Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lotteriskatt

Har getts
27.12.2011
Diarienummer
939/420/2011
Giltighet
- 13.6.2017
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
12/420/2011, 13.1.2011

Ändringen i lotteriskattelagen (16.12.2011/1315) har beaktats i anvisningen. Genom ändring som träder i kraft den 1.1.2012 höjs och harmoniseras lotteribeskattningen så att skattesatsen på lotterier som anordnas med ensamrätt är 12 procent. Härmed frångås den lägre lotteriskattesatsen för totospel. I övrigt har anvisningen inte ändrats.

Allmänt om lotteriskatten

Lotteriskatten betalas till staten för lotterier som anordnas i Finland. Skyldig att betala lotteriskatten är den som anordnar lotteriet. Om anordnarna är fler än en, är var och en ansvarig för skattens hela belopp.

I 85 § i inkomstskattelagen regleras om skattefrihet för lotterivinster i vinsttagarens inkomstbeskattning:

Skattepliktig inkomst är inte vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning. Sådan inkomst är dock vinster som kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller som kan betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd.

Lotterier som omfattas av lotteriskattelagen

Med lotteri avses i lotterilagstiftningen angivna penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingospel, tippning, vadhållning och totospel samt hållande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande, anordnande av kasinospel, kasinoverksamhet och hållande av spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande. Lotterier som avses i lotterilagstiftningen omfattas alltid av lotteriskattelagen.

Lotteriskattelagen gäller även offentligt anordnade utlottningar, gissningar, vadslagningar eller andra med dessa jämförbara förfaranden som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd.

 • Deltagandet i utlottningen förutsätter ofta en skenbar prestation av något slag. Exempelvis kan man bli ombedd att fylla i en förfrågan eller ta del i en mässa. En dylik prestation inverkar inte på lotteriskattelagens tillämplighet.
 • Tillämpandet av lotteriskattelagen förutsätter att vinst- eller prisutfallet är dels eller helt bero-ende av slumpen.
 • Utlottningen måste även uppfylla kravet på offentlighet. Utlottningen kan betraktas som offentlig om i princip vem som helst får delta i utlottningen och antalet deltagare inte begränsats på förhand eller om deltagarantalet är stort. Deltagarskaran måste dock vara tillräckligt stor, vilket kan anses innebära ett krav på flera hundra deltagare.

Vinsten eller priset utgör skattepliktig inkomst för vinnaren

Pris eller vinster utgör skattepliktig inkomst hos mottagaren om de inte omfattas av lotteriskattelagen eller om de inte fåtts av ett lotteri som anordnats i en stat som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen i respektive stat.

Pris som man fått genom att vinna i frågesporter, pilkningstävlingar eller andra tävlingar utgör skattepliktig inkomst om priset vunnits på basis av en insats eller en prestation. Vinnaren måste då deklarera priset eller vinsten i sin skattedeklaration. Tävlingsarrangören anmäler de utdelade prisen och vinsterna i en årsanmälan (Veroh 7801r) med prestationsslag H4.

Vinsten eller priset utgör skattepliktig inkomst för mottagaren om

 •  priset eller vinsten utgör vederlag för utfört arbete eller annan prestation
 • priset eller vinsten fås av arbetsgivaren
 • vinsten inte beror på slumpen
 • utlottningen inte kan betraktas som offentlig
 • priset har fåtts till följd av en tävlingsprestation
 • vinsten erhållits från ett lotteri som anordnats i en stat utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om arbetsgivaren lottar ut en utlandsresa bland de anställda betraktas priset som lön för vinnaren. Likaså betraktas priserna i försäljnings-, kundvärvnings- och andra liknande tävlingar som anordnas av arbetsgivaren som lön. Priserna i konsttävlingar är vanligtvis skattefria. Varuvinster i skolelevstävlingar är likaså skattefria.

Beloppet av lotteriskatt

Lotteriskatten är

 • 12 % av avkastningen av ett lotteri som anordnats med ensamrätt
 • 1,5 % av det sammanlagda beloppet på det realiserade försäljningspriset på varulotterier och gissningstävlingar som ett allmännyttigt samfund har anordnat i enlighet med lotterilagen
 • 1,5 % av avkastningen av hållande av varuvinstautomater
 • 5 % av det sammanlagda värdet av de utdelade vinsterna av bingospel, till vilka inte hänförs vinster som berättigar till ett nytt spel samt
 • 30 % av det sammanlagda värdet av utdelade vinster av andra lotterier

Varulotterier

Med varulotterier avses lotterier där man genom utlottning eller annan därmed jämförbar av slumpen beroende förrättning kan få vinst i form av vara eller present- eller köpkort som kan bytas mot vara eller tjänster.

Här avsedda avgiftsbelagda varulotterier och gissningstävlingar får anordnas endast av ett allmännyttigt samfund i enlighet med lotterilagen. En skolklass, arbetsplats eller hobbygrupp kan under förutsättningar i 27 § i lotterilagen anordna mindre lotterier eller miniatyrlotterier i form av varulotterier. Reklam- eller marknadsföringslotterier som anordnas av andra än de ovan nämnda är andra lotterier, även om det finns varor bland vinsterna.

Lotteriskatt behöver inte betalas om varulotteriets avkastning är mindre än 3 333,33 euro.

Övriga lotterier

Typiska förfaranden som kan likställas med lotterier är tidningars och tidskrifters läsar- och reklamtävlingar samt utlottningar. Till utlottningarna räknas även utlottningar som anordnas av butiker och restauranger bland dem som fyllt i en svarskupong eller ett frågeformulär. Beloppet av lotteriskatt i övriga lotterier är 30 % av det sammanlagda värdet av de utdelade vinsterna. Lotteriskatt behöver inte betalas om värdet av de utdelade vinsterna är mindre än 166,66 euro i en kalendermånad.

Skatten betalas med en cents noggrannhet. Skatt behöver inte betalas om lotteriskattens belopp blir mindre än 50 euro i en kalendermånad.

Avkastning av ett lotteri

Skatten beräknas på basis av avkastningen av lotteriet. Med denna avkastning avses skillnaden mellan penninginsatsernas sammanlagda belopp och de vinster som utbetalas till spelarna. Med avkastning av varulotterier och gissningstävlingar avses dock det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i dessa och totalinkomsten av lottförsäljningen samt med avkastning av varuvinstautomater det sammanlagda beloppet av penninginsatser som betalts för användning av automaterna.

Vinstens värde

Vinsten värderas till vinstens belopp eller till det anskaffningspris för varan eller nyttigheten som lotteriarrangören betalat. Som anskaffningspris betraktas det av anordnaren betalda nettopriset efter avdrag av sedvanliga mängd-, kontant- eller andra rabatter. Såsom vinstens värde betraktas föremålets eller nyttighetens anskaffningspris inklusive moms, oberoende av om den som anordnat lotteriet har rätt att i momsbeskattningen dra av den moms som ingår i anskaffningspriset (HFD 2007:32). Om vinsten fåtts vederlagsfritt eller om anskaffningsprisgrunden inte annars kan tillämpas, värderas vinsten till dess sannolika överlåtelsepris. Överlåtelsepriset är det pris som lotteriarrangören skulle ha fått för vinsten om den sålts. Det sannolika överlåtelsepriset har tillämpats t.ex. då anordnaren fått vinsten av en importör eller tillverkare till ett avsevärt lägre pris än gängse pris till följd av det reklamvärde som prisutdelningen för med sig.

Betalning och deklaration av lotteriskatt

Lotteriskatten deklareras och betalas senast den 12 dagen i den andra månad som följer efter kalen-dermånaden. Uppgifter om lotteriskatten lämnas med en periodskattedeklaration.

 • Periodskattedeklarationen kan lämnas in elektroniskt via webbtjänsten Skattekonto på adressen www.skatt.fi/skattekonto. Förfallodagen för en elektroniskt inlämnad periodskattedeklaration är den 12 dagen i den kalendermånad under vilken periodens skatt eller annan betalning enligt lag ska deklareras.  
 • Om periodskattedeklarationen lämnas in på papper och skickas in med posten, ska den vara framme hos Skatteförvaltningen den 7 dagen i den kalendermånad under vilken periodens skatt eller annan betalning enligt lag ska deklareras. Obs. Periodskattedeklarationer får inte skickas per fax.
 • Om förfallodagen är en lördag, söndag eller annan helgdag, flyttas den förfallodagen till följande vardag.

Som en kalendermånad för vilken skatt ska betalas anses den månad

 1.  då avkastningen ska bokföras enligt bokföringsbestämmelserna
 2. under vilken tiden för anordnande av ett varulotteri har gått ut
 3. under vilken bingospel har anordnats
 4. under vilken vinsten från ett lotteri som avses i 4 § 4 mom. har kunnat tas ut.

I Skattekontokalendern anges de dagar då

 • Periodskattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen
 • Betalning ska erläggas
 • kontoutdraget visas på Skattekontotjänsten.

I periodskattedeklarationen lämnas följande uppgifter:

 • lotterianordnares FO-nummer
 • lotteriskattens kod 10
 • deklarationsperioden för lotteriskatt är alltid en månad
 • period och år för vilka lotteriskatten betalas (perioden anges med numret på månaden och årtalet med fyra siffror)  
 • lotteriskattens belopp.

Den skattskyldige ska lägga fram en särskild utredning över lotteriet endast då Skatteförvaltningen uttryckligen ber om detta.

Information om lotteritillstånd finns på webbplatsen www.polis.fi.

Ledande skattesakkunning Jari Salokoski

Överinspektör Iris Kavonius

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2011