Om momsbeskattning av förmedling och vidareförsäljning av konstverk fr.o.m. 1.1.2003

Har getts
16.12.2002
Diarienummer
3225/40/2002
Giltighet
- 28.8.2017
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Gränserna i euro för verksamhet i liten skala och skattelättnad i den nedre gränsen för skattskyldighet som tillämpas i mervärdesbeskattningen höjs den 1 januari 2016. I denna anvisning finns de gamla gränserna i euro. Den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 10 000 euro och den övre gränsen för skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 30 000 euro. Ytterligare information i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

1.Vad ändras fr.o.m. 1.1.2003?

Upphovsmannens försäljning av konstverk som han själv verkställt samt förmedling och import av konstverk som ägs av upphovsmannen är momsfri t.o.m. 31.12.2002. Denna momsfrihet avskaffas fr.o.m. 1.1.2003.

Från och med 1.1.2003 tillämpas en skattesats på 8 % på första försäljning av konstverk. Skattesatsen för vidareförsäljning av konstverk bibehålls som 22 %. På försäljning av förmedlingstjänster som hänför sig till alla slags konstverk tillämpas i fortsättningen den allmänna skattesatsen på 22 %.

Från och med början av år 2003 tillämpas alltid en skattesats på 8 % på import av konstverk, vilket betyder att skattesatsen för andra konstverk än sådana som ägs av upphovsmannen sjunker från 22 % till 8 %.

På gemenskapsinterna förvärv av konstverk tillämpas en skattesats på 8 % när köpet sker från ett annat EU-land direkt av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller av annan näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare. Om köpet emellertid sker från ett annat EU-land av en momsskyldig återförsäljare, är momsen som ska betalas på det gemenskapsinterna förvärvet 22 % av skattegrunden.

Begreppet konstverk definieras i MomsL AVL 79c §. Definitionen av konstverk utvidgas så att som konstverk betraktas även fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till högst 30 exemplar.

En momsskyldig återförsäljare kan om han så vill tillämpa marginalbeskattnings-förfarandet när han momspliktigt säljer vidare sådant konstverk som han köpt momsfritt eller importerat momspliktigt. Tillämpningsområdet för förfarandet utvidgades 1.1.2003 så att det även omfattar sådana köp av konstverk som sker i Finland samt sådana gemenskapsinterna förvärv från andra EU-länder direkt av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller av någon annan näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare som sker enligt den lägre skattesatsen på 8 %.

2. Försäljning av konstverk

Hur försäljning av konstverk behandlas i momsbeskattningen är beroende av om det är fråga om

 • försäljning av konstverk i försäljarens eget namn och för hans egen räkning,
 • förmedling av konstverk i någon annans namn och för dennes räkning eller
 • försäljning av konstverk i eget namn men för någon annans räkning (=kommissionshandel).

Gränsdragningen för när det är fråga om kommissionshandel och när det är fråga om försäljning i huvudmannens namn och för hans räkning, dvs. när det är fråga om förmedlingsverksamhet, har inte alltid varit klar ens före lagändringen. I tolkningssituationer anses det vara avgörande hurdant avtal återförsäljaren och huvudmannen (t.ex. ägaren eller upphovsmannen för konstverket) ingått. Om uppdragets natur inte framgår av uppdragsavtalet, måste man grunda tolkningen på andra yttre kännetecken, t.ex. på hur verksamheten har arrangerats, i vems namn försäljningen sker och vem som är säljaren enligt försäljningsverifikatet.

Återförsäljaren kan handla antingen i eget namn eller som förmedlare beroende på hurdana avtal han ingått med huvudmännen. Då det gäller den momspliktiga vidareförsäljningen som sker i eget namn, kan återförsäljaren separat för varje försäljning välja om han tillämpar marginalbeskattningsförfarandet eller de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen.

2.1 Försäljning i försäljarens eget namn och för egen räkning

Det är fråga om försäljning av konstverk i säljarens eget namn och för egen räkning när konstnären själv enligt skattesatsen 8 % säljer ett konstverk som han tillverkat.

En återförsäljare kan också köpa konstverk till sina omsättningstillgångar och sälja dem vidare i form av rörelseverksamhet. När en återförsäljare i sitt eget namn till en kund säljer ett konstverk som han köpt, tillämpas skattesatsen
22 % på försäljningen.

Återförsäljaren kan då tillämpa antingen lagens allmänna bestämmelser eller marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen av konstverket.

Om återförsäljaren tillämpar lagens allmänna bestämmelser, är försäljningen av konstverket i hemlandet normalt momspliktigt. Momsen antecknas på försäljningsfakturan om köparen är en annan momsskyldig eller en juridisk person som inte är momsskyldig. Köparen har allmän avdragsrätt. Försäljningen av konstverket t.ex. som gemenskapsintern försäljning till ett annat EU-land eller som exportförsäljning till länder utanför EU är momsfri. Dessa beskrivs mera ingående sidorna Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln och Mervärdesbeskattningen i exporthandeln.

Enligt de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen kan momsfria inköp av konstverk eller inköp av konstverk från icke-momsskyldiga inte dras av. Momsen om 22 % som ingår i inköpspriset för konstverk samt momsen om 22 % som ska betalas på gemenskapsinterna förvärv dras av i enlighet med de allmänna bestämmelserna om periodisering. Momsen om 8 % som ingår i inköpet av ett konstverk i Finland, i det gemenskapsinterna förvärvet från ett annat EU-land samt i importen från ett land utanför EU dras av först under den månad då konstverket säljs.

Marginalbeskattningsförfarandet beskrivs närmare i punkt 4.

2.2 Förmedling

Med förmedlingstjänst avses en verksamhet där förmedlaren säljer varor och tjänster i någon annans namn och för någon annans räkning. Förmedlaren agerar inte säljare gentemot kunden utan han agerar tydligt i huvudmannens namn som dennes ombud eller representant. Förmedlaren köper inte varorna och tjänsterna som ska säljas åt sig själv. Uppdragsavtalets betydelse framhävs vid bedömningen av verksamhetens karaktär.

Vid första försäljning av konstverk är det upphovsmannen som säljer konstverket. Försäljningen till kunden omfattas av skattesatsen 8 % om bildkonstnären som agerar säljare är momsskyldig. Om bildkonstnären inte är momsskyldig, sker försäljningen utan moms.

En förmedlare säljer förmedlingstjänsten till bildkonstnären/huvudmannen. Förmedlaren betalar moms på sitt förmedlingsarvode. Trots att förmedlaren kan för bildkonstnären/huvudmannen ta ut konstverkets försäljningspris av kunden och redovisa det till huvudmannen, är det inte fråga om förmedlarens egen försäljning.

På försäljningsverifikatet antecknas försäljningspriset utan moms och det momsbelopp som ska betalas enligt respektive skattesats om köparen är en annan momsskyldig eller en juridisk person som inte är momsskyldig. Om förmedlaren vid första försäljning av konstverk tar ut försäljningspriset av kunden på en momsskyldig bildkonstnärs vägnar, ska konstverkets momsfria pris och momsen om 8 % specificeras på försäljningsverifikatet. Någon specifikation behövs inte om köparen är konsument.

Om förmedlaren tar ut sitt förmedlingsarvode av konstnären då han redovisar tavlans pris till denne, ska momsen som ingår i förmedlingsarvodet framgå av redovisningen.

Exempel:
Ett exempel på redovisning till en momsskyldig konstnär:  
Tavlans försäljningspris (inkl. moms 8 %) 2000 €
– Förmedlingsarvodets momsfria pris + moms = 573,77 + 126,23 - 700 €
=  Beloppet som ska redovisas till konstnären   1 300 €
 I exemplet är momsen som ska betalas på förmedlarens förmedlingsarvode 126,23 €. Momsen på försäljningen av konstverket av den momsskyldige konstnären är 8/108 x 2 000 € = 148,15 €. Konstnären får dra av momsen som ingår i förmedlingsarvodet, dvs. 126,23 €.

Marginalbeskattningsförfarandet kan inte tillämpas på försäljningen av förmedlingstjänster.

Försäljningen av förmedlingstjänster är momsfri om försäljningslandet inte är Finland. Försäljningsland för förmedlingstjänster beskrivs mera ingående sidan Mervärdesskatten i internationell handel av tjänster.

2.3 Försäljning i försäljarens namn för någon annans räkning, m.a.o. kommissionshandel

I kommissionshandeln säljer ombudet produkter i sitt eget namn för huvudmannens räkning. Ombudet säljer produkter som huvudmannen äger. Äganderätten övergår från ägaren direkt till den slutliga köparen. Ombudet agerar säljare gentemot köparen. Uppdragsavtalets betydelse framhävs vid bedömningen av verksamhetens karaktär.

Det anses i momsbeskattningen att det i kommissionshandel sker två successiva försäljningar (MomsL 19 § 1mom.). Huvudmannen anses sälja produkten till ombudet och ombudet till köparen.

I kommissionshandeln tillämpas skattesatsen 22 % på vidareförsäljningen av konstverk. När en bildkonstnär säljer ett konstverk som han tillverkat till en kommissionshandlare, tillämpas skattesatsen 8 % på bildkonstnärens försäljningen.

När en återförsäljare som agerar som av kommissionshandlare handlar enligt mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser, betalar han moms på försäljningen av konstverk i Finland och får dra av momsen som ingår i det pris som han redovisat till den momsskyldige huvudmannen.

Exempel: 

Återförsäljaren antecknar konstverkets momsfria pris, momsen och det momspliktiga försäljningspriset på försäljningsfakturan, t.ex. på följande sätt:

Tavla, konstnären L. Lycklig 1 475,41 €
+ moms 22 %     324,59 €
Momspliktigt pris 1 800,00 €

Momsen som ska betalas på återförsäljarens försäljning är 324,59 €. Någon specificering av moms behöver inte göras om köparen är konsument.

Den moms som ingår i inköpet ska framgå av inköpsverifikatet. Om återförsäljaren själv skriver detta försäljningsverifikat på konstnärens vägnar, ska där antecknas utöver de föreskrivna anteckningarna även det momsbelopp som ingår i priset som ska redovisas. Till exempel:

Exempel:

Tavla, priset utan moms   1 203,70 €
+ moms 8 %      96,30 €
Det momspliktiga priset som ska redovisas till konstnären  1 300,00 €
Återförsäljaren anmäler momsen som ingår i inköpet, dvs. 96,30 euro, som moms som dras av för försäljningsmånaden. Konstnären anmäler 96,30 euro som moms som betalas på försäljningen.

Försäljning av konstverk i återförsäljarens namn för bildkonstnärens räkning som gemenskapintern försäljning från Finland till ett annat EU-land eller som exportförsäljning från Finland till ett land utanför EU är momsfri försäljning. Bildkonstnärens försäljning till återförsäljaren är då momspliktig försäljning som sker i Finland.

Exempel: 

En återförsäljare säljer en målning till ett tyskt konstgalleri för en bildkonstnärs räkning. Målningen transporteras genom återförsäljarens försorg från Finland till Tyskland. Återförsäljaren antecknar sitt eget och den tyska köparens momsnummer på försäljningsfakturan.
Tavlans försäljningspris utan moms är 10 000 euro. Återförsäljaren redovisar 8 000 euro för målningen till bildkonstnären.

Det är fråga om återförsäljarens gemenskapsinterna försäljning, som är momsfri. För bildkonstnären är försäljningen av målningen momspliktig försäljning. Momsbeloppet som ska betalas är 8/108 x 8 000 euro = 592,59 euro.

Återförsäljaren får behandla den moms som ingår i inköpet, dvs. 592,59 euro, såsom moms som får dras av. Momsen som ingår i inköpet ska specificeras i redovisningen till bildkonstnären.

Återförsäljaren kan annars handla på samma sätt som i punkt 2.1 då han tillämpar lagens allmänna bestämmelser. Om han så önskar, kan han också tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på den momspliktiga vidareförsäljningen, se punkt 4.

3. Försäljning av annat än konstverk

Enligt mervärdesskattelagen ska moms betalas bl.a. på överlåtelse av tillfällig karaktär av nyttjanderätten till utställningslokal (MomsL 29 § 1mom. 4 punkten). På hyran för utställningslokal tillämpas den allmänna skattesatsen 22 %.

Hyresinkomst för utställningslokal som ett allmännyttigt samfund erhåller kan vara momsfri om hyresinkomsten utgör samfundets beskattningsbara fastighetsinkomst vid inkomstbeskattningen och om samfundet inte ansökt om momsskyldighet i enlighet med MomsL 12 §.

Hyran för utställningslokal som finns i Finland är momspliktig även om hyrestagaren är t.ex. en utländsk konstnär.

På inträdesavgifter till konstutställning tillämpas den lägre skattesatsen på
8 %.

Inträdesavgift till konstutställning kan dock vara momsfri om den som arrangerar konstutställningen inte är momsskyldig för verksamheten som han bedriver. Till exempel konstmuseiverksamhet kan vara momsfri verksamhet om största delen av museets verksamhet finansieras med allmänna medel. Då anses verksamheten inte bedrivas i form av rörelse.

På försäljning av inramningar, konstnärsprodukter och postrar betalas moms enligt skattesatsen 22 %.

När ett konstverk säljs inramat, tillämpas samma skattesats på försäljningen av ramarna som på försäljningen av själva konstverket. Om säljaren är återförsäljare, är skattesatsen för försäljningen av det inramade konstverket 22 % och om det är konstnären som är säljare, är skattesatsen 8 %. När kunden köper ett oinramat konstverk och låter inrama det på det ställe där han köper det, säljs ramarna och inramningen med skattesatsen 22 %.

4.Marginalbeskattningsförfarande

När en momsskyldig återförsäljare momspliktigt vidareförsäljer momsfritt köpta begagnade varor eller konstverk, samlarföremål och antikviteter, kan han i vissa situationer tillämpa marginalbeskattningsförfarandet. Även ett inköp eller gemenskapsinternt förvärv enligt skattesatsen 8 % får fr.o.m. 1.1.2003 dras av då vinstmarginalen räknas ut. Den momspliktiga importen av konstverk (samt samlarföremål och antikviteter) har redan tidigare kunnat dras av från vinstmarginalen.

Då man vidareförsäljer konstverk, kan marginalbeskattningsförfarandet omfatta endast sådana konstverk som definieras i mervärdesskattelagen (MomsL 79c §).

Då en återförsäljare säljer ett konstverk med marginalbeskattningsförfarandet, redovisar han momsen på konstverkets vinstmarginal. Vinstmarginalen räknas så att från konstverkets försäljningspris dras av dess momspliktiga eller momsfria inköpspris eller skattegrunden för gemenskapsinternt förvärv eller import ökad med den moms om 8 % som ska betalas. Momsen på försäljningen av konstverk är då 22 % av vinstmarginalen utan momsens andel.

Exempel
Konstverkets försäljningspris, inkl. moms 22 %   1 800 €
Konstverkets inköpspris, inkl. moms 8 % 1 300 €
Vinstmarginalen, inkl. moms    500 €

Skattegrunden är vinstmarginalen utan moms, dvs. 500 € - (22/122 x 500 €) = 409,84 €. Momsen som ska betalas är 22 % av 409,84 € = 90,16 €.

Momsen kan även räknas ut med koefficienten 22/122 dvs. i exemplet 22/122 x 500 € = 90,16 €.

Om återförsäljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet, förser han försäljningsverifikatet med anteckningen ”Marginalbeskattning, inkluderar inte avdragsgill moms”. Man får inte anteckna momsbeloppet på försäljningsverifikatet. Inte heller det momsbelopp som räknats från vinstmarginalen får framgå av verifikatet.

Återförsäljaren kan välja att antingen behandla varje vara särskilt så att vinstmarginalen och momsen räknas ut för varje försäljning eller att använda det förenklade systemet där momsen räknas ut per kalendermånad på grundval av skillnaden mellan de försäljningar och inköp som berättigar till förfarandet, m.a.o. på grundval av vinstmarginalen utan momsens andel.

Från och med 1.1.2003 får en återförsäljare av konstverk vid beräkning av vinstmarginalen dra av:

 1. momsfritt inköp av konstverk i situationer enligt MomsL 79 f §; grunden för momsfriheten ska framgå av inköpsverifikatet. Sådana momsfria inköp som avses i MomsL 79 f § är t.ex. inköp av
  • en privatperson
  • en icke-momsskyldig förening, stiftelse o.d.
  • ett icke-momsskyldigt konkursbo
  • ett icke-momsskyldigt dödsbo
  • en icke-momsskyldig näringsidkare vars omsättning understiger
   8 500 euro, t.ex. en bildkonstnär
  • en idkare av icke-momspliktig verksamhet, t.ex. en bank
  • en momsskyldig när försäljningen av konstverk är momsfri därför att inköpet inte får dras av, t.ex. på grund av avdragsbegränsning (MomsL 61 §
  • momsfritt inköp i överlåtelse av rörelse (MomsL 62 §) om säljaren har tillämpat marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen av konstverket och inte särskilt dragit av momsen 8 % som ska betalas på inköp, gemenskapsinternt förvärv eller import av konstverk
  • en annan momsskyldig återförsäljare som tillämpat marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen och detta framgår av inköpsverifikat;
 2. momspliktigt inköp i Finland av konstverk enligt moms 8 % av upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller någon annan momsskyldig näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare som tillfälligt säljer konstverk (MomsL 79g § och 79j §);
 3. inköp av konstverk utanför EU; det belopp som ska dras av från vinstmarginalen utgörs av den grund för momsen på importen som framgår av förtullningsbeslutet och momsen 8 % som ska betalas på det (MomsL 79g § och MomsL 79j §) samt
 4. gemenskapsinternt förvärv, dvs. inköp, av konstverk från ett annat EU-land av en momsskyldig konstnär eller dennes rättsinnehavare eller någon annan momsskyldig näringsidkare än momsskyldig återförsäljare; det belopp som ska dras av från vinstmarginalen utgörs av grunden för momsen på det gemenskapsinterna förvärvet och momsen
  8 % som ska betalas på det (MomsL 79g § och MomsL 79j §). I samband med inköp är grunden för momsen på det gemenskapsinterna förvärvet vederlaget utan momsens andel, dvs. det momsfria priset. Grunden för momsen på sådan överföring av konstverk som ska betraktas som gemenskapinternt förvärv är densamma som då man tar varan för eget bruk.

Om återförsäljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på inköp och försäljning av konstverk, får den moms som ingår i konstverkets inköpspris och momsen 8 % på import eller gemenskapsinternt förvärv av konstverk inte anmälas som moms som ska dras av (MomsL 115 §).

Om marginalbeskattningsförfarandet tillämpas på vidareförsäljning av konstverk, har den följande köparen inte avdragsrätt.

Andra försäljningar och inköp än de som skett enligt marginalbeskattningsförfarandet och momsen på dessa behandlas enligt mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser.

Ytterligare information om marginalbeskattningsförfarandet finns sidan Marginalbeskattningsförfarande för begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter. Som bilaga finns ett exempel på en momsuträkning för en återförsäljare som tillämpar marginalbeskattningsförfarandet.

5.Ändring i periodisering

När en återförsäljare tillämpar lagens allmänna bestämmelser och inte marginalbeskattningsförfarandet på försäljning av konstverk, anmäls momsen
8 % på importen av konstverk som moms som ska dras av först under den månad då konstverket säljs (MomsL 140 § 3 mom.). Från och med 1.1.2003 gäller detta också  momsen 8 % som ingår i inköpet av konstverk och momsen 8 % som ska betalas på gemenskapinterna förvärv.

Exempel:

En återförsäljare köper en tavla av ett momsskyldigt industriföretag i mars 2003. Tavlan har hängt på VD:s vägg i 7 år. Tavlans inköpspris är 1 000 euro och det inkluderar moms 8 %, dvs. 74,07 euro (8/108 x 1 000 € = 74,07 €). I augusti 2003 säljer återförsäljaren tavlan i Finland med 1 500 euro.

Återförsäljaren köper en tavla av en konstnär i Estland i maj 2003. Han betalar 1 000 euro i kontant för tavlan. Det är fråga om återförsäljarens import på vilken tullen uppbär moms vid importen. Om grunden för momsen på importen är 1 050 euro, är momsen 8 % av 1 050 euro, dvs. 84 euro. I augusti säljs tavlan i Finland för 1 300 euro.

För augusti 2003 deklareras:

Som moms om 22 % på försäljningen:  
22/122 x (1 500 € + 1 300 €) = 504,92 €
 Som moms som ska dras av:  
74,07 € + 84 € = 158,07 €

6. Anmälan om momsskyldighet

Om en konstförmedlare blir momsskyldig 1.1.2003 eller senare, måste han självmant anmäla sig som momsskyldig. Anmälan lämnas in med en Y-blankett som väljs enligt företagsformen. Etableringsanmälan eller ändrings- och nedläggningsanmälan (används om den som anmäler sig redan har FO-nummer) skickas ifylld innan momsskyldigheten börjar till adressen: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors. Y-blanketter och anvisningar för ifyllning finns bl.a. på Företags- och organisationsdatasystemets FODS hemsidor www.ytj.fi samt på Skatteförvaltningens, Patent- och registerstyrelsens eller TE-centralens kontor.

7. Ikraftträdelsebestämmelserna

Lagändringarna träder i kraft den 1.1.2003.

Konstnärens försäljning av konstverk som han tillverkat är momspliktig om konstverket levereras 1.1.2003 eller därefter till köparen. Försäljningen är momsfri om konstverket som ägs av upphovsmannen har levererats till köparen före utgången av år 2002, även om betalningen eller en del därav erhålls först år 2003. Om konstnären får förskottsbetalning år 2002 för ett konstverk som levereras 1.1.2003 eller därefter, är förskottsbetalningen momsfri.

Moms ska betalas på försäljningen av förmedlingstjänst för konstverk som ägs av upphovsmannen om förmedlingstjänsten utförs 1.1.2003 eller därefter. Om köpet av konstverket som förmedlas ingåtts med bindande verkan år 2002, m.a.o. om rätten till att debitera förmedlingsarvodet uppstått redan år 2002, är det erhållna förmedlingsarvodet momsfritt. Om förmedlaren får förskottsbetalning år 2002 för en förmedlingstjänst som sker 1.1.2003 eller därefter, är förskottsbetalningen momsfri.

Exempel 1:

En konstutställning av tavlor som ägs av konstnären arrangeras 15.12.2002 – 15.1.2003. En tavla säljs 20.12.2002 till ett konstgalleri som är köparen och levereras till kunden 16.1.2003. Tavlan betalas i sin helhet 20.12.2002. Konstnären och förmedlaren anmäler sig som momsskyldiga fr.o.m. 1.1.2003. Förmedlaren uppbär sitt förmedlingsarvode då han redovisar tavlans pris till konstnären 30.12.2002.

Eftersom tavlan har betalts i sin helhet redan år 2002, är den erhållna försäljningsinkomsten momsfri för konstnären. Det saknar då betydelse att tavlan har levererats till kunden först år 2003.
 
För förmedlaren har det år 2002 uppstått rätt till att debitera förmedlingsarvodet och han har fått förmedlingsarvodet i sin helhet år 2002, varför det erhållna förmedlingsarvodet är momsfritt för förmedlaren.

Om förmedlaren skriver försäljningsverifikatet på köparens vägnar, ska försäljningsverifikatet som ges till kunden vara försett med anteckningen om försäljningens momsfrihet, t.ex. ”Momsfri försäljning, tavlan har betalts i sin helhet 20.12.2002”.

Verifikatet som gäller förmedlingsarvodet ska vara försett med anteckningen om förmedlingsarvodets momsfrihet och grunden för momsfriheten. Då det gäller förmedlingsarvodet, kan anteckningen vara t.ex. ”Momsfri försäljning, rätten till förmedlingsarvodet har uppstått 20.12.2002”.

Exempel 2: 

En konstförmedlare har sålt en tavla som ägs av bildkonstnären till konsumenten i konstnärens namn och för hans räkning i november 2002  då tavlan även har överlåtits till kunden. Kunden betalar tavlan till förmedlaren på avbetalning, en gång i månaden under ett år. Förmedlaren redovisar betalningarna månatligen till konstnären och drar av sitt förmedlingsarvode. Konstnären och förmedlaren anmäler sig som momsskyldiga fr.o.m. 1.1.2003. Är försäljningen av tavlan och förmedlingstjänsten momspliktig eller momsfri?

Försäljningen av tavlan är momsfri försäljning för konstnären eftersom tavlan har levererats till kunden i november 2002. Också avbetalningarna som han fått år 2002 är momsfria. 
  
Också försäljningen av förmedlingstjänsten är momsfri eftersom rätten till förmedlingsarvodet uppstått i november 2002. Också den del av förmedlingsarvodet som förmedlaren fått år 2003 är momsfri.

ett gemenskapsinternt förvärv av konstverk tillämpas skattesatsen 8 % när säljaren är upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller, tillfälligt, en annan näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare om köparen har tagit emot konstverket 1.1.2003 eller därefter.

Momsen på ett konstverk som importerats från ett land utanför EU är 8 % av grunden för momsen på importen om konstverket har utlämnats från tullövervakningen 1.1.2003 eller därefter. Tullen uppbär momsen vid importen av varan och den dag då varan utlämnats från tullövervakningen framgår av förtullningsbeslutet.

Om skattesatsen för försäljningen sjunker från 22 % till 8 %, tillämpas den lägre skattesatsen om varan har levererats till köparen 1.1.2003 eller därefter. Skattesatsen för förskottsbetalningarna bestäms då enligt den skattesats som varit gällande vid leveranstidpunkten. Skattesatsen för försäljningen av signerade och numrerade konstfotografier är 22 % om fotografiet har levererats till köparen år 2002. Detsamma gäller konstverk som tillfälligt sålts av en annan näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare. Försäljningen av konstverk som en annan näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare förvärvat till sina anläggningstillgångar är dock momsfri om konstverket har förvärvats före 1.6.1994 för annat ändamål än för sådant som berättigar till avdrag och om något avdrag inte kunnat göras i fråga om konstverket.

Bestämmelserna om marginalbeskattning tillämpas på sådana konstverk som levererats eller utlämnats från tullövervakningen till en momsskyldig återförsäljare den dag lagen trädde i kraft eller därefter.

I det förenklade förfarandet införs inköpen under den månad som varorna har tagits emot på kontot för inköp som marginalbeskattas (MomsL 140 § 1 mom.). Sålunda införs t.ex. för januari 2003 på kontot för inköp som marginalbeskattas under januari 2003 mottagna

 • inköpen av konstverk enligt skattesatsen 8 %,
 • gemenskapsinterna förvärven av konstverk från andra EU-länder av konstnärer o.d. och momsen 8 % som betalas på deras inköpspris samt
 • grunden för momsen på importen av konstverk och momsen 8 % som betalts på den samt därutöver
 • momsfria inköpen av konstverk (MomsL 79 f §).

Exempel 1: I förfarandet där man beräknar vinstmarginalen för varje vara särskilt införs inköpet av konstverket först under försäljningsmånaden på kontot för inköp som marginalbeskattas. En momsskyldig återförsäljare kan alltså 1.1.2003 eller därefter tillämpa marginalbeskattningsförfarande där vinstmarginalen räknas ut för varje vara särskilt också på momspliktig vidareförsäljning av konstverk som förvärvats genom inköp, import och gemenskapsinterna förvärv enligt skattesatsen  8 %.

Återförsäljaren får inte göra avdraget för ingående lager från de konstverk som 1.1.2003 finns i hans lager och som förvärvats momsfritt från upphovsmannen.

8. Handledning och rådgivning

Mera detaljerade uppgifter om momsbeskattningen och momsbeskattningsförfarandet finns bl.a. på sidorna Handbok för momsskyldiga 2011 och samt Marginalbeskattningsförfarande för begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter. Anvisningar är tillgängliga på Skatteförvaltningens kontor och webbplats.

Skattestyrelsen har gett en anvisning om momsbeskattning av bildkonstnärer 22.10.2002 Om momsbeskattning av bildkonstnärer från och med 1.1.2003 (Dnr 2550/40/2002).

Skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer 029 497 015 ger handledning i frågor som gäller momsbeskattning. Återförsäljare eller förmedlare kan även begära skatteverket om skriftlig avgiftsfri handledning eller avgiftsbelagt överklagbart förhandsavgörande i sina egna momsfrågor. Man kan också söka avgiftsbelagt överklagbart förhandsavgörande hos centralskattenämnden i tolkningsfrågor som gäller momsbeskattning.

Bilaga

Exempel på en återförsäljares momsuträkning.

Exemplet är från mars 2003. Återförsäljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet.

En återförsäljare av konstverk säljer konstverk i sitt eget namn. Han säljer konstverk antingen i form av kommissionshandel eller konstverk som han köpt till sina omsättningstillgångar. Återförsäljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen. I mars 2003 har han haft följande inköps- och försäljningstransaktioner samt andra års- o.d. kostnader:

  Marg.besk
försälj.
Försälj.
ej EU-land
För. skatt
22 %
Marg.besk
inköp
Avdr.sk
1. Försäljning av konstverk
med marg.sk i Finland
30 000        
2. Försäljning av konstverk
med marg.sk till Sverige
4 000        
3. Momsfri försäljning av
 konstverk till Estland 
  6 000      
4. Inköp av konstverk i
 Finland, moms 8 %,
 marg.besk.förfarande tillämpas         
      15 000  
5. Inköp av konstverk utan moms,
MomsL 79 f §,   marg.besk.förfarande
tillämpas
      8 000  
6. Import av konstverk, momsgrund
5 000, varav moms 400 (8 %),
marg.besk.förfarande tillämpas  
      5 400  
7. Gemenskapsinternt förvärvav konstverk
från återförsäljare i Danmark, inköpspris
2 000, varavmoms 440 (22 %), marg.besk
förf. kan inte tillämpas
        440,00
8.  Avdras inköpspriset av konstverket
som sålts till Estland från inköp som ska
marginalbeskattas
      - 5 000  
9. Försäljning av konstnärsprodukter,
ramar o.d. med moms 2 000
    360,66    
10. Inköp av konstnärsprodukter, ramar,
förpackningsmaterial o.d. 2 500      
        450,82
11. Momspliktig hyra för försäljnings-
lokal 2 200
        396,72
12. Elräkningar, räkningar för reklam o.d.
2 600
        468,85
Sammanlagt             34 000    6 000  360,66 23 400     1 756,39

Vinstmarginal: 34 000 – 23 400 = 10 600

Momsen på vinstmarginalen: 22/122 x 10 600 = 1 911,48 €

Momsen på det gemenskapsinterna förvärvet: 22 % av 2 000 € = 440 €

I övervakningsanmälan för mars 2003 anmäls:

Punkt 201:  1 911,48  + 360,66  = 2 272,14  
Punkt 205:  440
Punkt 206:  1 756,39 
Punkt 208:   955,75    (=  2 272,14 + 440  - 1 756,39)
Punkt 209:  6 000
Punkt 211:  2 000