Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsbeskattning av överlåtelse av rörelse helt eller delvis

Har getts
12.10.2005
Diarienummer
1281/40/2005
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (15557/95) 2 § 2 mom.

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Till mervärdesskattelagen har fogats en ny 19 a §

Mervärdesskattelagen ändrades genom lagen (453/2005) den 1 juli 2005 så att 62 § om företagsarrangemang upphävdes och till lagen fogades en ny 19 a §, som föreskriver om överlåtelse av rörelse helt eller delvis. Som försäljning betraktas inte längre sådan överlåtelse av varor och tjänster som sker i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis. Då överlåtelsen sker till den som fortsätter rörelsen och denne tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag, anses denna person vara efterträdare till överlåtaren. Detta betyder att alla rättigheter och skyldigheter som hänför sig till överlåtarens moms och som gäller de överförda varorna och tjänsterna övergår till förvärvaren. Den nya 19 a § är en tvingande bestämmelse på samma sätt som den upphävda 62 §. Då förutsättningarna i 19 a § föreligger, måste den tillämpas. Situationerna som överlåtelse av rörelse helt eller delvis avser är desamma som i fråga om den upphävda 62 §. Ytterligare information om detta finns sidan Nedläggning av momspliktig verksamhet samt konkurs.

Avdrag i samband med nybygge och ombyggnad

Den som överlåter en rörelse helt eller delvis behöver inte längre betala moms på eget bruk av byggtjänster i samband med ett nybygge eller en ombyggnad då den fastighet till vilken kostnaderna hänför sig överlåts till den som fortsätter rörelsen, för ett ändamål som berättigar till avdrag.

Den som fortsätter rörelsen ska däremot i enlighet med 33 § i mervärdesskattelagen betala moms på eget bruk av byggtjänster om han efter att rörelsen helt eller delvis överlåtits säljer eller tar fastigheten i annan användning än sådan som berättigar till avdrag inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket byggtjänsten har slutförts.

Marginalbeskattningsförfarande

Den som fortsätter rörelsen får under samma förutsättningar som överlåtaren tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som överförts i samband med att rörelsen överlåtits helt eller delvis.

Eftersom det enligt lagändringen inte sker någon försäljning mellan överlåtaren och den som fortsätter rörelsen, anser man att vinstmarginalen, då den som fortsätter rörelsen återförsäljer varorna, utgörs av skillnaden mellan återförsäljningspriset och det inköpspris som den som överlåter rörelsen betalat. Detta innebär att den som fortsätter rörelsen behöver överlåtarens utredning om inköpspriserna på de överlåtna varorna om förvärvaren tillämpar förfarandet per vara. Vid tillämpningen av förfarandet per skatteperiod, dvs. förenklat förfarande förblir det avdrag som överlåtaren gjort vid tidpunkten för mottagandet av varorna i kraft i beskattningen av den som fortsätter rörelsen. Detta innebär att den som fortsätter rörelsen behöver överlåtarens utredning om inköpspriserna på varorna till den del överlåtaren inte kunnat använda sig av inköpspriserna i sin egen beskattning (m.a.o. negativ vinstmarginal).

Överlåtaren behöver inte till skatteperiodens vinstmarginal lägga det avdrag som han gjort från inköpspriset på varan på grund av att rörelsen överlåtits helt eller delvis.

Exempel 1: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil). Överlåtaren har därefter sålt 30 bilar till det sammanlagda priset om 6 450 euro. Överlåtarens vinstmarginal är –3 550 euro. Överlåtaren överför 70 bilar till den som fortsätter rörelsen. I detta fall kommer överlåtarens negativa marginal, 3 550 euro, den som fortsätter rörelsen till godo. Överlåtaren ger den som fortsätter rörelsen en utredning om den negativa vinstmarginalen (3 550 euro).

Exempel 2: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil). Överlåtaren har därefter sålt 70 bilar till det sammanlagda priset om 15 050 euro. Överlåtarens vinstmarginal är 5 050 euro och han betalar momsen på marginalen. Överlåtaren överför 30 bilar till den som fortsätter rörelsen. Inköpspriset på de 30 bilarna (3 000 euro) kommer inte den som fortsätter rörelsen till godo eftersom överlåtaren har kunnat använda sig av inköpspriserna till godo. Då den som fortsätter rörelsen säljer bilarna är hela försäljningspriset vinstmarginal på vilken han ska betala moms.

Utredningar

Den som fortsätter en rörelse är skyldig att till överlåtaren ge en utredning om att de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

Den som överlåter en rörelse helt eller delvis ska ge den som fortsätter rörelsen en utredning om att förutsättningarna för marginalbeskattningsförfarandet i fråga de överlåtna begagnade varorna, konstverken, samlarföremålen och antikviteterna föreligger. Skattestyrelsen rekommenderar därutöver att överlåtaren ger den som fortsätter rörelsen en utredning varav framgår följande uppgifter: datumet för utredningen, överlåtarens och förvärvarens namn, adresser och FO-nummer, överlåtelsens art samt inköpspriserna på de överlåtna varorna. Vid tillämpningen av förenklat förfarande behöver den som fortsätter rörelsen överlåtarens utredning om inköpspriserna på de överlåtna varorna till den del överlåtaren inte kunnat använda sig av inköpspriserna i sin egen beskattning (m.a.o. negativ vinstmarginal). Den som fortsätter rörelsen behöver utredningen för att han ska kunna betala momsen till rätt belopp.

Den som helt eller delvis överlåter en rörelse ska i fråga om de fastigheter som överlåts ge den som fortsätter rörelsen en utredning varav framgår datumet för utredningen, överlåtarens och förvärvarens namn, adresser samt FO-nummer, överlåtelsens art. Därutöver specificerade per fastighet och per nybygge och ombyggnad året under vilket byggtjänsten i samband med nybygget eller ombygget har slutförts samt det värde som legat till grund för den moms som dragits av för tjänsten och kostnaderna för en tjänst som utförts själv.

Vad som i mervärdesskattelagen bestäms om fakturor tillämpas på en i 19 a § avsedd överlåtelse av en rörelse helt eller delvis. Detta innebär att det av en handling eller handlingar som gäller en överlåtelse av en rörelse helt eller delvis ska framgå uppgifterna i 209 b § i mervärdesskattelagen. Skattestyrelsen har 18.10.2012 gett anvisning "Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen" (A95/200/2012) om kraven på fakturauppgifter.

Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen

Rättigheter och skyldigheter som gäller överlåtna varor och tjänster

Alla rättigheter och skyldigheter som hänför sig till överlåtarens moms och som gäller de överlåtna varorna och tjänsterna övergår till den som fortsätter rörelsen. Den som fortsätter rörelsen får således i sin egen momsbeskattning beakta exempelvis rättelseposter som hänför sig till fordringar som övergått till den som fortsätter rörelsen, t.ex. års- och mängdrabatter samt kreditförluster.

Den som fortsätter rörelsen är inte skyldig att betala moms på vara som levererats eller tjänst som utförts före överlåtelsen av rörelsen helt eller delvis. Den som fortsätter rörelsen är inte heller skyldig att betala moms på förskottsbetalningarna för varorna och tjänsterna om dessa betalningar influtit till överlåtaren före överlåtelsen av rörelsen helt eller delvis. I bägge situationerna är det överlåtaren som enligt 15 § i mervärdesskattelagen är betalningsskyldig. Det är överlåtaren som har rätt att dra av momsen som ingår i förvärvet av varorna och tjänsterna som överlåts i samband med överlåtelsen av rörelsen helt eller delvis om avdraget ska hänföras enligt 141 § i mervärdesskattelagen till perioden före den tidpunkt då rörelsen helt eller delvis överlåtits.

Den som fortsätter rörelsen ansvarar inte för försummelser eller fel som gäller beskattning av de överlåtna varorna och tjänsterna och som skett in-nan rörelsen helt eller delvis överlåtits om skyldigheten att betala momsen eller rätten att dra av den i anskaffningen inkluderade momsen varit överlåtarens. Om överlåtaren t.ex. deklarerat momsen som ingår i anskaffningen av varorna till ett för stort belopp, påförs efterbeskattning och andra eventuella påföljder överlåtaren.

Överlåtarens avdragsrätt för moms som ingår i anskaffningar

Den som överlåter en rörelse helt eller delvis har rätt att dra av den moms som ingår i anskaffningarna som föranletts av överlåtelsen.

Ikraftträdande

Enligt lagens ikraftträdandebestämmelse tillämpas lagen när en vara har levererats eller en tjänst utförts den dag lagen träder i kraft den 1 juli 2005 eller därefter.

Överlåtaren har inte rätt till återbäring

Enligt bestämmelserna som gällde före den 1 juli 2005 skulle för en byggtjänst i samband med ett nybygge och en ombyggnad av fastighet betalas moms på eget bruk vid överlåtelse av rörelse helt eller delvis om högst fem år gått från utgången av det kalenderår under vilket byggtjänsten slutfördes. Den som fortsatte rörelsen hade en motsvarande avdragsrätt i sin egen momsbeskattning. I samband med överlåtelse av en rörelse helt eller delvis skulle överlåtaren i fråga om varor som skulle marginalbeskattas till vinstmarginalen lägga det avdrag som han gjort från inköpspriset på varan. Den som fortsatte rörelsen fick dra av värdet på de överlåtna varorna från inköpspriserna på varorna som skulle marginalbeskattas om han sålde varorna vidare.

Det har förekommit ovisshet om huruvida överlåtaren i ovannämnda situationer har rätt att i fråga om den moms som han betalat får momsåterbäring på grund av lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2005 för överlåtelse av en rörelse helt eller delvis som skett före lagändringen.

Enligt Skattestyrelsens uppfattning har överlåtaren inte rätt till momsåterbäring eftersom det skulle uppstå grundlös förmån av momsåterbäring om moms som överlåtaren betalat i samband med en sådan överlåtelse av en rörelse helt eller delvis som skett före den 1 juli 2005 retroaktivt ansågs obefogad. Skattestyrelsen hänvisar även till principen som framgår av avgörandet som Europeiska gemenskapernas domstol den 14 juli 1988 avgett i mål C-207/87. Enligt avgörandet kan säljaren trots att det sjätte momsdirektivet verkställts ofullständigt i medlemsstatens lagstiftning inte åberopa den i direktivet föreskrivna skattefriheten för överlåtelsen om köparen hade haft rätt att dra av momsen.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Anna-Mari Seppälä

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2005