Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återkrav av sociala förmåner och en ny 112a § i inkomstskattelagen

Har getts
1.11.2004
Diarienummer
1341/32/2004
Giltighet
- 5.10.2017
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2
Ersätter anvisningen
20.3.2003 1589/32/2002

1.Allmänt

Skattestyrelsen gav en anvisning om återkrav av pensioner, dagpenningar och andra sociala förmåner (1589/32/2002) den 20 mars 2003. Anvisningen redogjorde för hur återkrav av socialförmåner inverkar på beskattningen samt för utbetalarens förskottsinnehållnings- och årsanmälningsförfarande. Efter det att anvisningen gavs har det genom lagen av den 24 juni 2004 (561/2004) fogats en ny 112a § till inkomstskattelagen.

De viktigaste ändringarna är:

  • Det återkrävda beloppet avdras vid beskattningen för det år under vilket prestationen har återkrävts. Före denna ändring avdrogs det återkrävda beloppet vid beskattningen av det år den ursprungliga prestationen hade betalats. Rättelsen hänförs också i framtiden till det ursprungliga betalningsåret om korrigeringen av prestationen och förskottsinnehållningen kan beaktas på basis av utbetalarens årsanmälan eller rättelse till årsanmälan.
  • En förmån som beviljats retroaktivt anses inte utgöra förmånstagarens skattepliktiga inkomst till den del den inte betalas till förmånstagaren själv utan till en tidigare utbetalare av annan skattepliktig prestation. Tidigare kunde en prestation ha ansetts utgöra inkomst för betalningsåret också till den del prestationen betalades till utbetalaren av den tidigare förmånen. Förfarandet förutsatte att beskattningen för det år då den tidigare prestationen betalades rättades.

2.112a § i inkomstskattelagen

Innehållet i den nya 112a § (561/2004) i inkomstskattelagen lyder:

Om en skattskyldig återbetalar pension, studiepenning eller annan skattepliktig, lagstadgad förmån som han erhållit utan grund under ett tidigare år, så sent att betalningen inte kan beaktas i utbetalarens årsanmälan, dras det återbetalda beloppet av i form av skatterättelse för återbetalningsåret på samma sätt som avdragen från nettoförvärvsinkomsten i stats- och kommunalbeskattningen. Avdraget görs efter övriga avdrag, men före grundavdraget.

På det sätt som avses i 1 mom. skall förfaras också då utbetalaren av pension, studiepenning eller annan skattepliktig, lagstadgad förmån av den skattskyldige återkräver en sådan betalning av samma eller en annan förmån som utbetalaren ett tidigare år utan grund erlagt till den skattskyldige.

Om en utbetalare av pension, studiepenning eller annan lagstadgad förmån av pensionen eller utbetalningarna betalar ut ett sådant belopp till en utbetalare av tidigare pensioner eller skattepliktiga förmåner som denna redan har betalat till den skattskyldige för samma tid, räknas beloppet inte som skattepliktig inkomst det år då det betalas till den tidigare utbetalaren av förmånen. Den tidigare betalningen är skattepliktig inkomst det år då betalningen erhållits.

112a § 1 mom. i inkomstskattelagen tillämpas då mottagaren av en skattepliktig förmån själv återbetalar överbetalningen till utbetalaren.

112a § 2 mom. i inkomstskattelagen tillämpas då utbetalaren av en skattepliktig förmån återkräver en prestation genom att kvitta den mot en förmån som han senare utbetalar. Kvittningen kan hänföra sig till samma utbetalares samma eller annan förmån.

Om en prestation återkrävs så att utbetalaren av en förmån som beviljas senare betalar förmånen direkt till utbetalaren av en tidigare prestation, tillämpas 112a § 3 mom. i inkomstskattelagen.

3.Utbetalarens skyldighet att lämna uppgifter

Utbetalare av pension, dagpenning och annan social förmån skall till skatteverket årligen anmäla prestationerna utbetalaren betalat till förmånstagarna och förskottsinnehållningen på prestationerna. Anmälan, som kallas för årsanmälan , skall inlämnas före utgången av januari året efter det år då prestationerna utbetaldes. I fråga om skyldigheten att lämna uppgifter bestäms i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande, vilket ändrats genom lagen av den 24 juni 2004 (565/2004). Från om med 2005 skall utbetalaren anmäla även rättelserna som hänför sig till prestationerna (återkrav).

I praktiken är det möjligt att ännu senare under samma år korrigera en årsanmälan som inlämnats inom den utsatta tiden (rättelse till årsanmälan). Korrigeringarna måste vara gjorda i god tid innan beskattningen blir slutförd. Åtminstone de största utbetalarna har kommit överens med Skattestyrelsen om tidtabellen för de sista korrigeringsposterna. Det kan bli ändringar i korrigeringstidtabellen år 2006, då årsanmälningarna för 2005 skall inlämnas. År 2005 efterföljs det tidigare förfarandet.

Med stöd av 15 § 10 mom. i lagen om beskattningsförfarande kan Skattestyrelsen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas och när eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter. Skattestyrelsens senaste beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter utfärdades den 28 november 2003 (1052/2003). Ett nytt beslut kommer att utfärdas i slutet av detta år.

I denna anvisning avsedda återkrav anmäls i samma årsanmälan och i samma prestationsslag som den prestation som återkrävs. Det återkrävda beloppet skall få egen punkt i årsanmälan . En återkrävd prestation kan vara en prestation som enligt lagstiftningen som är gällande vid återkravstidpunkten inte längre utbetalas. Sådana prestationer kommer få en särskild kod för prestationsslag. Frågan kommer att få närmare anvisningar i årsanmälningarna för 2005 och i de tekniska anvisningarna för årsanmälningarna. Ytterligare information om inlämnandet av årsanmälan finns även på skatteförvaltningens webbplats, www.vero.fi.

4.Verifikation till förmånstagare

Utbetalaren skall ge förmånstagaren en verifikation på de prestationer som utbetalats och på förskottsinnehållningen på prestationerna. Utbetalaren skall även ge en utredning av de återkrävda beloppen. Av utredningen skall framgå för vilket år prestationen har återkrävts och under vilket år prestationen har återkrävts. Av utredningen skall likaså framgå om rätelsen beaktats i årsanmälan för det året då den ursprungliga prestationen utbetalats eller om återkravet anmäls som avdrag för återbetalningsåret.

5.Förmånstagaren själv återbetalar förmånen

112a § 1 mom. i inkomstskattelagen reglerar det förfarande där förmånstagaren av sina egna medel återbetalar prestationen till utbetalaren. Det avgörande för förfarandets del är när återkravet sker i förhållande till den ursprungliga prestationen.

5.1. Återkravet sker under samma år som den ursprungliga utbetalningen

Den nya bestämmelsen medför ingen ändring i den situation där återkravet sker under samma år som den ursprungliga utbetalningen. Om förmånstagaren återbetalar överbetalningen av sina egna medel under det år då den ursprungliga prestationen utbetalats, kan han återbetala prestationens nettobelopp, dvs. det belopp från vilket förskottsinnehållningen avdragits. Utbetalaren får förskottsinnehållningens belopp tillbaka genom att dra av beloppet från de övriga förskottsinnehållningarna som han redovisar för skatteverket under samma år.

Exempel: En studerande har i början av år 2005 lyft 2 500 € i studiepenning, varpå förskottsinnehållningen enligt 10 procent är 250 €. Studerande har fått 2 250 € i netto. Studerande har lyft sammanlagt 500 € för mycket i studiepenning, som han återbetalar hösten 2005. Studeranden har dock fått 450 € i netto, eftersom förskottsinnehållningen enligt 10 procent, dvs. 50 €, har verkställts på studiepenningen. Studeranden återbetalar nettobeloppet 450 €. Folkpensionsanstalten får förskottsinnehållningen, dvs. 50 €, tillbaka genom att dra av beloppet från de övriga förskottsinne-hållningarna som anstalten betalar till skatteverket under samma år.

I årsanmälan skall FPA anmäla 2 000 € som studerandens studiepenning och 200 € som förskottsinnehållning. Beskattningen verkställs på grundval av dessa uppgifter.

5.2. Återbetalning i början av året efter det ursprungliga utbetalningsåret, då årsanmälan ännu kan korrigeras

Om förmånstagaren återbetalar överbetalningen i början av året efter det ursprungliga utbetalningsåret så att årsanmälan för det föregående året ännu inte har inlämnats eller så att uppgifterna ännu kan korrigeras, hänförs rättelsen enligt 112 § 1 mom. i inkomstskattelagen också i ett sådant fall till det ursprungliga utbetalningsåret. Förmånstagaren kan återbetala nettoprestationen han erhållit, dvs. beloppet från vilket förskottsinnehållningen dragits av. Utbetalaren får förskottsinnehållningen på beloppet tillbaka från skatteverket på ansökan.

Exempel: Studeranden återbetalar den i exempel 1 avsedda, år 2005 erhållna studiepenningen först i februari 2006, då Folkpensionsanstalten redan hunnit inlämna årsanmälan för 2005. Studeranden kan återbetala nettobeloppet, dvs. 450 €. Folkpensionsanstalten får förskottsinnehållningen, dvs. 50 €, tillbaka från skatteverket på ansökan. Folkpensionsanstalten korrigerar årsanmälan för 2005 som den inlämnat i januari 2006 och anmäler som studiepenning för 2005 det faktiska beloppet 2 000 € och förskottsinnehållningen på det faktiska beloppet 200 €.

5.3. Återbetalning efter det ursprungliga utbetalningsåret, då årsanmälan inte längre kan korrigeras

Om förmånstagaren återbetalar prestationen så sent under året efter det ursprungliga utbetalningsåret att årsanmälningsuppgifter inte längre kan korrigeras eller under senare år, avdras det återbetalade beloppet i beskattningen för återbetalningsåret. I den verkställda beskattningen hade förmånen beskattats som förmånstagarens inkomst och den verkställda förskottsinnehållningen hade räknats honom till godo. Därför kan utbetalaren inte ens på ansökan få förskottsinnehållningen tillbaka, varför utbetalaren måste återkräva prestationen i brutto.

Det återbetalade beloppet kommer enligt 112a § 1 mom. i inkomstskattelagen att dras av i beskattningen på samma sätt som avdragen som görs från nettoförvärvsinkomsten i stats- och kommunalbeskattningen. Utbetalaren anmäler avdraget i årsanmälan för återbetalningsåret i samma prestationsslag som den ursprungliga prestationen. Kunden kan söka ändring i sin förskottsinnehållning redan under det år då förmånen återbetalas.

Exempel: En arbetslöshetskassa har år 2003 utbetalat 100 € för mycket arbetslöshetsdagpenning. År 2005 återbetalar kunden beloppet i brutto till arbetslöshetskassan. Kunden återbetalar även förskottsinnehållningsbeloppet eftersom förskottsinnehållningen har räknats honom till godo i beskattningen för 2003. Arbetslöshetskassan anmäler återkravet av arbetslöshetsdagpenningen om 100 € i årsanmälan för 2005 i prestationsslaget T. På basis av årsanmälan får kunden ett avdrag om 100 € från sina förvärvsinkomster i beskattningen för 2005. Kunden behöver inte särkilt yrka på avdraget, det räcker att han kontrollerar och vid behov korrigerar den förhandsifyllda skattedeklarationen.

När det återkrävda beloppet dras av vid beskattningen för det år då återbetalningen skett, kan det hända att den skattskyldige under det året inte alls haft några inkomster eller att den skattskyldige inte har några skattepliktiga inkomster i Finland eller att inkomsterna är så små att de inte räcker till avdraget. Om den skattskyldige har beskattats för en inkomst som han senare har återbetalat, borde man dock kunna rätta den skattskyldiges beskattning. Enligt Skattestyrelsens uppfattning kan specialbestämmelsen i ISkL 112 a § inte tolkas så att den skall förhindra att rättelsen hänförs till det år då den ursprungliga prestationen utbetalades i de fall där den skattskyldige saknar inkomster under återbetalningsåret.

6.Utbetalarens förfarande i situationer då prestationen kvittas

112a § 2 mom. i inkomstskattelagen reglerar återkrav då återkravet genomförs genom kvittning, m.a.o. genom det återkrävda beloppet avdras från en prestation som utbetalas senare. Den prestation som man kvittar och den prestation mot vilken man kvittar kan vara samma eller olika prestationer. En pension kan exempelvis kvittas mot pension eller mot någon annan prestation, t.ex. mot sjukdagpenning. I bestämmelsen är den ursprungliga utbetalaren och utbetalaren som kvittar prestationen densamma.

6.1. Kvittningen och den ursprungliga utbetalningen under samma år

Förfarandet förblir oförändrat även i kvittningssituationer om kvittningen genomförs under samma år som den ursprungliga prestationen utbetalats. Utbetalaren avdrar då prestationens bruttobelopp (det belopp från vilket förskottsinnehållningen inte avdragits) från bruttobeloppet av en prestation som senare utbetalas till personen i fråga.

Exempel: Till en person har år 2004 före maj utbetalats 1 100 € i pension men han borde ha erhållit endast 1 000 €. Pensionsutbetalaren återkräver överbetalningen om 100 € så att han avdrar 100 € från 200 € som utbetalas i augusti. Pensionsutbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på det belopp från vilket överbetalningen om 100 € först avdragits.

I sin årsanmälan för 2004 anmäler utbetalaren 2 400 € (200 € i månaden) som pensionstagarens pensionsinkomst. Detta belopp på 2400 € beskattas som pensionstagarens pensionsinkomst.

6.2. Kvittningen i början av året efter betalningsåret, då årsanmälan ännu kan korrigeras

Enligt 112a § 2 mom. i inkomstskattelagen förfar man på samma sätt som i 1 mom. om återkravet genomförs genom kvittning. Återkravet hänförs alltså till det ursprungliga betalningsåret om kvittningen sker så tidigt under året efter det ursprungliga betalningsåret att årsanmälan för det föregående året inte ännu inlämnats eller så att den ännu kan korrigeras.

Utbetalaren kan återkräva överbetalningen i netto (det belopp från vilket förskottsinnehållningen har dragits av). Utbetalaren får förskottsinnehållningen som hänför sig till beloppet tillbaka från skatteverket på ansökan. I årsanmälan uppger utbetalaren de rätta uppgifterna eller korrigerar en inlämnad årsanmälan.

Då det gäller förskottsinnehållningen, är det återkrävda beloppet med i det beloppet på vilket förskottsinnehållningen verkställs (beräknas och avdras). Utbetalaren avdrar det återkrävda beloppet från det belopp som utbetalas till förmånstagaren i handen.

Exempel: En pensionstagare får 1 000 € i pension i januari 2005. Förskottsinnehållningen på beloppet är 200 €. Pensionsutbetalare kvittar dock 100 euro som utbetalaren år 2004 betalat för mycket i pension; förskottsinnehållningen på det beloppet var 30 €.

Pensionsutbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på hela beloppet om 1 000 € eftersom hela detta belopp utgör skattepliktig inkomst för återbetalningsåret. Från det återstående beloppet om 800 € avdrar pensionsutbetalaren överbetalningen i netto, dvs. 70 €. Pensionstagaren får alltså 730 € i handen. Pensionsutbetalaren skall söka återbäring av förskottsinnehållningen om 30 € hos skatteverket.

Pensionsutbetalaren skall korrigera den i januari 2005 inlämnade årsanmälan genom att i februari 2005 inlämna en rättelse till årsanmälan. I rättelsen har pensionen om 100 € och förskottsinnehållningen på den om 30 € raderats. Pensionstagarens beskattning för 2004 verkställs på grundval av de korrigerade uppgifterna. I årsanmälan som utbetalaren inlämnat för 2005 beaktar utbetalaren återkravet inte på något sätt eftersom återkravet på basis av årsanmälan här hänförs till beskattningen för 2004.

6.3. Kvittningen efter det ursprungliga betalningsåret, då årsanmälan inte längre kan korrigeras

När en prestation återkrävs året efter betalningsåret eller under senare år så att beskattningen för betalningsåret inte längre kan korrigeras på basis av årsanmälan, avdras det återkrävda beloppet i beskattningen för återkravsåret såsom särskilt återkravsavdrag . Då beaktar utbetalaren inte det återkrävda beloppet då han verkställer förskottsinnehållning på den prestation som han kvittar.

Exempel: En arbetslöshetskassa kvittar en överbetalning av arbetslöshetsdagpenning om 50 € mot en utbetald arbetslöshetsdagpenning om 200 €. Arbetslöshetskassan verkställer förskottsinnehållningen enligt 10 procent först på 200 €. Av återstoden, dvs. 180 €, kvittar arbetslöshetskassan 50 € för sig själv och utbetalar 130 € till kunden.

Trots att utbetalaren inte kan beakta det återkrävda beloppet vid förskottsinnehållningen, kan kunden redan under återbetalningsåret söka ändring i sin förskottsinnehållningsprocent.

Under återbetalningsåret skall utbetalaren i årsanmälan uppge den prestation från vilken det belopp som återkrävts genom kvittning inte har avdragits, m.a.o. skall utbetalaren i exemplet ovan anmäla 200 euro. Utbetalaren anmäler därutöver det kvittade beloppet som särskild uppgift i sin årsanmälan i det prestationsslag som återkravet gäller. I det föregående exemplet uppges avdraget om 50 euro i prestationsslaget T.

Ofta genomförs återkravet så att prestationen inte återkrävs i sin helhet på en gång utan prestationen återkrävs successivt t.o.m. under många år. Förfarandet år då alldeles likadant som när man återkräver prestationen på en gång.

Exempel: Till en kund hade utbetalats 480 € för mycket pension. Beloppet avräknas i senare utbetald pension under två år så att man avräknar 20 € per utbetalning, dvs. en gång i månaden. Kundens pension är 500 € i månaden. Utbetalare verkställer förskottsinnehållningen enligt 10 procent på hela beloppet om 500 €. Av återstoden, dvs. av 450 €, kvittar utbetalaren 20 € för sig själv och betalar kunden i verkligheten endast 430 €.

I årsanmälan skall utbetalaren som kundens inkomst uppge 12 x 500 €, m.a.o. sammanlagt 6 000 €. Såsom avdrag uppger utbetalaren 240 €. I verifikationen till kunden skall utbetalaren anteckna 6 000 € som skattepliktig pension och återkravet om 240 €. Under det följande året förfar man på samma sätt.

6.4. Kvittning i samma utbetalares annan förmån som utbetalas senare

Återkravet kan även hänföra sig till samma utbetalares annan, senare utbetald förmån. Förfarandet är likadant som då man kvittar samma förmån.

Exempel: Folkpensionsanstalten återkräver 200 € studiepenning som den utbetalat år 2004 genom att kvitta beloppet mot arbetsmarknadsstöd som den utbetalat år 2006. Arbetsmarknadsstödets belopp är 500 €.

I årsanmälan för 2006 skall Folkpensionsanstalten uppge arbetsmarknadsstödets hela belopp 500 € och förskottsinnehållningen på stödet. Den återkrävda studiepenningen om 200 € uppger anstalten som avdrag i prestationsslaget för studiepenning, m.a.o. i W1. I beskattningen för 2006 räknas hela arbetsmarknadsstödet om 500 € som kundens skattepliktiga inkomst och avdras den återkrävda studiepenningen om 200 €.

7.Betydelsen av förmånens skatteplikt

Det är endast återkrav av skattepliktiga förmåner som beaktas i beskattningen. Om en person får skattefri social förmån, t.ex. bostadsbidrag, påverkar återkravet av förmånen inte beskattningen eftersom den ursprungliga prestationen inte heller har blivit beskattad. Detsamma gäller även de situationer där den ursprungliga skattefria förmånen återkrävs genom kvittning mot en senare, skattepliktig förmån.

Exempel: En person har år 2004 fått 100 € i bostadsbidrag. Bostadsbidraget är skattefritt. År 2005 konstateras att bostadsbidraget har utbetalats ogrundat och det återkrävs så att beloppet avräknas från personens pension om 500 €. Förskottsinnehållningen verkställs på pensionens bruttobelopp, dvs. på 500 €. Om förskottsinnehållningen är 5 procent, utgör innehållningsbeloppet 25 €, varvid återstoden är 475 €. Av detta belopp återkräver Folkpensionsanstalten 100 € och betalar 375 € till kunden. I årsanmälan skall Folkpensionsanstalten som kundens inkomst uppge hela pensionsbeloppet, dvs. 500 €, och förskottsinnehållningen på detta belopp, dvs. 25 €. Beskattningen verkställs på grundval av dessa uppgifter.

Exempel: En person har fått 600 € i utbildningsstöd och 100 € i skattefri ersättning för uppehälle. Arbetslöshetskassan återkräver båda prestationerna så sent från arbetslöshetsdagpenningen som den utbetalar under det följande året att årsanmälan inte längre kan korrigeras. Utbildningsstödet och ersättningen för uppehälle återkrävs från arbetslöshetsdagpenningen om 1 500 € som utbetalas under det följande året. Arbetslöshetskassan verkställer förskottsinnehållningen enligt 20 % på 1 500 €. Av återstoden, dvs. 2 000 €, återkräver kassan utbildningsstödet om 600 € och ersättningen för uppehälle om 100 € för sig själv. Kunden får 500 € i handen.

I årsanmälan uppger arbetslöshetskassan arbetslöhetsdagpenningens belopp, m.a.o. 1 500 € samt det återkrävda utbildningsstödet, dvs. 600 €, som avdrag. Den återkrävda skattefria ersättningen för uppehälle, dvs. 100 €, uppges inte av arbetslöshetskassan som avdrag i årsanmälan.

Om den ursprungliga prestationen däremot är skattepliktig och den prestation som utbetalas senare skattefri, beaktas det återkrävda beloppet som avdrag i beskattningen.

Exempel: En person har år 2004 fått 50 € för mycket i studiepenning. Beloppet återkrävs från ett skattefritt bostadstillägg om 100 € så sent år 2005 att det inte längre är möjligt att korrigera årsanmälan för 2004. Folkpensionsanstalten betalar 50 € i bostadstillägg på kundens konto. I årsanmälan för 2005 uppger Folkpensionsanstalten 50 € som avdrag. Avdragets prestationsslag är detsamma som studiepenningens, dvs. W1.

8.Förmånen återkrävs från en förmån som en annan utbetalare beviljat

Enligt 112a § 3 mom. i inkomstskattelagen utgör en prestation som en utbetalare av en senare prestation betalar direkt till utbetalaren av den tidigare, skattepliktiga prestationen inte skattepliktig inkomst. Det spelar ingen roll om återkravet genomförs under samma år som eller senare år än den ursprungliga utbetalningen. Eftersom en prestation som återkrävts på detta sätt inte utgör den skattskyldiges skattepliktiga inkomst, verkställs det ingen förskottsinnehållning på den och beloppet uppges inte som prestationstagarens inkomst i årsanmälan.

Exempel: En person har först fått 500 € (brutto) i arbetslöshetsdagpenning av arbetslöshetskassan. Han beviljas 800 € (brutto) retroaktiv pension för samma period. Arbetslöshetsdagpenningen återkrävs så att pensionsutbetalaren betalar 500 € av den retroaktiva pensionen om 800 € till arbetslöshetskassan. Pensionsutbetalaren betalar först 500 € av 800 € till arbetslöshetskassan och verkställer sedan förskottsinnehållningen t.ex. enligt 10 procent på 300 €.

Pensionsutbetalaren uppger pensionsbeloppet, dvs. 300 €, och förskottsinnehållningen på det, dvs. 30 €, i årsanmälan. Arbetslöshetskassan uppger (eller har redan uppgett) arbetslöshetsdagpenning, dvs. 500 €, och förskottsinnehållningen på den i årsanmälan.

Personen beskattas för arbetslöshetsdagpenningen om 500 euro och pensionen om 300 euro. Enligt tidigare praxis skulle beskattningen av arbetslöshetsdagpenningen ha slopats och hela beloppet på 800 euro beskattats som personens pensionsinkomst.

8.1. Betydelsen av förmånens skatteplikt i situationer mellan två utbetalare

Även i situationer mellan två utbetalare är det återkrävda (tidigare) förmånens skatteplikt av betydelse. 112a § 3 mom. i inkomstskattelagen tillämpas endast om den tidigare förmånen är skattepliktig. Om den tidigare förmånen är skattefri och den senare skattepliktig, beskattas den senare prestationen i sin helhet under utbetalningsåret, också till den del med vilken man kvittat den ursprungliga prestationen.

Exempel: En person har fått 100 € i skattefritt utkomststöd av kommunen. Senare får han 500 € i skattepliktig pension för samma period. Av detta belopp betalas 100 € till kommunen som betalat utkomststödet som förskott på pensionen. Utbetalaren verkställer förskottsinnehållningen enligt 10 % på hela pensionen om 500 €, varvid förskottsinnehållningen är 50 €. Av återstoden, dvs. 450 €, betalar pensionsutbetalaren 100 € till kommunen. Personen får 350 € till sig själv men hans skattepliktiga inkomst är hela beloppet på 500 €. I årsanmälan uppger pensionsutbetalaren pensionen om 500 € och förskottsinnehållningen på den, dvs. 50 €.

9.Ikraftträdande

Det nya förfarandet tillämpas på prestationer som återkrävs eller betalas tillbaka den 1 januari 2005 eller därefter.

Exempel: En prestation som utbetalats år 2003 återkrävs i december 2004. Återkravet kan inte beaktas som korrigering av årsanmälan för 2003. Eftersom det nya förfarandet ännu inte är i kraft då, iakttas det gamla förfarandet i återkravet och skatterättelsen hänförs till 2003.
Exempel: Den i exemplet 14 avsedda, år 2003 utbetalade prestationen återkrävs i januari 2005. Nu iakttas det nya förfarandet och därför hänförs skatterättelsen till 2005. Utbetalaren uppger det återkrävda beloppet som avdrag med koden för ifrågavarande prestationsslag i årsanmälan. Om detta i januari 2005 återkrävda belopp utbetalades till kunden år 2004, skulle utbetalaren uppge det återkrävda beloppet i årsanmälan för 2004 eller som korrigering av årsanmälan.

Vid förhinder för biträdande direktör
överinspektör Markku Mertala

Överinspektör Riitta Roos

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2004