Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inlämnande av avtalsvillkoren för frivillig individuell pensionsförsäkring och för långsiktiga sparavtal till Skatteförvaltningen

Har getts
6.5.2011
Diarienummer
372/39/2011
Giltighet
6.5.2011 - toistaiseksi
Ersätter anvisningen
453/39/2010

Enligt 17 § 13 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1745/2009) livförsäkringsbolag, utländska försäkrings- eller pensionsanstalters representanter eller förmedlare i Finland samt inlåningsbanker, fondbolag och värdepappersföretag ska tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om villkor, uppsägning och överföring av sparmedel i fråga om frivilliga individuella pensionsförsäkringar och långsiktiga sparavtal som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009).

Med stöd av bestämmelsen ska den som tillhandahåller frivilliga individuella pensionsförsäkringar eller långsiktiga sparavtal på eget initiativ till Skatteförvaltningen lämna uppgifterna om de villkor som tjänsteleverantören i allmänhet tillämpar vid frivilliga individuella pensionsförsäkringar och långsiktiga sparavtal (standardvillkor).  Avtalsvillkoren lämnas endast om de har tagits i bruk 1.1.2010 eller senare. Mindre förändringar i avtalsvillkoren behöver inte anmälas, om de inte har betydelse med tanke på beskattningen.

Med avtalsvillkoren ska minst följande identifikationsuppgifter lämnas:

  • Rubrik ”Avtalsvillkoren för en frivillig individuell pensionsförsäkring eller ett långsiktigt sparavtal”,
  • namnet och FO-numret på försäkringsgivaren eller tjänsteleverantören som tillhandahåller långsiktiga sparavtal
  • det datum, då avtalsvillkoren har tagits i bruk.

Avtalsvillkoren ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom 60 dagar från det då de togs i bruk. Avtalsvillkor som tagits i bruk innan dessa anvisningar har getts kan likväl utan hinder av det ovanstående lämnas in inom 60 dagar från det då dessa anvisningar har getts. Avtalsvillkoren kan lämnas in antingen elektroniskt eller på papper.

Avtalsvillkoren som lämnas in elektroniskt, skickas till e-postadressen:

verohallinto@vero.fi

Avtalsvillkoren på papper skickas till följande adress:

Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT

Avtalsvillkoren för en enskild frivillig individuell pensionsförsäkring eller för ett långsiktigt sparavtal lämnas in till Skatteförvaltningen endast om Skatteförvaltningen särskilt begär dem.

Direktör  Erkki Laanterä

Överinspektör Janne MyllymäkiSidan har senast uppdaterats 9.5.2011