Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Orion Abp och Oriola-KD Abp som uppstått vid fissionen av Orion Abp

Har getts
11.7.2006
Diarienummer
1092/39/2006
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om skatteförvaltningen (1557/95

Orion Abp (FO-nummer: 0112283-5) delades vid fissionen den 1 juli 2006 i två skilda bolag. Bolagen som bildades vid fissionen är Orion Abp (FO-nummer: 1999212-6) och Oriola-KD Abp (FO-nummer: 1999215-0). Aktierna av de nya bolagen listades på Helsingfors Börs.

Vid fissionen fick aktieägarna i Orion Abp aktier i de två nya bolagen i förhållande till det tidigare aktieinnehavet så att varje A-aktie i Orion Abp motsvarar en A-aktie i det nya Orion Abp och en A-aktie i Oriola-KD Abp. Varje B-aktie i Orion Abp motsvarar en B-aktie i det nya Orion Abp och en B-aktie i Oriola-KD Abp.

Enligt 52 c § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i varje övertagande bolag den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Om denna fördelningsgrund väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av aktierna i dessa bolag, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan de gängse värdena av aktierna.

Orion Abp:s nettoförmögenhet har fördelats till de nya bolagen så att Orion Abp har mottagit 54 % och Oriola-Kd Abp 46 % av nettoförmögenheten.  Enligt Skattestyrelsens uppfattning ska som gängse värde vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna i första hand betraktas den vägda medelkursen på den första noteringsdagen för dessa aktier och i andra hand den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, förutsatt att man anser att den sistnämnda medelkursen bättre motsvarar det gängse värdet på aktien. Eftersom de vägda medelkurserna för de fem första börsdagarna har varit mycket nära de vägda medelkurser som gällde den första noteringsdagen ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda den första noteringsdagens vägda medelkurser. Gängse värdet av en A-aktie i det nya Orion Abp utgör på ovan nämnda grunder 87,24 % och 12,76 % i Oriola-KD Abp av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en A-aktie i det fissionerade Orion Abp.  Gängse värdet av en B-aktie i det nya Orion Abp utgör däremot 87,70 % och 12,30 % i Oriola-KD Abp av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en B-aktie i det fissionerade Orion Abp.

Förhållandet mellan de gängse värdena på såväl A- som B-aktierna av de nya bolagen som bildades i fissionen av Orion Abp avviker med över 20 procentenheter från förhållandet mellan respektive nettoförmögenhet som överförts till de nya bolagen. Avvikelserna ska enligt Skattestyrelsens uppfattning betraktas som väsentliga. Således använder man vid uträkningen av anskaffningsutgiften för de nya aktierna förhållandet mellan de gängse värdena på aktierna enligt 52 c § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Anskaffningsutgiften för en A-aktie i det nya Orion Abp utgör på ovan nämnda grunder 87,24 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en A-aktie i det fissionerade Orion Abp.  På motsvarande sätt utgör anskaffningsutgiften för en A-aktie i Oriola-KD Abp 12,76 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Orion Abp.

Anskaffningsutgiften för en B-aktie i det nya Orion Abp utgör 87,70 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en B-aktie i det fissionerade Orion Abp. På motsvarande sätt utgör anskaffningsutgiften för en B-aktie i Oriola-KD Abp 12,30 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Orion Abp.

 

Överdirektör    Mirjami Laitinen

 

Överinspektör   Kari Aaltonen 
 Sidan har senast uppdaterats 14.7.2006