Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mutor och vissa andra utgifter vid beskattningen av företag

Har getts
16.6.2011
Diarienummer
383/345/2011
Giltighet
16.6.2011-13.3.2017
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/10)

I OECD:s landsrapport om Finland som publicerades i oktober 2010 fäste OECD uppmärksamhet vid bl.a. att det saknas en särskild anvisning till skattskyldiga om bestickning. Med anledning av detta ger Skatteförvaltningen anvisning om icke avdragsgillhet av utgifter för bestickning vid beskattningen av företag. Därutöver har Skatteförvaltningen tidigare gett nedannämnda anvisningar om hur donationer och representationsutgifter ska behandlas vid beskattningen.

För personalen inom statsförvaltningen gäller anvisningen om gästfrihet, förmåner och gåvor som Finansministeriets personalavdelning gett 23.8.2010 (FM/1592/00.00.00/2010). Anvisningen redogör för de frågor som tjänstemän inom statsförvaltningen ska ta i beaktande om de erbjuds gästfrihet i olika former.

Bestämmelse om mutor

Enligt NärSkL 7 § är utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande samt därav härrörande förluster avdragbara inom näringsverksamheten. Enligt NärSkL 16 § 8 punkten anses mutor samt förmåner med karaktär av mutor inte som utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande.

Utgifter för givande av mutor eller förmåner med karaktär av mutor är icke-avdragbara. Bestämmelsen gäller alla mutor och liknande förmåner som getts i osakligt syfte. Inte bara mutor som getts i Finland utan även mutor som getts utomlands eller mutor i anslutning till gränsöverskridande verksamhet är icke-avdragbara. Utgifter som utgörs av mutor är inte avdragbara ens när det ur givarens synvinkel är nödvändigt att ge mutor för att förvärva inkomst.  Bestämmelsen täcker alla situationer där den som ger muta har haft för avsikt att påverka mottagarens tjänsteåtgärder eller uppgifter, oavsett vilken ställning mottagaren har. Mottagaren av en förmån som ska be-traktas som muta kan vara exempelvis en finländsk eller en utländsk tjäns-eman eller en anställd på ett annat företag. En muta kan ges utan vederlag eller den kan ha iklätts formen av en skenbar motprestation, exempelvis som konsultarvode till mottagaren eller dennes intressentkrets. Mutor kan även ges i form av överlåtelse av egendom till underpris (RP 187/2005).

Inkomstskattelagen och inkomstskattelagen för gårdsbruk innehåller inte någon särskild bestämmelse om mutor. Mutor kan likväl inte betraktas som utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande (naturliga avdrag) som avses i ISkL 29 § eller GårdsSkL 4 §. Mutor är inte avdragbara från inkomst som beskattas enligt inkomstskattelagen eller från inkomst av jordbruk.

Mutbrott

I bestämmelserna om mutbrott (16, 30 och 40 kap.) i strafflagen (1889/39) kriminaliseras givandet och mottagande av muta eller annan förmån under vissa omständigheter. Att utgifter i form av mutor är icke-avdragbara vid be-skattningen är inte avhängigt av att det straffrättsliga rekvisitet ska vara uppfylld och icke-avdragbarheten är inte heller begränsad till de situationer där ett åtal om mutbrott är anhängigt eller där det vid straffprocessen har getts dom i ärendet. Icke-avdragbara utgifter är både utgifter för mutor enligt strafflagen och utgifter för andra förmåner med karaktär av mutor.

Vissa andra utgifter vid beskattningen

Donationer

Även avdragbarheten av gåvor och andra donationer som företag ger har begränsats vid beskattningen. Donationer betraktas i princip som vinstdisposition, som inte är avdragbar vid beskattningen. Ett undantag är endast de donationer för närmast allmännyttiga ändamål som avses i ISkL 57 §. Dessa donationer är avdragbara vid beskattningen av samfund. Därutöver är det närmast sedvanliga reklamgåvor som är avdragbara.  

Det finns anvisningar om avdragbarheten av donationer i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen för beskattningen 2010 (Dnr 919/32/2010, 5.1.2011). Skatteförvaltningen har gett en särskild anvisning om donationsavdraget i ISkL 57 § Skatteförvaltningen Avdrag för donationer i beskattningen och ansökan om namngivningsbeslut .

Representationsutgifter

Av representationsutgifterna är hälften avdragbara vid beskattningen med stöd av NärSkL 8 § 8 punkten. Anvisningar om hur representationsutgifter och marknadsförings-, reklam- och förhandlingsutgifter som står nära representationsutgifterna ska behandlas vid beskattningen finns i Skattemeddelande 4/1993 Representationsutgiftena vid beskattningen.

Rättsfall

HFD 1957 II: 91
I avgörandet godkändes julgåvor till tjänstemän inte som avdragbara. Julgåvorna bestod till största delen av penninggåvor.

HFD 1974 liggare 1390
Provision med karaktär av mutor som en målar- och reparationsfirma hade betalat till en tjänsteman som var anställd hos uppdragsgivaren skulle inte betraktas som avdragbar utgift vid beskattningen av firman. Firman fick inte heller dra av de kostnader för utlandsresor som den betalat för tjänsteman-nens chef.

HFD 1985 liggare 5265
Ett byggföretag ansågs ha gett en biträdande stadsdirektör en förmån av gåvokaraktär när företaget byggde en bastu för denne med förlust. Förlusten, vars värde hade fastställts enligt uppskattning, kunde inte betraktas som en utgift för rörelseinkomstens förvärvande eller bibehållande och därmed hade byggföretaget inte rätt att dra av den från sin inkomst.

Ledande sakkunnig Jari Salokoski

Specialsakkunnig Sirpa-Liisa VenesjärviSidan har senast uppdaterats 22.6.2011