Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tonnagebeskattning

Har getts
22.3.2013
Diarienummer
A40/200/2013
Giltighet
- 31.10.2017
Bemyndigande
L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
Förnyad tonnageskattelag (891/345/2010, 1.3.2012)

Om beskattning av ett bolag som ska tonnagebeskattas stadgas i tonnageskattelagen (476/2002). Tonnageskattelagen ändrades 1.3.2012 och för förhandsavgörandeförfarandets och ändringssökandets del 1.1.2013. I den här anvisningen berättas om tonnagebeskattning enligt tonnageskattelagen.

Allmänt om tonnagebeskattning

Tonnageskattelagen tillämpas på ett i Finland allmänt skattskyldigt aktiebolag och under vissa förutsättningar även på ett fast driftställe i Finland av ett bolag med hemvist på utlandet. Bolaget ska i verkligheten ledas från Finland och bolaget ska i regel bedriva internationell sjöfart från Finland med tonnagebeskattade fartyg och vara skattskyldig i Finland för verksamheten i fråga.

Ett bolag som uppfyller tonnageskattelagens förutsättningar kan i fråga om transport av last och passagerare samt därtill nära ansluten verksamhet i stället för inkomstbeskattningen välja tonnagebeskattning. Ett tonnageskattepliktigt bolag kan också ha verksamhet som beskattas genom inkomstbeskattningen. Tonnagebeskattningen bestäms utgående från fartygens nettodräktighet. Bolaget förbinder sig till systemet för hela tonnageskatteperioden, som är 10 år. Tonnagebeskattningen samt inkomstbeskattningen av tonnageskattskyldiga verkställs av Koncernskattecentralen.

Fartyg som ska tonnagebeskattas

Fartyg som ska tonnagebeskattas är:

  • I handelsfartygsförteckningen inskrivna fartyg som bolaget äger och använder i trafik
  • I handelsfartygsförteckningen inskrivna fartyg med besättning som bolaget har hyrt för minst 12 månader och som det använder i trafik
  • Fartyg som bolaget har hyrt ut med besättning och som är inskrivna i handelsfartygsregistret.

Ovan nämnda fartygs andel av bolagets tonnagebeskattade tonnage ska uppgå till minst 25 procent.

  • Andra än i handelsfartygsregistret inskrivna fartyg som bolaget äger eller har hyrt utan besättning och som det utrustar och använder i trafik
  • Andra än i handelsfartygsregistret inskrivna fartyg som bolaget har hyrt med besättning och som det använder i trafik
  • Fartyg som bolaget hyrt ut utan besättning för högst tre år på grund av bolagets tillfälliga överkapacitet.

Bruttodräktigheten av fartyg som har hyrts med besättning får uppgå till högst 75 procent av bruttodräktigheten av samtliga tonnagebeskattade fartyg.

Av bruttodräktigheten av fartyg som tonnagebeskattas får högst 40 procent vara sådana fartyg som har införts i fartygsregistret i en annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen.

Minst 20 procent av bolagets hela flotta måste vara av bolaget ägda fartyg som det själv använder för att transportera gods eller passagerare i internationell sjötrafik.

Då ett bolag har valt tonnagebeskattning, omfattar tonnagebeskattningen bolagets samtliga fartyg som uppfyller villkoren för tonnagebeskattning, dvs. fartyg som transporterar last och passagerare i internationell sjötrafik samt fartyg som tillfälligt har hyrts ut till utomstående.

Ansökan om tonnageskattskyldighet

Godkännande som tonnageskattskyldig ansöks hos Koncernskattecentralen. Bolaget ska ansöka om tonnageskattskyldighet senast 31.12.2014. Om bolaget har grundats efter det att lagen hade trätt i kraft, ska ansökan lämnas in inom tre månader från det då bolaget registrerades.

Val av tonnagebeskattning gäller för hela koncernen, m.a.o. alla bolag i koncernen som uppfyller tonnagebeskattningens villkor ska ansöka om tonnageskattskyldighet. Med en koncern avses en ekonomisk helhet som bildas av två eller flera företag, där ett företag (moderföretag) ensamt eller tillsammans med andra koncernföretag som hör till samma koncern har sådan bestämmanderätt i ett eller flera samfund eller stiftelser (dotterföretag) som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. Bolag som hör till samma koncern ska ansöka om godkännande som tonnageskattskyldig samtidigt. Om det i koncernen hör bolag som bedriver rederiverksamhet på sjöfartens olika näringsgrenar, kan ett visst bolag (t.ex. fraktrederi) välja tonnagebeskattning medan de övriga förblir utanför tonnagebeskattningen. Förutsättningen är, att affärsverksamheten bedrivs såsom självständig affärsverksamhetshelhet under separat och självständig affärsledning.

Tonnageskatteperiod

Bolaget ska förbinda sig som tonnageskattskyldig för hela tonnageskatteperioden, som är 10 år. Tonnageskatteperioden börjar från ingången av följande skatteår efter det att ansökan gjorts. Om bolaget har bildats efter det att lagen trätt i kraft, börjar tonnageskatteperioden vid ingången av bolagets första skatteår.

På den skattskyldiges begäran kan tonnageskatteperioden börja vid ingången av det skatteår som börjar under 2011, om villkoren då har uppfyllts. För att tonnageskatteåret ska kunna inledas från början av skatteåret som började 2011 och 2012 förutsätts det att den skattskyldige har lämnat in sin ansökan inom tre månader från det att lagen trädde i kraft. Tonnageskatteperioden utgår efter 10 kalenderår räknat från tonnageskatteperiodens början eller om den nämnda tidsfristen utgår under ett skatteår, vid utgången av skatteåret i fråga.

Inkomst av tonnagebeskattad verksamhet

Som tonnagebeskattad verksamhet anses transport av gods och passagerare med fartyg närmast i internationell sjötrafik, samt därtill nära anknuten verksamhet, liksom biljettförsäljning och hamnterminalfunktioner, samt sådan administrativ och försäkringsverksamhet som direkt ansluter sig till transport av passagerare och gods. Som tonnagebeskattad verksamhet anses också tillfällig uthyrning av ett fartyg till utomstående samt transport utanför hamnområdet som ingår i transporttjänstens pris, om den skattskyldige har köpt transporttjänsten från ett annat företag.

Tonnagebeskattad inkomst beräknas enligt en fyrgradig skala som grundar sig på fartygets storlek (nettodräktighet). Tonnagebeskattad inkomst per dag är 0,9 euro för varje 100 ton upp till 1 000 ton, 0,7 euro för den del som överstiger 1 000 ton upp till 10 000 ton, 0,5 euro för den del som överstiger 10 000 ton upp till 25 000 ton och 0,2 euro för den del som överskrider 25 000 ton.  Inkomst som ska tonnagebeskattas uppkommer oberoende av vinster eller förluster för enskilda år. På tonnagebeskattad inkomst tillämpas den gällande samfundsskattesatsen. Skatt ska betalas också för de dagar då fartyget inte har varit i trafik.

Utgifter för förvärvande av inkomst som ska tonnagebeskattas är inte avdragsgilla i inkomstbeskattningen. Från tonnagebeskattad inkomst dras inte heller av förluster som uppkommit innan tonnageskatteperioden började. Om ett bolag som har valt tonnagebeskattning har både verksamhet som tonnagebeskattas och verksamhet som inkomstbeskattas, får bolaget från inkomsten av sin inkomstbeskattade verksamhet dra av förlusterna som uppkommit innan tonnageskatteperioden började, om utgifterna har berott på annan rederiverksamhet än tonnageskattegiltig rederiverksamhet.

Förskottsuppbörd

Ett tonnageskattskyldigt bolag påförs förskottsskatt. Vid förskottsbetalning av tonnageskatt tillämpas bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd. Bolaget ska för fastställande av förskottsskatt lämna in en kalkyl över inkomsterna som ska tonnagebeskattas.

Ansökan om förhandsavgörande

Koncernskattecentralen kan på ansökan meddela förhandsavgöranden om tillämpningen av tonnageskattelagen. Vid meddelandet av förhandsavgörande tillämpas bestämmelserna i 85 § i lagen om beskattningsförfarande med undantag för tidsfristen i 85 § 2 mom. i nämnda lag. Centralskattenämnden har inte befogenheter att meddela förhandsavgöranden om tillämpandet av tonnageskattelagen.

Sökande av ändring i tonnagebeskattning

Vid ändringssökandet tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarande. På beskattning som Koncernskattecentralen har verkställt med stöd av tonnageskattelagen söks ändring hos skatterättelsenämnden. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besväret inlämnas till den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades.

Återkallande av tonnageskattskyldighet

Tonnageskattskyldigheten återkallas på myndighetsinitiativ, om de i 2, 3 och 28 § i tonnageskattelagen stadgade villkoren inte längre uppfylls. Tonnageskatteperioden slutar vid utgången av det skatteår under vilket beslut om återkallande har fattats. Till följd av återkallandet kan bolaget inte på nytt godkännas som tonnageskattskyldig innan tio år förflutit från början av det år som följer efter året för återkallandet. Om godkännandet som tonnageskattskyldig återkallas eller bolaget upplöses, verkställer Skatteförvaltningen bolagets inkomstbeskattning för samtliga skatteår som ingår i tonnageskatteperioden.

 

Sirpa-Liisa Venesjärvi Ledande skattesakkunnig

Veli-Matti Järnefelt SkattesakkunnigSidan har senast uppdaterats 28.3.2013