandet av uppgifterna på goda grunder förutsätter att tidningen prenumereras till arbetstagarens hem. Arbetsgivaren ska vara tidningens beställare och fakturan ska adresseras till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren betalar fakturor som adresserats till arbetstagaren kan skatten inte avdras.

Exempel:

1. En frisersalong prenumererar på olika tidningar och tidskrifter så att kunderna kan läsa dem i salongen.

Anskaffningarna har gjorts för skattepliktig rörelse och frisersalongen har rätt att avdra mervärdesskatten på anskaffningarna.

2. Ett telebolag prenumererar på en dagstidning till arbetstagarens hem.

Avdragsrätten kan inte utnyttjas eftersom anskaffningen hänför sig till arbetstagarens privata konsumtion.

3. Beskattning av eget bruk

Bestämmelserna i anslutning till beskattningen av eget bruk tillämpas också på tidningar och tidskrifter när tillämpandets villkor uppfylls.

Med uttag av varor för eget bruk avses att näringsidkaren tar en vara för privat konsumtion, överlåter en vara utan vederlag eller överför, eller på något annat sätt tar en vara i annan användning än sådan som berättigar till avdrag. Bestämmelserna om varor i eget bruk tillämpas endast om avdrag har kunnat göras för varan eller om varan har tillverkats i samband med den momspliktiga rörelsen.

Överlåtelse i form av ett varuprov betraktas inte som eget bruk av varan (25 § i MomsL). Gratis utdelning av provexemplar av tidningar och tidskrifter som säljs genom prenumeration eller i lösnummer, eller introduktionserbjudanden på prenumerationstidningar på viss tid föranleder inte beskattning av eget bruk. Arbetsexemplar som ges till exempel åt frilansredaktörer föranleder inte heller beskattning av eget bruk.

Bestämmelserna om eget bruk tillämpas i situationer då bolaget utan vederlag prenumererar på tidningar till arbetstagare eller intressegrupper utanför bolaget och det inte handlar om ovannämnda bruk som berättigar till avdrag. Bestämmelserna om eget bruk tillämpas också vid överlåtelse av tidningsprenumerationer för privat bruk till exempel i samband med marknadsförings- och försäljningskampanjer när det inte är fråga om provexemplar (t.ex. som olika tävlingspriser). På tidningar och tidningsprenumerationer som överlåts för personalens privata konsumtion tillämpas beskattning av eget bruk utan en nedre eurogräns. Vid gratisöverlåtelser i form av affärsgåva eller i samband med marknadsförings- och försäljningskampanjer ska beskattning av eget bruk tillämpas om överlåtelsens värde för mottagaren överskrider 35 euro (Skatteförvaltningens anvisning Momsbeskattningen av eget bruk och av överlåtelser till ett lägre pris än det gängse värdet, Dnr 621/40/2009, HFD 3.10.2006 liggare 2532).

Så kallade gratistidningar delas ut till läsarna gratis antingen hemburna eller på allmänna platser som t.ex. affärer, gator eller i fordon i kollektivtrafiken och sålunda säljs de inte till läsarna. Tidningar av denna natur kan inte anses ha något ekonomiskt värde för mottagaren och på gratis utdelning av gratistidningar tillämpas därför inte bestämmelserna om beskattning av eget bruk. Inkomsten från gratistidningar kommer oftast från försäljningen av reklam- och annonsplatser, vilket är en försäljning av immateriell tjänst som faller under den allmänna skattesatsen. Om det uppbärs ett vederlag för en gratistidning, t.ex. när en tidning som i allmänhet är gratis beställs hem, är det inte fråga om en gratistidning vad denna försäljning beträffar. På mervärdesbeskattningen av tidningsförsäljningen tillämpas i detta fall det som föreskrivs om prenumererade tidningar och tidskrifter.

För eget bruk av tidningar och tidskrifter bestäms skattegrunden enligt 74 § i MomsL. Om det handlar om en köpt tidning är skattegrunden inköpspriset eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

För vara som tillverkats själv utgörs skattegrunden av de direkta och indirekta kostnaderna för tillverkningen. Det handlar uttryckligen om tillverkningskostnaderna och inga andra kostnader, t.ex. marknadsföringskostnader, ska ingå i kostnaderna. Vid försäljningen av prenumererade tidningar och tidskrifter ingår oftast också försäljning av reklam- och annonstjänster. Vid beräknandet av skatten för eget bruk får inte kostnader som hänför sig till försäljningen av reklam- och annonstjänster ingå i tillverkningskostnaderna.

4. Internationella situationer

När prenumererade tidningar levereras från utlandet till Finland eller från Finland utomlands, tillämpas bestämmelserna för internationell handel med varor. Med information om det finns i Skatteförvaltningens anvisningar: Mervärdebeskattning i EU-varuhandeln, Mervärdesbeskattningen i exporthandeln och Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland.  Information om särställningen i fråga om Åland finns i Skatteförvaltningens anvisning Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen.

5. Rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter

På beviljade rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter tillämpas den momssats som var i kraft då de prenumererade tidningarna levererades eller som gällde under den månad till vilken det gemenskapsinterna förvärvet skulle hänföras.

Exempel:

Kunden beställer en tidning för ett år fr.o.m. 1.11.2011. Försäljaren ger kunden en rabatt för snabb beställning. Kunden betalar beställningen år 2012. Tidningarna levereras både år 2011 och år 2012. På den rabatt som hänför sig på tidningar som levereras år 2011 tillämpas en skattesats på 0 % och på den rabatt som hänför sig på tidningar som levereras år 2012 tillämpas en skattesats på 9 %.

På en rättelsepost som hänför sig till en förskottsbetalning som influtit år 2011, tillämpas skattesatsen 0 %, trots att tidningarna levereras under år 2012 eller senare.

6. Ikraftträdande

Skattesatsen på 9 procent tillämpas således när tidningen levererats eller tagits i eget bruk 1.1.2012 eller senare eller om tidningens gemenskapsinterna förvärv hänför sig till kalendermånaderna efter att lagen trätt i kraft. På förskottsbetalningar som har influtit före lagen trätt i kraft tillämpas skattesatsen 0 %.

När betalningen av beställningen har influtit till försäljaren senast 31.12.2011 för tidningar som levereras 1.1.2012 eller senare tillämpas skattesatsen 0 % på försäljningen av dessa tidningar. Den skattesats som tillämpas på försäljningen fastställs utifrån tidpunkten för leveransen av varan eller den tidpunkt som en eventuell förskottsbetalning utförs. Faktureringstidpunkten spelar t.ex. ingen roll. På fakturan ska försäljning med olika skattesatser specificeras (209b § i MomsL). Om tidningsprenumerationen har fakturerats med skattesatsen 9 % för tidningar som levereras 1.1.2012 eller senare och försäljaren får betalningen före 1.1.2012 ska försäljaren leverera en korrigerad faktura med 0 % mervärdesskatt till en skattepliktig köpare. Den skattepliktiga köparen kan inte avdra en felaktigt angiven skatt och försäljaren ska redovisa skatten på rätt sätt oberoende av det felaktiga skattebeloppet.

Exempel:

Kunden beställer en tidning för ett år. Beställningen börjar 15.11.2011. Prenumerationen faktureras 20.11.2011 halvårsvis (15.11.2011-14.5.2012 och 15.5.2012-14.11.2012). Förfallodagen för den första perioden är 28.12.2011 och för den andra 28.6.2012.

a) Kunden betalar båda perioderna 22.12.2011.

Eftersom försäljningspriset har influtit till försäljaren före 1.1.2012 tillämpas skattesatsen 0 % på hela försäljningen. Om skattesatsen 9 % använts för de tidningar som levereras 15.5.2012-14.11.2012 på den faktura kunden fått, ska försäljaren ge den skattepliktiga kunden en ny korrigerad faktura med skattesatsen 0 procent.

b) Kunden betalar den första perioden 3.1.2012 och den andra 28.6.2012.

Eftersom betalningen har flutit till försäljaren 1.1.2012 eller senare ska försäljningen under den första faktureringsperioden indelas i försäljning med 0 % moms för tidningar som levererats 15.11.2011-31.12.2011 och 9 % för tidningar som levereras 1.1.-14.5.2012. På fakturan ska försäljning med olika skattesats specificeras. Skattepliktiga kunder ska ges en ny korrigerad faktura om skattesatsen 0 % använts för den första faktureringsperioden på fakturan. I den här korrigerade fakturan ska tidningar som levererats 15.11.2011-31.12.2011 faktureras enligt skattesatsen 0 % och tidningar som levereras 1.1.2012-14.5.2012 med skattesatsen 9 %. Skattesatsen 9 % gäller för hela den andra faktureringsperioden.

På gemenskapsinterna förvärv för tidningar som prenumererats för minst en månad och som bör hänföras till januari 2012 eller senare, tillämpas den nya skattesatsen 9 %. Ett gemenskapsinternt förvärv hänförs till kalendermånaden efter den månad under vilken skyldigheten att betala moms uppkommit. Skyldigheten att betala skatt uppkommer då förvärvet har gjorts. Förvärvet har gjorts vid den tidpunkt som varan har tagits emot eller som den skulle ha tagits i eget bruk. Om man ger köparen en slutlig faktura under leveransmånaden, ska det gemenskapsinterna förvärvet hänföras till leveransmånaden.

Exempel:

Ett företag gör en årsprenumeration från Sverige. Tidningarna som levereras i december 2011 faktureras i januari 2012. Skattesatsen som tillämpas på det gemenskapsinterna förvärvet är 9 %, eftersom det gemenskapsinterna förvärvet hänför sig till januari 2012. Om både leverans och fakturering sker i december 2011 är skattesatsen som ska tillämpas 0 %.

Ledande skattesakkunnig
Päivi Taipalus

Överinspektör, Koncernskattecentralen
Sami Puska


Sidan har senast uppdaterats 20.2.2012