Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Ung Företagsamhet rf NY:s studieprogram i beskattningen

Har getts
1.3.2019
Diarienummer
VH/598/00.01.00/2019
Giltighet
1.3.2019 - 3.9.2023
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A73/200/2016

Ung Företagsamhet rf NY tillhandahåller program som stöder företagarfostran för ungdomar. I denna anvisning behandlas frågor som gäller beskattningen av dessa studieprogram i inkomstbeskattningen, förskottsuppbörden och momsbeskattningen.

1 Inledning

Ung Företagsamhet rf NY tillhandahåller studieprogram för elever och studerande som vill pröva på företagsverksamhet och lära sig färdigheter som behövs i arbetslivet. Undervisningsmetoderna tillämpas i studier på grundstadiet, andra stadiet och på lägsta högre nivå. Namnet på studieprogrammen som stöder företagande är på grundstadiets lägre klasser Pikkuyrittäjät, på grundstadiets högre klasser och på andra stadiet UF Ett år som företagare och på lägsta högre nivå UF Start Up.

I denna anvisning behandlas frågor som gäller beskattningen av Ung Företagsamhet rf NY:s studieprogram i inkomstbeskattningen, förskottsuppbörden och momsbeskattningen. Denna anvisning ersätter anvisningen med samma namn från 2016 (Skatteförvaltningens anvisning dnr A73/200/2016, 3.6.2016). Det har gjorts preciseringar i avsnitten 2, 3.2 och 3.3. Till övriga delar är den här anvisningen identisk med den tidigare anvisningen.

2 Programmen UF Ett år som företagare och UF Start Up

Till studieprogrammen som stöder företagande hör att studerandena i grupper grundar småskaliga övningsföretag (UF-företag). Syftet med studieprogrammet är att genom egen övningsföretagsverksamhet ge studerandena erfarenhet av företagsverksamhet och hjälpa dem att förstå hur ett företag fungerar. Samtidigt lär man sig också färdigheter som behövs i arbetslivet.

Programmets längd är högst 18 månader och under programmet bedrivs egentlig övningsföretagsverksamhet under högst 12 månader. I verksamheten får studerandena stöd av en rådgivare från arbetslivet och en handledande lärare. Studerandena kan också ägna sig åt studieprogrammet mellan terminerna och under läroanstaltens semestertider. I dessa fall ordnar läroanstalten handledning också under den handledande lärarens semester. Programmet avslutas senast när eleven utexamineras.

Övningsföretagen verkar med riktiga pengar och erbjuder produkter eller tjänster för riktiga kunder. Studerandena funderar själva ut vilka produkter eller tjänster de vill producera i sitt övningsföretag. Innan verksamheten inleds utser gruppen företagets anställda, till exempel ”verkställande direktör”. Syftet med verksamheten är inte att sträva efter vinst, utan i första hand att ge företagsmedlemmarna erfarenhet av företagsverksamhet och delområden som anknyter till denna samt arbetslivserfarenhet.

Startkapitalet för övningsföretaget samlas in med andelar. Ett startkapital på högst         1 000 euro samlas in för vart och ett företag. Lån får inte tas för övningsföretagsverksamheten. När företaget läggs ned återbetalas pengarna som placerats i andelar. Om övningsföretagets verksamhet visat vinst, utbetalas en andel av vinsten till studerandena. I övningsföretagsverksamheten ingår bokföring, och genom denna följs penningflödet upp. Penningfrågorna övervakas av både den handledande läraren och en extern rådgivare som har kännedom om arbetslivet.

De elever som grundar övningsföretaget kan i princip välja inom vilken bransch övningsföretaget ska vara verksamt. Inom vissa branscher förutsätter verksamheten dock enligt lagen en registrering av företaget, en koncession eller en anmälan eller andra motsvarande åtgärder. Till exempel regleringen som gäller entreprenader och löneutbetalning inom byggbranschen kräver i praktiken att ett företag inom byggbranschen förs in i de vederbörliga registren.

I Finland samordnas studieprogrammen av Ung Företagsamhet rf NY:s nationella byrå (www.nuoriyrittajyys.fi). Övningsföretagen registreras hos och rapporterar till UF-byrån varifrån de också får sitt intyg över avlagda kurser.

3 Inkomstbeskattningen

3.1 Beskattning av inkomst från övningsföretagsverksamhet

Övningsföretagsverksamheten som grundar sig på UF-programmen och ingår i läroanstaltens läroplan är småskalig och kortvarig. Av denna anledning har övningsföretagsverksamheten i beskattningspraxisen inte betraktats som näringsverksamhet som bedrivs av eleverna som är verksamma i övningsföretaget och placerat pengar i företaget, utan som deras egen personliga verksamhet av hobbykaraktär för att förvärva inkomst. Denna typ av självständig verksamhet för att förvärva inkomst kan bedrivas utan att något egentligt företag grundas. Övningsföretagsverksamheten är inte näringsverksamhet, och därför bildar eleverna som bedriver verksamheten inte någon näringssammanslutning i beskattningen, utan varje elev beskattas separat för sin inkomst från övningsföretaget.

Inkomsten från övningsföretagsverksamheten beskattas på samma sätt som fysiska personers inkomst i allmänhet i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1535/1992) som skattepliktig inkomst. På grund av verksamhetens hobbykaraktär kan utgifterna inte dras av från andra inkomster, och på basis av verksamheten fastställs ingen förlust.

Inkomsten från övningsföretagsverksamheten är för mottagaren, dvs. den elev som är medlem i övningsföretaget, skattepliktig inkomst även när vinst av verksamheten doneras för exempelvis en lägerskola eller en klassresa. Med andra ord är det inte fråga om någon medelinsamling som är typisk för skolor och står utanför inkomstbeskattning. I denna verksamhet samlas medel in för en klassresa, en lägerskola eller något annat motsvarande ändamål.

3.2 Deklaration av inkomsterna i en skattedeklaration

Övningsföretagsverksamhet som ingår i läroanstaltens läroplan betraktas som elevernas självständiga förvärvsverksamhet, och därför ska var och en som deltar i verksamheten deklarera sin egen andel av inkomsterna som genereras av övningsföretaget i sin egen beskattning som inkomst från förvärvsverksamhet. De läroanstalter som har inkluderat Ung företagsamhets studieprogram i sina läroplaner ska också ge eleverna anvisningar om det rätta deklarationsförfarandet. Inkomster som ska deklareras vid beskattningen omfattar bland annat prestationer som går under benämningen vinst eller lön.

Studeranden ska på eget initiativ deklarera uppgifterna som gäller inkomsten från övningsföretagsverksamhet till Skatteförvaltningen. Återföring av kapital som placerats i ett övningsföretag är inte skattepliktig inkomst och behöver därför inte deklareras vid beskattningen.

3.3 Ett ”äkta” företag som grundas efter övningsföretaget

Om ett äkta företag (till exempel ett aktiebolag eller ett andelslag) grundas för att fortsätta övningsföretagsverksamheten efter läsåret, ska detta på normalt sätt anmälas till Skatteförvaltningens register på blanketten för etableringsanmälan. Den inkomst som förvärvas från övningsföretaget under läsåret deklareras även i detta fall på det sätt som beskrivits ovan i elevens egen personliga beskattning som inkomst från förvärvsverksamhet. Den inkomst som mottas efter att företaget har grundats deklareras som det bildade bolagets inkomst på det sätt som den aktuella bolagsformen förutsätter.

4 Momsbeskattning

Enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) 1 § 1 mom. ska mervärdesskatt betalas [bland annat] på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland. Mervärdesskatt behöver dock inte betalas, om räkenskapsperiodens omsättning underskrider den gräns för verksamhet i liten skala som föreskrivs i mervärdesskattelagen 3 §.

Övningsföretaget behöver således inte betala mervärdesskatt och förs inte in i registret över mervärdesskattskyldiga, om dess omsättning inte överskrider den ovan nämnda gränsen för verksamhet i liten skala. Om räkenskapsperiodens omsättning för övningsföretaget överskrider gränsen för verksamhet i liten skala, ska företaget ansöka om att bli infört i registret över mervärdesskattskyldiga med blanketten för etableringsanmälan. I denna situation betraktas övningsföretagets verksamhet som affärsverksamhet som bedrivs i företagsform vilket leder till att företaget är mervärdesskattskyldigt för all försäljning av varor och tjänster som skett i form av affärsverksamhet under räkenskapsperioden.

Om man efter läsåret grundar ett aktiebolag eller ett andelslag för att fortsätta övningsföretagets verksamhet, räknas inte övningsföretagets omsättning under läsåret till det nya företagets omsättning när gränsen för verksamhet i liten skala avgörs och inte heller på basis av något annat. Ett företag som har grundats efter läsåret anknyter inte längre till utbildningsprogrammet.

5 Förskottsuppbörd

5.1 Verkställande av förskottsinnehållning

Ett övningsföretag kan producera tjänster för vilka arbetsersättning betalas. Dessa tjänster kan omfatta till exempel hundrastning och lokalvård. Den som gör en betalning ska enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) verkställa förskottsinnehållning, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Ett övningsföretag som säljer tjänster tas inte upp som ett separat bolag i förskottsuppbördsregistret. Vid fakturering av kunder kan övningsföretaget med läroanstaltens samtycke ange läroanstaltens FO-nummer, och då behöver ingen förskottsinnehållning verkställas, om läroanstalten har förts in i förskottsuppbördsregistret. Alternativt kan övningsföretaget med Ung Företagsamhet rf NY:s samtycke ange föreningens FO-nummer på sina fakturor. Förutsättningen för det sist nämnda förfarandet är att Ung Företagsamhet rf NY får en utredning från läroanstalten om att verksamheten anknyter till läroplanen och att eleverna rapporterar till Ung Företagsamhet rf NY. Det krävs alltid att övningsföretagsverksamheten ingår i läroanstaltens läroplan för att läroanstaltens eller Ung Företagsamhet rf NY:s FO-nummer ska kunna användas.

5.2 Kostnadsersättning

Övningsföretaget är inte en självständig juridisk person och skattskyldig, och därför kan det inte skattefritt utbetala dagpenning, kilometerersättningar eller andra kostnadsersättningar till elever som bedriver verksamheten. Kostnaderna som deltagandet i övningsföretagets verksamhet gett upphov till kan dras av från inkomsterna från övningsföretaget.

6 Övning med att verka som arbetsgivare

Verksamheten hos Ung Företagsamhet rf NY-övningsföretag som hör till läroanstaltens läroplan likställs med verksamhet för att förvärva inkomster som bedrivs av eleverna. Av denna anledning betraktas inte övningsföretaget som en arbetsgivare i beskattningen, även om det för övningen med att verka som arbetsgivare skulle utbetalas utvalda prestationer som lön till eleverna som grundat övningsföretaget.

I situationerna som beskrivits ovan har övningsföretagen ingen skyldighet att registrera sig som arbetsgivare till Skatteförvaltningen. Ett övningsföretag är inte heller skyldigt att i samband med övningen som arbetsgivare betala arbetsgivares socialskyddsavgift eller andra lönebikostnader på prestationer som utbetalats till studerandena. Övningsföretaget behöver inte verkställa förskottsinnehållning på de aktuella prestationerna eller lämna en årsanmälan om dessa.

De prestationer som utbetalats som lön till eleverna kan till sin skattemässiga natur inte anses vara lön, och därför ska eleverna själva deklarera denna typ av inkomster i sin personliga skattedeklaration under punkten övriga förvärvsinkomster.

7 Övningsföretagens och läroanstaltens penningflöde

De övningsföretagsprogram som samordnas av Ung Företagsamhet rf NY betraktas inte som allmännyttig verksamhet som bedrivs av läroanstalten, utan som verksamhet för att förvärva inkomster som bedrivs av eleverna som grundat övningsföretaget, och därför måste läroanstaltens och övningsföretagens penningflöden hållas isär.

8 Hushållsavdrag

Det vederlag som betalas för varorna eller tjänsterna som säljs av övningsföretaget utgör inte lön som utbetalas till en person i ett anställningsförhållande eller arbetsersättning som utbetalas till ett företag som förts in i förskottsuppbördsregistret. Den person som betalat ett vederlag för övningsföretagets arbete kan således inte på basis av det betalda vederlaget få hushållsavdrag (se inkomstskattelagen 127 b §).

9 Programmet Pikkuyrittäjät

Programmet Pikkuyrittäjät är ett av Ung Företagsamhet rf NY:s studieprogram. Programmet Pikkuyrittäjät ordnas vid läroanstalterna antingen som en del av grundläggande verksamhet eller en del av eftermiddagsverksamheten utanför den grundläggande undervisningen.

Syftet med programmet Pikkuyrittäjät är att i form av lek ge eleverna erfarenheter av företagande och färdigheter som behövs i arbetslivet.  Deltagarna i programmet är elever i grundskolans årskurser 1–6. I programmet Pikkuyrittäjät övas företagande med hjälp av olika teman. Programmet tar cirka en termin.

De som deltar i programmet Pikkuyrittäjät säljer sina produkter vid evenemang av engångskaraktär till riktiga kunder. Syftet med verksamheten är inte att sträva efter vinst, utan i första hand att ge medlemmarna i företaget information om företagsverksamhet och erfarenhet av att hantera pengar. Programmet Pikkuyrittäjät är självständig verksamhet för att förvärva inkomst som kan bedrivas utan att något egentligt företag grundas. Den skattepliktiga inkomst som denna verksamhet ger blir vanligtvis mycket låg, och verksamhetsutövarna har i allmänhet inga andra skattepliktiga förvärvsinkomster. Av denna orsak ger verksamheten inte upphov till skattepliktig inkomst för den lilla företagaren.

10 Annan företagsverksamhet än sådan som ingår i läroanstaltens läroplan

Om det övningsföretagsprogram som samordnas av Ung Företagsamhet rf NY organiseras så att det inte ingår i läroanstaltens läroplan, ska övningsföretaget registrera sig till Skatteförvaltningen med blanketten för etableringsanmälan.

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

ledande skattesakkunnig Kirsi Tuunala

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2019