Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Pensionsförsäkringarna i det nya skattesystemet

Har getts
5.4.2005
Diarienummer
266/32/2005
Giltighet
1.1.2005 tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
4118/1/28/93 till den del som gäller pensionsförsäkringar

Skatteförvaltningens anvisning Dnr 218/31/2010, 24.3.2010 Frivilliga pensionsförsäkringar som arbetsgivaren har tecknat ersätter denna anvisning till den del det gäller pensionsförsäkringar som arbetsgivaren tecknat.

Skatteförvaltningens anvisning Dnr 361/32/2010, 31.5.2010 Beskattning av avtal om långsiktigt sparande ersätter denna anvisning till den del det gäller frivilliga individuella pensionsförsäkringar (endast i finska).

Inga förändringar i beskattningen av det obligatoriska pensionsskyddet

Arbetsgivaren är skyldig att anordna pensionsskyddet för sina anställda. Ändringen av inkomstskattelagen (ISL 772/2004) som trädde i kraft vid ingången av år 2005 inverkar inte på beskattningen av obligatoriskt pensionsskydd (APL, KAPL, KoPL osv.). Pensionen utgör också i fortsättningen skattepliktig förvärvsinkomst. Arbetstagarens pensionspremie är avdragbar i beskattningen från förvärvsinkomsterna. Den här premien kan inte överföras för att dras av i makens beskattning. Premier av dessa pensioner som arbetsgivaren betalt inverkar inte på löntagarens beskattning.

Premier för obligatoriska pensionsförsäkringar

Från förvärvsinkomsten avdras fortsättningsvis:

 • premier för FöPL/LFöPL –pensioner, om dessa inte dragits av i näringsverksamhetens eller gårdsbrukets förvärvskälla
 • premier för FöPL/LFöPL registrerat tilläggspensionsskydd
 • arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier
 • arbetstagarens andel av kollektivt tilläggspensionsskydd

Makarnas obligatoriska FöPL och LFöPL -pensionsförsäkringar

Premier för en obligatorisk FöPL och LFöPL –pensionsförsäkring, som inte dragits av i näringsverksamhetens eller i gårdsbrukets förvärvskälla, avdras också i fortsättningen från den makes förvärvsinkomst, som yrkat på avdraget. Yrkandet ska framställas innan beskattningen blir färdig. Så här förfar man också då premier för lagstadgat FöPL/LFöPL – registrerat tilläggspensionsskydd dras av. Detta gäller också för motsvarande utländsk pensionsförsäkring. Andel av annan kollektiv pensionsförsäkring kan inte mera överföras till maken.

Pensioner som beskattas som förvärvsinkomst

Såsom förvärvsinkomst beskattas fortsättningsvis pensioner som baserar sig till följande försäkringar:

 • obligatoriska försäkringar (APL; KAPL;StPL; osv.),
 • registrerade FöPL/LFöPL –tilläggspensioner,
 • kollektiva pensionsförsäkringar
 • frivilliga individuella pensionsförsäkringar som arbetsgivaren tecknat
 • pensionsförsäkringar med engångsbetalning och
 • andra än egna och av maken tagna pensionsförsäkringar

Övergång till kapitalinkomstbeskattningen gäller för beskattning av frivilliga individuella pensionsförsäkringar som den skattskyldige eller dennes make tecknat.

Vad betyder en frivillig pensionsförsäkring

Obligatoriskt pensionsskydd kan kompletteras med frivilliga pensionsförsäkringar. Såsom frivillig pensionsförsäkring betraktas sådan

 • ålderdomspensionsförsäkring,
 • familjepensionsförsäkring samt
 • till en sådan pension ansluten arbetsoförmögenhetspensionsförsäkring och
 • arbetslöshetsförsäkring,

till vilken försäkring baserande pension är avsedd för att betalas i upprepade poster halvårsvis eller med kortare mellanrum under den försäkrades återstående livstid eller under minst två års tid (ISL 34a. 3 §).

Den här definitionen är av betydelse, eftersom försäkringspremierna för en frivillig pension är avdragsgilla i beskattningen med nedan beskrivna begränsningar. T. ex. premierna för en livförsäkring är däremot inte avdragsgilla. Man ska likväl lägga märke till att om pensionsförsäkringen återköps i en situation som avses i 54d. 2 § ISL (t.ex. bestående arbetsoförmögenhet eller skilsmässa), är det fortsättningsvis fråga om en pensionsförsäkring.  Försäkringspremiernas avdragbarhet ändras inte retroaktivt.

Reformens huvudpunkter

Rätten att dra av premier för frivilliga pensionsförsäkringar har ändrats flera gånger på 1990 –talet. Ändringen som trädde i kraft vid ingången av år 2005 upphäver de gamla bestämmelserna helt och hållet efter en viss övergångsperiod.

Beskattningen av frivilliga individuella pensionsförsäkringar som den skattskyldige tecknat för sig själv eller för sin make flyttas över till kapitalinkomstbeskattning (kollektiva försäkringar, se sidan 11). Detta gäller såväl för avdragande av pensionspremier som för beskattning av pensionen. Ålderdomspensionens begynnelseålder, som utgör en förutsättning för avdragbarheten, stiger från 60 år till 62 år.

I det nya systemet är försäkringspremierna antingen helt avdragsgilla eller helt oavdragbara.

Räntor på lån som tagits för finansiering av en pensionsförsäkring är inte avdragsgilla (58 § ISL).

Pension som betalts på basis av pensionsförsäkringar som arbetsgivaren tecknat för sina anställda utgör också i fortsättningen skattepliktig förvärvsinkomst. Beloppet som av pensionsförsäkringarna ska betraktas som lön ändras och löntagaren är inte mera berättigad till att i sin egen beskattning dra av försäkringspremier som ska betraktas som lön.

Försäkring som tecknats av en privatperson

Avdragande av försäkringspremierna

Premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som en person tecknat för sig själv får dras av från kapitalinkomsterna. Man gör så här också då maken har tecknat försäkringen. Premierna avdras alltid av den make som är försäkrad även då den andra maken i verkligheten betalt försäkringspremien.

Begreppet make har definierats i 7 § ISL. Enligt 8.4 § i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) tillämpas en bestämmelse om make i en lag eller en förordning också på en part i ett partnerskap som avses i denna lag.

Avdragsgilla i beskattningen är endast premierna för en pensionsförsäkring som tecknats för sig själv eller för maken. Premierna för en pensionsförsäkring som tecknats t.ex. för fadderbarn eller för sambo, som inte betraktas som make i beskattningen, är inte avdragsgilla. Pension som betalas på basis av dessa försäkringar beskattas som förvärvsinkomst.

Ålderdomspensionens begynnelseålder, som utgör förutsättningen för avdragsrätten, stiger från 60 år till 62 år. Samtidigt förutsätts det, att försäkringen inte kan i enlighet med försäkringsvillkor återköpas före nämnda ålder med några andra grunder än de som nämns i 54d.2 § ISL (se nedan, Återköp av en försäkring).

Försäkringspremier får dras av högst 5 000 euro om året. Om arbetsgivaren har under skatteåret betalt premier för en individuell pensionsförsäkring som tecknats för arbetstagaren, sjunker arbetstagarens avdragsrätt till 2 500 euro. Beloppet av premien som arbetsgivaren betalt har inte bestämts på något sätt, så att även en mindre betalning minskar arbetstagarens avdragsrätt. Avdragsrätten sjunker å andra sidan inte, om en försäkring som arbetsgivaren tecknat är i kraft, även om arbetsgivaren inte under ett visst år betalt försäkringspremier. En av arbetsgivaren tagen försäkring som redan betalts helt och hållet inverkar inte heller på löntagarens avdragsrätt.

Försäkringspremien för en kollektiv pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalt minskar inte löntagarens rätt att dra av försäkringspremier för en individuell pensionsförsäkring.

Båda makar får dra av premier för sina egna pensioner upp till 5 000 euro. Premierna får avdras av den make som är försäkrad. Det är inte mera möjligt att dra av premierna från den andra makens inkomst. Särskild underskottsgottgörelse som inte kunnat dras av överförs däremot till den andra maken.

Utredning om det totala pensionsskyddet behövs inte mera, eftersom pensionsskyddets nivå inte inverkar på rätten att dra av försäkringspremierna.

Försäkring som tecknats i en utländsk försäkringsanstalt

Premier för en pensionsförsäkring som tecknats i en annan försäkringsanstalt än en sådan som har sitt hemvist eller fast driftställe inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är inte avdragsgilla (ISL 54.4 §). Med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avses EES –länder, vilka ät EG –länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. Den här bestämmelsen tillämpas likväl inte på en person som flyttar till Finland och har inte varit allmänt skatskyldig i Finland under de närmast föregående fem åren. En sådan person får dra av försäkringspremierna enligt de allmänna bestämmelserna under flyttningsåret och under tre därpå följande år. En förutsättning är dessutom att försäkringen har tecknats minst ett år tidigare innan man flyttat till Finland.

Särskild underskottsgottgörelse och förlust av kapitalinkomstslag

Om avdrag inte kan göras från den försäkrades kapitalinkomster, avdras 28 % av det oavdragna avdragbara beloppet såsom särskild underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. För det-ta belopp har i lagen inte bestämts något maximalt eurogräns. Den övre gränsen kan beräknas i enlighet med definitionen för den särskilda underskottsgottgörelsen. Utgående från den gällande skattesatsen är maximibeloppet 1 400 euro (28 % av 5 000 euro). Om den försäkrade har också en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat och betalt, minskar också maximibeloppet för särskild underskottsgottgörelse till 700 euro.

Särskild underskottsgottgörelse dras av i första hand från den inkomstskatt som betalas till staten. Avdraget görs efter övriga avdrag från inkomstskatten, såsom  t.ex. underskottsgottgörelsen som fås för räntor på bostadslån. Om den särskilda underskottsgottskrivningen överskrider inkomstskatten som ska betalas för förvärvsinkomsterna, avdras den från kommunalskatten, försäkrads sjukförsäkringspremie och kyrkoskatt i proposition till dessa belopp.

Om den försäkrades skattebelopp inte räcker till att dra av den särskilda underskottsgottgörelsen till fulla beloppet, överförs beloppet som inte kunnat dras av för att avdras i makens beskattning. Överföringen görs vid beskattningens verkställande utan att den försäkrade behöver yrka på det. Beloppet av särskild underskottsgottgörelse som överförs till maken har inte begränsats på något sätt. T.ex. person som har inga kapitalinkomster alls, kan få en gottgörelse om 1 400 euro på sin egen försäkringspremie. Om personens make inte har några inkomster alls, kan extra särskild underskottsgottgörelse om 1 400 euro överföras till honom/henne. Personen kan således få en särskild underskottsgottgörelse om maximalt 2 800 euro.

Om inte heller makens skatter räcker till att dra av den särskilda underskottsgottgörelsen, kan försäkringspremien inte dras av till dessa delar, eftersom kapitalinkomstslagets förlust inte fastställs på basis av försäkringspremier.

60 %: s avdragsrätt slopas

I det gamla avdragssystemet kunde man i vissa fall dra av 60 % av försäkringspremierna. I det nya systemet finns motsvarande rätt till partiellt avdrag inte. I systemet begränsas avdragsrätten inte heller på basis av det totala pensionsskyddet. Således, om avdragsrätten begränsades tidigare på basis av pensionsnivån, kan den försäkrade i fortsättningen dra av försäkringspremierna till fulla beloppet upp till 5 000 euro. Om begränsningen av avdragsrätten har däremot berott på pensionens för låga begynnelseålder, kan den försäkrade efter år 2006 inte alls dra av premier. Fem års övergångsperiod som gäller för åldersgränserna tillämpas inte, eftersom pensionens begynnelseålder har varit lägre än stadgat redan innan de nya bestämmelserna trädde i kraft.

Exempel: Personen har år 2003 tecknat en pensionsförsäkring, på basis av vilken pension betalas under levnadsår 58 – 60. Eftersom förutsättningen för avdragbarheten av betalningens fulla belopp var då 60 års pensionsålder, får den skattskyldige dra av 60 % av försäkringspremien. Försäkringspremien är 4 000 euro om året. Personen får ännu under år 2005 dra av 2 400 € av försäkringspremien. Från och med år 2006 är den här försäkringspremien inte avdragsgill.

Beskattning av pension

Pension som betalts på basis av en frivillig individuell pensionsförsäkring som man själv eller maken tecknat beskattas som kapitalinkomst. Detta gäller för försäkringar som tecknats 6.5.2004 eller senare. Hela pensionen beskattas som kapitalinkomst, även om betalningar hade under år 2004 dragits av från förvärvsinkomsterna.

Det kan på basis av försäkringar som tecknats före 6.5.2004 inflyta pension som ska betraktas som förvärvsinkomst och pension som ska betraktas som kapitalinkomst. Förvärvsinkomst är den pension, som betalas på basis av försäkringspremierna som dragits av från förvärvsinkomsten jämte premiernas avkastning. Till övriga delar utgör pensionen kapitalinkomst. Försäkringsbolagens praxis vid utbetalning av pensionen varierar. Det är till exempel möjligt att pension som utgör förvärvsinkomst betalas först. Man kan också förfara så, att båda pensionsformer betalas ut samtidigt. Försäkringsbolag anmäler pensionens inkomstslag i sina årsanmälningar.

Förflyttning av pensionens begynnelseålder

Enligt motiveringarna till regeringens proposition begränsar skatteförfattningarna inte parternas rätt att förtidiga utbetalningen av pension som ska betalas av besparingar som influtit innan lagen trätt i kraft. Till exempel pension som ska enligt överenskommelsen utbetalas under levnadsår 58 – 65 kan lyftas under levnadsår 58 – 61 och pensionen som betalas av besparingarna efter lagens ikraftträdande lyfts under levnadsår 62 – 65.

Om försäkringen har tecknats före 6.5.2004, kan pension som utgör förvärvsinkomst och som betalts på basis av premier som betalts senast år 2005 jämte avkastningen på dessa betalas från och med den pensionsålder som var i kraft då pensionen tecknades. I samband med riksdagsbehandlingen fogades till lagen en fem års övergångsperiod för pensionens begynnelseålder. Således kan pension som utgör kapitalinkomst och som betalas på basis av besparingar under år 2006 – 2009 betalas ut från och med nämnda tidigare tidpunkt. 62 års pensionsålder tillämpas först på pension som betalas av besparingar som inflyter från och med år 2010. En förutsättning för förfarandet är att pension betalas minst under två års tid och att pensionsbeloppet inte stiger vid någon tidpunkt över det ursprungliga grundpensionsskyddets maximinivå. Detta är av betydelse särskilt då försäkringspremier har dragits av på basis av utredningen om det totala pensionsskyddet.

Om pensionen har tecknats 6.5.2004 eller senare, tillämpar man 62 års pensionsålder på pensionens hela sparbelopp.

Exempel: Personen har år 2000 tecknat en pensionsförsäkring på basis av vilken pension betalas under levnadsår 60 – 65. Man börjar betala ut pensionen år 2020. Försäkringspremien är 1 000 € om året. Han betalar till och med utgången av år 2005 pensionspremier 6 000 euro. Under tiden 2006 – 2009 uppgår premierna till 5 000 euro och under tiden 2010 – 2020 till 21 000 euro. Den försäkrade kan under åldersperioden 60 – 61 år få besparingen som influtit under år 2010 – 2020 (11 000 €) jämte pensionen som beräknas på avkastningen av den. En del av pensionen utgör förvärvsinkomst och en annan del kapitalinkomst. Under levnadsår 62 – 65 får den försäkrade pensionen som beräknats på basis av besparingen som influtit under tiden 2010 – 2020 (21 000 €) och som utgör kapitalinkomst.

Familjepension

Familjepension där pensionstagaren är den försäkrades bröstarvinge, make eller dennes bröstarvinge beskattas som kapitalinkomst eller förvärvsinkomst med samma grunder som en pension som den försäkrade själv fått (ISL 34a §. 1 §).

Man använder också en familjepensionsförsäkring som liknar en riskförsäkring. I försäkringen fonderas premierna inte, varför pensionen kan inte indelas förvärvsinkomsts- och kapitalinkomstspension på det ovan nämnda sättet. Om premier för en familjepensionsförsäkring av denna typ har avdragits både från förvärvsinkomsterna och från kapitalinkomsterna, indelas pensionen i förvärvsinkomsts- och kapitalin-komstspension i enlighet med 6 mom. i bestämmelsen om ikraftträdande genom uppskattning.

Återköp av en försäkring

En förutsättning för att försäkringspremier kan dras av är att pensionsförsäkringen inte kan återköpas med några andra till den försäkrades situation anslutna grunder än på basis av arbetslöshet som varat minst ett år eller bestående arbetsoförmögenhet eller makens död eller äktenskapsskillnad (ISL 54d d.2 §). Dessa saker har redan tidigare förutsatts i försäkringsbolagens villkor för återköp. I försäkringar som tecknats 1.1.2005 kan grunden för återköp vara också den försäkrades makes arbetslöshet (11 mom. i bestämmelsen om ikraftträdande, ISL 1233/2004). Avdragsrätten gäller även för tiden efter år 2009. Pension beskattas inte heller förhöjd, om den återköps med nämnda grunder.

Skattepliktig kapitalinkomst är utöver pension som betalas på basis av en pensionsförsäkring även annan försäkringsprestation (ISL 34a.1 §). Sådan annan försäkringsprestation är till exempel pensionens återköpsvärde. Om återköpsvärdet grundar sig på premier som avdragits från både förvärvs- och kapitalinkomster, indelas återköpsvärdet i förvärvs- och kapitalinkomstsandel i proposition till för-säkringens sparbelopp. I detta fall är det inte fråga om pension som betalts under minst två års tid på sätt som ISL 34a § förutsätter. Förvärvsinkomstandelen utgör därför inte pensionsinkomst utan annan förvärvsinkomst. Man får till exempel inte göra pensionsinkomstsavdrag på den.

På en försäkring som återköpts på basis av annan grund som ansluter sig till den försäkrades situation tillämpas bestämmelsen om förhöjning i ISL 34a §. Till exempel om en pensionsförsäkring som tecknats efter 1.1.2005 kan enligt försäkringens villkor återköpas på grund av makens arbetslöshet, kan försäkringspremien inte dras av. Om premierna ändå har dragits av i beskattningen räknas den del av det utbetalda beloppet som ska beskattas som kapitalinkomst till försäkringstecknarens inkomst förhöjd med 50 procent. Förvärvsinkomstandelen höjs inte.

I Inkomstskattelagen har rätten till återköp begränsats med grunder som ansluter sig till den försäkrades situation. Återköp kan också grunda sig på andra orsaker. Den som tecknat försäkringen är enligt försäkringslagstiftningen berättigad till återköp också då försäkringsbolaget ändrar försäkringens villkor ensidigt eller då försäkringsstocket överförs till ett annat försäkringsbolag. Förhöjningsbestämmelsen tillämpas då inte på återköpet.

Förhöjning av en försäkringsprestation

Om en på försäkringen baserande pension betalas under en kortare tid än två år, räknas beloppet som ska beskattas som kapitalinkomst till inkomst förhöjd med 50 procent (ISL 32a.4 §). Man gör på samma sätt, om pension eller annan prestation betalas i strid mot villkor som utsatts för återköp. Förhöjning påförs inte, om den försäkrade visar att premier för resp. försäkring inte har dragits av i beskattningen i Finland. Situationen är sådan till exempel då den försäkrade har vid betalningen av försäkringspremierna varit begränsat skattskyldig i Finland och har inte kunnat göra avdrag för pensionsförsäkringspremier (ISL 107.1 §). ISL 107.1 § slopades från och med 1.1.2005. Således får till exempel en person som flyttar till Finland dra av pensionsförsäkringspremierna redan under flyttningsåret. Likas får den som flyttar från Finland avdraget för utflyttningsåret.

När börjar man tillämpa ändringen

Lagändringen trädde i kraft vid ingången av år 2005. På frivilliga individuella försäkringar som tecknats före 6.5.2004 tillämpas likväl i beskattningen för år 2005 alla de bestämmelser om avdragande av premierna som varit i kraft före reformens ikraftträdande. Premierna kan t.ex. ännu flyttas över till maken. Premierna för en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalt minskar likväl inte heller rätten att dra av premierna för de gamla försäkringarna. Pensionsålder för ålderdomspensioner som varit en förutsättning för avdragbarheten och som varit i kraft då lagen trädde i kraft tillämpas i fråga om dessa försäkringar under fem års tid, alltså för dessa försäkringars vidkommande ännu i den beskattning som verkställs för år 2009. På försäkringar som tecknats 6.5.2004 eller senare tillämpas de nya bestämmelserna redan under år 2005. Försäkringen anses ha tecknats först då man börjat betala premier för den. Förutsättningen för att premier för dessa nya försäkringar kan dras av är redan år 2004 det att ålderdomspensionen börjar tidigast då den försäkrade fyller 62 år.

Om personen har år 2005 både gamla premier som ska dras av från förvärvsinkomsterna och nya premier för en individuell pensionsförsäkring som omfattas av kapitalinkomstsbeskattningen, får han dra av dessa premier till fulla beloppet sammanlagt högst 8 500 €. Man drar av i första hand premierna för den gamla försäkringen. På den gamla pensionens premier tillämpas dessutom bestämmelserna om 60 %: s avdragsrätt. Avdragets maximibelopp är således 13 500 euro.

Då rätten att dra av försäkringspremien förutsätter att det totala pensionsskyddet utreds, får den skattskyldige dra av under år 2005 högst det belopp som han skulle ha kunnat dra av under skatteåret 2004. Nya utredningar ska således inte mera göras under år 2005. Endast i ett sådant fall att det varit fråga om ett fel, kan felet ännu rättas ännu under år 2005.

Från början av år 2006 tillämpas de nya bestämmelserna, pensionens begynnelseålder icke medräknad, på alla frivilliga individuella pensionsförsäkringar.

Sammanfattning av avdragandet av premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar under olika år

skatteår 2004 2005 2006
Försäkringen tecknats före 6.5.2004 avdrag från förvärvsinkomsterna

avdrag från förvärvsinkomsterna

obs. åldersgränsens  övergångsperiod 5 år

avdrag från kapitalinkomsterna

obs. åldersgränsens övergångsperiod 5 år

försäkringen tecknats 6.5.2004 eller senare avdrag från förvärvsinkomsterna, obs. åldersgräns 62 år

avdrag från kapitalinkomsterna

avdrag från kapitalinkomsterna

Exempel:  Personen har tecknat en frivillig pensionsförsäkring år 1998. Pensionens begynnelseålder är 60 år. Pensionsåldern ändras inte. Försäkringspremien är 2 300 € om året. Personens nettoförvärvsinkomst år 2005 är 35 000 €.
Personen får dra av:
år 2005 från förvärvsinkomsten 2 300 €
år 2006 – 2009 från kapitalinkomsten 2 300 €
från och med år 2010 har personen inte längre rätt till avdrag, eftersom kravet på åldersgränsen som utgör en förutsättning för avdraget förverkligas inte, då pensionsåldern inte har ändrats att motsvara den nya lagstiftningen.

Egen och av arbetsgivaren tecknad försäkring år 2005

På en försäkring som löntagaren själv tecknat före 6.5.2004 tillämpas under år 2005 de gamla bestämmelserna till alla delar. Till en frivillig individuell försäkring som arbetsgivaren tecknat ansluter sig motsvarande övergångsperiod inte. Detta betyder i praktiken, att av premien för en försäkring som arbetsgivaren tecknat är 8 500 euro överskridande delen lön. Löntagaren får dra av från sin förvärvsinkomst premier för sin försäkring inom ramen för gällande maximibelopp. Försäkringspremier som arbetsgivaren betalt minskar således inte ännu löntagarens egen rätt till avdrag (2 mom. I stadgandet om ikraftträdande).

Om löntagarens egen försäkring har tecknats 6.5.2004 eller senare, minskar försäkringspremien som arbetsgivaren betalt det avdragbara maximibeloppet för löntagarens egna försäkringspremier till 2 500 euro.

Från och med år 2006 minskar premien för en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalt samtliga löntagares rätt att dra av premier för sina egna pensioner.

Frivilliga pensioner som arbetsgivaren tecknat

Individuella pensionsförsäkringar

Av premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat utgör lön endast den del av under ett år betalda premier som överskrider 8 500 euro. T.ex. om arbetsgivaren betalar 10 000 euro i pensionspremier, är 1 500 euro lön för den försäkrade arbetstagaren. Det totala pensionsskyddet inverkar inte längre på det, om försäkringspremien som arbetsgivaren betalt ska betraktas som lön eller inte.

Om flera arbetsgivare betalar samma löntagares försäkringspremier, räknas de ihop då beskattningen verkställs och beloppet som överskrider 8 500 euro beskattas som lön.

Försäkring mot engångsbetalning inverkar inte på behandling i beskattningen av en försäkring som arbetsgivaren tecknat. Om engångsbetalningen överskrider 8 500 euro, är det överskridande beloppet lön även i detta fall.

Den nya 62 års pensionsålder för ålderdomspension tillämpas från och med 1.1.2005 på de pensioner som arbetsgivaren tecknat 6.5.2004 eller senare. I lagen finns, avvikande från de egna pensionerna, inte bestämmelser om att den förhöjda åldersgränsen skulle tillämpas redan för år 2004, vilket betyder att åldersgränsen i en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat kunde också vara lägre. I försäkringar som tecknats före 6.5.2004 gäller de åldersgränser som tillämpades då lagen trädde i kraft, t.ex. 55, 58 och 60 år. Om ålderdomspensionens pensionsålder är lägre än dessa, utgör pensionen lön i sin helhet.

Arbetstagaren får inte längre i sin egen beskattning dra av beloppet som betraktats som lön.

Försäkring som alternativ för lön

Om teckning av pension ersätter lönebetalning, är försäkringspremien som arbetsgivaren betalt lön i sin helhet. Löntagaren får inte heller i detta fall dra av i sin beskattning försäkringspremien som arbetsgivaren betalt. Ägareföretagare, se nedan.

Arbetsgivaren återköper försäkringen

Om arbetsgivaren återköper en försäkring som tecknats för löntagaren, betalar försäkringsbolaget prestationen till försäkringens ägare, dvs. arbetsgivaren. Om arbetsgivaren betalar prestationen eller en del därav vidare till löntagaren, är det inte mera en på försäkringen baserad prestation utan lön.

Överföring av försäkringens äganderätt

Enligt motiveringarna till regeringens proposition passar det dåligt ihop med differentierad beskattning av pensionsförsäkringarna att pensionens skatteslag skulle ändras. Därför hör enligt propositionen till exempel en försäkring som arbetsgivaren tecknat till förvärvsinkomstbeskattningen, även om försäkringens skulle övergår till arbetstagaren. Om löntagaren fortsätter med att betala premier för en försäkring som överförts, får löntagaren inte dra av dem i sin egen beskattning. Detta beror på, att avdragbara är endast premierna för försäkringar som den skattskyldige eller dennes make tecknat.

Om äganderätten av en försäkring som löntagaren tecknat överförs däremot till arbetsgivaren och arbetsgivaren fortsätter med att betala försäkringspremierna, utgör premierna lön till fulla beloppet. Den skattefria andelen om 8 500 euro gäller endast för premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. Pensionen utgör kapitalinkomst, eftersom den betalas på basis av försäkringen som löntagaren tecknat.

Om försäkringens äganderätt överförs från en arbetsgivare till en annan, inverkar överföringen varken på beskattning av pensionen eller på premiernas lönenatur. Arbetstagaren får inte skattepliktig förmån vid överföringstidpunkten.

Kollektiva pensionsförsäkringar

Med kollektivt tilläggspensionsskydd avses ett frivilligt tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren ordnar för en av arbetstagare bestående personkrets som bestäms gruppvis enligt arbetsområde eller enligt andra motsvarande grunder så att pensionsskyddet inte i verkligheten gäller namngivna eller annars individuellt bestämda personer. Också en person som omfattas av FöPL eller LFöPL kan inrymmas i en kollektiv pensionsförsäkring. Såsom kollektivt tilläggspensionsskydd betraktas inte arrangemang, som är endast avsedd för att gälla endast en i arbetsgivarens tjänst varande åt gången (ISL 96a.2 §). En kollektiv pensionsförsäkring kan skaffas från ett livförsäkringsbolag, en pensionsstiftelse eller från en pensionskassa.

Arbetstagarnas pensionsskydd kan också förbättras genom lagstadgade tilläggspensionsförsäkringar.  Med dessa avses sådana APL –tilläggspensionsarrangemang som registrerats i Pensionsskyddscentralen. På tilläggspensionen tillämpas efter registreringen lagen om pension för arbetstagare och på den tillämpas i tillämpliga delar bestämmelserna i nämnda lag (APL 11.1 § )(1057/1997). Social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen ger närmare bestämmelser och anvisningar om försäkringarnas villkor. SHM har bl.a. utfärdat 15.12.2004 en förordning om villkoren för registrering av frivilliga tilläggsförmåner som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare (1150/2004).

Dessa arrangemang uteslöts genom lagen om ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare (654/2000) som trädde i kraft 1.1.2001. Detta betyder, att nya arrangemang inte kan göras i arbetspensionsbolag och att i gamla arrangemang kan nya personer inte tas med.

Arbetsgivarna anordnar för tillfället i praktiken kollektivt tilläggspensionsskydd för nya arbetstagargrupper nästan enbart med livförsäkringsbolagens kollektiva tilläggspensionsförsäkringar.

Gruppen som försäkrats

Gruppen som försäkrats kan bestämmas till exempel på basis av indelning enligt arbetstagarens ställning, yrke, bransch, verksamhetsställe, anställningens begynnelse, födelsetid, annat pensionsskydd som arbetsgivaren anordnat eller överföring av verksamheten. Till samma kollektiva arrangemang kan höra flera pensionsgrupper (t.ex. pensionsgrupp 1: direktörer; pensionsgrupp 2; avdelningschefer, osv.). Gruppen som försäkras kan vara sluten. Med sluten grupp avses, att nya personer inte tas mera med i försäkringen. Varje pensionsgrupp namnges så att den i verkligheten inte hänför sig till namngivna eller på något annat sätt individuellt bestämda personer.

Personkretsen i en kollektiv pensionsförsäkring kan variera under försäkringens giltighetstid. Personer som hör till gruppen går på pension och nya kommer i stället. Antalet arbetstagare som hör till pen-sionsarrangemanget kan ändras på grund av förändringar som sker på arbetsgivarsidan (t.ex. fusion, fission, affärsöverlåtelse, överföring inom koncernen). Gruppen kan minskas att gälla endast för en person. Karaktären av en försäkring som ursprungligen tagits för en grupp som bestått av flera personer förändras inte, även om den på grund av förändringen i omständigheterna skulle gälla endast för en person.

Ett kollektivt tilläggspensionsarrangemang ska betraktas som en helhet. Arbetsgivarna och koncerner arrangerar i praktiken i sin pensionspolitik ingående tilläggspensionsarrangemang på flera olika sätt. Med koncern kan likställas också andra arbetsgivare som är tätt anslutna till samma block, såsom till exempel olika organisationer. Ett pensionsarrangemang kan genomföras tekniskt genom en eller flera försäkringar. Försäkringen är kollektiv oberoende av om arrangemanget har ordnats med en eller flera försäkringar, då personerna som arrangemanget omfattar bildar en sådan objektiv grupp som avses ovan. Då två bolag med kollektiva pensionsförsäkringar i olika försäkringsbolag fusioneras till ett bolag, kan försäkringarna fortsätta som olika pensioner framöver.

Arbetsgivarna försäkrar sina arbetstagare i flera olika försäkringsbolag på grund av företagsköp, finansieringsarrangemang och andra motsvarande omständigheter. Till följd av sådana arrangemang kan arbetsgivarens samma grupp vara fördelad på försäkringar som tecknats från två olika försäkringsbolag. Om den ena försäkringen omfattar flera personer och den andra endast en och försäkringarnas innehåll och gruppens definiering är identiska, uppfyller arrangemanget förutsättningarna för en kollektiv försäkring och båda dessa försäkringar ska betraktas som kollektiva pensionsarrangemang.

I praktiken kan i en försäkring som koncernens moderbolag tecknat ta med hos dotterbolag anställda personer som omfattas av samma gruppdefiniering. Till arrangemanget kan till exempel höra flera per-soner som är anställda hos moderbolaget, men från dotterbolag endast en person, t.ex. verkställande direktören. Enligt ISL 96a.2 § betraktas som kollektivt tilläggspensionsskydd inte ett arrangemang som är avsett att gälla endast en i arbetsgivarens tjänst varande person åt gången. I den ovan avsedda situationen är det likväl fråga om en försäkring som tecknats för en grupp. Enligt skattestyrelsens mening kan en försäkring betraktas som kollektiv pensionsförsäkring också för de arbetstagares vidkommande som är med i arrangemanget såsom enda anställda i ett visst koncernbolag (Om Koncernbolag som arbetsgivare se HFD 1999/2836).

Lagens bestämmelse som förbjuder grupper bestående av en enda person gäller endast för nya kollektiva arrangemang. På gamla arrangemang tillämpas framöver de bestämmelser som tillämpades då lagen trädde i kraft. Man har likväl i rättspraxisen ansett, att en försäkring som tecknats i ett försäkringsbolag under namnet grupplivförsäkring och som gällde endast för en person åt gången skulle betraktas som individuell försäkring (HFD 2003:18). HFD utfärdade år 2004 ett utslag som slutgiltigt skapade klarhet i ärendet (HFD 11.6.2004 L 1422, ej publicerats). I Skattestyrelsens anvisningar och i tidigare rättspraxis hade man godkänt också grupper bestående av endast en person, i vilka grupper kollektiviteten förverkligades under en längre tidsperiod. Den nya rättspraxisen som HFD antagit kan inte ändras retroaktivt, så att HFD:s ställningstagande tillämpas tidigast i den beskattning som verkställs för år 2004.

Till registrerade tilläggsförmåner har nya försäkrade inte kunnat ansluta sig efter 1.1.2001, så att de nya bestämmelserna inte kan till-lämpas. Eftersom APL –tilläggspensionsarrangemang hör till arbets-pensionssystemet, tillämpar man på den enligt Skattestyrelsens mening inte heller den ovan beskrivna rättspraxisen. På grupper som Pensionsskyddscentralen godkänt tillämpar man således de gamla bestämmelserna om kollektiva pensionsförsäkringar.

Förmåner

För olika arbetstagargrupper som hör till samma pensionsarrangemang kan annorlunda pensionsskydd ordnas. Personkretsen indelas då i pensionsgrupper vid vilkas sammansättning tillämpas ovan nämnda principer. Personer som hör till samma pensionsgrupp ska ha tilläggspensionsskydd som bestäms på basis av samma grunder.

I inkomstskattelagen har man inte bestämt lägsta begynnelseår för ålderdomspension i sådana situationer där arbetsgivaren betalar premien helt och hållet. I samband med kollektiva pensionsförsäkringar har man hittills den lägsta pensionsåldern om 55 år i enlighet med APL –tilläggspensionskartan och 66 %:s maximinivå för pension av stabiliserad förtjänst. Sedan pensionsbestämmelserna har ändrats hänvisar man i skattelagstiftningen inte mera till denna grund. Avsikten är dock att begynnelseålder för ålderdomspension inte skulle ändras.

I samband med 2005 års arbetspensionsreform slopades begreppet pensionslön från lagstadgad pension. Nivån av den totala pensionen kan bli högre än tidigare. Å andra sidan minskar livslängdskoefficienten de kommande pensionerna. Från pensionerna slopades den fasta målpensionsprocenten.

Om från en försäkrad löntagare uppbärs egna betalningsandelar, är förutsättningen för att löntagarens betalningsandel kan dras av det att ålderdomspensionen börjar sedan den försäkrade fyllt 60 år.

Kollektiva försäkringar i löntagarens beskattning

Försäkringspremier för tilläggspension som arbetsgivaren anordnat kollektivt är inte lön.

Om försäkrad löntagare betalar själv en del av försäkringspremierna för en kollektiv pensionsförsäkring, får han dra av dessa premier från sin förvärvsinkomst högst 5 % av lönebeloppet som resp. arbetsgivare betalt, likväl högst 5 000 euro. Med utbetald lön avses också naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner som givits utöver eller i stället för penninglön. Premien kan inte dras av till den del som den överskrider försäkringspremien som arbetsgivaren betalt. Avdragsrätten är personlig och kan inte flyttas över till maken. Förlust fastställs inte på grund av premierna. Rätten att dra av löntagarens andel av en kollektiv pensionsförsäkring minskar inte avdragsrätten som utgör grunden för den försäkrades individuella pensionsförsäkring.

På ett kollektivt tilläggspensionsarrangemang tillämpas framöver de gamla bestämmelserna för de försäkrades vidkommande som var försäkrade före 6.5.2004. Dessa försäkrade får dra av sin egen betalningsandel helt och hållet, om pensionsskyddets förmåner har varit högst samma som det registrerade tilläggspensionsskyddet. De nya bestämmelserna tillämpas på försäkrade som efter nämnda tidpunkt tagits med i arrangemanget.  Rätten att dra av den egna betalningsandelen begränsas och pensionen får börja tidigast då den försäkrade fyller 60 år. Avdragsrätten av egen betalningsandel i fråga om försäkrade som hör till samma kollektiva pensionsarrangemang kan således vara avvikande. Likaså kan olika löntagares egna betalningsandelar vara olika stora.

Exempel: Arbetsgivaren har år 2001 tecknat en kollektiv pensionsförsäkring för ledningsgruppen som omfattar fem personer, X medräknad. Förmånerna är samma som i registrerat pensionsskydd. År 2006 är X:s andel av premien 5 000 €. Den här premien fördelas så, att löntagaren betalar 4 500 € och arbetsgivaren 500 €. Arbetsgivaren har betalt lön till X under resp. år 80 000 €.
X får dra av helt och hållet de 4 500 € som han betalt, eftersom han har varit med i tilläggspensionsarrangemanget före 6.5.2004.
Om X hade kommit med i arrangemanget 6.5.2004 eller senare, skulle hans avdragsrätt vara 500 €, alltså högst samma belopp som arbetsgivarens betalningsandel.

Överföring av tilläggspensionsarrangemanget från ett system till ett annat, t.ex. från ett registrerat tilläggspensionsarrangemang till en kollektiv grupplivförsäkring, utgör inte hinder för att övergångsstadgandet kunde tillämpas. Den försäkrade förlorar inte på grund av arbetsgivarens avgörande rätten att dra av sin egen betalningsandel till fulla beloppet. Överföringen kan ske också för en enda persons vidkommande. Sådana fall är till exempel de där arbetstagaren flyttas från en försäkring eller grupp till en annan hos samma arbetsgivare eller inom samma koncern. Då beror det på tolkning, om arbetstagaren ska anses ha varit med i arrangemanget före 6.5.2004, dvs. om rätten att dra av hans egen betalningsandel bestäms enligt de gamla eller de nya bestämmelserna.

Pensioner som betalas på basis av pensionsförsäkringar som arbetsgivaren tecknat utgör lön framöver. 

Beskattningen från och med år 2005 av premier för frivilliga pensionsförsäk-ringar som arbetsgivaren tecknat

försäkring individuell kollektiv
tecknats/arbetstagaren med före 6.5.2004 8 500 euro överskridande delen av försäkringspremierna utgör lön;pensionens begynnelse-ålder 55 – 60 år arbetsgivarens andel utgör inte lön;
rätten att dra av löntagarens andel inte har begränsats; om egen betalningsandel,pensionens begynnelse-ålder 55 år
tecknats/arbetstagaren med 6.5.2004 eller senare
 
8 500 euro överskridande delen av försäkringspremierna utgör lön;pensionens begynnelse-ålder 62 år från och med 1.1.2005 arbetsgivarens andel utgör inte lön;
från löntagarens andel får 5 % av lönen, högst 5 000 €, dras av, likväl högst arbetsgivarens andel motsvarande belopp;om egen betalningsandel,pensionens begynnelse-ålder 60 år


Försäkring som arbetsgivaren tecknat i ett utländskt försäkringsbolag

Premier för en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat i annan försäkringsanstalt än sådan som verkar i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utgör lön (ISL 68.2 §). Arbetstagarens andel kan inte dras av från premierna för en kollektiv pensionsförsäkring som tecknats i ett sådant bolag (ISL 96a.3 §). Bestämmelserna tillämpas likväl inte genast, om den försäkrade är en från utlandet till Finland inflyttad person som inte varit allmänt skattskyldig under de fem år som närmast föregår inflyttningen till Finland. I fråga om en sådan person utgör premierna för en individuell pensionsförsäkring lön under inflyttningsåret och tre därpå följande år endast till den del som överskrider 8 500 euro, om försäkringen har tecknats minst ett år innan man flyttat till Finland. Premierna för en kollektiv pensionsförsäkring är avdragbara under samma tid och med samma villkor.

Om arbetstagaren har tecknat försäkringen och arbetstagaren börjar betala premierna för den efter inflyttningen till Finland, utgör premierna lön för fulla beloppet. Detta beror på att den skattefria andelen om 8 500 euro gäller endast för premier för en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat.

Ägareföretagare

Till och med skatteåret 2004 var försäkringspremierna för frivilliga individuella pensionsförsäkringar som bolagsmän i ett öppet bolag och ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag samt delägare i ett icke APL –försäkrat bolag tecknat avdragbara i bolagets beskattning med de i 96 § ISL stadgade begränsningarna (8.2 § NärSkL). Detta stadgande har nu slopats. Det ersattes i ISL med en bestämmelse enligt vilken även på dessa personer tillämpas vad om arbetsgivare och arbetstagare har bestämts. Bestämmelsen tillämpas endast då ägaren arbetar i företaget.

Rätten att dra av försäkringspremien i bolagets beskattning har inte mera begränsats. Om företagets räkenskapsperiod avviker från ett kalenderår och utgår under år 2005, får bolaget dra av utan begränsningar för nämnda räkenskapsperiod försäkringspremier som betalts både under år 2004 och under pr 2005.

Oavdragbara premier

Pensionsförsäkringspremier som inte kan dras av i beskattningen är:

 • premien för en pensionsförsäkrings med engångspremie
 • premier för en pensionsförsäkring som tecknats i ett försäkringsbolag som verkar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (undantag utgörs av person som flyttat från utlandet till Finland, ISL 96a § 3 mom.).

Årsanmälningar

Försäkringsbolag

I beskattningen för år 2004 dras alla försäkringspremier av från förvärvsinkomsterna. 2004 års årsanmälan ändrades därför inte. Om av en försäkring som tecknats 6.5.2005 eller senare har gjorts en utredning om det totala pensionsskyddet, anmäls uppgifterna grupperade enligt avdragsrätten på samma sätt som premierna för de äldre pensionerna. Premierna för dessa nya pensioner anmäls endast om ålderdomspensionen börjar tidigast då den försäkrade fyller 62 år.

I årsanmälningar som lämnas in för år 2005 ska försäkringspremierna som dras av från förvärvsinkomsterna resp. från kapitalinkomsterna specificeras. Premierna som dras av från förvärvsinkomsterna anmäls på samma sätt som under år 2004. För premier som dras av från kapitalinkomsterna reserveras en egen punkt. I 2006 års årsanmälan anmäls endast premier som dras av från kapitalinkomsterna, så att postbeskrivningen blir enklare.

Enligt 6 mom. I bestämmelsen om ikraftträdande skall försäkringsbolaget på skattemyndighetens begäran i fråga om en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats senast 5.5.2004 anmäla uppgifterna om beloppet av försäkringens sparbelopp, inflytning av sparbeloppet, samt om pensioner som betalts av detta sparbelopp liksom även övriga uppgifter som behövs för beskattningen. Den här bestämmelsen tillämpas på de enskilda fall där årsanmälningsuppgifterna av någon särskild orsak inte är tillräckliga.

Utländska försäkringsbolag kan inte alltid lämna anmälningar på sätt som lagstiftningen i Finland förutsätter. Man kan därför råka ut för en sådan situation, där indelning i pension som ska beskattas som förvärvsinkomst resp. kapitalinkomst inte kan göras på basis av försäkringsbolagets anmälan. I dessa fall görs indelningen genom uppskattning (6 mom. i bestämmelsen om ikraftträdande). Såsom grund kan tillämpas till exempel den tid under vilken försäkringspremier har betalts. Om försäkringspremier har betalts till exempel under år 1999 – 2008, alltså i tio års tid, under vilken tid premierna avdrogs från förvärvsinkomsterna under sju år och från kapitalinkomsterna under tre år, beskattas 7/10 av den utbetalda pensionen som förvärvsinkomst och 3/10 som kapitalinkomst. Det här fördelningsförhållandet tillämpas på pensionen under hela den tid då pension betalas ut.

Arbetsgivare

2004 års årsanmälningsförfarande ändrades inte. Också den del av premier för individuella pensionsförsäkringar som tecknats 6.5.2004 som ska betraktas som lön bestäms på samma sätt som i fråga om de gamla pensionerna. Anmälningsförfarandet beträffande kollektiva pensionsförsäkringar ska inte heller ändras.

I specifikationer per mottagare i årsanmälningar som lämnas in för år 2005 behövs för individuella frivilliga pensionsförsäkringars vidkommande också i fortsättningen uppgift om den utbetalda pensionspremien. I punkt 82 i specifikationen av prestationstagare till årsanmälan (VEROH 7801r) antecknas försäkringspremien i sin helhet. Om premien överskrider 8 500 €, behandlar arbetsgivaren det överskridande beloppet som lön och anmäler det såsom annan förmån i punkt 40.

Rätten att dra av arbetstagarens andel av kollektiva pensionsförsäkringspremier ändras endast i fråga om arrangemang, i vilka arbetstagaren anslutit sig 6.5.2004 eller senare. Anmälningen av arbetstagarens andel av gamla och nya försäkringar avviker således från varandra.

I gamla kollektiva försäkringar kan betalningsandelen fortsättningsvis anmälas i punkt 16 tillsammans med arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie. Av nya kollektiva försäkringar behövs som ny uppgift arbetstagarens andel av betalningen (punkt 80). Arbetstagarens andel ska anmälas såsom egen uppgift i punkt 81. Den kan inte längre sammanföras med andra avgifter som uppburits från löntagaren.

Premier för kollektiva pensionsförsäkringar som arbetsgivaren betalt helt och hållet anmäls inte alls i årsanmälan.

Överdirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Merja Hartikka-Simula

Sidan har senast uppdaterats 6.4.2005