Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avstående från att återkräva mervärdesskatt och kalkylerad återbäring av kommunernas skattefria anskaffningar i anslutning till hälso- och sjukvård

Har getts
10.1.2002
Diarienummer
41/40/2002
Giltighet
- 31.12.2016

1. Återbäringar och återkrav som gäller skattepliktiga utgifter

Lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna har upphävts genom lagen av 21.12.2001 (1456/2001). Lagen träder i kraft 1.1.2002. Lagen om återkrävande (79/1994) tillämpas likväl på betalningsandelar som fastställts 2001 och som skall ännu betalas under 2002.

Återbäringssystemet beträffande skattepliktiga anskaffningar som kommunerna gör för skattefri verksamhet förblir oförändrad. Kommunerna skall också i fortsättningen före utgången av februari det år som följer på kalenderåret anmäla det sammanlagda beloppet av återbäringar som fås för kalenderåret.

2. Kalkylerad återbäring

Mervärdesskattelagen har ändrats genom lagen av 21.12.2001 (1457/2001) så, att kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland har från och med 1.1.2002 rätt att få kalkylerad återbäring för de i mervärdesskattelagen avsedda skattefria anskaffningar som ansluter sig till hälso- och sjukvård samt till socialvård och för understöd eller bidrag till en verksamhetsidkare för sådan verksamhet.

Vad man senare i denna anvisning konstaterar om kommun tillämpas också på samkommuner och landskapet Åland.

Anskaffningar och understöd som berättigar till återbäring

Enligt 130a § mervärdesskattelagen beviljas kalkylerad återbäring för följande anskaffningar:

  1. hälso- och sjukvårdstjänster enligt 34 § och i nämnda lagrum avsedda tjänster och varor som den som bedriver vårdverksamhet överlåter i samband med vården. Till återbäring berättigar också sjuktransporter, undersöknings- och laboratorietjänster, tandproteser och tandtekniska arbeten på dem samt modermjölk, blod, organ och vävnader av människa som avses i 36 § 1-4 punkten,
  2. tjänster eller varor i form av socialvård enligt 37 § mervärdesskattelagen samt

  3. gemenskapsinterna förvärv och import av ovan nämnda varor då de är skattefria.

Tjänster som enligt stadgandena om försäljningsland har sålts utomlands berättigar inte till återbäring.

Kommunerna har även rätt till återbäring för verksamhetsunderstöd eller -bidrag som kommunen betalt till verksamhetsidkare som bedriver skattefri hälso- och sjukvård eller socialvård för denna verksamhet. Understödet eller bidraget kan ges verksamhetsidkaren såsom understöd eller bidrag som direkt ingår i priserna för att förbättra de allmänna förutsättningarna för verksamheten.

Endast sådant understöd eller bidrag som betalts direkt till verksamhetsidkaren berättigar till kalkylerad återbäring.

Om kommunen betalar understöd eller bidrag till sådan verksamhetsidkare som bedriver också annan verksamhet än sådan som berättigar till kalkylerad återbäring och understödet eller bidraget täcker också annan verksamhet än sådan som berättigar till kalkylerad återbäring, skall man i kommunens beslut om beviljande av understödet eller bidraget specificera den andel som berättigar till kalkylerad återbäring.

Kommunen har även rätt till återbäring för anskaffningar som kommunen gör för sin egen förvaltning. Sålunda fås återbäring t.ex. för köp av företagshälsovårdstjänster till kommunens personal.

Också inköp från statens inrättningar berättigar till återbäring.

Förutsättningen för återbäring för anskaffningen är att kommunen ingått avtal med den som producerar tjänsten. För att understöd eller bidrag som kommunen betalt skulle berättiga till återbäring, är förutsättningen att kommunen fattat beslut om beviljande av understödet.

Den som säljer tjänsten eller varan skall till kommunen ge ett verifikat över de fakturerade tjänsterna eller varorna. I kommunens bokföring skall finnas ett verifikat såsom utredning över understödet eller bidraget som betalts till den som producerat tjänsten.

Återbäringens storlek

Kalkylerad återbäring utgör 5 procent. Detta motsvarar ungefärligt den dolda mervärdesskatten som ingår i de hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdens tjänster som anskaffats från den privata sektorn.

Återbäringen beräknas av tjänstens eller varans inköpspris, av skattegrunden för importerad vara eller gemenskapsinternt förvärv eller av understödets eller bidragets belopp.

Återbäringen beräknas av det pris i vilket återbäringen ingår. Till exempel om inköpspriset på en tjänst är 1 000 euro, är återbäringen 50 euro.

Den kalkylerade återbäringen fås alltid av den summa som kommunen betalar till den som producerar tjänsten. Om kommunen betalar en bruttoersättning för tjänster som den köpt, räknas återbäringen av bruttoersättningen. Om den som producerar tjänsten får betalning från kunden och kommunen betalar en delvis ersättning till den som producerat tjänsten fås återbäringen av den delvisa ersättningen. Detta gäller också för sådana fall där kommunen köper tjänster med användande av s.k. servicetjänster eller betalningsförbindelser.

Anskaffningar och understöd som inte berättigar till återbäring

Rätt till återbäring finns inte för anskaffningar från en kommun, samkommun eller landskapet Åland ej heller för understöd eller bidrag som givits dessa.

Återbäring gäller inte heller för ersättningar som betalts med stöd av arbetsförhållandet. Stadgandet har intagits i lagen för tydlighetens skull, eftersom sådana som idkar verksamhet som berättigar till återbäring kan vara förutom näringsidkare även sådana juridiska personer och fysiska personer, som inte i momsbeskattningen betraktas som näringsidkare. Sådana icke-näringsidkare är bl.a. sådana verksamhetsidkare som finansierar sin verksamhet genom allmänna understöd.

Rätt till återbäring gäller endast för understöd eller bidrag som givits verksamhetsidkaren. Således berättigar till exempel utkomststöd som betalts till en privatperson inte till återbäring.

Exempel på anskaffningar och understöd som berättigar resp. berättigar inte till återbäring

Grunden för betalning av arvode åt närståendevårdare och familjevårdare är ett avtal som ingåtts mellan kommunen och vårdaren, vilket gör att de berättigar till återbäring.

Kostnadsersättning som betalas till en familjevårdare kan betraktas som understöd, varför kommunen har rätt till kalkylerad återbäring också till dessa delar.

Ekonomiska understöd som kommunen med stöd av lagen om service och understöd som på grund av handikapp skall anordnas för handikappade personer berättigar inte till återbäring. Rätt till återbäring har man däremot för skattefria hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster som kommunen köpt för handikappade personer från en privat producent av tjänster.

Förfaringssättet

På den som är berättigad till kalkylerad skatt som ska återbäras och till återbäring tillämpas vad i 13 - 22 kapitel momslagen bestäms om skatt som ska dras av och om den skattskyldige. På kalkylerad återbäring tillämpas således samma förfaringssätt som på skatt som ska dras av och återbäring som avses i 130 §. I 13 - 22 kapitel momslagen bestäms bl.a. om periodisering, återbäring av skatt, deklarationsskyldighet, påförande av skatt, handledning och förhandsavgörande, rättelse och ändringssökande.

Kommunerna anmäler de kalkylerade återbäringarna månatligen i övervakningsanmälan eller i ansökan om förskottsåterbäring i punkt 206 betalningsmånadens skatt som ska återbäras.

Det sammanlagda beloppet av kalkylerade återbäringar som fåtts för kalenderåret anmäls före utgången av februari det år som följer efter kalenderåret på samma blankett med de återbäringar som fåtts med stöd av 130 § mervärdesskattelagen. På blanketten ska de kalkylerade återbäringarna och övriga återbäringar anmälas som separata summor.

På tjänster och varor för vilka kalkylerad återbäring fåtts tillämpas inte stadgandena om beskattning av privata uttag. Stadgandena om begränsningarna av avdragsrätten tillämpas inte heller.

Periodisering

Kalkylerad återbäring periodiseras till den kalendermånad under vilken varan eller tjänsten har mottagits, förhandsbetalning erlagts eller en importerad vara har förtullats.

Kalkylerad återbäring för ett gemenskapsinternt förvärv av en vara periodiseras till den månad som följer efter den månad under vilken varan levererades. Om köparen har under leveransmånaden givits en faktura eller ett motsvarande dokument för den levererade varan, periodiseras den kalkylerade återbäringen till leveransmånaden.

Understöd eller bidrag som kommunen betalt periodiseras till den kalendermånad under vilken det betalts.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 12.3.2002