Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anvisning om skattebesvärsförfarandet

Har getts
3.2.2014
Diarienummer
A17/200/2014
Giltighet
3.2.2014−31.12.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
7.1.2013 dnro A139/200/2012

Förvaltningsdomstolen leder skattebesvärsprocessen från och med den dag då ett besvärsärende inleds. Högsta förvaltningsdomstolen leder besvärsprocessen inom alla skatteslag. Skatteförvaltningen har utvecklat ett förfarande för behandlingen av skattebesvär i samarbete med justitieministeriet och domstolsväsendet. I denna anvisning behandlas frågor i anslutning till skattebesvärsförfarandena till den del dessa påverkar förvaltningsdomstolarnas och Skatteförvaltningens verksamhetsformer och dokumenttrafiken mellan dessa instanser.

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning med samma namn av den 7.1.2013. Förändringarna till följd av förfarandet med prejudikatbesvär som tillämpas från och med början av 2014 har beaktats i denna anvisning. Bilagan till anvisningen innehåller en förteckning över de koordinerande skattebyråer och uppbördsenheter som svarar för dokumenttrafiken mellan förvaltningsdomstolen och Skatteförvaltningen (bilaga 1) samt en förteckning över beskattningshandlingar enligt skatteslag som sänds till förvaltningsdomstolen (bilaga 2). Dessutom har vissa enstaka preciseringar gjorts i anvisningens olika punkter.

Anvisningen gäller samtliga skattebesvärsärenden där föremålet för besväret är ett beslut från Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen föreslår att förvaltningsdomstolarna beaktar de synpunkter i anslutning till förfarandet som tas upp i anvisningen i den utsträckning det anses vara påkallat. Skatteförvaltningens enheter, skatterättelsenämnden och Enheten för bevakning av skattetagarens rätt iakttar vid förfarandet med ändringssökande enhetliga förfaringssätt i hela landet.

Frågor som gäller ändringssökandet har även behandlats i andra anvisningar från Skatteförvaltningen, till exempel Anvisningar om skatterättelsenämndeförfarandet, Muntlig förhandling vid förvaltningsdomstolarna, Anvisningen om inledningstidpunkten för rättegången, Bevakning av skattetagarnas rätt inom skatteförvaltningen samt Att göra en ansökan om förhandsavgörande och undantagstillstånd och att meddela beslut i ärendet.

1 Förfaranden som tillämpas i skattebesvärsärenden

Bestämmelserna som reglerar behandlingen av skattebesvärsärenden varierar enligt skatteslag, och därför avviker förfarandena som tillämpas i behandlingen av skattebesvärsärenden från varandra inom de olika skatteslagen. Förfarandena kan indelas i tre huvudgrupper:

 • ärenden med ett obligatoriskt rättelseyrkandeförfarande (nedan omprövningsförfarande),
 • ärenden som Skatteförvaltningen inledningsvis behandlar som ett rättelseärende och sedan överför till förvaltningsdomstolen till den del yrkandet har avslagits (nedan överföringsförfarande) och
 • ärenden där man anför besvär direkt hos förvaltningsdomstolen (nedan förfarandet med ansökningsärenden).

Inom de skatteslag och -ärenden som omfattas av omprövningsförfarandet ska den skattskyldige i första hand söka ändring hos Skatteförvaltningen genom att begära omprövning, och först det beslut som meddelats i omprövningsbegäran får överklagas hos förvaltningsdomstolen. Omprövningsförfarandet tillämpas inom inkomstbeskattningen, förskottsuppbörden, arvs- och gåvobeskattningen samt fastighetsbeskattningen samt i ett ändringssökande som gäller rundradioskatten och kraftverksskatten. Omprövningsförfarandet tillämpas också på beslut enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (så kallad återbäring av energiskatt inom jordbruket), på ändringssökande enligt skattekontolagen och på skattekvittning enligt lagen om skatteuppbörd. Omprövningsförfarandet tillämpas även på ett ändringssökande som gäller en utomståendes försummelseavgift. En omprövningsbegäran avgörs antingen av skatterättelsenämnden eller av Skatteförvaltningen.

Inom de skatteslag som omfattas av överföringsförfarandet ska Skatteförvaltningen inledningsvis behandla den skattskyldiges besvär som ett omprövningsärende. Om Skatteförvaltningen rättar sitt beslut på det sätt som den skattskyldige yrkat på i sin omprövningsbegäran, förfaller besvären. Till den del Skatteförvaltningen anser att den skattskyldiges besvär inte ger upphov till rättelse av beslutet ger Skatteförvaltningen sitt utlåtande i ärendet och överför besvären till förvaltningsdomstolen. Överföringsförfarandet tillämpas i momsbeskattningen, försäkringspremiebeskattningen, överlåtelsebeskattningen och lotteribeskattningen samt vid sökande av ändring i bankskatten.

Skatteförvaltningens beslut i förfarandet med ansökningsärenden överklagas alltid direkt hos förvaltningsdomstolen. Förfarandet med ansökningsärenden tillämpas på allmännyttiga samfunds skattelättnadsbeslut, namngivning för donationsavdrag, dispens för förlustavdrag, förlängning av användningstid för återanskaffningsreserv samt godkännande som tonnageskattskyldig och återkallelse av ett sådant godkännande samt med vissa undantag vid sökande av ändring i vissa beslut som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder. Förfarandet med ansökningsärenden tillämpas också på besvär som anförts gällande förhandsavgöranden som Skatteförvaltningen meddelat inom olika skatteslag

2 Hörande av skatteförvaltningen i skattebesvärsärenden

2.1 Allmänt om hörande av Skatteförvaltningen

Enligt 2.1 § i lagen om skatteförvaltningen är en av Skatteförvaltningens uppgifter att bevaka skattetagarnas rätt. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt svarar för rättsbevakningen. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska enligt 24.1 § i lagen om Skatteförvaltningen föra skattetagarnas talan såsom part i ärenden som gäller beskattningen på det sätt som föreskrivs i denna lag och någon annanstans i lag.

Parterna i en skattebesvärsprocess är den skattskyldige och rättsbevakningsenheten. Till följd av detta är huvudparten av skattebesvärsärendena sådana att en förvaltningsdomstol inte i besvärsfasen ber om utlåtanden eller på annat sätt hör den enhet eller verksamhetsenhet (dvs. skattebyrån) inom Skatteförvaltningen som fattat det överklagade beslutet. Dessa omfattar ärenden som behandlas i omprövningsförfarandet och förfarandet med ansökningsärenden. I ärenden som behandlas i överföringsförfarandet kan man dock fortfarande tillämpa ett förfarande där den enhet inom Skatteförvaltningen som fattat det överklagade beslutet ger sitt utlåtande i ärendet till förvaltningsdomstolen.

2.2 Hörande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inom olika skatteslag

2.2.1 Ärenden i omprövningsförfarandet

Enligt 69.1 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL) ska den förvaltningsdomstol som behandlar ett besvärsärende med anledning av besvär som anförts av den skattskyldige bereda rättsbevakningsenheten tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Bestämmelsen tillämpas med stöd av hänvisningsbestämmelserna i 50.1 § i lagen om förskottsuppbörd, 26.2 § i fastighetsskattelagen, 32.3 § i lagen om skatteuppbörd, 41.2 § i skattekontolagen, 23 b 2 § i BFL, 4 § i lagen om rundradioskatt och 12.2 § i lagen om kraftverksskatt också på sådant ändringssökande som avses i dessa lagar och ärenden. En motsvarande bestämmelse ingår också i 46.1 § i lagen om skatt på arv och gåva (ArvsskatteL) och i 12.3 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter.

Enligt Skatteförvaltningens uppfattning är BFL 69.1 § och de övriga ovan nämnda bestämmelserna specialbestämmelser i förhållande till bestämmelsen om hörande i 36 § i förvaltningsprocesslagen (FörvPL), enligt vilken en förvaltningsdomstol ska inhämta utlåtande från den myndighet som fattat beslut i ärendet. Bestämmelserna i BFL 69.1 § och motsvarande bestämmelser i andra skattelagar är således uttömmande när det gäller hörande av Skatteförvaltningen. Detta har också konstaterats bland annat i regeringspropositionen 76/2012 rd.

Skatteförvaltningen anser att andra enheter inom Skatteförvaltningen än rättsbevakningsenheten i allmänhet inte behöver höras med anledning av den skattskyldiges besvär. Förvaltningsdomstolen kan dock alltid inhämta ett utlåtande från den aktuella enheten inom Skatteförvaltningen om särskilda skäl föreligger.

2.2.2 Ärenden i överföringsförfarandet

Skatteförvaltningen kan med anledning av den skattskyldiges besvär rätta sitt beslut som gäller moms, försäkringspremieskatt, överlåtelseskatt, lotteriskatt och bankskatt. I dessa fall förfaller den skattskyldiges besvär i fråga om de delar som har godkänts. Om besvären inte godkänns till alla delar, ger Skatteförvaltningen ett utlåtande i ärendet och överför besvären och de anknytande beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen för behandling. I Skatteförvaltningens utlåtande ingår en utredning om de yrkanden den skattskyldige framställt i besvären, de centrala motiveringarna till dessa och Skatteförvaltningens motiverade ställningstaganden till yrkandena. Om det i besvären ingår ett yrkande på verkställighetsförbud, tar Skatteförvaltningen ställning också till detta. Därefter leder förvaltningsdomstolen processen.

Om den som anfört besvär är den skattskyldige, ska förvaltningsdomstolen till följd av besväret och utlåtandet ge rättsbevakningsenheten tillfälle att avge sitt bemötande i ärendet och vid behov den skattskyldige tillfälle att avge genmäle. Skatteförvaltningen anser att andra enheter inom Skatteförvaltningen än rättsbevakningsenheten i allmänhet inte behöver höras till följd av att den skattskyldige eventuellt lämnat ny information i sitt genmäle.

Möjligheten att behandla ärendet som ett omprövningsärende gäller inte sådana besvär där ändringssökanden är rättsbevakningsenheten. Rättsbevakningsenheten lämnar besvären och de anknytande beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen ger den skattskyldige tillfälle att avge bemötande och rättsbevakningsenheten tillfälle att avge ett genmäle på bemötandet. Med stöd av 36 § i FörvPL kan förvaltningsdomstolen, precis som i andra ärenden, be om Skatteförvaltningens utlåtande på besvären.

Överföringsförfarandet tillämpas endast på besvär som riktas till förvaltningsdomstolen. Korrigerings- eller rättelseyrkanden eller andra motsvarande skrivelser som riktats till Skatteförvaltningen överförs således inte till förvaltningsdomstolen för behandling, utan dessa behandlas i omprövningsförfarandet. Skatteförvaltningen meddelar ett omprövningsbeslut, som kan innebära att yrkandet bifalls, avslås delvis eller i sin helhet (mervärdesskattelagen (MomsL) 192 §, lagen om överlåtelseskatt 48 §, lotteriskattelagen 12 § och bankskattelagen 16 §). Till omprövningsbeslutet bifogas anvisningar för sökande av ändring.

2.2.3 Ansökningsärenden

Ansökningsärenden överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen. Skatteförvaltningen behandlar inte dessa besvär i omprövningsförfarandet eller i övrigt som omprövningsärenden.

Besvärsförfarandet som ska tillämpas på ärenden som gäller förhandsavgöranden omfattas i de olika skattelagarna av bestämmelser som i viss mån avviker från det som anges i förvaltningsprocesslagen. Med stöd av hänvisningsbestämmelsen tillämpas i fråga om många skatteslag lagen om beskattningsförfarande i ärenden som gäller förhandsavgöranden. På besvär i övriga ansökningsärenden tillämpas däremot utöver bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen endast bestämmelserna i 69 § i lagen om beskattningsförfarande.

I behandlingen av besvär i ansökningsärenden tillämpas i praktiken samma förfaranden som i behandlingen av besvär som hör till omprövningsförfarandet.

2.2.4 Skattebesvärsärenden med obetydligt skatteintresse

Den skattskyldiges skattebesvär grundar sig i regel på ett motiverat beslut som fattats av skatterättelsenämnden eller på Skatteförvaltningens omprövningsbegäran. Förvaltningsdomstolen kan med stöd av BFL 69.2 § avgöra besvären som den skattskyldige anfört med anledning av ett beslut i en omprövningsbegäran utan att höra rättsbevakningsenheten, om skatteintresset är under 6 000 euro och ärendet är sådant att det inte lämnar rum för tolkning eller är oklart.

Reglerna för hörande av rättsbevakningsenheten i ärenden med obetydligt skatteintresse är enhetliga i alla situationer där rättsbevakningsenheten är part vid rättegång hos en förvaltningsdomstol: Också inom dessa skatteslag ska BFL 69.2 § tillämpas med stöd av hänvisningsbestämmelserna i 50.1 § i lagen om förskottsuppbörd, 26.2 § i fastighetsskattelagen, 41.2 § i skattekontolagen, 32.3 § i lagen om skatteuppbörd, 4 § i lagen om rundradioskatt, 12.2 § i lagen om kraftverksskatt och 23 b § i BFL. En motsvarande bestämmelse ingår också i 46.2 § i ArvsskatteL, 12.3 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter, 194.2 § i MomsL, 47.4 § i lagen om överlåtelseskatt samt 16.4 § i lotteriskattelagen. Motsvarande princip kan med stöd av 34.2 § i FörvPL tillämpas även i ett ärende som gäller bankskatten. Parallellt med de övriga skatterna tillämpas reglerna för hörande även på påföljder som Skatteförvaltningen fastställer, till exempel försummelseavgift för en sammandragsdeklaration som avses i 168 a § i MomsL.

Skatteintressets storlek framgår till exempel av om skatterättelsenämnden behandlat omprövningsbegäran i en utvidgad (1 + 4) eller begränsad (1 + 1) sammansättning: i arbetsdelningen mellan sektionerna tillämpas en motsvarande gräns om 6 000 euro för skatteintresset. Om ärendet hör till överföringsförfarandet, framför Skatteförvaltningen i sin tur i sitt utlåtande sin åsikt om huruvida förvaltningsdomstolen bör höra rättsbevakningsenheten.

Med uttrycket ”lämnar rum för tolkning eller är oklart” avses i de ovan nämnda bestämmelserna det samma som i BFL 26.2 §. Rättsbevakningsenheten behöver således inte höras i fall där den aktuella rättsfrågan är tydlig och riktlinjerna för avgörandet vedertagna, betydande meningsskiljaktighet om bevisning inte föreligger och det ekonomiska intresset är obetydligt. För tillämpningen av bestämmelsen har det med tanke på tillämpningen av bestämmelsen inte någon betydelse huruvida den skattskyldiges besvär godkänns eller förkastas.

Om förvaltningsdomstolen inte bereder rättsbevakningsenheten tillfälle att avge sitt bemötande i ärendet, kan förvaltningsdomstolen i sitt beslut i punkten "bemötanden och genmälen" (eller motsvarande punkt) anteckna att rättsbevakningsenheten med stöd av 69.2 § i BFL eller en annan motsvarande bestämmelse inte blivit hörd. Den tillämpade bestämmelsen kan också antecknas i punkten "tillämpade rättsnormer".

2.2.5 Bilskatt, fordonsskatt och bränsleavgift

I bil- och fordonsskatteärenden har rätten att föra skattetagarnas talan fördelats mellan rättsbevakningsenheten och Tullen (69 § i bilskattelagen och 53 § i fordonsskattelagen). I bränsleskatteärenden är det rättsbevakningsenheten som ska föra skattetagarnas talan (26 § i bränsleavgiftslagen).

I dessa ärenden har den myndighet som fattat beskattningsbeslutet meddelat ett beslut till följd av en omprövningsbegäran eller annars avgett ett utlåtande till förvaltningsdomstolen. Skatteförvaltningen anser att rättsbevakningsenheten i allmänhet inte behöver höras i sådana ärenden. Förvaltningsdomstolen kan i varje fall avgöra ärendet utan att höra rättsbevakningsenheten om skatteintresset är under 6 000 euro och ärendet inte lämnar utrymme för tolkning eller är oklart.

2.3 Instruktioner som ingår i en begäran om bemötande

Bestämmelser om hur ett ärende ska utredas ingår i 33 § i FörvPL (officialprincipen). Förvaltningsdomstolens processledning gör det möjligt att tillämpa ett förfarande där domstolen i sin begäran om utlåtande till rättsbevakningsenheten som en processledningsåtgärd ber om en utredning eller ett utlåtande om någon omständighet som är av betydelse då ärendet avgörs eller om beskattningspraxis, utländsk rättspraxis eller endast en del av ärendet som behandlas. Det är också möjligt att domstolen ber rättsbevakningsenheten att exempelvis inhämta ett utlåtande om ärendet från Skatteförvaltningens centrala ledning eller någon annan myndighet utanför Skatteförvaltningen, om detta anses vara nödvändigt i ärendet.

Skatteförvaltningen anser att de ovan beskrivna förfarandena främjar uppnåendet av rätt beslut i sak och påskyndar processen då rättsbevakningsenheten i sitt bemötande kan fokusera på omständigheter som har betydelse för avgörandet av ärendet. Skatteförvaltningen föreslår att förvaltningsdomstolarna i enlighet med 33 § i FörvPL efter behov markerar de punkter i sitt bemötande som i synnerhet kräver ett bemötande eller en utredning.

Om domstolen ber rättsbevakningsenheten inhämta en utredning i ärendet från en tredje part, bör detta tas i beaktande i den tidsfrist som fastställs för bemötandet.

3 Dokumenttrafiken i anknytning till besvär

3.1 Inlämnande av en besvärshandling till Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen

Besvär hos förvaltningsdomstolen kan i regel anföras så att handlingarna lämnas in antingen till Skatteförvaltningen eller till förvaltningsdomstolen. Detta förfarande tillämpas i besvärsärenden som hör till omprövningsförfarandet (exklusive de rättelseyrkanden som tas upp separat nedan i denna punkt), i överlåtelsebeskattningen och lotteribeskattningen samt i förhandsavgörandeärenden. Samma förfarande gäller för både den skattskyldiges och rättsbevakningsenhetens besvär. I fråga om samtliga skatteslag sänder rättsbevakningsenheten dock besväret praktiskt taget i samtliga fall i elektronisk form till den behöriga förvaltningsdomstolen.

Om den skattskyldige lämnar in en besvärsskrift till Skatteförvaltningen, skickas denna i regel till den skattebyrå som verkställt beskattningen.  Besvären kan likväl inom den lagstadgade tidsfristen lämnas till vilken enhet som helst inom Skatteförvaltningen, eftersom Skatteförvaltningen är en enda myndighet. Om den skattskyldige har lämnat in ett besvär till Skatteförvaltningen, ska den mottagande skattebyrån omedelbart registrera uppgifterna om dokumentets inkommande i respektive datasystem eller i registratorssystemet.

En besvärsskrift som gäller momsbeskattningen ska enligt MomsL 193.1 § lämnas till Skatteförvaltningen inom besvärstiden. En besvärsskrift om momsbeskattningen som lämnas in med stöd av FörvPL kan också lämnas direkt till förvaltningsdomstolen. I ansökningsärenden tillämpas i sin tur 26 § i FörvPL, dock inte om ansökan gäller förhandsavgörande. Enligt 26 § i FörvPL ska besvärsskriften lämnas inom besvärstiden till besvärsmyndigheten, dvs. förvaltningsdomstolen.

Om besväret gäller momsbeskattningen och har lämnats till förvaltningsdomstolen, överför förvaltningsdomstolen besvärsskriften med stöd av 29 § i FörvPL till Skatteförvaltningen enligt överföringsförfarandet. På motsvarande sätt ska Skatteförvaltningen med stöd av 21 § i förvaltningslagen (FörvL) överföra handlingen till den behöriga förvaltningsdomstolen (med undantag av förhandsavgörande).

Ett besvär i ett beslut som gäller en omprövningsbegäran i enlighet med skattekontolagen, ett skattekvittningsärende i enlighet med skatteuppbördslagen och en utomståendes försummelseavgift som avses i 23 b § i BFL ska anföras hos förvaltningsdomstolen (41.2 § i skattekontolagen, 32.3 § i skatteuppbördslagen, 23 b 2 § i BFL och 26.1 § i FörvPL). Om den skattskyldige lämnat in en besvärsskrift hos Skatteförvaltningen, överför Skatteförvaltningen med stöd av 21 § i förvaltningslagen (FörvL) besvärsskriften till förvaltningsdomstolen.

En besvärsskrift som gäller ett prejudikatbesvär ska enligt 71 c 1 § i BFL lämnas in hos Skatteförvaltningen. Prejudikatbesvär ska i första hand lämnas in till Norra Österbottens skattebyrå (Personbeskattningsenhetens kunder) och Norra Österbottens företagsskattebyrå (Företagsbeskattningsenhetens kunder). Besvärsskriften kan dock lämnas in även till någon annan av Skatteförvaltningens enheter. Dessutom kan besvärsskriften med stöd av 26.2 § i FörvPL lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen. Om ett prejudikatbesvär har lämnats in till förvaltningsdomstolen, överför förvaltningsdomstolen med stöd av 29 § i FörvPL till den koordinerande skattebyrån (se 3.7.1).

3.2 Överföring av besvärshandlingar från Skatteförvaltningen till förvaltningsdomstolen

Skatteförvaltningen är en enda myndighet som har rikstäckande behörighet (lagen om skatteförvaltning 1 §). De skattskyldigas beskattning har därför kunnat verkställas vid vilken som helst av Skatteförvaltningens verksamhetsenheter. Sedan början av 2013 är också skatterättelsenämnden en av Skatteförvaltningens organ som har rikstäckande behörighet (lagen om Skatteförvaltningen 5 §). Nämnden är uppdelad i sektorer, och vilken som helst av dessa har kunnat fatta beslut om en omprövningsbegäran från en skattskyldig part. Vid Skatteförvaltningen arkiveras den skattskyldiges handlingar i regel hos den skattebyrå där ärendet har behandlats.

Skatteförvaltningen (inklusive skatterättelsenämnden) behandlar de skattskyldigas beskattningsärenden i enlighet med sin rikstäckande behörighet. Av denna orsak behöver inte förvaltningsdomstolen utreda i vilken av Skatteförvaltningens enheter den skattskyldiges beskattningshandlingar förvaras, utan förvaltningsdomstolen kan välja att beställa beskattningshandlingen från den koordinerande skattebyrå som tas upp i bilaga 1 till denna anvisning. För varje förvaltningsdomstol har en koordinerande skattebyrå för personbeskattningen och en för företagsbeskattningen utsetts (undantag: de koordinerande skattebyråerna för Helsingfors förvaltningsdomstol är Koncernskattecentralen och Nylands företagsskattebyrå).

Dokumenttrafiken mellan förvaltningsdomstolarna och Skatteuppbördsenheten har vid Skatteförvaltningen centraliserats till den koordinerande uppbördsenheten, dvs. Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet i Tavastehus. I ärenden som gäller beslut som har meddelats med stöd av skattekontolagen och skatteuppbördslagen samt försummelseavgifter som avses i 168 a § i MomsL inhämtas handlingarna från den koordinerande uppbördsenheten.

Den utsedda koordinerande skattebyrån eller koordinerande uppbördsenheten svarar för att den skattskyldiges handlingar som gäller samtliga skatteår i besväret sänds till den förvaltningsdomstol som har begärt dem. Vid dessa skattebyråer svarar i regel utsedda kontaktpersoner för besvärsdokumenttrafiken. Om samma besvärsärende omfattar ett besvär som gäller både Person- och/eller Företagsbeskattningsenhetens och Skatteuppbördsenhetens beslut, inhämtar förvaltningsdomstolen handlingarna från varje koordinerande skattebyrå eller koordinerande uppbördsenhet.

Förvaltningsdomstolen kan sända beställningarna av handlingar till den koordinerande skattebyråns eller koordinerande uppbördsenhetens elektroniska brevlåda genom en säker förbindelse eller per fax. Meddelandet rubriceras "Beställning av besvärshandlingar", och i meddelandet inkluderas följande uppgifter till den del förvaltningsdomstolen har kännedom om dessa:

 • den skatt- eller betalningsskyldiges person- eller FO-nummer,
 • det beslut i vilket ändring söks (skatteslag och/eller skatteärende),
 • beskattningskommun,
 • de skatteår eller redovisningsperioder som besväret avser,
 • datum för anhängiggörande av besväret hos förvaltningsdomstolen samt
 • uppgifter om eventuellt yrkande på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten.

I beställningen ska det dessutom särskilt anges om förvaltningsdomstolen beställer några andra handlingar än de skatteslagsspecifika handlingar som tas upp i förteckningen i bilagan till denna anvisning.

Förvaltningsdomstolen returnerar handlingarna till den koordinerande skattebyrån eller koordinerande uppbördsenheten omedelbart efter att förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut i ärendet. Handlingarna arkiveras hos den aktuella koordinerande skattebyrån eller koordinerande uppbördsenheten. Av denna orsak inhämtar högsta förvaltningsdomstolen handlingarna från den behöriga förvaltningsdomstolens koordinerande skattebyrå eller koordinerande uppbördsenhet.

De koordinerande skattebyråer och den koordinerande uppbördsenhet som har utsetts för varje förvaltningsdomstol samt kontaktuppgifterna för dessa finns i bilaga 1 till denna anvisning.

3.3 Beskattningshandlingar som sänds till förvaltningsdomstolen

Till förvaltningsdomstolen sänds samtliga beskattningshandlingar som ligger till grund för ett skattebeslut. Om någon annan skattskyldig parts beskattningshandlingar har använts vid verkställigheten av den skattskyldiges beskattning eller vid behandlingen av omprövningsbegäran, ska även dessa handlingar sändas till förvaltningsdomstolen. Till exempel i det fall att man i en aktieägares beskattning har använt aktiebolagets beskattningsuppgifter, sänds även aktiebolagets beskattningshandlingar som gäller ärendet till förvaltningsdomstolen för behandlingen av aktieägarens besvär. En annan skattskyldig parts beskattningshandlingar skiljs tydligt åt från de övriga handlingarna som sänds, till exempel genom att placera dem i en egen kapprock.

En del av beskattningshandlingarna finns i dag enbart i elektronisk form hos Skatteförvaltningen. För behandlingen av besväret skrivs de elektroniska handlingarna/uppgifterna ut och fogas till den skattskyldiges besvär. I bilaga 2 till denna anvisning finns en skatteslagsspecifik förteckning över vilka handlingar som ska sändas till förvaltningsdomstolen. Handlingarna ordnas så att den handling som inkommit först läggs underst och de övriga handlingarna i den ordning de har inkommit på den första. Den ordinarie beskattningens handlingar finns i en egen kapprock, om en sådan har använts när beskattningen verkställdes.

Den tjänsteman vid Skatteförvaltningen som sänder handlingarna antecknar alltid sina kontaktuppgifter i försändelsen med beskattningshandlingar.

En skatteslagsspecifik förteckning över de beskattningshandlingar som sänds till förvaltningsdomstolen finns i bilaga 2 till denna anvisning. Förteckningen kompletteras senare med förteckningar över handlingar som gäller Skatteuppbördsenhetens beslut.

3.4 Ärenden i omprövningsförfarandet

3.4.1 Den skattskyldiges besvär

3.4.1.1 Om den skattskyldige anfört besvär hos förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolen begär handlingarna från Skatteförvaltningen. Vid Skatteförvaltningen registreras anhängiggörandet av ett besvär samt sändningen av handlingar till förvaltningsdomstolen i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Förvaltningsdomstolen kan begära att få samtliga beskattningshandlingar i anslutning till ett besvär från sin koordinerande skattebyrå eller koordinerande uppbördsenhet. Handlingar som gäller beslut som meddelats i en omprövningsbegäran enligt skattekontolagen eller lagen om skatteuppbörd ska i allmänhet inhämtas från den av skatteuppbördens verksamhetsenheter som fattat beslutet. När en begäran om handlingar inkommer registreras denna i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet. Om man inte känner till när besväret har anhängiggjorts, kan datumet för beställningen av handlingarna antecknas som datum för anhängiggörandet.

Den koordinerande skattebyrån, den koordinerande uppbördsenheten eller någon annan av Skatteförvaltningens enheter sänder utan dröjsmål handlingarna till förvaltningsdomstolen. Ibland finns de handlingar som krävs för behandlingen av ett ärende hos flera olika skattebyråer. Detta är fallet till exempel i situationer där besväret gäller flera skatteår och den skattskyldiges hemort har ändrats. I dessa fall skickar den koordinerande skattebyrån beställningen av handlingarna till de skattebyråer där beskattningshandlingarna har arkiverats. I regel sänder skattebyråerna beskattningshandlingarna direkt till den förvaltningsdomstol där ärendet behandlas och antecknar att handlingarna har sänts i Skatteförvaltningens datasystem eller registratorssystemet. Om pappershandlingar som finns i Skatteförvaltningens arkiv sänds till förvaltningsdomstolen, sätts ett platsmärke som markerar att handlingarna har lånats ut i arkivet.

3.4.1.2 Den skattskyldige har anfört besvär hos Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen förser besvären med en ankomststämpel som visar när ärendet inletts hos förvaltningsdomstolen samt antalet besvärsbilagor. Skatteförvaltningen postar besvären och de anknytande handlingarna samt beskattningshandlingarna (också makens handlingar) utan dröjsmål till den behöriga förvaltningsdomstolen.

Uppgiften om att besvären har lämnats in och handlingarna skickats till förvaltningsdomstolen ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorsystemet.

Om besvärsskriften har lämnats till någon annan skattebyrå än den byrå där beskattningshandlingarna förvaras, ska den skattebyrå som tagit emot besvärsskriften förse handlingarna med en ankomststämpel som visar att ärendet har inletts och skicka besvären direkt till den behöriga förvaltningsdomstolen, om besväret innehåller ett yrkande på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten. I detta fall meddelas förvaltningsdomstolen att en begäran har framställts om att sända besvärshandlingarna direkt till förvaltningsdomstolen från den skattebyrå där beskattningshandlingarna förvaras. Om besväret inte innehåller ett yrkande på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten, sänds besväret tillsammans med beskattningshandlingarna direkt till förvaltningsdomstolen. Om det till handlingarna har bifogats en ansökan om avbrytande av verkställigheten av skatterna, ska handlingarna postas i 1 klass brev till förvaltningsdomstolen.

Den enhet inom Skatteförvaltningen som sänder handlingarna till förvaltningsdomstolen gör i Skatteförvaltningens datasystem eller registratorssystemet anteckningar om hur beskattningshandlingarna överförs.

3.4.1.3 Bemötande från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Förvaltningsdomstolarna med undantag av Ålands förvaltningsdomstol skickar samtliga förfrågningar om bemötande och genmäle samt övriga förfrågningar om utlåtanden som riktas till rättsbevakningsenheten till Norra Österbottens skattebyrå i Uleåborg där de registreras i Skatteförvaltningens datasystem och vidareförmedlas till skatteombuden för åtgärder. Rättbevakningsenhetens adress:

 • Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 57, 90101 ULEÅBORG.

Ålands förvaltningsdomstol sänder förfrågningar om bemötande till Ålands skattebyrå.

Det ovan nämnda förfarandet gäller inte dokumenttrafiken mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten. Högsta förvaltningsdomstolen sänder samtliga handlingar som är avsedda för rättsbevakningsenheten till adressen:

 • Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT.

Vid Skatteförvaltningen registreras dokumenttrafiken mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten av Huvudstadsregionens skattebyrå och Norra Österbottens skattebyrå. När högsta förvaltningsdomstolen hör den skattskyldige med anledning av rättsbevakningsenhetens bemötande kan högsta förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån som hjälp vid hörandet. Förfarandet svarar i dessa fall mot förfarandet i punkt 3.4.1.4.

Förvaltningsdomstolen har en 30 dagars tidsfrist för bemötandet. Rättsbevakningsenheten kan vid behov av motiverade skäl ansöka om förlängd tid för bemötandet. Rättsbevakningsenheten sänder sitt bemötande i elektronisk form till den aktuella förvaltningsdomstolen och sänder handlingarna per post.

3.4.1.4 Den skattskyldiges genmäle

När rättsbevakningsenheten har avgett sitt bemötande i elektronisk form och lämnat tillbaka handlingarna till förvaltningsdomstolen, skickar förvaltningsdomstolen rättsbevakningsenhetens bemötande till den skattskyldige för genmäle. Förvaltningsdomstolen fastställer en frist för genmälet och ber den skattskyldige skicka sitt genmäle direkt till förvaltningsdomstolen.

Vid detta hörande kan förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt genmäle vill ta del av handlingarna, sänds dessa till den skattebyrå som den skattskyldige önskar. Då förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. När skattebyrån får handlingarna informeras den skattskyldige omedelbart om detta. När tidsfristen för hörande har gått ut ska skattebyrån returnera handlingarna till förvaltningsdomstolen.

Uppgiften om att handlingarna kommit in för hörande av den skattskyldige och också att handlingarna har returnerats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Det är förvaltningsdomstolen som leder processen, och därför kan skattebyrån inte bevilja längre frist för genmälet. Om den skattskyldige ber om förlängd tid för sitt genmäle, uppmanas denne att kontakta förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar sitt genmäle till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att genmälet har skickats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.4.2 Besvär från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

3.4.2.1 Besvär som anförs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

När rättsbevakningsenheten anför besvär hos förvaltningsdomstolen begär skatteombudet handlingarna från den behöriga verksamhetsenheten inom Skatteförvaltningen som sänder handlingarna till skatteombudet. Ett platsmärke om att handlingarna har lånats ut lämnas i arkivet. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet sparas uppgiften om att handlingarna har skickats till rättsbevakningsenheten.

När rättsbevakningsenheten har sammanställt en besvärsskrift, skickar enheten denna i elektronisk form till den behöriga förvaltningsdomstolens e-postlåda och postar handlingarna till förvaltningsdomstolen. Kvitteringsmeddelandet från förvaltningsdomstolens e-postlåda fungerar som ett bevis på att besväret nått fram. Kvitteringsmeddelandet sparas i Skatteförvaltningens e-postlåda.

Rättsbevakningsenheten sänder uppgifterna om besväret till Norra Österbottens skattebyrå som registrerar uppgifterna om besväret och sändningen av handlingarna i det vederbörliga datasystemet eller i registratorssystemet.

3.4.2.2 Den skattskyldiges bemötande

Förvaltningsdomstolen skickar rättsbevakningsenhetens besvär till den skattskyldige för avgivande av ett bemötande.  Förvaltningsdomstolen fastställer en tidsfrist för bemötandet och ber den skattskyldige skicka sitt bemötande direkt till förvaltningsdomstolen.

Vid detta hörande kan förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån som hjälp. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt bemötande vill ta del av handlingarna, sänds dessa till den skattebyrå som den skattskyldige önskar. Om förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån, ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. När skattebyrån får handlingarna informeras den skattskyldige omedelbart om detta. När tidsfristen för hörande har gått ut ska skattebyrån returnera handlingarna till förvaltningsdomstolen.

Uppgiften om att handlingarna kommit in för hörande av den skattskyldige och också att handlingarna har returnerats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Skattebyrån kan inte bevilja förlängd tidsfrist för genmälet. Om den skattskyldige ber om förlängd tidsfrist för sitt bemötande, uppmanas denne att kontakta förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar sitt bemötande till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att bemötandet har skickats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.4.2.3 Genmäle från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Förvaltningsdomstolen skickar den skattskyldiges bemötande till rättsbevakningsenheten för genmäle till adressen Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 57, 90101 ULEÅBORG. Rättsbevakningsenheten skickar genmälet i elektronisk form direkt till den behöriga förvaltningsdomstolen och returnerar handlingarna per post.

Norra Österbottens skattebyrå registrerar i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet uppgiften om att begäran om genmäle har kommit in och skickats vidare.

3.5 Ärenden i överföringsförfarandet

3.5.1 Den skattskyldiges besvär

3.5.1.1 Den skattskyldige har anfört besvär hos förvaltningsdomstolen

Om ett ärende hör till överföringsförfarandet och den skattskyldige anför besvär hos förvaltningsdomstolen, skickar förvaltningsdomstolen besvärshandlingarna till den skattebyrå där det överklagade beslutet har fattats eller till den koordinerande uppbördsenheten (se bilaga 1) för omprövning). I detta skede anhängiggörs inte besvärsärendet hos förvaltningsdomstolen.

Därefter behandlar Skatteförvaltningen besväret som ett omprövningsärende. Om beslutet inte rättas till någon del eller det rättas endast delvis, ger Skatteförvaltningen sitt utlåtande i ärendet och skickar besvären jämte beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen.

Om det överklagade beslutet rättas i sin helhet, anhängiggörs ärendet inte i något skede hos förvaltningsdomstolen, och beslutet eller andra besvärshandlingar sänds således inte heller till förvaltningsdomstolen.

Ett platsmärke om att handlingarna har lånats ut lämnas i Skatteförvaltningens arkiv. Uppgiften om att besvären har lämnats in och handlingarna skickats till förvaltningsdomstolen ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.5.1.2 Den skattskyldige har anfört besvär hos Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen behandlar den skattskyldiges besvär i första hand som ett omprövningsärende. Uppgiften om att besvär som ska behandlas som ett omprövningsärende har inletts ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet. Handlingarna förses med en ankomststämpel som visar när ärendet inletts.

Om beslutet inte rättas till någon del eller det rättas endast delvis, ger Skatteförvaltningen sitt utlåtande i ärendet och skickar besvären jämte beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen. Om det överklagade beslutet rättas i sin helhet, förfaller besvärsärendet och då behöver besvären eller de övriga handlingarna inte postas till förvaltningsdomstolen.

Ett platsmärke om att handlingarna har lånats ut lämnas i Skatteförvaltningens arkiv. Uppgiften om att besvären har lämnats in och handlingarna skickats till förvaltningsdomstolen ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Om besvärsskriften har lämnats till någon annan skattebyrå än den byrå som förvarar beskattningshandlingarna, ska den skattebyrå som tagit emot besvärsskriften förse handlingarna med en ankomststämpel som visar att ärendet har inletts och skicka besvären direkt till den skattebyrå som fattat beslutet. Den skattebyrå som mottagit besvärsskriften registrerar i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet uppgiften om att besvären har kommit in.

3.5.1.3 Bemötande från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Förvaltningsdomstolarna med undantag av Ålands förvaltningsdomstol skickar samtliga förfrågningar om bemötande och genmäle samt övriga förfrågningar om utlåtanden som riktas till rättsbevakningsenheten till Norra Österbottens skattebyrå i Uleåborg där de registreras i Skatteförvaltningens datasystem och vidareförmedlas till skatteombuden för åtgärder. Rättbevakningsenhetens adress:

 • Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 57, 90101 ULEÅBORG.

Ålands förvaltningsdomstol sänder förfrågningar om bemötande till Ålands skattebyrå.

Det ovan nämnda förfarandet gäller inte dokumenttrafiken mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten. Högsta förvaltningsdomstolen sänder samtliga handlingar som är avsedda för rättsbevakningsenheten till adressen:

 • Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT.

Vid Skatteförvaltningen registreras dokumenttrafiken mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten av Huvudstadsregionens skattebyrå och Norra Österbottens skattebyrå. När högsta förvaltningsdomstolen hör den skattskyldige med anledning av rättsbevakningsenhetens bemötande kan högsta förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån som hjälp vid hörandet. Förfarandet svarar i dessa fall mot förfarandet i punkt 3.5.1.4.

Förvaltningsdomstolen har en 30 dagars tidsfrist för bemötandet. Rättsbevakningsenheten kan vid behov av motiverade skäl ansöka om förlängd tid för bemötandet. Rättsbevakningsenheten sänder sitt bemötande i elektronisk form till den aktuella förvaltningsdomstolen och sänder handlingarna per post.

3.5.1.4 Den skattskyldiges genmäle

När rättsbevakningsenheten har avgett sitt bemötande i elektronisk form och returnerat handlingarna till förvaltningsdomstolen, skickar förvaltningsdomstolen Skatteförvaltningens utlåtande och rättsbevakningsenhetens bemötande till den skattskyldige för genmäle. Förvaltningsdomstolen fastställer en tidsfrist för genmälet och ber den skattskyldige skicka sitt genmäle direkt till förvaltningsdomstolen.

Vid detta hörande kan förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån som hjälp. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt genmäle vill ta del av handlingarna, sänds dessa till den skattebyrå som den skattskyldige önskar. När förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. När skattebyrån får handlingarna informeras den skattskyldige omedelbart om detta. När tidsfristen för hörande har gått ut ska skattebyrån returnera handlingarna till förvaltningsdomstolen.

Uppgiften om att handlingarna kommit in för hörande av den skattskyldige och också att handlingarna har returnerats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Det är förvaltningsdomstolen som leder processen, och därför kan skattebyrån inte bevilja längre frist för genmälet. Om den skattskyldige ber om förlängd tid för sitt genmäle, uppmanas denne att kontakta förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar sitt genmäle till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att genmälet har skickats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.5.2 Besvär från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

3.5.2.1 Besvär som anförs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Då rättsbevakningsenheten anför besvär hos förvaltningsdomstolen ber skatteombudet handlingarna från den behöriga skattebyrån. Skattebyrån skickar handlingarna till skatteombudet och lämnar i arkivet ett platsmärke som markerar att handlingarna har lånats ut. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet sparas uppgiften om att handlingarna har skickats till rättsbevakningsenheten.

Efter att rättsbevakningsenheten har sammanställt en besvärsskrift, skickar enheten denna i elektronisk form till den behöriga förvaltningsdomstolens e-postlåda. Kvitteringsmeddelandet från förvaltningsdomstolens e-postlåda fungerar som ett bevis på att besväret nått fram. Kvitteringsmeddelandet sparas i Skatteförvaltningens e-postlåda. Därefter sänder rättsbevakningsenheten handlingarna per post till förvaltningsdomstolen.

Rättsbevakningsenheten sänder uppgifterna om besväret till Norra Österbottens skattebyrå som registrerar uppgifterna om besväret och sändningen av handlingarna i det vederbörliga datasystemet eller i registratorssystemet.

När besväret har lämnats in leder förvaltningsdomstolen besvärsprocessen och hör parterna i processen.

3.5.2.2 Den skattskyldiges bemötande

Förvaltningsdomstolen skickar rättsbevakningsenhetens besvär till den skattskyldige för avgivande av ett bemötande. Förvaltningsdomstolen fastställer en tidsfrist för bemötandet och ber den skattskyldige skicka sitt bemötande direkt till förvaltningsdomstolen.

Vid detta hörande kan förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån som hjälp. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt bemötande vill ta del av handlingarna, sänds dessa till den skattebyrå som den skattskyldige önskar. Om förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån, ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. När skattebyrån får handlingarna informeras den skattskyldige omedelbart om detta. När tidsfristen för hörande har gått ut ska skattebyrån returnera handlingarna till förvaltningsdomstolen.

Uppgiften om att handlingarna kommit in för hörande av den skattskyldige och också att handlingarna har returnerats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Skattebyrån kan inte bevilja förlängd tidsfrist för genmälet. Om den skattskyldige ber om förlängd tidsfrist för sitt bemötande, uppmanas denne att kontakta förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar sitt bemötande till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att bemötandet har skickats till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.5.2.3 Genmäle från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Förvaltningsdomstolen skickar den skattskyldiges bemötande till rättsbevakningsenheten för genmäle till adressen Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 57, 90101 ULEÅBORG. Rättsbevakningsenheten skickar genmälet i elektronisk form direkt till den behöriga förvaltningsdomstolen och postar handlingarna.

Norra Österbottens skattebyrå registrerar i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet uppgiften om att begäran om genmäle har kommit in och skickats vidare.

3.6 Ansökningsärenden

3.6.1 Förhandsavgöranden

Besvär över Skatteförvaltningens förhandsavgöranden kan inom alla skatteslag anföras direkt hos förvaltningsdomstolen. Besvärsskriften kan lämnas in antingen till förvaltningsdomstolen eller till Skatteförvaltningen. Rättsbevakningsenheten sänder alltid besväret i elektronisk form till förvaltningsdomstolen.

Förfarandet för hörande som tillämpas på prejudikatbesvär och dokumenttrafiken är likadana som i omprövningsförfarandet. Besvärsprocessen är med andra ord likadan som till exempel när man anför besvär över ett beslut som skatterättelsenämnden fattat. Förfarandena har beskrivits i punkten 3.4.

3.6.2 Övriga ansökningsärenden

Också i andra ansökningsärenden överklagas Skatteförvaltningens beslut direkt till förvaltningsdomstolen. Dessa beslut omfattar allmännyttiga samfunds skattelättnadsbeslut, namngivning för donationsavdrag, dispens för förlustavdrag, förlängning av användningstid för återanskaffningsreserv, besvär som gäller skattetillägg och dröjsmålsränta samt godkännande som tonnageskattskyldig och återkallelse av ett sådant godkännande. Besvärsskriften ska i dessa ärenden lämnas till förvaltningsdomstolen (FörvPL 26.1 §). Om besvärsskriften har lämnats till Skatteförvaltningen, ska Skatteförvaltningen med stöd av FörvL 21 § överföra dem till den behöriga förvaltningsdomstolen.

Förfarandet för hörande som tillämpas på besvär över dessa avgöranden och dokumenttrafiken är likadana som i omprövningsförfarandet. Besvärsprocessen är med andra ord likadan som till exempel när man anför besvär över ett beslut som skatterättelsenämnden fattat. Förfarandena har beskrivits i punkten 3.4.

3.6.3 Centralskattenämndens förhandsavgöranden

Centralskattenämndens avgöranden överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärshandlingarna lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen leder processen från början. På förfarandena tillämpas förvaltningsprocesslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen sänder samtliga handlingar som är avsedda för rättsbevakningsenheten till adressen:

 • Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT.

Vid Skatteförvaltningen registreras dokumenttrafiken mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten av Huvudstadsregionens skattebyrå och Norra Österbottens skattebyrå. När högsta förvaltningsdomstolen hör den skattskyldige med anledning av rättsbevakningsenhetens besvär eller bemötande kan högsta förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån som hjälp vid hörandet. Förfarandet svarar i dessa fall mot förfarandet i punkt 3.4.1.4.

Rättsbevakningsenheten sänder bemötandena och övriga motsvarande handlingar till högsta förvaltningsdomstolen.

3.7 Förfarandet med prejudikatbesvär

3.7.1 Den skattskyldiges prejudikatbesvär

Skatteförvaltningen hänvisar de skattskyldiga att i första hand lämna in ett prejudikatbesvär till Norra Österbottens skattebyrå (PB 27, 90101 ULEÅBORG) eller till företagsskattebyrån (PB 452, 90101 ULEÅBORG). Om den skattskyldige lämnat in prejudikatbesväret till någon annan av Skatteförvaltningens enheter, registreras ärendet som anhängiggjort på detta ställe och besväret överförs till Norra Österbottens skattebyrå eller den koordinerande skattebyrån. Om den skattskyldige har lämnat in ett prejudikatbesvär till en förvaltningsdomstol, överför domstolen ärendet till Skatteförvaltningen genom att sända handlingarna till Norra Österbottens skattebyrå (Personbeskattningsenhetens kund) eller till företagsskattebyrån (Företagsbeskattningsenhetens kund).

Norra Österbottens skattebyrå eller företagsskattebyrå samlar in de nödvändiga handlingarna för behandlingen av ärendet. Efter behov inhämtar skattebyrån handlingar från andra enheter inom Skatteförvaltningen. Till exempel handlingar som gäller behandlingen av ett ärende hos skatterättelsenämnden inhämtas från sektionen på den ort där beslutet har fattats.

När 60 dagar har förflutit efter den dag då den skattskyldige anses ha fått del av skatterättelsenämndens beslut begär skattebyrån om rättsbevakningsenhetens samtycke till behandling av ärendet i ett förfarande med prejudikatbesvär. Samtycke begärs på adressen Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT. Till begäran om samtycke fogas den skattskyldiges besvärsskrift och anknytande handlingar.

Tidsfristen om 30 dagar för rättsbevakningsenhetens samtycke räknas från den dag då rättsbevakningsenheten anses ha fått del av ärendet. Under denna tid meddelar rättsbevakningsenheten skattebyrån huruvida den ger sitt samtycke till en behandling av ärendet som ett prejudikatbesvärsärende. Efter behov ger den ledande skatteexperten vid Skatteförvaltningens enhet på begäran av rättsbevakningsenheten ett utlåtande som fogas till besvärsskrifterna.

Om rättsbevakningsenheten har gett sitt samtycke, sänder skattebyrån den skattskyldiges besvär och rättsbevakningsenhetens samtycke samt övriga anknytande handlingar till högsta förvaltningsdomstolen efter utgången av tidsfristen om 30 dagar för det ovan nämnda delfåendet. Skattebyrån meddelar detta till den skattskyldige, rättsbevakningsenheten och den förvaltningsdomstol som normalt är behörig i ärendet. Samtidigt sänder skattebyrån besvärsskriften och de anknytande handlingarna för kännedom till den ledande skatteexperten vid den aktuella enheten och till skatterättelsenämndens ledande ordförande. Behandlingen av ärendet (inklusive distributionen av beslutet) fortsätter i högsta förvaltningsdomstolen på samma sätt som i andra besvärsärenden.

Om rättsbevakningsenheten inte ger sitt samtycke inom tidsfristen om 30 dagar räknat från datum för delfåendet, fortsätter behandlingen av ärendet som ett besvär som riktas till förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 66–69 § i BFL. Norra Österbottens skattebyrå eller företagsskattebyrå postar besvären och de anknytande handlingarna samt beskattningshandlingarna (också makens handlingar) utan dröjsmål till den behöriga förvaltningsdomstolen. Behandlingen av ärendet fortsätter i förvaltningsdomstolen på samma sätt som i andra besvärsärenden.

Uppgifterna om att ett prejudikatbesvär har inkommit, om Skatteförvaltningens interna dokumenttrafik och överföringen av handlingarna till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller registratorssystemet.

3.7.2 Prejudikatbesvär från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Då rättsbevakningsenheten anför besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ber skatteombudet handlingarna från den behöriga verksamhetsenheten inom Skatteförvaltningen. Ett platsmärke om att handlingarna har lånats ut lämnas i arkivet. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet sparas uppgiften om att handlingarna har skickats till rättsbevakningsenheten.

Rättsbevakningsenheten sänder prejudikatbesvärsskriften och de anknytande handlingarna till Norra Österbottens skattebyrå (PB 27, 90101 ULEÅBORG) eller företagsskattebyrå (PB 452, 90101 UÖEÅBORG) där ärendet registreras som anhängiggjort. Efter behov ger den ledande skatteexperten vid Skatteförvaltningens enhet på begäran av rättsbevakningsenheten ett utlåtande som fogas till besvärsskrifterna.

Norra Österbottens skattebyrå eller företagsskattebyrå begär den skattskyldiges samtycke till att ärendet behandlas som ett prejudikatbesvärsärende. Till begäran om samtycke fogas rättsbevakningsenhetens besvärsskrift och anknytande handlingar. Begäran om samtycke sänds med mottagarbevis till den skattskyldige.

Efter delfåendet av begäran om samtycke ska den skattskyldige inom 30 dagar ge sitt samtycke till att ärendet behandlas som ett prejudikatbesvärsärende. Om den skattskyldige har gett sitt samtycke, sänder skattebyrån rättsbevakningsenhetens besvär och den skattskyldiges samtycke samt övriga anknytande handlingar till högsta förvaltningsdomstolen efter utgången av tidsfristen om 30 dagar efter det ovan nämnda delfåendet. Skattebyrån meddelar detta till den skattskyldige, rättsbevakningsenheten och den förvaltningsdomstol som normalt är behörig i ärendet. Samtidigt sänder skattebyrån besvärsskriften och de anknytande handlingarna för kännedom till den ledande skatteexperten vid den aktuella enheten och till skatterättelsenämndens ledande ordförande. Behandlingen av ärendet fortsätter i högsta förvaltningsdomstolen på samma sätt som i andra besvärsärenden.

Om den skattskyldige inte ger sitt samtycke inom tidsfristen om 30 dagar räknat från datum för delfåendet, fortsätter behandlingen av ärendet som ett besvär som riktas till förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 66–69 § i BFL. Norra Österbottens skattebyrå eller företagsskattebyrå postar besvären och de anknytande handlingarna samt beskattningshandlingarna (också makens handlingar) utan dröjsmål till den behöriga förvaltningsdomstolen. Behandlingen av ärendet fortsätter i förvaltningsdomstolen på samma sätt som i andra besvärsärenden.

Uppgifterna om att ett prejudikatbesvär har inkommit, om Skatteförvaltningens interna dokumenttrafik och överföringen av handlingarna till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller registratorssystemet.

3.8 Yrkande på förbud mot och avbrytande av verkställigheten

Om den skattskyldige i sitt besvär har yrkat på att verkställigheten förbjuds eller avbryts, meddelar förvaltningsdomstolen ett beslut om detta. Skatteförvaltningen ska sända handlingar som anknyter till ett ärende av denna typ i brådskande ordning till förvaltningsdomstolen så att denna kan meddela ett beslut gällande yrkandet på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten så snart som möjligt. I dessa fall postas handlingarna i 1 klass brev. Ett undantag från det ovan nämnda utgör de ärenden som omfattas av överföringsförfarandet och som i fråga om yrkande på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten i första hand avgörs av Skatteförvaltningen.

För behandlingen av yrkandet på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten kan förvaltningsdomstolen behöva uppgifter om skattebeloppet och debiteringsraterna i det ärende som överklagas. Förvaltningsdomstolen kan även begära att ett skatteskuldsintyg fogas till beskattningshandlingarna i samband med beställningen av dessa från den koordinerande skattebyrån och senare från Norra Österbottens skatteuppbördsenhet. Intyget ska innehålla anteckningar om raterna som gäller ärendet som överklagas. Kontaktuppgifter för Norra Österbottens skatteuppbördsenhet:

 • telefon:  020 697 104,
  fax: 020 613 5232
  e-post: perintayksikko.pohjois-suomi@vero.fi

4 Datumet för rättegångens början i beskattnings- och besvärshandlingarna

4.1 Allmänt om uppföljningen av när en rättegång börjar

Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång i den form som trädde i kraft 1.6.2013 förutsätter att myndigheten följer upp rättegångens totala längd i skatteärenden. Skatteförvaltningen antecknar i besvärshandlingarna datumet då rättegången börjat enligt följande. Förvaltningsdomstolen kan utnyttja uppgiften när den registrerar besvären i förvaltningsdomstolens ärendehanteringssystem.

Fastställandet av datumet för rättegångens början har behandlats i den separata Anvisningen om inledningstidpunkten för rättegången.

4.2 Besvärsärenden som gäller inkomstskatt och fastighetsskatt

Datumet för rättegångens början registreras i programmen MUKO och KMUKO i fönstret ”Registrering vid t.handl.fr.o.m.”.  En uppgift som sparas i detta fält framgår av det omslag för handlingarna som fogas till besvärshandlingarna (nedan kapprocken).

När besvärsskriften har lämnats till Skatteförvaltningen ska den mottagande skattebyrån omedelbart registrera mottagningsuppgifterna antingen i programmet MUKO eller KMUKO. Handlingarna skickas till förvaltningsdomstolen inlagda i en kapprock. Om besvärsskriften lämnas till förvaltningsdomstolen ska skattebyrån registrera motsvarande identifieringsuppgifter i den ovan nämnda tillämpningen, om identifieringsuppgifterna i fallet framgår av förvaltningsdomstolens begäran om handlingar. Då skickas handlingarna till förvaltningsdomstolen inlagda i en kapprock. Om det inte framgår av förvaltningsdomstolens dokumentbeställning vilket fall det är fråga om, kan registreringar inte göras. I detta fall skickas endast beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen.

4.3 Besvärsärenden som gäller skatter i överföringsförfarandet och andra skatteslag

I fråga om utlåtanden som skattebyrån gett i ärenden i överföringsförfarandet görs på första sidan av utlåtandet en särskild anteckning om när rättegången har börjat

I besvärsärenden som gäller andra skatteslag antecknar rättsbevakningsenheten på första sidan av samtliga handlingar (bemötande, rättelseyrkande, besvär, genmäle) som lämnats till förvaltningsdomstolen i punkten "Beslut i vilket ändring söks" följande:

 • Datum för rättegångens början (lag 362/2009): dd.mm.åååå

Rättsbevakningsenhetens förfarande gäller samtliga skatteslag, dvs. utöver ovan nämnda skatteslag även besvär som gäller till exempel arvs- och gåvobeskattning samt förskottsuppbörd.

5 Återlämnande av besvärshandlingar och delgivning av beslut till skatteförvaltningen

5.1 Inlämnande av beslut och besvärshandlingar till Skatteförvaltningen

Enligt 10 § i förordningen om beskattningsförfarande ska förvaltningsdomstolen skicka handlingar som anknyter till ett besvärsärende till Skatteförvaltningen omedelbart efter att förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut i besvärsärendet. Även om beslutet formellt gäller endast sådana ärenden som omfattas av lagen om beskattningsförfarande anser Skatteförvaltningen att förfarandet kan tillämpas på samtliga skatteslag.

Förvaltningsdomstolen returnerar beskattningshandlingarna till sin koordinerande skattebyrå eller till den koordinerande uppbördsenheten för eventuella beskattningsåtgärder samt arkivering. De eventuella debiteringsåtgärder och den beskattning som ska verkställas på nytt inom personbeskattningsenheten när förvaltningsdomstolen fattat sitt beslut genomförs hos sambeskattningsbyrån för samtliga skatteår. Likaså arkiveras handlingarna vid den aktuella koordinerande skattebyrån. Inom företagsbeskattningsenheten genomförs dessa efterhandsåtgärder decentraliserat, och handlingarna arkiveras hos den företagsskattebyrå som har vidtagit åtgärderna.

För att distributionen av högsta förvaltningsdomstolens och förvaltningsdomstolarnas beslut ska bli enhetlig rekommenderar Skatteförvaltningen att distributionen av förvaltningsdomstolarnas beslut antecknas på följande sätt:

 • Förvaltningsdomstolens koordinerande skattebyrå eller koordinerande uppbördsenhet (1 st. på papper)
 • Skatteuppbördsenheten (om förbud mot/avbrytande av verkställigheten har föreskrivits i ärendet),
 • Skatterättelsenämnden (om ärendet har behandlats i nämnden), och
 • Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Förvaltningsdomstolen skickar Skatteförvaltningens exemplar tillsammans med handlingarna till den koordinerande skattebyrån eller koordinerande uppbördsenheten. Skatterättelsenämnden, Skatteuppbördsenheten och rättsbevakningsenheten får del av beslutet i elektronisk form på det sätt som beskrivs i punkten 5.2.

5.2 Delgivning av beslut till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Alla förvaltningsdomstolar och högsta förvaltningsdomstolen delger rättsbevakningsenheten sina beskattningsbeslut via ett elektroniskt dataöverföringssystem. Rättsbevakningsenhetens besvärstid anses börja från en inkommen elektronisk mottagningsbekräftelse.

Skatteförvaltningen föreslår att förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen antecknar följande uppgifter i beslutets distribution då rättsbevakningsenheten har lämnat ett bemötande eller anfört besvär:

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt/skatteombud XX.

Som skatteombud anges det skatteombud som har avgett bemötandet. I högsta förvaltningsdomstolens beslut antecknas det ledande skatteombud eller det skatteöverombud som undertecknat rättsbevakningsenhetens handling som skatteombud.

Om ett utlåtande överhuvudtaget inte har begärts från rättsbevakningsenheten på grund av att skatteintresset är litet eller av någon annan orsak, föreslår Skatteförvaltningen att domstolen antecknar endast följande uppgifter i distributionen:

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

I dessa situationer framgår det redan av punkterna "bemötanden och genmälen" samt "tillämpade rättsnormer" att rättsbevakningsenhetens utlåtande inte har begärts med stöd av 69.2 § i lagen om beskattningsförfarande eller med stöd av någon annan motsvarande bestämmelse.

Norra Österbottens skattebyrå administrerar mottagningen av elektroniskt inkomna beslut inom Skatteförvaltningen. Norra Österbottens skattebyrå delger skatterättelsenämnden förvaltningsdomstolarnas beslut då det är skatterättelsenämndens beslut som har överklagats.

Beslut som gäller avbrytande av verkställigheten behöver inte delges rättsbevakningsenheten.

5.3 Beslut om förbud mot eller avbrytande av verkställighet

Förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen sänder besluten som gäller avbrytande av verkställigheten i elektronisk form till Skatteförvaltningen. Skatteuppbördsenheten sparar beslutsuppgifterna i indrivningssystemet varifrån det förmedlas till utsökningen.

Om högsta förvaltningsdomstolen eller förvaltningsdomstolen tidigare har föreskrivit ett avbrytande av verkställigheten i ett ärende, delger förvaltningsdomstolen elektroniskt sitt beslut om skattebesväret till Skatteuppbördsenheten. På motsvarande sätt sänder förvaltningsdomstolen i elektronisk form sitt beslut om skattebesväret, om förvaltningsdomstolen själv inte tidigare har fattat ett beslut om avbrytande av verkställigheten, utan ett beslut om avbrytande från Skatteförvaltningen är i kraft. I dessa situationer innehåller förvaltningsdomstolens beslut om skattebesväret ett avgörande gällande verkställigheten.

6 Förfrågningar om beslutens laga kraft

6.1 Allmänt

I det följande behandlas var den skattskyldige kan fråga om ett beskattningsbeslut eller ett beslut från en besvärsinstans har vunnit laga kraft eller om rättsbevakningsenheten har överklagat beslutet. Observera dock att registreringarna kan dröja ett par dagar till följd av postgången eller annan motsvarande orsak.

6.2 Omprövningsbegäran

Man får uppgiften om huruvida rättsbevakningsenheten har begärt omprövning av ett beskattningsbeslut i första instans (till exempel inkomstbeskattningen eller förskottsuppbörden) i första hand genom att kontakta skattebyrån efter att tidsfristen för rättsbevakningsenhetens ändringssökande har gått ut (skattebyråns registreringar för ändringsbeskattningen).

I andra hand kan förfrågningar om ärendet riktas till vilken skattebyrå som helst, eftersom dessa uppgifter registreras i de riksomfattande ärendehanteringssystemen.

6.3 Besvär till förvaltningsdomstolen

Rättsbevakningsenheten sänder alltid besvärsskriften i elektronisk form till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Information om huruvida rättsbevakningsenheten anfört besvär om ett beskattningsbeslut i första instans (till exempel momsbeskattningen) eller om ett beslut som meddelats i en omprövningsbegäran (till exempel inkomstbeskattningen) till förvaltningsdomstolen lämnas av den behöriga förvaltningsdomstolen (förvaltningsdomstolens registrator). Slutlig säkerhet i detta ärende fås dock först efter utgången av den föreskrivna besvärstiden för rättsbevakningsenheten.

6.4 Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Rättsbevakningsenheten sänder alltid besvärsskriften i elektronisk form till högsta förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Information om huruvida rättsbevakningsenheten anfört besvär gällande förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen lämnas av högsta förvaltningsdomstolen efter utgången av den föreskrivna besvärstiden för rättsbevakningsenheten (högsta förvaltningsdomstolens registrator).

Rättsbevakningsenheten får förvaltningsdomstolens beslut för kännedom i elektronisk form. Delgivningen av ett beslut sker dagen efter att beslutet har meddelats. Tidpunkten för utgången av rättsbevakningsenhetens ändringssökande bestäms utifrån detta.

7 Rättegångskostnader

Bestämmelser om ersättningar för rättegångskostnader ingår i 74–75 § i FörvPL. Om en förvaltningsdomstol med stöd av dessa bestämmelser dömer skattetagaren att ersätta rättegångskostnader för den skatt- eller betalningsskyldige, är det Skatteförvaltningen som blir skyldig att betala ersättningen.

Rättsbevakningsenheten meddelar Skatteuppbördsenheten om betalningsskyldigheten strax efter att enheten fått del av förvaltningsdomstolens beslut. Rättsbevakningsenheten skickar en elektronisk kopia av beslutet till Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet inom Skatteuppbördsenheten som ser till att rättegångsersättningarna blir betalda.

I 49 och 50 § i FörvPL föreskrivs om ersättningar för vittneskostnader och övriga bevisningskostnader.

8 Anteckning om publicering av beslut

Om förvaltningsdomstolen publicerar sitt beslut på webbplatsen Finlex, kan beslutet ha en särskild styrande inverkan även på Skatteförvaltningens avgörandepraxis. I dessa fall ska även rättsbevakningsenheten extra noggrant överväga om det finns skäl att ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteförvaltningen föreslår att förvaltningsdomstolarna antecknar ”Finlex” i de beslut som kommer att publiceras.

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Janne Myllymäki

 Sidan har senast uppdaterats 5.2.2014