Dokumentation av internprissättning

Har getts
19.10.2007
Diarienummer
1471/37/2007
Giltighet
- 25.1.2018
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95)

Skatteförvaltningen kommer att uppdatera anvisningen Dokumentation av internprissättning, när lagpropositionens (RP 142/2016) ändringar av lagstiftningen har fastställts. Skatteförvaltningen kommer även att publicera en skild anvisning över land-för-land-rapporteringen.

 

Översättningen av anvisningen till svenska har tyvärr fördröjts. En
svenskspråkig version av anvisningen kommer dock att publiceras inom kort. Skatteförvaltningen beklagar fördröjningen.

Reformen av internprissättning i inkomstbeskattningen trädde i kraft genom lag 1.1.2007 (RP 107/2006 rd). Genom reformen stiftades en ny 14 a-c § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL) och i samband med dessa en ny bestämmelse om skatteförhöjning i BFL 32 § 4 mom. Samtidigt omarbetades BFL 31 § som reglerar rättelse av internprissättning. Skattemyndigheten kan yrka att de nya bestämmelserna om dokumentation av internprissättning ska tillämpas för det skatteår som börjat 1.1.2007 eller därefter.

I den bifogade promemorian behandlas förutsättningarna för tillämpning av de nya bestämmelserna om dokumentation samt vissa frågor som gäller förfarandet angående upprättandet av dokumentationen och dess undersökning vid beskattningen. Promemorian är tills vidare i kraft i egenskap av Skatteförvaltningens anvisning.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör  Sami Koskinen

For materials edited in English on this subject, go to page / Ämnet på denna sida behandlas på engelska på sidan