Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

HFD:s beslut 8.9.2011 HFD:2011:75 om momsbeskattning av en förening som bedriver intressebevakning

Har getts
11.11.2011
Diarienummer
A26/00 00 00/2011
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (1557/95)

Högsta förvaltningsdomstolen gav 8.9.2011 sitt årsboksavgörande HFD 2011:75, som gällde en förening som hade som syfte för sin verksamhet att driva sina medlemmars allmänna intressen. Enligt avgörandet kunde de medlemsavgifter som föreningen uppbar inte behandlas som momspliktiga eftersom den medlemsavgift som medlemmarna betalade till föreningen inte kunde hänföras på grund av karaktären i föreningens verksamhet till någon bestämd tjänst som föreningen producerade och det fanns inget direkt samband mellan föreningens verksamhet och den nytta som den medförde för en enskild person. Eftersom det således inte fanns något direkt samband mellan föreningens tjänst och den medlemsavgift som en medlem betalade till föreningen, var medlemsavgiften inte något vederlag för tjänster som föreningen utförde för medlemmens räkning. Således hade föreningen inte bedrivit hela sin verksamhet i form av en sådan rörelse som avses i 1 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. HFD konstaterade att föreningen således inte kunde bli momsskyldig på ansökan med stöd av 12 § 1 mom. i mervärdesskattelagen för hela den verksamhet som avsågs i föreningens ansökan om förhandsavgörande och inte dra av hela den moms som ingick i föreningens kostnader.

HFD har i sin motivering hänvisat till bl.a. EU-domstolens dom av 12.2.2009 i mål C-515/07 (VNLTO). Enligt domen´s motivering främjade VNLTO jordbrukssektorns intressen. Föreningens medlemmar bestod av företagare, som betalade en medlemsavgift som till största delen gick till verksamhet som syftade att tillvarata medlemmarnas allmänna intressen. I punkt 34 i domen konstaterar EU-domstolen att verksamheten som föreningen bedriver för att tillvarata sina medlemmars allmänna intressen inte utgör sådan verksamhet som omfattas av moms i den mening som avses i artikel 2.1 i sjätte mervärdesskattedirektivet eftersom den inte består i leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som sker mot vederlag.

1. Betydelsen av högsta förvaltningsdomstolens beslut

HFD:s avgörande av 8.9.2011 har betydelse i de fall där det bedöms om det finns ett direkt samband mellan det vederlag föreningen fått och de levererade varorna och de tillhandahållna tjänsterna och om överlåtelsen av varorna och tjänsterna således kan vara momspliktig.

Beslutet påverkar bl.a. ställningen av de allmännyttiga föreningar som bedriver sådan intressebevakning som beskrivs i beslutet. En del av de allmännyttiga föreningar som bedriver intressebevakning har frivilligt ansökt om registrering i registret över momsskyldiga, varvid dessa föreningar har betalat moms på all den verksamhet som föreningen bedrivit i form av rörelse och hittills även på medlemsavgifterna. HFD: avgörande av 8.9.2011 ändrar denna tidigare praxis. Sådana föreningar som bedriver sådan intressebevakning som beskrivs i beslutet under motsvarande omständigheter och där medlemsavgifterna inte har ett direkt samband till de varor som levereras och de tjänster som tillhandahålls till medlemmarna ska i framtiden behandla sin verksamhet som momsfri. Sådana föreningar ska anmäla nedläggningen av den momspliktiga verksamheten till registret över momsskyldiga med blankett Y4. Blanketten ska skickas till adressen: PRS - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Föreningen kan dock utöver intressebevakningen, som ska behandlas som momsfri, kanske även ha sådan verksamhet i form av rörelse som fortfarande möjliggör ansökan om registrering i registret över momsskyldiga. Föreningen kan till denna del fortfarande fortsätta sin verksamhet som momsskyldig.

Medlemsavgifterna som medlemmarna betalar till föreningen kan i andra situationer fortfarande ha ett direkt samband till de överlåtna varorna och tjänsterna. I dessa fall kan medlemsavgifterna betraktas som vederlag för de överlåtna varorna och tjänsterna. HFD: beslut medför inga ändringar i sådana föreningars verksamhet.

2. Tillämpningstidpunkt

Skatteförvaltningen anser att man ska bereda föreningarna tid så att de ska kunna bereda sig på ändringen. Principerna i högsta förvaltningsdomstolens avgörande ska således iakttas fr.o.m. 1.1.2012.

 

Ledande sakkunnig Päivi Taipalus

Ledande sakkunnig Riitta Soininen
Savolax-Karelens företagsskattebyråSidan har senast uppdaterats 21.11.2011