Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anvisning om skattebesvärsförfarandet

Har getts
7.1.2013
Diarienummer
A139/200/2012
Giltighet
7.1.2013−tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
1207/38/2010, 15.12.2010

Förvaltningsdomstolen leder skattebesvärsprocessen från och med den dag då ett besvärsärende inleds. Högsta förvaltningsdomstolen leder besvärsprocessen inom alla skatteslag. Skatteförvaltningen har utvecklat ett förfarande för behandlingen av skattebesvär i samarbete med justitieministeriet och domstolsväsendet. I denna anvisning behandlas förfarandena i samband med skattebesvär till den del förfarandena inverkar på förvaltningsdomstolarnas och Skatteförvaltningens verksamhetsformer och dokumenttrafiken mellan dessa instanser.

Anvisningen ersätter Skatteförvaltningens anvisning den 15 december 2010. I anvisningen iakttas de nya bestämmelser för ändringssökande inom olika skattelagar som trädde i kraft vid ingången av 2013 och även ändringarna i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång. Anvisningen gäller alla sådana skattebesvärsärenden där besvärsobjektet är ett beslut från Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen rekommenderar att förvaltningsdomstolarna i tillräcklig omfattning iakttar de förfarandemässiga synpunkterna i anvisningen. Skatteförvaltningens enheter, skatterättelsenämnden och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt iakttar de enhetliga förfarandena för ändringssökande i hela landet.

Närmare instruktioner för behandlingen av ärenden som gäller avbrott av verkställigheten har publicerats i anvisningen Avbrytande av verkställigheten, förfarandena för muntlig förhandling i anvisningen Muntlig förhandling vid förvaltningsdomstolarna, gottgörelse för dröjsmål vid rättegång i Anvisningen om inledningstidpunkten för rättegången och skattetagarnas rättsbevakning i anvisningen Skattetagarnas rättsbevakning inom Skatteförvaltningen. En särskild anvisning har meddelats också för behandlingen av ansökningsärenden.

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Janne Myllymäki

1 Förfarandena för skattebesvärsärenden 

Bestämmelser som reglerar behandlingen av skattebesvärsärenden varierar från skatteslag till skatteslag, varför även förfarandena är olika. Förfarandena kan indelas i tre huvudgrupper:

  1. ärenden med ett obligatoriskt rättelseyrkandeförfarande (nedan omprövningsförfarande),
  2. ärenden som Skatteförvaltningen inledningsvis behandlar såsom rättelseärende och överför det sedan till förvaltningsdomstolen till den del yrkandet avslagits (nedan överföringsförfarande) och
  3. ärenden där man anför besvär direkt hos förvaltningsdomstolen (nedan förfarandet för ansökningsärenden).

Inom de skatteslag som omfattas av omprövningsförfarandet ska den skattskyldige i första hand söka ändring genom att begära omprövning och först det beslut som meddelats i omprövningsbegäran får överklagas hos förvaltningsdomstolen. Omprövningsförfarandet tillämpas inom inkomstbeskattningen, förskottsuppbörden, arvs- och gåvobeskattningen samt fastighetsbeskattningen. Omprövningsförfarandet tillämpas också på beslut enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (s.k. återbäring av energiskatt inom jordbruket), på ändringssökande enligt skattekontolagen och på skattekvittning enligt lagen om skatteuppbörd. En omprövningsbegäran avgörs antingen av skatterättelsenämnden eller av Skatteförvaltningen.

Inom de skatteslag som omfattas av överföringsförfarandet ska Skatteförvaltningen inledningsvis behandla den skattskyldiges besvär såsom ett omprövningsärende. Om Skatteförvaltningen rättar sitt beslut på ett sådant sätt som den skattskyldige begärt i sin omprövningsbegäran, förfaller besvären. Till den del Skatteförvaltningen anser att den skattskyldige besvär inte ger upphov till rättelse av beslutet ger Skatteförvaltningen sitt utlåtande i ärendet och överför besvären till förvaltningsdomstolen. Överföringsförfarandet tillämpas i momsbeskattningen, försäkringspremiebeskattningen, överlåtelsebeskattningen och lotteribeskattningen.

Skatteförvaltningens beslut i ansökningsärenden överklagas alltid direkt hos förvaltningsdomstolen. Förfarandet för ansökningsärenden tillämpas på allmännyttiga samfunds skattelättnadsbeslut, namngivning för donationsavdrag, dispens för förlustavdrag, förlängning av användningstid för återanskaffningsreserv samt godkännande som tonnageskattskyldig och återkallelse av ett sådant godkännande. Förfarandet för ansökningsärenden tillämpas också på besvär som anförts för förhandsavgöranden som Skatteförvaltningen meddelat inom olika skatteslag.

2 Hörande av Skatteförvaltningen i skattebesvärsärenden

2.1 Allmänt om hörande av Skatteförvaltningen

Enligt 1.1 § i lagen om skatteförvaltningen är en av Skatteförvaltningens uppgifter att bevaka skattetagarnas rätt. Ansvarig för rättsbevakningen är Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska enligt 24.1 § i L om Skatteförvaltningen föra skattetagarnas talan såsom part i ärenden som gäller beskattningen på det sätt som föreskrivs i den lagen och någon annanstans i lag.

Parterna i ett skattebesvärsärende är den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (nedan rättsbevakningsenheten). Till följd av detta är huvudparten av skattebesvärsärendena sådana att en förvaltningsdomstol inte alltid ber om utlåtande eller på annat sätt hör den skattebyrå eller den enhet inom Skatteförvaltningen som fattat det överklagade beslutet. Sådana ärenden behandlas genom omprövningsförfarandet och förfarandet för ansökningsärenden. I ärenden som behandlas i överföringsförfarandet kan man dock fortfarande tillämpa ett förfarande där den enhet inom Skatteförvaltningen som fattat det överklagade beslutet ger sitt utlåtande i ärendet till förvaltningsdomstolen.

2.2 Olika skatteslag och hörande av enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

2.2.1 Ärenden i omprövningsförfarandet

Enligt 69.1 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL) ska den förvaltningsdomstol som behandlar ett besvärsärende med anledning av besvär som anförts av den skattskyldige bereda Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Bestämmelsen tillämpas med stöd av hänvisningsbestämmelserna i 50.1 § i lagen om förskottsuppbörd, 26.2 § i fastighetsskattelagen, 32.3 § i lagen om skatteuppbörd och 41.2 § i skattekontolagen också på sådant ändringssökande som avses i dessa lagar. En motsvarande bestämmelse ingår också i 46.1 § i lagen om skatt på arv och gåva (ArvsskatteL) och i 12.3 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter.

Enligt Skatteförvaltningens uppfattning är BFL 69.1 § och de övriga ovan nämnda bestämmelserna specialbestämmelser i förhållande till bestämmelsen om hörande i 36 § i förvaltningsprocesslagen (FörvPL), enligt vilken en förvaltningsdomstol ska inhämta utlåtande från den förvaltningsmyndighet som fattat beslut i ärendet. Bestämmelserna i BFL 69.1 § och motsvarande bestämmelser i andra skattelagar är således uttömmande när det gäller hörande av Skatteförvaltningen. Detta har konstaterats också i regeringspropositionen 76/2012 rd.

Skatteförvaltningen anser att andra enheter inom Skatteförvaltningen än rättsbevakningsenheten i allmänhet inte behöver höras med anledning av den skattskyldiges besvär. Förvaltningsdomstolen kan dock alltid inhämta ett utlåtande från enheten i fråga om särskilda skäl föreligger.

2.2.2 Ärenden i överföringsförfarandet

Skatteförvaltningen kan med anledning av den skattskyldiges besvär rätta sitt beslut som gäller momsbeskattningen, försäkringspremiebeskattningen, överlåtelsebeskattningen och lotteribeskattningen. Då förfaller den skattskyldiges besvär till rättelsernas del. Om besvären inte godkänns till alla delar, ger Skatteförvaltningen ett utlåtande i ärendet och överför besvären och de tillhörande beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen. I Skatteförvaltningens utlåtande ingår en utredning om de krav den skattskyldige framställt i besvären, deras centrala motiveringar och Skatteförvaltningens ställningstagande till kraven. Om i besvären ingår ett krav om verkställighetsförbud, tar Skatteförvaltningen ställning också till det. Efter det har förvaltningsdomstolen ansvaret för processen.

Om den som anfört besvär är den skattskyldige, ska förvaltningsdomstolen ta ställning till besvären och ge rättsbevakningsenheten tillfälle att avge sitt bemötande i ärendet och vid behov den skattskyldige tillfälle att avge genmäle. Skatteförvaltningen anser att andra enheter inom Skatteförvaltningen än rättsbevakningsenheten i allmänhet inte behöver höras i det här skedet till följd av att den skattskyldige eventuellt lämnat ny information i sitt genmäle.

Möjligheten att behandla ärendet såsom omprövningsärende gäller inte sådana besvär där ändringssökanden är rättsbevakningsenheten. Rättsbevakningsenheten lämnar besvären och de tillhörande beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen ger den skattskyldige tillfälle att avge bemötande och rättsbevakningsenheten tillfälle att avge genmäle till bemötandet. Med stöd av 36 § i FörvPL kan förvaltningsdomstolen också i övriga ärenden be om Skatteförvaltningens utlåtande till besvären.

Överföringsförfarandet tillämpas endast på besvär som riktas till förvaltningsdomstolen. Till Skatteförvaltningen riktade korrigerings- eller rättelseyrkanden eller andra motsvarande skrivelser överförs således inte till förvaltningsdomstolen, utan de behandlas i omprövningsförfarandet. Skatteförvaltningen meddelar ett omprövningsbeslut, som kan innebära att yrkandet bifalls, avslås delvis eller avslås i sin helhet (mervärdesskattelagen (MomsL) 192 §, L om överlåtelseskatt 48 § och lotteriskattelagen 12 §). Till omprövningsbeslutet bifogas fullföljdsanvisningar.

2.2.3 Ansökningsärenden

Ansökningsärenden överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen. Skatteförvaltningen behandlar inte dessa besvär i omprövningsförfarandet eller i övrigt som omprövningsärenden.  

Besvärsförfarandet som ska tillämpas på förhandsavgörandeärenden omfattas i de olika skattelagarna av bestämmelser som i viss mån avviker från det som anges i förvaltningsprocesslagen. I många skattelagar ingår en hänvisningsbestämmelse till lagen om beskattningsförfarande då ärendet gäller förhandsavgöranden. På besvär i övriga ansökningsärenden tillämpas däremot endast förvaltningsprocesslagen och 69 § i lagen om beskattningsförfarande.

I praktiken är det dock så att på besvär i ansökningsärenden tillämpas samma förfaranden som på behandlingen av sådana besvär som hör till omprövningsförfarandet.

2.2.4 Skattebesvärsärenden med obetydligt skatteintresse

Den skattskyldiges skattebesvär grundar sig i allmänhet på ett motiverat beslut som fattats av skatterättelsenämnden eller som grundar sig på Skatteförvaltningens omprövningsbegäran. Förvaltningsdomstolen kan med stöd av BFL 69.2 § avgöra besvären som den skattskyldige anfört med anledning av ett beslut i en omprövningsbegäran utan att höra rättsbevakningsenheten om skatteintresset är under 6 000 euro och ärendet är sådant att det inte lämnar rum för tolkning eller är oklart.

Reglerna för hörande av rättsbevakningsenheten i ärenden med obetydligt skatteintresse är enhetliga i alla situationer där rättsbevakningsenheten är part vid rättegång hos en förvaltningsdomstol: BFL 69.2 § ska tillämpas med stöd av hänvisningsbestämmelserna i 50.1 § i L om förskottsuppbörd, 26.2 § i fastighetsskattelagen, 41.2 § i skattekontolagen och 32.3 § i L om skatteuppbörd också inom dessa skatteslag. En motsvarande bestämmelse ingår också i 46.2 § i ArvsskatteL, 12.3 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter, 194.2 § i MomsL, 47.4 § i L om överlåtelseskatt samt 16.4 § i LotteriskatteL. Vid sidan om beskattningen tillämpas reglerna för hörande även på påföljder som Skatteförvaltningen fastställer, t.ex. försummelseavgift för en sammandragsdeklaration som avses i 168 a § i MomsL.

Skatteintressets storlek framgår av om t.ex. skatterättelsenämnden behandlat rättelseyrkandet i en utvidgad (1 + 4) eller begränsad (1 + 1) sammansättning: i arbetsdelningen mellan sektionerna tillämpas en motsvarande gräns om 6 000 euro för skatteintresset. Då ärendet hör till överföringsförfarandet framför Skatteförvaltningen i sitt utlåtande en uppfattning om förvaltningsdomstolen bör höra rättsbevakningsenheten.

Med uttrycket ”lämnar rum för tolkning eller är oklart” avses i de ovan nämnda bestämmelserna detsamma som i BFL 26.2 §. Rättsbevakningsenheten behöver således inte höras i fall där den aktuella rättsfrågan är tydlig och linjedragningarna vedertagna, betydande meningsskiljaktighet om bevisning inte föreligger och det ekonomiska intresset är obetydligt. Den omständigheten huruvida den skattskyldiges besvär ska godkännas eller förkastas saknar i och för sig betydelse för tillämpning av bestämmelsen.

Om förvaltningsdomstolen inte bereder rättsbevakningsenheten tillfälle att avge sitt bemötande i ärendet kan förvaltningsdomstolen i sitt beslut i punkten Bemötanden och genmäle (eller motsvarande punkt) anteckna att rättsbevakningsenheten med stöd av 69.2 § i BFL eller en annan motsvarande bestämmelse inte blivit hörd. Den tillämpade bestämmelsen kan också antecknas i punkten Tillämpade rättsnormer.

2.2.5 Bilskatt, fordonskatt och bränsleavgift

I bil- och fordonsskatteärenden har rätten att föra skattetagarnas talan fördelats mellan rättsbevakningsenheten och Tullen (69 § i bilskattelagen och 53 § i fordonsskattelagen). I bränsleskatteärenden är det rättsbevakningsenheten som ska föra skattetagarnas talan (26 § i bränsleavgiftslagen).

I dessa ärenden har den myndighet som fattat beskattningsbeslutet meddelat ett beslut till följd av en omprövningsbegäran eller annars avgett ett utlåtande till förvaltningsdomstolen. Skatteförvaltningen anser att rättsbevakningsenheten i allmänhet inte behöver höras i sådana ärenden. Förvaltningsdomstolen kan i varje fall avgöra ärendet utan att höra rättsbevakningsenheten om skatteintresset är under 6 000 euro och ärendet inte lämnar rum för tolkning eller är oklart.

2.3 Instruktioner som ingår i en begäran om bemötande

Bestämmelser om hur ett ärende ska utredas ingår i 33 § i FörvPL (officialprincipen). Förvaltningsdomstolens processledning gör det möjligt att tillämpa ett förfarande där domstolen i sin begäran om utlåtande ber rättsbevakningsenheten om utredning eller utlåtande om någon omständighet som är av betydelse då ärendet avgörs eller om beskattningspraxis, utländsk rättspraxis eller endast om en del av det aktuella ärendet. Det är också möjligt att domstolen ber rättsbevakningsenheten att exempelvis skaffa utlåtande om ärendet av Skatteförvaltningens centrala ledning eller av någon annan myndighet utanför Skatteförvaltningen, om detta anses vara nödvändigt i ärendet.

Skatteförvaltningen anser att de ovan beskrivna förfarandena gör det lättare och snabbare att komma till det rätta beslutet i sak och samtidigt kan rättsbevakningsenheten i sitt bemötande koncentrera sig på omständigheter som har betydelse för avgörandet av ärendet.  Skatteförvaltningen rekommenderar att förvaltningsdomstolarna enligt 33 § i FörvPL i sin begäran om bemötande markerar de punkter om vilka de i synnerhet önskar att få utredning i bemötandet.

Om domstolen ber rättsbevakningsenheten att inhämta en utredning i ärendet från en tredje part, bör detta tas i beaktande i den tidsfrist som fastställs för bemötandet.

3 Dokumenttrafiken vid besvär

3.1 Allmänt om besvärshandlingar som ska lämnas in

Besvär hos förvaltningsdomstolen kan i regel anföras så att handlingarna lämnas in antingen till Skatteförvaltningen eller till förvaltningsdomstolen. Ett sådant förfarande tillämpas i ärenden som hör till omprövningsförfarandet, såsom även i överlåtelsebeskattningen och lotteribeskattningen samt i förhandsavgörandeärenden. Samma förfarande gäller både den skattskyldiges och rättsbevakningsenhetens besvär.

Besvär som lämnas in via Skatteförvaltningen skickas i regel till den skattebyrå som verkställt beskattningen. Besvären kan likväl inom den utsatta tid som anges i lag lämnas till vilken enhet som helst inom Skatteförvaltningen, eftersom Skatteförvaltningen är en enda myndighet. Då besvären har lämnats till Skatteförvaltningen ska den mottagande skattebyrån omedelbart registrera uppgifterna om dokumentets inkommande i respektive datasystem eller i något annat registratorssystem.

En besvärsskrift som gäller momsbeskattningen ska enligt MomsL 193.1 § lämnas till Skatteförvaltningen inom besvärstiden. En sådan besvärsskrift om momsbeskattningen som lämnas in med stöd av FörvPL kan också lämnas direkt till förvaltningsdomstolen. I ansökningsärenden tillämpas i allmänhet 26 § i FörvPL, dock inte om ansökan gäller förhandsavgörande. Enligt 26 § i FörvPL ska besvärsskriften lämnas inom besvärstiden till besvärsmyndigheten, inte till förvaltningsdomstolen.

Om besvären gäller momsbeskattningen och de lämnats till förvaltningsdomstolen, överför förvaltningsdomstolen besvärsskriften med stöd av 29 § i FörvPL till Skatteförvaltningen enligt överföringsförfarandet. På motsvarande sätt ska Skatteförvaltningen med stöd av 21 § i förvaltningslagen (FörvL) överföra handlingen till den behöriga förvaltningsdomstolen (med undantag för ansökningar om förhandsbesked).

3.2 Ärendena i omprövningsförfarandet

3.2.1 Den skattskyldiges besvär

3.2.1.1 Om den skattskyldige lämnat besvärshandlingarna till förvaltningsdomstolen

En förvaltningsdomstol som ber Skatteförvaltningen om handlingar bifogar till sin begäran en utskrift av det aktuella diariebladet eller annan handling som innehåller motsvarande identifieringsuppgifter om ärendet. Av diariebladet framgår de uppgifter som Skatteförvaltningen behöver.  Dessa identifieringsuppgifter är också nödvändiga för att Skatteförvaltningen ska kunna informera förvaltningsdomstolen om när rättegången i ärendet börjar. Förvaltningsdomstolen bifogar vid behov en kopia av besvärsskriften till sin begäran om handlingar.  

Alla beställningar av handlingar registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Förvaltningsdomstolen begär att få handlingarna från den skattebyrå som fattat beskattningsbeslutet, dvs. i allmänhet den person- eller företagsskattebyrå som fastställs på basis av den skattskyldiges hemkommun. Handlingar som gäller beslut som meddelats i en omprövningsbegäran enligt skattekontolagen eller lagen om skatteuppbörd ska i allmänhet begäras från den av skatteuppbördens verksamhetsenheter som fattat beslutet. Om det inte är klart för förvaltningsdomstolen till vilken skattebyrå en begäran om handlingar ska skickas, kan förvaltningsdomstolen kontakta vilken skattebyrå som helst.  Skattebyrån meddelar förvaltningsdomstolen vilken skattebyrå eller verksamhetsenhet domstolen bör kontakta för att beställa dessa handlingar.

Skattebyrån eller verksamhetsenheten ska skicka handlingarna omedelbart till förvaltningsdomstolen.  Uppgiften om att handlingarna har skickats till förvaltningsdomstolen ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet och ett platsmärke lämnas i arkivet om att handlingarna har lånats ut. Om den dag då besvärsärendet inletts inte går att utreda, kan man registrera den dag då handlingarna har beställts.

Ibland kan de handlingar som behövs i behandlingen av ett besvärsärende vara arkiverade hos flera olika skattebyråer. Så här är fallet till exempel då besvärsärendet gäller flera skatteår och den skattskyldiges hemort har ändrats. I dessa fall kan förvaltningsdomstolen begära handlingarna från den skattebyrå som fattat det senaste överklagade beskattningsbeslutet. Denna skattebyrå beställer då handlingarna som gäller de övriga skatteåren från andra skattebyråer.

3.2.1.2 Om den skattskyldige har lämnat in besvärshandlingarna till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen förser besvären med en ankomststämpel som visar när ärendet inletts hos förvaltningsdomstolen.  Besvären och de tillhörande handlingarna ska förvaras som en helhet (t.ex. hophäftade).  Skatteförvaltningen postar besvären och de tillhörande handlingarna samt beskattningshandlingarna (också makens handlingar) utan dröjsmål till den behöriga förvaltningsdomstolen. I Skatteförvaltningens arkiv sätts ett platsmärke som markerar att handlingarna har lånats ut. Om det till handlingarna har bifogats en ansökan om avbrytande av verkställigheten ska handlingarna postas i 1 klass brev till förvaltningsdomstolen.  Uppgiften om att besvären har lämnats in och handlingarna skickats till förvaltningsdomstolen ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorsystemet.

Om besvärsskriften har lämnats till någon annan skattebyrå än den byrå där beskattningshandlingarna förvaras, ska den skattebyrå som tagit emot besvärsskriften förse handlingarna med en ankomststämpel som visar att ärendet har inletts och skicka besvären direkt till den behöriga förvaltningsdomstolen. Den skattebyrå som tagit emot besvärsskriften ska be den skattebyrå som förvarar handlingarna att skicka handlingarna till förvaltningsdomstolen samt meddela förvaltningsdomstolen om denna begäran. Uppgiften om att besvärshandlingar har lämnats in och skickats vidare till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.2.1.3 Bemötande från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Alla förvaltningsdomstolar med undantag av Ålands förvaltningsdomstol skickar sina begäran om bemötande till Norra Österbottens skattebyrå i Uleåborg, där de registreras i Skatteförvaltningens datasystem och skickas vidare till skatteombuden. Förvaltningsdomstolen kan skicka sin begäran om bemötande till följande adress:

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 57, 90101 ULEÅBORG.

Ålands förvaltningsdomstol begär om bemötande hos Ålands skattebyrå.

Av rättsbevakningsenhetens bemötande framgår namnet på det skatteombud som i fortsättningen sköter ärendet samt dennes processadress. Förvaltningsdomstolen kan kontakta skatteombudet på processadressen och be om eventuellt tilläggsbemötande eller annan utredning.  

Detta förfarande gäller inte post mellan förvaltningsdomstolen och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Högsta förvaltningsdomstolen skickar alla handlingar som har riktats till rättsbevakningsenheten till följande adress: 

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT.

Nylands företagsskattebyrå och Norra Österbottens skattebyrå sköter alla registreringar som gäller dokumenttrafiken mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten.

Förvaltningsdomstolen har en 30 dagars tidsfrist för bemötandet. Rättsbevakningsenheten kan vid behov av motiverade skäl ansöka om förlängd tid för bemötandet.

3.2.1.4 Den skattskyldiges genmäle

Då rättsbevakningsenheten har avgett sitt bemötande och lämnat tillbaka handlingarna och bemötandet till förvaltningsdomstolen, skickar förvaltningsdomstolen rättsbevakningsenhetens bemötande till den skattskyldige för genmäle. Förvaltningsdomstolen fastställer en frist för genmälet och ber den skattskyldige att skicka sitt genmäle direkt till förvaltningsdomstolen. 

Vid detta hörande kan förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt genmäle vill ta del av handlingarna, kommer de att läggas fram för påseende vid den skattebyrå som den skattskyldige önskar. Då förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. Efter att tidsfristen för hörande gått ut ska skattebyrån skicka handlingarna tillbaka till förvaltningsdomstolen. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet registreras uppgiften om att handlingarna kommit in för hörande av den skattskyldige och också det att handlingarna har skickats tillbaka till förvaltningsdomstolen.

Eftersom det är förvaltningsdomstolen som leder processen kan skattebyrån inte bevilja längre frist för genmälet. Om den skattskyldige ber om förlängd tid för sitt genmäle, uppmana denne att kontakta förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar sitt genmäle till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att genmälet har skickats över till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.2.2 Då Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anför besvär

3.2.2.1 Besvärshandlingar som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt lämnar

Då rättsbevakningsenheten anför besvär hos förvaltningsdomstolen ber skatteombudet handlingarna från den behöriga verksamhetsenheten inom Skatteförvaltningen. Då skickar verksamhetsenheten handlingarna till skatteombudet och lämnar ett platsmärke i arkivet om att handlingarna har lånats ut. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet sparas uppgiften om att handlingarna har skickats till rättsbevakningsenheten.

Efter att rättsbevakningsenheten anfört besvär skickas besvären och handlingarna direkt till den behöriga förvaltningsdomstolen. Rättsbevakningsenheten kan dock alltid lämna besvärshandlingarna också till Skatteförvaltningen. Rättsbevakningsenheten befordrar uppgifterna om besvären till Norra Österbottens skattebyrå som registrerar besvären och uppgiften om att handlingarna har skickats i datasystemet eller i registratorssystemet.

Av rättsbevakningsenhetens besvärsskrift framgår alltid rättsbevakningsenhetens processadress i ärendet.

3.2.2.2 Den skattskyldiges bemötande

Förvaltningsdomstolen skickar rättsbevakningsenhetens besvär till den skattskyldige för avgivande av ett bemötande. Förvaltningsdomstolen fastställer en tidsfrist för bemötandet och ber den skattskyldige att skicka sitt bemötande direkt till förvaltningsdomstolen. 

Förvaltningsdomstolen kan anlita skattebyrån vid detta hörande. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt bemötande vill ta del av handlingarna, kommer de att läggas fram för påseende vid den skattebyrå som den skattskyldige önskar. Då förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån, ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. Efter det att fristen för hörandet gått ut sänder skattebyrån handlingarna tillbaka till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att handlingarna kommit till skattebyrån för hörandet av den skattskyldige och också om då handlingarna har skickats tillbaka till förvaltningsdomstolen registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Skattebyrån kan inte bevilja förlängd inlämningstid för genmälet. Om den skattskyldige ber om förlängd tid för sitt genmäle, uppmana honom eller henne att kontakta förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar in sitt genmäle till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att handlingarna skickats till rättsbevakningsenheten registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.2.2.3 Genmäle från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Av rättsbevakningsenhetens besvärshandlingar framgår namnet och processadressen för det skatteombud som behandlar ärendet. Förvaltningsdomstolen skickar den skattskyldiges bemötande till rättsbevakningsenhetens processadress för genmäle.

Rättsbevakningsenheten skickar genmälet direkt till den behöriga förvaltningsdomstolen. Norra Österbottens skattebyrå registrerar i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet uppgiften om att begäran om genmäle har kommit in och skickats vidare.

3.3 Ärenden i överföringsförfarandet

3.3.1 Den skattskyldiges besvär

3.3.1.1 Den skattskyldige har anfört besvär hos förvaltningsdomstolen

Om ett ärende hör till överföringsförfarandet och den skattskyldige anför besvär hos förvaltningsdomstolen, skickar förvaltningsdomstolen besvärshandlingarna till den skattebyrå där det överklagade beslutet har fattats för omprövning. Om det är fråga om besvär över försummelseavgift enligt MomsL 168 a §, skickas besvärsskriften till Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet, Helsingfors kontor.

Om det är oklart för förvaltningsdomstolen vart besvärsskriften ska skickas kan förvaltningsdomstolen kontakta vilken skattebyrå som helst. Skattebyrån meddelar förvaltningsdomstolen till vilken skattebyrå eller verksamhetsenhet inom Skatteförvaltningen handlingarna ska skickas för omprövning.

Efter det behandlar Skatteförvaltningen besvären som omprövningsärende. Om beslutet inte rättas till någon del eller det rättas endast delvis, ger Skatteförvaltningen sitt utlåtande i ärendet och skickar besvären jämte beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen. Om det överklagade beslutet rättas i sin helhet, befordrar Skatteförvaltningen besvärs- och omprövningshandlingarna omedelbart till förvaltningsdomstolen. Då förfaller de anhängiga besvären hos förvaltningsdomstolen.

I Skatteförvaltningens arkiv sätts ett platstecken som markerar att handlingarna har lånats ut. Uppgiften om att besvären har lämnats in och handlingarna skickats till förvaltningsdomstolen ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.3.1.2 Då den skattskyldige har lämnat besvärshandlingarna till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen behandlar den skattskyldiges besvär i första hand som omprövningsärende. Uppgiften om att besvär som ska behandlas såsom omprövningsärende har inletts ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorsystemet. Handlingarna förses med en ankomststämpel som visar när ärendet inletts.

Om beslutet inte rättas till någon del eller det rättas endast delvis, ger Skatteförvaltningen sitt utlåtande i ärendet och skickar besvärs- och beskattningshandlingarna till förvaltningsdomstolen. Om det överklagade beslutet rättas i sin helhet, förfaller besvärsärendet och då behöver besvären eller de övriga handlingarna inte postas till förvaltningsdomstolen.

I Skatteförvaltningens arkiv sätts ett platstecken som markerar att handlingarna har lånats ut. Uppgiften om att besvären har lämnats och handlingarna skickats till förvaltningsdomstolen ska registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

Om besvärsskriften har lämnats till någon annan skattebyrå än den byrå som förvarar beskattningshandlingarna, ska den skattebyrå som tagit emot besvärsskriften förse handlingarna med en ankomststämpel som visar att ärendet har inletts och skicka besvären direkt till den skattebyrå som fattat beslutet. Den skattebyrå som mottagit besvärsskriften registrerar i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet uppgiften om att besvären har kommit in.

3.3.1.3 Bemötande från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Alla förvaltningsdomstolar med undantag av Ålands förvaltningsdomstol skickar sina begäran om bemötande till Norra Österbottens skattebyrå i Uleåborg där de införs i Skatteförvaltningens datasystem och vidarebefordras till skatteombuden. Förvaltningsdomstolarna kan skicka en begäran om bemötande till följande adress:

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 57, 90101 ULEÅBORG.

Ålands förvaltningsdomstol begär om bemötande hos Ålands skattebyrå.

Av rättsbevakningsenhetens bemötande ska framgå namnet på det skatteombud som sköter ärendet samt dennes processadress. Med hjälp av processadressen kan förvaltningsdomstolen kontakta skatteombudet för eventuellt tilläggsbemötande eller annan utredning i ärendet.  

Detta förfarande gäller inte post mellan förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten. Högsta förvaltningsdomstolen skickar alla handlingar som har riktats till rättsbevakningsenheten till följande adress:

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT.

Nylands företagsskattebyrå och Norra Österbottens skattebyrå sköter Skatteförvalt-ningens alla registreringar som gäller handlingarna som postas mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten.

Förvaltningsdomstolen har en 30 dagars tidsfrist för att avge ett bemötande. Rättsbevakningsenheten kan av motiverade skäl begära förlängd tid för bemötandet.

3.3.1.4 Den skattskyldiges genmäle

Då rättsbevakningsenheten har avgett sitt bemötande och skickat handlingarna och bemötandet tillbaka till förvaltningsdomstolen, skickar förvaltningsdomstolen rättsbevakningsenhetens bemötande till den skattskyldige för genmäle. Förvaltningsdomstolen fastställer en tidfrist för genmälet och ber den skattskyldige att skicka sitt genmäle direkt till förvaltningsdomstolen. 

Vid detta hörande kan förvaltningsdomstolen anlita skattebyrån. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt genmäle vill ta del av handlingarna, kommer de att läggas fram för påseende vid den skattebyrå som den skattskyldige önskar. Då förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån, ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. Efter det att fristen för hörandet gått ut sänder skattebyrån handlingarna tillbaka till förvaltningsdomstolen. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet införs då uppgiften om att handlingarna kommit till skattebyrån för att den skattskyldige ska bli hörd och också då handlingarna skickas tillbaka till förvaltningsdomstolen.

Eftersom det är förvaltningsdomstolen som leder processen, kan skattebyrån inte förlänga fristen för genmälet. Om den skattskyldige ber om förlängd tid för sitt genmäle, anvisa honom eller henne att ansöka om förlängning hos förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar sitt genmäle till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet införs då uppgiften om att genmälet har skickats till förvaltningsdomstolen.

3.3.2 Besvär från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

3.3.2.1 Inlämnande av besvär från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Då rättsbevakningsenheten anför besvär hos förvaltningsdomstolen ber skatteombudet handlingarna från den behöriga skattebyrån. Skattebyrån skickar handlingarna till skatteombudet och lämnar i arkivet ett platsmärke som markerar att handlingarna har lånats ut. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet införs då uppgiften om att handlingarna har skickats till rättsbevakningsenheten.

Rättsbevakningsenheten anför besvär om momsbeskattningen, försäkringspremiebeskattningen, överlåtelsebeskattningen och lotteribeskattningen till förvaltningsdomstolen (FörvPL 26.2 §). Rättsbevakningsenheten kan dock alltid lämna in besvären också till Skatteförvaltningen. Rättsbevakningsenheten befordrar uppgifterna om besvären till Norra Österbottens skattebyrå, som registrerar uppgifterna om avsändandet av besvären och handlingarna i datasystemet eller i registratorssystemet.

Efter det har förvaltningsdomstolen ansvaret för processen och den hör parterna. Av rättsbevakningsenhetens besvärsskrifter framgår alltid rättsbevakningsenhetens processadress i ärendet.

3.3.2.2 Den skattskyldiges bemötande

Förvaltningsdomstolen skickar rättsbevakningsenhetens besvär till den skattskyldige för bemötande.  Förvaltningsdomstolen sätter en frist för bemötandet och ber den skattskyldige att skicka bemötandet direkt till förvaltningsdomstolen. 

Förvaltningsdomstolen kan anlita skattebyrån i hörandet. Förvaltningsdomstolen meddelar då den skattskyldige om att om han eller hon för sitt bemötande vill ta del av handlingarna, kommer de att läggas fram för påseende vid den skattebyrå som den skattskyldige önskar. Då förvaltningsdomstolen skickar handlingarna till skattebyrån, ska förvaltningsdomstolen göra en anteckning på följebrevet om att det är fråga om hörande av den skattskyldige och ge namnet på handläggaren hos förvaltningsdomstolen. Efter det att fristen för hörande gått ut skickar skattebyrån handlingarna tillbaka till förvaltningsdomstolen. I Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet registreras uppgiften om att handlingarna kommit till skattebyrån för hörande av den skattskyldige och också det att handlingarna har skickats tillbaka till förvaltningsdomstolen.

Skattebyrån kan inte bevilja förlängd inlämningstid för bemötandet. Om den skattskyldige ber om förlängd tid för sitt bemötande, uppmana honom eller henne att kontakta förvaltningsdomstolen. Om den skattskyldige lämnar sitt bemötande till skattebyrån, ska skattebyrån omedelbart skicka det till förvaltningsdomstolen. Uppgiften om att bemötandet har skickats till rättsbevakningsenheten registreras i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

3.3.2.3 Genmäle från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Av rättsbevakningsenhetens besvärshandlingar framgår namnet och processadressen för det skatteombud som behandlar ärendet. Förvaltningsdomstolen skickar den skattskyldiges bemötande till rättsbevakningsenhetens processadress för genmäle. Rättsbevakningsenheten skickar genmälet direkt till den behöriga förvaltningsdomstolen. Norra Österbottens skattebyrå registrerar i Skatteförvaltningens datasystem eller till registratorssystemet uppgiften om att handlingarna har kommit in och postats vidare.

3.4 Ansökningsärenden

3.4.1 Förhandsavgöranden

Besvär över Skatteförvaltningens förhandsavgöranden kan inom alla skatteslag anföras direkt till förvaltningsdomstolen. Besvärsskriften kan lämnas in antingen till förvaltningsdomstolen eller till Skatteförvaltningen.

Förfarandet för hörande som tillämpas på besvär över förhandsavgöranden och dokumenttrafiken är likadana som i omprövningsförfarandet. Besvärsprocessen är med andra ord likadan som t.ex. när man anför besvär över ett beslut som skatterättelsenämnden fattat. Förfarandena har beskrivits i kapitel 3.2.

3.4.2 Övriga ansökningsärenden

Också andra ansökningsärenden överklagas Skatteförvaltningens beslut direkt till förvaltningsdomstolen. Sådana beslut är allmännyttiga samfunds skattelättnadsbeslut, namngivning för donationsavdrag, dispens för förlustavdrag, förlängning av användningstid för återanskaffningsreserv samt godkännande som tonnageskattskyldig och återkallelse av ett sådant godkännande. Besvärsskriften ska i dessa ärenden lämnas till förvaltningsdomstolen (FörvPL 26.1 §). Om besvärsskriften har lämnats till Skatteförvaltningen, ska Skatteförvaltningen med stöd av FörvL 21 § överföra dem till den behöriga förvaltningsdomstolen.

Beskattningen av allmännyttiga samfund har centraliserats till Savolax-Karelens företagsskattebyrå. Av den anledningen begär förvaltningsdomstolarna allmännyttiga samfunds beskattningshandlingar från Savolax-Karelens företagsskattebyrå, oberoende av var samfundet har sin hemkommun.

Förfarandet för hörande och dokumenttrafiken i dessa ärenden är likadana som i omprövningsförfarandet. Besvärsprocessen är med andra ord likadan som t.ex. när man anför besvär över ett beslut som skatterättelsenämnden fattat. Förfaranden har beskrivits i kapitel 3.2.

3.4.3 Centralskattenämndens förhandsavgöranden

Centralskattenämndens avgöranden överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärshandlingarna lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen leder processen från början. På förfarandena tillämpas förvaltningsprocesslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen skickar alla handlingar som har riktats till rättsbevakningsenheten till följande adress: 

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT.

Nylands företagsskattebyrå och Norra Österbottens skattebyrå sköter Skatteförvaltningens alla registreringar till handlingarna mellan högsta förvaltningsdomstolen och rättsbevakningsenheten.

3.5 Datumet för rättegångens början i beskattnings- och besvärshandlingarna

3.5.1 Allmänt om uppföljningen av när en rättegång börjar

Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång i den form som träder i kraft 1.6.2013 förutsätter att myndigheten följer upp rättegångens totala längd i skatteärenden. Skatteförvaltningen antecknar i besvärshandlingarna datumet då rättegången börjat enligt följande. Förvaltningsdomstolen kan utnyttja uppgiften när den registrerar besvären i förvaltningsdomstolens ärendehanteringssystem.

3.5.2 Besvär över inkomstskatt och fastighetsskatt

Datumet för rättegångens början registreras i programmen MUKO och KMUKO i fönstret ”Registrering vid t.handl.fr.o.m.”. En uppgift som sparas i detta fält framgår av det omslag för handlingarna som fogas till besvärshandlingarna (den s.k. kapprocken).

När besvärsskriften har lämnats till Skatteförvaltningen ska den mottagande skattebyrån omedelbart registrera mottagningsuppgifterna antingen i programmet MUKO eller KMUKO. Handlingarna skickas till förvaltningsdomstolen inlagt i en kapprock. Om besvärsskriften lämnas till förvaltningsdomstolen ska skattebyrån registrera motsvarande identifieringsuppgifter om fallet i programmet om identifieringsuppgifterna framgår av förvaltningsdomstolens begäran om handlingar. Då skickas handlingarna till förvaltningsdomstolen inlagt i en kapprock. Om det inte framgår av förvaltningsdomstolens dokumentbeställning vilket fall det är fråga om kan registreringar inte göras. Då kan man skicka till förvaltningsdomstolen endast beskattningshandlingarna.

Anteckningen om behandlingstidens början sparas i de besvärsärenden som inleds hos Skatteförvaltningen den 1 februari 2013 eller senare.

3.5.3 Besvärsärenden som gäller skatter i överföringsförfarandet

Skattebyrån ska på första sidan av sina utlåtanden göra en särskild anteckning om när rättegången har börjat. Dessa anteckningar ska göras i de utlåtanden som skattebyrån ger den 1 juni 2013 eller senare.

3.5.4 Besvärsärenden som gäller andra skatteslag

Rättsbevakningsenheten antecknar följande på första sidan av alla sina handlingar till förvaltningsdomstolen (bemötande, omprövningsbegäran, besvär, genmäle) i punkten Beslut i vilket ändring har sökts:

Inledningstidpunkten för rättegången (lag 362/2009): dd.mm.åååå

Dessa anteckningar ska göras i de bemötanden som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ger den 1 juni 2013 eller senare. Förfarandet gäller alla skatteslag: de ovan nämnda skatteslagen och även t.ex. arvs- och gåvobeskattningen samt besvärsärenden som gäller förskottsuppbörd.

4 Inlämnande av besvärshandlingar och delgivning av beslut till Skatteförvaltningen

4.1 Inlämnande av besvärshandlingar och beslut till Skatteförvaltningen

Enligt 10 § i förordningen om beskattningsförfarande ska förvaltningsdomstolen skicka handlingarna som ansluter sig till ett besvärsärende till Skatteförvaltningen (till den skattebyrå som fattat beskattningsbeslutet) omedelbart efter det att förvaltningsdomstolen fattat sitt beslut i besvärsärendet. Även om beslutet formellt gäller endast sådana ärenden som omfattas av lagen om beskattningsförfarande anser Skatteförvaltningen att förfarandet kan tillämpas på samtliga skatteslag. Handlingarna skickas således till den skattebyrå eller annan verksamhetsenhet inom Skatteförvaltningen som fattat det överklagade beslutet. Efter att handlingarna kommit in gör Skatteförvaltningen alla registreringar som behövs i Skatteförvaltningens datasystem eller i registratorssystemet.

För att distributionen av högsta förvaltningsdomstolens och förvaltningsdomstolarnas beslut ska bli enhetlig rekommenderar Skatteförvaltningen att distributionen av förvaltningsdomstolarnas beslut antecknas på följande sätt:

  • den skattebyrå (eller annan verksamhetsenhet) som fattat beskattningsbeslutet (1 st. på papper)
  • skatterättelsenämnden (om nämnden har behandlat ärendet)
  • Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Förvaltningsförvaltningsdomstolen skickar det exemplar som är avsett för skattebyrån eller annan verksamhetsenhet inom Skatteförvaltningen tillsammans med de övriga handlingarna till den behöriga verksamhetsenheten. Skatterättelsenämnden och rättsbevakningsenheten får del av beslutet elektroniskt enligt kapitel 4.2.1.

Förvaltningsdomstolarnas beslut om avbrytande av verkställighet skickas elektroniskt till skatteuppbördsenheten. Högsta förvaltningsdomstolen delger sitt beslut om avbrytande av verkställigheten på papper till skatteuppbördsenhetens regionala skatteuppbörds- och indrivningsenhet eller till indrivningsenheten. Skatteuppbördsenheten sparar beslutet i indrivningens datasystem som förmedlar beslutet till utsökningen. Enheternas kontaktuppgifter har publicerats på ”Skatteuppbördens och indrivningens webbsidor”.

Om högsta förvaltningsdomstolen eller förvaltningsdomstolen har tidigare förordnat att verkställigheten ska avbrytas, ska förvaltningsdomstolen delge sitt beslut om skattebesvär även Skatteuppbördsenhetens regionala skatteuppbörds- och indrivningsenhet. Förvaltningsdomstolarnas skickar sina beslut elektroniskt till skatteuppbördsenheten. På motsvarande sätt skickar förvaltningsdomstolen sitt beslut om skattebesvär elektroniskt om förvaltningsdomstolen inte tidigare fattat beslut om att verkställigheten ska avbrytas, utan det finns ett giltigt avbrottsbeslut som Skatteförvaltningen har fattat. I dessa fall innehåller förvaltningsdomstolens beslut om skattebesvär ett beslut också i verkställighetsärendet.

4.2 Delgivning av beslut till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

4.2.1 Förvaltningsdomstolarna

Alla förvaltningsdomstolar delger rättsbevakningsenheten sina beskattningsbeslut via ett elektroniskt dataöverföringssystem. Rättsbevakningsenhetens besvärstid anses börja från en inkommen elektronisk mottagningsbekräftelse.

Skatteförvaltningens föreslår att förvaltningsdomstolarna antecknar i beslutets distribution följande uppgifter då rättsbevakningsenheten har lämnat ett bemötande:

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt / skatteombud XX.

Som skatteombud anges det skatteombud som har avgett bemötandet.

Om rättsbevakningsenhetens utlåtande inte alls har begärts på grund av att skatteintresset är litet eller av någon annan orsak, föreslår Skatteförvaltningen att domstolen antecknar i distributionen endast följande uppgifter:

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

I dessa situationer framgår det redan av punkterna Bemötanden och genmälen samt Tillämpade rättsnormer, att rättsbevakningsenhetens utlåtande inte har begärts med stöd av 69.2 § i lagen om beskattningsförfarande eller med stöd av annan motsvarande bestämmelse.

Norra Österbottens skattebyrå administrerar mottagningen av elektroniskt inkomna beslut inom Skatteförvaltningen. Norra Österbottens skattebyrå delger skatterättelsenämnden förvaltningsdomstolarnas beslut då det är skatterättelsenämndens beslut som har överklagats.  

4.2.2 Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen delger rättsbevakningsenheten alla sina avgöranden om beskattningen per post (Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, PB 90, 00052 SKATT). Om besvärstillstånd inte har meddelats i ärendet föreslår Skatteförvaltningen att till beslutet bifogas då en kopia av förvaltningsdomstolens beslut om detta. 

Beslut om avbrott av verkställigheten behöver inte delges rättsbevakningsenheten. 

5 Förfrågningar om laga kraft

5.1 Allmänt

I det följande behandlas var den skattskyldige kan fråga om ett beskattningsbeslut eller ett beslut från en besvärsinstans har vunnit laga kraft eller om rättsbevakningsenheten har överklagat beslutet. Observera dock att registreringarna kan dröja ett par dagar till följd av postens gång eller annan motsvarande orsak.

5.2 Omprövningsbegäran

Man får uppgiften om rättsbevakningsenheten har begärt omprövning av ett beskattningsbeslut i första instans (t.ex. inkomstbeskattningen eller förskottsuppbörden) i första hand genom att kontakta skattebyrån efter att tidfristen för rättsbevakningsenhetens ändringssökande har gått ut (skattebyråns registreringar för ändringsbeskattningen).

I andra hand kan man fråga efter beslutets läge på vilken skattebyrå som helst, eftersom dessa uppgifter registreras i de riksomfattande ärendehanteringssystemen.

5.3 Besvär till förvaltningsdomstolen

Man får uppgiften om rättsbevakningsenheten anfört besvär till förvaltningsdomstolen om ett beskattningsbeslut i första instans (t.ex. momsbeskattningen) eller överklagat ett beslut som meddelats i en omprövningsbegäran så att man i första hand kontaktar förvaltningsdomstolen efter att tidfristen för rättsbevakningsenhetens ändringssökande har gått ut (förvaltningsdomstolens registrator).

I andra hand kan man fråga efter beslutets läge på vilken skattebyrå som helst, eftersom dessa uppgifter registreras också i de riksomfattande ärendehanteringssystemen.

5.4 Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Man får uppgiften om rättsbevakningsenheten anfört besvär till högsta förvaltningsdomstolen genom att kontakta högsta förvaltningsdomstolen efter att tidfristen för rättsbevakningsenhetens ändringssökande har gått ut (registratorn på högsta förvaltningsdomstolen).

Rättsbevakningsenheten får del av förvaltningsdomstolarnas beslut elektroniskt. Delgivningen sker följande dag efter det att beslutet har fattats. På basis av delgivningen fastställs tidsfristen för rättsbevakningsenhetens ändringssökande.

6 Rättegångskostnader

Bestämmelser om ersättningar för rättegångskostnader ingår i 74–75 § i FörvPL. Om en förvaltningsdomstol med stöd av dessa bestämmelser dömer skattetagaren att ersätta rättegångskostnader för den skatt- eller betalningsskyldige är det Skatteförvaltningen som blir skyldig att betala ersättningen.

Rättsbevakningsenheten meddelar Skattebördsenheten om betalningsskyldigheten strax efter att enheten fått del av förvaltningsdomstolens beslut. Rättsbevakningsenheten skickar en elektronisk kopia av beslutet till Skatteuppbördsenheten som ser till rättegångsersättningarna blir betalda.

I 49 och 50 § i FörvPL föreskrivs om ersättningar för vittneskostnader och övriga bevisningskostnader.

7 Anteckning om publicering av beslut

Om förvaltningsdomstolen publicerar sitt beslut på Finlex kan beslutet ha en särskild instruerande verkan även på Skatteförvaltningens avgörandepraxis. I dessa fall ska även rättsbevakningsenheten överväga extra noggrant om det är skäl att ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteförvaltningen föreslår att förvaltningsdomstolarna antecknar ”Finlex” i de beslut som kommer att publiceras.Sidan har senast uppdaterats 14.1.2013