Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur mervärdesskattenummer, momsnummer och namn ska antecknas på fakturor som utfärdas av statens ämbetsverk och inrättningar

Har getts
1.12.2003
Diarienummer
2661/40/2003
Giltighet
- 5.10.2017
Bemyndigande
2 § 2 mom. L om skatteförvaltningen (1555/95)

Mervärdesskattelagens bestämmelser om faktura har ändrats genom lagen av den 25 april 2003 (325/2003), som träder i kraft den 1 januari 2004.

De nya bestämmelserna om faktura tillämpas vid rörelsemässig försäljning av varor och tjänster på de statens ämbetsverk och inrättningar som omfattas av begreppet staten i momsbeskattningen.

209 b § 2 mom. mervärdesskattelagen föreskriver om obligatoriska fakturaanteckningar. I fakturor ska antecknas bl.a. det mervärdesskattenummer som näringsidkaren använt vid försäljningen av varor eller tjänster samt namnet och adressen för säljaren och köparen.
 
I inrikeshandeln fungerar FO-nummer som mervärdesskattenummer. Statens ämbetsverk och inrättningar antecknar Finska statens FO-nummer 0986674-0.

I den gemenskapsinterna handeln samt i vissa andra situationer ska fakturan förses med förutom säljarens FO-nummer också med säljarens och köparens momsnummer. Momsnumret får inte bildas utgående från finska statens FO-nummer. I de situationer där fakturan behöver momsnummer, bildas det utgående från räkenskapsverkets FO-nummer. Momsnumret bildas så att landkoden FI läggs före FO-numret och bindestrecket avlägsnas. Om FO-numret t.ex. är 1234567-8, är momsnumret FI12345678.

Alla ämbetsverk och inrättningar som omfattas av begreppet staten i momsbeskattningen ska på fakturorna anteckna Finska staten som namn för säljaren. Därutöver ska namnet och adressen för ämbetsverket eller inrättningen antecknas på fakturorna.

Skatteförvaltningen har den 18 oktober 2012 gett anvisningen "Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen", nr A95/200/2012. Anvisningen redogör också för de situationer där de mindre strikta kraven på fakturaanteckningar kan tillämpas.

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Överinspektör Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 4.12.2003