Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Mutor och vissa andra utgifter vid beskattningen av företag

Har getts
14.3.2017
Diarienummer
A13/200/2017
Giltighet
- 30.5.2021
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/10)
Ersätter anvisningen
Mutor och vissa andra utgifter vid beskattningen av företag (Dnr 383/345/2011, 16.6.2011)

Denna anvisning har getts med anledning av OECD:s landsrapport om Finland från år 2010. I rapporten fästes det uppmärksamhet vid bl.a. att det saknas en särskild anvisning för skattskyldiga om mutande.

I anvisningen beskrivs det hur utgifter för mutor ska behandlas vid beskattningen av företag. Anvisningen har granskats och uppdaterats 14.3.2017. Dessutom har anvisningens avsnitt som gäller mutbrott uppdaterats med de förutsättningar som måste uppfyllas för att Skatteförvaltningen t.ex. vid misstanke om brott kan ge beskattningsuppgifter till andra myndigheter.

Därutöver har Skatteförvaltningen gett anvisningarna som nämns nedan om hur donationer och representationsutgifter ska behandlas vid beskattningen.

För personalen inom statsförvaltningen gäller anvisningen om gästfrihet, förmåner och gåvor som finansministeriets personalavdelning gett 23.8.2010 (FM/1592/00.00.00/2010). Anvisningen redogör för de frågor som tjänstemän inom statsförvaltningen ska beakta om de erbjuds gästfrihet i olika former.

Bestämmelse om mutor

Enligt 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet är utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster avdragbara i den skattskyldiges näringsverksamhet. Enligt 16 § 8 punkten i samma lag anses mutor samt förmåner med karaktär av mutor inte vara utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande.

Utgifter för givande av mutor eller förmåner med karaktär av mutor är icke-avdragbara. Bestämmelsen gäller alla mutor och liknande förmåner som getts i osakligt syfte. Inte bara mutor som getts i Finland utan även mutor som getts utomlands eller mutor i anslutning till gränsöverskridande verksamhet är icke-avdragbara. Mututgifter är inte avdragbara ens när det ur givarens synvinkel är nödvändigt att ge mutor för att förvärva inkomst.  Bestämmelsen täcker alla situationer där den som ger muta har haft för avsikt att påverka mottagarens tjänsteåtgärder eller uppgifter, oavsett vilken ställning mottagaren har. Mottagaren av en förmån som ska betraktas som muta kan vara exempelvis en finländsk eller en utländsk tjänsteman eller en anställd på ett annat företag. En muta kan ges utan vederlag eller den kan ha iklätts formen av en skenbar motprestation, exempelvis som konsultarvode till mottagaren eller dennes intressentkrets. Mutor kan även ges i form av överlåtelse av egendom till underpris. (RP 187/2005)

Inkomstskattelagen eller inkomstskattelagen för gårdsbruk innehåller inte särskilda bestämmelser om mutor. Mutor kan dock inte betraktas som utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande (naturliga avdrag) som avses i 29 § i inkomstskattelagen eller 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk. Mutor är således inte avdragbara från inkomst som beskattas enligt inkomstskattelagen eller från inkomst av jordbruk.

Mutbrott

I bestämmelserna om mutbrott (16, 30 och 40 kap.) i strafflagen (1889/39) kriminaliseras givandet och mottagande av muta eller annan förmån under vissa omständigheter. Mututgifternas icke-avdragbarhet vid beskattningen beror inte på om det straffrättsliga rekvisitet uppfylls och begränsar sig inte heller till situationer där ett åtal om mutbrott har inletts eller där det vid straffprocessen har getts dom i ärendet. Icke-avdragbara utgifter är både utgifter för mutor enligt strafflagen och utgifter för andra förmåner med karaktär av muta.

I 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter föreskrivs om Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter. Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter om den skattskyldige t.ex. till en statlig eller kommunal myndighet eller en sammanslutning som sköter offentliga uppgifter, om det finns skäl att misstänka att det har begåtts ett brott för vilket det strängaste föreskrivna straffet är fängelse i mer än sex månader och uppgifterna kan behövas för utredning av brottet (18 § 2 punkten i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter). Beskattningsuppgifter kan lämnas på eget initiativ också t.ex. till centralen för utredning av penningtvätt, när det i samband med skattekontrollen har upptäckts tvivelaktiga affärstransaktioner eller när det kan misstänkas att medel som ingår i en affärstransaktion används till finansiering av terrorism eller till straffbart försök till detta (18 § 6 punkten i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter).

Dessutom kan Skatteförvaltningen med stöd av 19 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter i enskilda fall på begäran lämna ut beskattningsuppgifter till åklagar- och förundersökningsmyndigheter t.ex. för förebyggande, utredning och åtal av brott.

Vissa andra utgifter vid beskattningen

Donationer

Även avdragbarheten av gåvor och andra donationer som företag ger har begränsats vid beskattningen. Donationer betraktas i regel som vinstanvändning, som inte är avdragbar vid beskattningen. Undantag är sådana donationer som bara kan dras av i beskattningen för samfund i enlighet med 57 § i inkomstskattelagen samt ringa donationer till allmännyttiga och samtidigt lokala ändamål eller till ändamål som ligger nära företagets bransch. Donationers avdragbarhet har behandlats noggrannare i Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen för 2016 (Dnr A182/200/2016, 2.1.2017). Dessutom har Skatteförvaltningen gett en separat anvisning om donationsavdraget i 57 § i inkomstskattelagen,Donationsavdrag i samfundsbeskattningen.

Förutom det ovan nämnda är närmast sedvanliga reklamgåvor och gåvor till personalen avdragbara. Gåvorna till personalen kan i allmänhet dras av som lönekostnader eller annars som utgifter eller lönekostnader för att förvärva eller bibehålla inkomster. Karaktären på gåvor som getts åt personalen har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Gåvor på bemärkelsedag eller annan mindre gåva.

Representationsutgifter

Av representationsutgifterna är hälften avdragbara vid beskattningen med stöd av 8 § 8 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Anvisningar om hur representationsutgifter och marknadsförings-, reklam- och förhandlingsutgifter som står nära representationsutgifterna ska behandlas vid beskattningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Representationsutgifterna vid inkomstbeskattningen

Rättsfall

HFD 1957 II: 91
I avgörandet godkändes julgåvor till tjänstemän inte som avdragbara. Julgåvorna bestod till största delen av penninggåvor.

HFD 1974 liggare 1390
Provision med karaktär av mutor som en målar- och reparationsfirma hade betalat till en tjänsteman som var anställd hos uppdragsgivaren skulle inte betraktas som avdragbar utgift vid beskattningen av firman. Firman fick inte heller dra av de kostnader för utlandsresor som den betalat för tjänsteman-nens chef.

HFD 1985 liggare 5265
Ett byggföretag ansågs ha gett en biträdande stadsdirektör en förmån av gåvokaraktär när företaget byggde en bastu för denne med förlust. Förlusten, vars värde hade fastställts enligt uppskattning, kunde inte betraktas som en utgift för rörelseinkomstens förvärvande eller bibehållande och därmed hade byggföretaget inte rätt att dra av den från sin inkomst.


Lauri Savander ledande skattesakkunnig

Nina Salakka överinspektörSidan har senast uppdaterats 22.3.2017