Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Om momsbeskattningen av personalmåltid

Har getts
20.5.2009
Diarienummer
620/40/2009
Giltighet
- 18.12.2017
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08
Ersätter anvisningen
1881/40/2008

Gränserna i euro för verksamhet i liten skala och skattelättnad i den nedre gränsen för skattskyldighet som tillämpas i mervärdesbeskattningen höjs den 1 januari 2016. I denna anvisning finns de gamla gränserna i euro. Den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 10 000 euro och den övre gränsen för skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 30 000 euro. Ytterligare information i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

Hur personalmåltid ordnas

Arbetsgivaren kan anordna personalmåltid åt sina arbetstagare bl.a. själv i sina egna lokaliteter, genom att ingå ett avtal med en utomstående bespisningsrörelse som använder arbetsgivarens lokaliteter eller genom att ingå ett avtal med en utomstående restaurang. Dessa former för ordnande av personalmåltid inverkar på arbetsgivarens mervärdesbeskattning. Momsen inverkas däremot inte, då arbetsgivaren ordnar personalmåltiden genom att ge till sina arbetstagare lunchsedlar eller motsvarande måltidskuponger eller om arbetsgivaren betalar måltidskostnaderna direkt till arbetstagaren. Lunchsedel är ett betalningsmedel, vars anskaffande inte förorsakar avdragbar moms för arbetsgivaren.

Beskattning av eget bruk av personalmåltid

Mervärdesskattelagens 22 § om beskattning av eget bruk av tjänster ändrades vid ingången av 2008 så att som eget bruk beskattas endast avgiftsfri överlåtelse av tjänster. Enligt den tidigare bestämmelsen skulle moms betalas för eget bruk även när tjänsten överläts mot ett vederlag som var betydligt lägre än det gängse värdet.

Beskattningen av eget bruk av en tjänst som har utförts själv kräver normalt att betalningen sker i samband med den momspliktiga rörelsen och att näringsidkaren säljer motsvarande tjänster även till utomstående. En serveringstjänst som överlåts till personalen anses tagen i eget bruk också när serveringstjänsten inte överlåts i samband med momspliktig rörelse eller motsvarande tjänster inte säljs till utomstående (MomsL 25 a §).

Förutsättningen för beskattningen av eget bruk av personalmåltid är att arbetsgivaren bedriver sådan verksamhet som kan betraktas som rörelse. Verksamheten i fråga behöver dock inte vara momspliktig. Momsskyldigheten förutsätter dessutom att arbetsgivarens i 3 § i mervärdesskattelagen avsedda omsättning är minst 8 500 euro. Till omsättningen räknas även skattegrunden för de serveringstjänster som överlåtits till personalen.

Moms på eget bruk betalas i sådana situationer där arbetsgivaren till sina arbetstagare avgiftsfritt överlåter måltider som tillretts i eget kök eller köpts från utomstående restauranger. I inkomstbeskattningen av löntagaren är det då fråga om naturaförmåner, som utgör löntagarens skattepliktiga inkomst. 

Enligt 74 § i mervärdesskattelagen utgörs skattegrunden för inköpt måltidsservering av det momsfria inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris. Skattegrunden för själv utförd måltidsservering utgörs av beloppet av de direkta och indirekta kostnaderna för tjänstens utförande. Den momsskyldige kan om han så vill, som beloppet på de indirekta kostnaderna använda 22 procent av de direkta kostnaderna.

Försäljning av måltider till arbetstagare

Om arbetsgivaren för måltiderna som han sålt till arbetstagare ska betala moms eller inte uppskattas efter förändringen av beskattningen av eget bruk utgående från de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Förutsättningen för momsskyldigheten är att serveringen sker i form av rörelse och att arbetsgivarens i 3 § i mervärdesskattelagen avsedda omsättning för räkenskapsperioden är minst 8 500 euro. 

Grunden för momsen på försäljningen utgörs av vederlaget utan momsens andel. Vederlaget är det på det mellan säljaren och köparen avtalade priset inklusive samtliga pristillägg (MomsL 73 §).

Skattegrunden för måltider som sålts till arbetstagare kan likväl med stöd av 73 c – 73 e § i mervärdesskattelagen om överlåtelser mot ett lägre vederlag än det gängse priset, vilka trädde i kraft vid ingången av detta år, höjas till det gängse marknadsvärdet, om vederlaget utan momsens andel är betydligt lägre än det gängse marknadsvärdet. 

I regeringens proposition om överlåtelser mot lägre vederlag än det gängse priset (RP 110/2007) konstateras att bestämmelsen om förhöjning av skattegrunden tillämpas inte om vederlaget som uppbärs för måltiden inte underskrider det penningvärde för naturaförmå som fastställts i inkomstbeskattningen.

Enligt 11 § i Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkning av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2009 är kostförmånens värde 5,50 € per måltid, om summan av de direkta kostnader som för anskaffning av förmånen vållats arbetsgivaren och momsen på dessa kostnader uppgår till minst 5,50 € och högst 9,20 €. Om summan understiger 5,50 € eller överstiger 9,20 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna och momsen på dessa kostnader.

Direkta kostnader av måltiden exklusive moms 7,54
Moms på direkta kostnader 1,66
Sammanlagt 9,20

För kostförmån fastställt pris innehåller moms. Momsbeloppet som ska betalas fås med formeln momspliktigt pris x tillämpad skattesats / (100 + tillämpad skattesats). Moms på en måltid som kostar 5,50 är 0,99 euro och måltidens momsfria pris är 4,51 euro.

I beslutet om kostförmånens värde fastställs årligen också värdet på kostförmån som personalen i sjukhus, skola, daghem eller motsvarande anstalt får i samband med anstaltsmåltid samt penningvärdet för kostförmån som personalen inom hotell- och restaurangbranschen får. På dessa penningvärden tillämpas samma principer som på penningvärdet som fastställts i beslutets 11 §.

Enligt Skatteförvaltningens uppfattning, om det för måltiden uppbärs ett vederlag som är lägre än det momsbelagda penningvärdet för kostförmånen som fastställts vid inkomstbeskattningen, kan man såsom det gängse marknadsvärdet som bestäms enligt lagens 73 § betrakta de direkta och indirekta kostnaderna för utförandet av tjänsten.

Avdrag i anslutning till personalmåltid

Arbetsgivaren får dra av den moms som ingår i inköpspriset på varor och tjänster som skaffats för momspliktiga personalmåltidstjänster. En arbetsgivare som bedriver momspliktig personalmåltidsverksamhet har även rätt att dra av moms som ingår i inköpspriset på personalmatsalar och i anskaffningar som gjorts för dem. Avdragsrätten gäller även för sådana arbetsgivare som är momsskyldiga endast för personalmåltidsverksamhet.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens utslag den 2.4.2001/655 är tilläggsersättningen som en arbetsgivare som bedriver momspliktig affärsverksamhet betalar till en utomstående förplägningsrörelse för ordande av personalmåltider en avdragbar allmän kostnad.


Biträdande direktör   Anneli Kukkonen

Överinspektör  Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 25.5.2009