Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens ställningstaganden till företagsbeskattningsfrågor 2010 - fråga nr 6. Tjänster som en trafiklärare säljer till bilskolor betraktas som näringsverksamhet

Har getts
26.3.2010
Diarienummer
293/39/2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
Svaret på fråga nr 6 i anvisningen av 21.1.2010 Dnr 72/40/2010 samt i anvisningen av 16.3.2010 Dnr 257/39/2010

I Skatteförvaltningens anvisning Dnro 72/40/2010 (Skatteförvaltningens ställningstaganden i frågor om företagsbeskattning 2010), 21.1.2010, fråga nr 6, har man ansett att de utbildningstjänster som en trafiklärare säljer till bilskolor ska betraktas som näringsverksamhet under förutsättning att verksamheten uppfyller de övriga kraven för näringsverksamhet och läraren har tillstånd att hålla bilskola enligt 66 § i vägtrafiklagen.

Det var fråga om en situation där trafikläraren skulle sälja utbildningstjänster inom trafikbranschen till olika bilskolor och privatpersoner. Tjänsterna till bilskolorna skulle bestå av teori- och körundervisning inför körkortsprov. Körundervisningen skulle ske med en bil som är anpassad till undervisningen och anskaffas av läraren. Lärarens nuvarande arbetsgivare skulle vara en av de bilskolor som köper utbildningstjänsterna. Avtalen skulle inte begränsa försäljningen av tjänster till andra bilskolor och faktureringen av bilskolorna skulle basera sig på antalet körlektioner. För personer som redan har körkort skulle bland annat erbjudas utbildning i förutseende och ekonomiskt körsätt samt i körning vid halt väglag på halkbana. Verksamheten skulle inledas som enskild firma. Senare skulle verksamheten eventuellt bedrivas i bolagsform.

I lagstiftningen har man inte definierat begreppen rörelse- och yrkesverksamhet varför kännetecknen på näringsverksamhet bedöms utifrån etablerade begrepp och rättspraxis. Kännetecken för näringsverksamhet är till exempel verksamhetens självständighet, planmässighet och kontinuitet. Verksamheten är också förknippad med ekonomisk risk och den riktas till en obegränsad eller en begränsad men omfattande grupp personer. Syftet med näringsverksamheten är vanligtvis att generera vinst antingen på kort eller lång sikt.

Skatteförvaltningens tidigare svar i frågan baserade sig på en sådan tolkning att då trafikläraren bedriver verksamhet såsom enskild näringsidkare ska han uppfylla kraven för näringsverksamhet och dessutom ha tillstånd att hålla bilskola, eftersom förarundervisning är tillståndspliktig verksamhet. Enligt ställningstaganden från myndigheten som övervakar trafikskolornas verksamhet förutsätter lagstiftningen inte tillstånd att hålla bilskola av lärare som säljer tjänster till bilskolor såsom självständig företagare då läraren ger förarundervisning i en sådan bilskolas namn som har tillstånd att hålla bilskola.

Till följd av det ovanstående anser Skatteförvaltningen att under de förutsättningar som beskrevs i anvisningen kan försäljning av dessa tjänster betraktas som näringsverksamhet oberoende av om den trafiklärare som säljer tjänsterna har eget tillstånd att hålla bilskola eller inte.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Tarja KivilaaksoSidan har senast uppdaterats 29.3.2010