Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Avdrag av affärsidkares, yrkesutövares och gårdsbruksidkares resekostnader

Har getts
26.2.2001
Diarienummer
518/349/01
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom

Nya bestämmelser i näringsskattelagen och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Tidigare praxis

8 § 1 mom. 12 punkten i näringsskattelagen har upphävts. Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen (beslutet om s.k. företagardagtraktamenten) utfärdades i tiderna med stöd av nämnda lagrum. Beslutet tillämpas för sista gången i beskattningen för skatteåret 2000. Enligt detta företagarnas dagtraktamentsbeslut har man beviljat affärsidkare och yrkesutövare ett schematiskt avdrag i beskattningen, om dessa inte utrett sina verkliga utgifter i bokföringen. Man har kunnat avdra de verkliga kostnaderna ifall dessa överstigit det schematiska avdraget. Beslutet har även tillämpats på tillfälliga arbetsresor företagna av andra inkomsttagargrupper. Till dessa hör bl.a. skogsbruksidkare, frilansare som inte står i arbetsförhållande till sin uppdragsgivare samt sådana löntagare som inte fått skattefria kostnadsersättningar av sin arbetsgivare.

Då en affärsidkare, yrkesutövare eller jordbrukare använt sin egen bil i näringsverksamheten eller jordbruket, har man kunnat avdra de verkliga av näringsverksamheten eller jordbruket föranledda kostnaderna. Om de verkliga kostnaderna förblivit okända, har avdraget godkänts enligt vad Skattestyrelsen bestämt om uppskattningen av kostnaderna för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen i de fall egen bil kan betraktas som billigaste fortskaffningsmedel.

Nya avdrag

Näringsidkare och jordbrukare kan dra av de ökade levnadskostnaderna till följd av tillfälliga arbetsresor samt de verkliga bilkostnader som hör samman med näringsverksamheten eller jordbruket eftersom dessa betraktas som kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande.

Till lagen om beskattning av näringsinkomst (NSL 55 §) och till inkomstskattelagen för gårdsbruk (GSkL 10 e §) har man fogat nya bestämmelser, enligt vilka affärsidkare och yrkesutövare samt jordbruksidkare kan bli beviljade större avdrag än tidigare 1) för ökade levnadskostnader till följd av tillfälliga arbetsresor och 2) för resor med anknytning till näringsverksamheten och jordbruket som man företagit med en bil som hör till de privata tillgångarna

De nya bestämmelserna tillämpas även på affärsidkares, yrkesutövares och jordbruksidkares makar då dessa bedriver näringsverksamheten eller jordbruket tillsammans med den andra maken.

De nya bestämmelserna tillämpas inte på dem som beskattas enligt inkomstskattelagen

De nya bestämmelserna tillämpas endast på affärsidkare, yrkesutövare och jordbruksidkare. Skogsbruksidkare och sådana frilansare som beskattas enligt inkomstskattelagen och som inte står i ett arbetsförhållande till sin uppdragsgivare samt löntagare till vilka arbetsgivaren inte betalar resekostnadsersättningar får inte göra tilläggsavdrag enligt de nya bestämmelserna.

Om dessa här nämnda personer använder egen bil i sin förvärvsverksamhet, får de dra av kostnaderna för bruket av bilen enligt de verkliga kostnaderna eller enligt vad som Skattestyrelsen fastställt om uppskattningen av kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i de fall resan företas med egen bil. Skatteåret 2000 uppgår detta avdrag till 1,16 mk/km. Nya anvisningar om avdragen torde utges i Skattestyrelsens anvisningar för förenhetligande av beskattningen för skatteåret 2001.

Avdragens belopp

De nya avdragen beviljas utöver de verkliga kostnaderna. Tilläggsavdragens belopp utgörs av differensen mellan beloppen i Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar och de verkliga, bokförda eller antecknade kostnaderna. Beloppen som avdragits i bokföringen och tilläggsavdraget i samband med verkställandet av beskattningen svarar sammanlagt mot beloppet av de skattefria ersättningar som betalas till löntagare. Om de verkliga kostnaderna är större än de enligt beslutet uträknade beloppen, avdrar man de verkliga kostnaderna i beskattningen.

Bilens status som privat egendom

Till 53 § NSL har man fogat ett andra moment, enligt vilken även andra nyttigheter än fastigheter hör till näringsverksamhetens förvärvskälla, om nyttigheterna används enbart eller huvudsakligen i näringsverksamheten. Frågan om en bil hör till näringsverksamheten eller till en personlig förvärvskälla avgörs utgående från hur många kilometer man kört med bilen. Om mer än hälften av de körda kilometrarna hör samman med näringsverksamheten, anses bilen höra till näringsverksamhetens förvärvskälla.

På motsvarande sätt hör bilen till jordbrukets förvärvskälla om den används enbart eller huvudsakligen för jordbrukskörslor.

Om bilen anskaffats för bruk inom näringsverksamheten eller jordbruket, innebär det inte att bilen inte längre skulle höra till motsvarande förvärvskälla fastän dess bruk inom näringsverksamheten eller jordbruket skulle tillfälligt sjunka under hälften under något år.

Tilläggsavdragen görs i beskattningen

Tilläggsavdragen görs då beskattningen verkställs. För att bli beviljad dessa avdrag måste man presentera den behövliga utredningen i skattedeklarationen. Bokföringen skall fortfarande följa principerna i bokföringslagen (1336/1997), enligt vilken de verkliga utgifterna avdras i resultaträkningen. Även jordbrukets anteckningar görs fortfarande enligt beslutet om anteckningsskyldighet.

Tillämpning från och med skatteåret 2001

Ändringarna har trätt i kraft 1.1.2001 och de tillämpas för första gången vid beskattningen för år 2001. Om affärsidkarens eller yrkesutövarens räkenskapsperiod börjat under år 2000, tillämpas de nya bestämmelserna på alla resor som företagits under räkenskapsperioden. Räkenskapsperioden för yrkesutövare vars bokföring följer betalningsprincipen samt för jordbruksidkare motsvarar alltid kalenderåret.

Tilläggsavdrag för ökning av levnadskostnaderna

Affärsidkare och yrkesutövare samt jordbruksidkare kan dra av ett tilläggsavdrag, vars belopp fastställs som differensen mellan maximibeloppet för löntagarnas skattefria dagtraktamente och den ökning av affärsidkarens, yrkesutövarens eller jordbruksidkarens levnadskostnader som föranletts av arbetsresan.

Maximibeloppet för löntagarnas skattefria dagtraktamente år 2001 är 72,00 mk (12,11 €) för arbetsresor med en varaktighet på mer än 6 timmar och 161,00 mk (27,08 €) för arbetsresor på mer än 10 timmar. Utlandsdagtraktamenten har fastställs separat för varje land.

De extra levnadskostnaderna som föranletts av arbetsresan är desamma som man avser ersätta med det skattefria dagtraktamentet. Till dessa hör bl.a. utöver det sedvanliga stigande måltidsutgifter, nödvändiga kostnader för att hålla kontakt med familjen samt kostnaderna för skötanden av ärenden som ansluter sig till hemmet och ekonomin från en främmande ort. Affärsidkaren och yrkesutövaren bokför de verkliga kostnaderna medan jordbruksidkaren antecknar dem i sina anteckningar. Kostnader för resande och logi betraktas inte som extra levnadskostnader, eftersom man får avdra dessa separat på basis av uppvisade verifikat.

Arbetsresa

Då man drar av ökade levnadskostnader betraktar man som arbetsresor sådana resor med anknytning till inkomstens förvärvande eller bibehållande som affärsidkaren, yrkesutövaren eller jordbruksidkaren företar tillfälligt utanför sitt sedvanliga verksamhetsområde.

I beskattningen får tilläggsavdraget göras för de extra levnadskostnaderna som arbetsresan föranlett på samma sätt som man fått göra det tidigare schematiska avdraget.

Det sedvanliga verksamhetsområdet är det område inom vilket näringsidkaren eller jordbruksidkaren normalt bedriver sin näringsverksamhet eller sitt jordbruk. Avdraget beviljas endast om arbetsresan företas utanför detta område. Kravet på ett sedvanligt verksamhetsområde utesluter inte näringsidkare som bedriver ett rörligt arbete. Till dessa personer hör bl.a. bilförare eller representanter, vilka företar regelbundna körslor upp till en distans som uppfyller kilometer- och tidsgränserna.

Tilläggsavdraget beviljas även för tillfälliga arbetsresor, som görs utgående från hemmet i de fall hemmet betraktas som det egentliga verksamhetsstället. Detta gäller exempelvis affärsidkare och yrkesutövare som bedriver byggverksamhet. Resor som affärsidkare, yrkesutövare och jordbruksidkare företar för att hämta varor samt tillfälliga försäljningsresor utgör även resor som berättigar till tilläggsavdraget. I alla dessa fall gäller även kravet på att resan måste vara av tillfällig karaktär och att kilometer- och tidsgränserna skall uppfyllas.

Till det sedvanliga verksamhetsområdet räknas näringsidkarens alla fasta verksamhetsställen och jordbruksidkarens separata gårdar eller ägor. Resor till dessa eller mellan dessa berättigar inte till avdrag. Resor mellan bostaden och det egentliga verksamhetsstället betraktas inte heller som arbetsresor.

Övriga grunder för avdraget

Vid beviljandet av avdraget tillämpas i tillämpliga delar grunderna i beslutet om skattefria resekostnadsersättningar. Till dessa hör bl.a. bestämmelserna om den tillfälliga arbetsresans längd och resetiden.

Distanskravet

En förutsättning för betalning av skattefria dagtraktamenten till löntagare är att det särskilda arbetsstället befinner sig på mer än 15 kilometers avstånd från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilken resan företagits. Det schematiska avdraget enligt beslutet om företagardagtraktamente har även beviljats ifall resan företagits till en plats mer än 15 kilometer från den skattskyldiges verksamhetsställe eller bostad, beroende på varifrån resan börjat.

Restiden

Ett heldagtraktamente förutsätter en arbetsresa på mer än 10 timmar och ett partiellt dagtraktamente en resa på mer än 6 timmar. Dessa tidsgränser fanns även i beslutet om företagardagtraktamenten. Då restiden överstiger det sista fulla resedygnet (24 h) med minst 2 timmar, kan man betala arbetstagaren skattefritt ett partiellt dagtraktamente. Då resedygnet överskrids med mer än 6 timmar kan man betala skattefritt ett heldagtraktamente. Dessa tidsgränser blir nu även tillämpliga vid beviljandet av tilläggsavdraget. På utlandsdagtraktamenten tillämpar man fortfarande beslutet om skattefria kostnadsersättningar.

Utredningen som fordras för tilläggsavdraget

Avdraget beviljas i samband med verkställandet av beskattningen som ett tilläggsavdrag. Man utgår då från presumtionen att alla de poster som påverkar resultat medtagits i bokföringen eller i jordbrukets anteckningar. Affärsidkare och yrkesutövare samt jordbruksidkare är skyldiga att för beskattningen förete en utredning över resemålen och varaktigheten av de resor som anknyter till näringsverksamheten och jordbruket. Ur utredningen bör man kunna utläsa för hur många dagar den skattskyldige är berättigad till ett totalbelopp av heldagtraktamenten, partiella dagtraktamenten och eventuella utlandsdagtraktamenten. Från det sammanlagda dagtraktamentsbeloppet avdras de bokförda eller antecknade verkliga levnadskostnadsökningarna varefter differensen avdras i skattedeklarationen.

Om bokföringen eller anteckningarna inte innehåller några verkliga kostnader, utgörs avdragsbeloppet av det enligt de skattefria dagtraktamentena beräknade beloppet, som avdras i skattedeklarationen.

Om de verkliga kostnaderna överstiger det enligt de skattefria dagtraktamentena uträknade totala beloppet, utgörs avdragsbeloppet av de verkliga kostnaderna enligt bokföringen eller anteckningarna. I beskattningen görs då inte längre något tilläggsavdrag.

Längden, varaktigheten och målet för en resa som företagits med egen bil kan vanligen utläsas ur körjournalen. Om en tillfällig arbetsresa företagits med någon annan än en egen bil, bifogar man en utredning om resan till bokföringen eller anteckningarna.

EXEMPEL

a) Skattedeklarationen i mark

Tillfälliga arbetsresor: över 10 timmar 15 dagar, över 6 timmar 20 dagar. Ingen ökning av levnadskostnaderna har uppkommit eller bokförts.

För en löntagare skulle de skattefria dagtraktamentena utgöra 161 mk för en resa på över 10 timmar och 72 mk för en resa på mer än 6 timmar.

15 x 161mk + 20 x 72 mk = 3 855 mk ./. den bokförda ökningen av levnadskostnaderna - Tilläggsavdrag 3 855 mk

b) Skattedeklarationen i euro

Tillfälliga arbetsresor: inhemska resor på mer än 10 timmar 20 dagar och 30 dagars utlandsvistelse i Tyskland. I bokföringen finns inskrivet en ökning av levnadskostnaderna på 168,19 euro.

Löntagarens skattefria dagtraktamenten är 27,08 euro för resor på mer än 10 timmar och utlandsdagtraktamentet för Tyskland är 57,18 euro.

20 x 27,08 € + 30 x 57,18 € = 2 257,00 € ./. den bokförda ökningen av levnadskostnaderna 168,19 € Tilläggsavdrag 2 088,81 €

Vanligtvis är det besvärligt att särskilja de extra levnadskostnaderna från sedvanliga levnadskostnaderna utgående från verifikationsmaterial. Om man bokfört alla levnadskostnader under en resa, bör man lägga till den oavdragbara andelen av levnadskostnaderna, som betraktas som sedvanliga levnadskostnader, till den beskattningsbara inkomsten.

Om bokföringen i exempel a) utvisar en ökning av levnadskostnaderna på 550 mark, är avdragsbeloppet 3 305 mk (3 855 mk - 550 mk )

Om det inte uppkommit några extra levnadskostnader i exempel b), är avdragsbeloppet 2 257 €.

Om de verkliga kostnader som föranletts av tillfälliga arbetsresor i näringsverksamheten eller jordbruket bokförts eller antecknats som 3 900 mark i exempel a) och 2 500 euro i exempel b), gör man inget tilläggsavdrag i skattedeklarationen.

Exemplen lämpar sig även för beräkningen av tilläggsavdraget i jordbruksbeskattningen.

Tilläggsavdrag för bruk av bil som hör till de privata tillgångarna

Affärsidkare och yrkesutövare samt jordbruksidkare får göra ett tilläggsavdrag i sin beskattning för resor som han företagit med en bil som hör till hans privata egendom. Tilläggsavdragets belopp utgörs av differensen mellan den skattefria kilometerersättningens maximibelopp och de bokförda eller antecknade utgifterna som föranletts av en resa med anknytning till näringsverksamheten eller jordbruket. Om de verkliga kostnaderna för bruket av en privatbil i näringsverksamheten eller jordbruket är större än den skattefria kilometerersättningen, får man avdra de verkliga kostnaderna.

Kilometerersättningens maximibelopp år 2001 är 2,25 mk/km (0,378 €/km), vilket belopp förhöjs i situationer som uppräknats i beslutet om de skattefria kostnadsersättningarna. Till dessa hör bl.a. transport av varor i bilen eller på släp.

Resor som företagits med en till privategendomen hörande bil

En förutsättning för tilläggsavdraget är att resan anknyter på något sätt till näringsverksamheten eller jordbruket. Resan behöver inte vara tillfällig och man tillämpar inte heller några kilometer- eller tidsgränser på resan. Till resor med anknytning till näringsverksamhet eller jordbruk räknas bl.a. resor mellan olika verksamhetsställen, gårdar och ägor samt alla andra resor som hör samman med näringsverksamhetens eller jordbrukets förvärvsverksamhet eller bibehållande av dess inkomst. Dessa resor kan avdras till kostnadsersättningsbeslutets maximibelopp.

Resor mellan bostaden och de egentliga verksamhetsställena eller mellan bostaden och olika gårdar räknas dock inte till resor med anknytning till näringsverksamhet. Dessa resor klassas som privat körsel och de avdras enligt bestämmelserna om resor mellan bostad och arbetsplats. I dessa fall beaktas en självrisk, vilken uppgår till 3000 mark år 2001 samt ett maximibelopp för resekostnaderna, vilken uppgår till 28 000 mark år 2001. Avdragsbeloppet för år 2000 är 1,16 mk/km i de fall bilen kan anses som billigaste färdmedel.

Körjournal

Beviljandet av avdrag för resekostnader förutsätter att den skattskyldige fört körjournal eller kan förete annan tillförlitlig utredning om de körda kilometrarna. Den utredning som krävs för tilläggsavdraget fås oftast ur körjournalen. Annan utredning kan godkännas ifall de körda kilometrarna kan utredas tillförlitligt.

Körjournalen måste utvisa det totala kilometerantalet som körts med bilen under skatteåret. Angående körslorna som anknyter till näringsverksamheten och jordbruket bör man därtill anteckna följande: - tidpunkten då körningen börjat och slutat, - var körningen inletts och avslutats samt vid behov rutten - resans längd och - körningens ändamål.

EXEMPEL

a) Skattedeklarationen i mark

De egentliga bilutgifterna och avskrivningen sammanlagt 39 000 mark. Enligt körjournalen har man kört sammanlagt 35 000 km med bilen, av vilka 14 000 är affärskörning och 21 000 km privat. Kostnaderna som föranletts av affärskörningen har bokförts.

Bilutgifterna i medeltal 39 000 mk : 35 000 = 1,11 mk/km Andelen körslor i näringsverksamheten 14 000 x 1,11 mk = 15 540 mk Belopp uträknat på basis av den skattefria kilometerersättningen 14 000 x 2,25 = 31 500 mk Tilläggsavdrag 31 500 mk - 15 540 mk = 15 960 mk

b) Skattedeklarationen i euro

De egentliga bilutgifterna och avskrivningen sammanlagt 5 000 euro. Körslorna sammanlagt 40 000 km, av vilka 15 000 km utgör affärskörslor 25 000 km privat. Kostnaderna som föranletts av affärsbruket har bokförts.

Bilutgifterna i medeltal 5 000 € : 40 000 = 0,125 €/km Andelen körslor i näringsverksamheten 15 000 x 0,125 € = 1 875,00 € Belopp uträknat på basis av den skattefria kilometerersättningen 15 000 x 0,378 € = 5 670,00 € Tilläggsavdrag 5 670 € - 1 875 € = 3 795 €

I exempel a) är de bokförda bilutgifterna med anknytning till näringsverksamheten 15 540 mark och i exempel b) 1 875 euro. Om man bokfört alla bilutgifter, dvs. 39 000 mark i exempel a) och 5 000 euro i exempel b), skall rättelsen för privatbrukets del göras före uträkningen av resultatet. En bil som hör till de privata tillgångarna får inte räknas till näringsverksamhetens tillgångar då man räknar ut nettoförmögenheten.

Om rättelsen inte gjorts i bokföringen, skall privatbrukets andel läggas till inkomsten då man fastställer den beskattningsbara inkomsten.

Om man inte överhuvudtaget bokfört utgifterna för en till de privata tillgångarna hörande bil till den del denna använts i näringsverksamheten, utgör tilläggsavdraget i exempel a) 31 500 mark och i exempel b) 5 670 euro.

Om man kopplat en släpvagn till bilen i exempel a) är kilometerersättningen 2,25 mk + 0,20 mk = 2,45 mk/km. Om man transporterat en maskin med en vikt på mer än 80 kg med bilen i exempel b), är kilometerersättningen 0,378 € + 0,010 € = 0,388 €/km.

Exemplen lämpar sig även för beräkningen av tilläggsavdraget i jordbruksbeskattningen.

Resor som företagits med en bil som hör till näringsverksamhetens eller jordbrukets förvärvskälla

Av resor som företagits med en bil som hör till näringsverksamhetens eller jordbrukets tillgångar kan man avdra endast de verkliga kostnaderna enligt bokföringen eller anteckningarna. Då man fastställer den beskattningsbara inkomsten skall privatbrukets andel läggas till inkomsten enligt ett värde per kilometer som baserar sig på de faktiska utgifterna.

Frågan om bilen hör till näringsverksamhetens förvärvskälla avgörs på basis av de körda kilometrarna. Om man kan påvisa att näringsverksamhetens körslor stadigvarande överstiger de privata körslorna, beviljas avdraget inte fastän bilen lämnats utanför bokföringen. Bilkostnaderna avdras i detta fall enligt de verkliga utgifterna.

© Skattestyrelsen 13.3.2002



Sidan har senast uppdaterats 13.3.2002