Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tillämpning av skattefriheten i 94 b § i mervärdesskattelagen vid import

Har getts
20.6.2018
Diarienummer
A80/200/2018
Giltighet
20.6.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
Skyldighet att inlämna deklaration till Skatteförvaltningen i fall där 94 b § i mervärdesskattelagen har tillämpats på import av vara, 7.3.2013

1 Inledning

Import av en vara är skattefritt enligt 94 b § i mervärdesskattelagen (MomsL), om importtransporten av varan upphör i ett annat EU-land och om varan vid gemenskapsintern försäljning är skattefri och importören är en näringsidkare. Importen är skattefri eftersom skatt på varorna betalas i det EU-land där transporten upphör, eller i det EU-land vars mervärdesskattenummer har använts för att göra det gemenskapsinterna förvärvet. Denna anvisning berättar med vilka förutsättningar importen är mervärdesskattefri och vilka deklarationer importören måste inge. Med importör avses i denna anvisning den som är mervärdesskattskyldig för importen.

Skattefriheten kan endast tillämpas om försäljningen eller överföringen som följer importen behandlas som en gemenskapsintern försäljning. Med gemenskapsintern försäljning avses försäljning av lös egendom, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar varan från Finland till köparen i ett annat EU-land. Som gemenskapsintern försäljning anses också att en vara som hör till tillgångarna för en rörelse som en näringsidkare bedriver i Finland överförs till ett annat EU-land för näringsidkarens transaktioner.Skattefriheten vid import kan tillämpas till exempel i följande situationer:

 • Importören är en näringsidkare som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland och säljer en vara levererad till ett annat EU-land, till en näringsidkare som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga där.
 • Importören överför en vara till ett annat EU-land för att säljas där, och importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga både i Finland och i det EU-land, vart varan överförs.

Gemenskapsintern försäljning behandlas i Skatteförvaltningens anvisning "Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln". Sådana överföringar som inte behandlas som gemenskapsintern försäljning uppräknas i anvisningens kapitel 3.4.

2 Importörens mervärdesskattskyldighet

Mervärdesbeskattningen av en import då importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga hör från och med 1.1.2018 till Skatteförvaltningens behörighet. Tullen gör fortfarande förtullningsbeslut över varans övergång till fri rörelse och uppbär eventuella tullar och avgifter och andra skatter än mervärdesskatt. Tullen uppbär inte längre mervärdesskatt på import och gör inte längre beslut om skattefrihet som gäller mervärdesskatt på import, då importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. En importör som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga deklarerar på eget initiativ uppgifterna om importens mervärdesskatt åt Skatteförvaltningen i mervärdesskattedeklarationen. Mer information om mervärdesbeskattningen av import finns i Skatteförvaltningens anvisning "Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018". Mer information om deklaration av mervärdesskatt finns i Skatteförvaltningens anvisning om deklaration av skatter på eget initiativ.

En näringsidkare som utför en gemenskapsintern försäljning i Finland måste vara införd i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland. Också en utländsk näringsidkare måste registrera sig i Finland åtminstone som deklarationsskyldig. Mer information om registrering av utlänningar som idkar gemenskapsintern försäljning i Finland finns i Skatteförvaltningens anvisning "Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland".

3 Skattefrihetens förutsättningar

Import av en vara är skattefritt, om alla följande förutsättningar uppfylls:

 • Importtransporten av varan upphör i ett annat EU-land.
 • Varans import följs av en skattefri gemenskapsintern försäljning.
 • Importören är en näringsidkare, som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland.

Om importen följs av en gemenskapsintern försäljning (72 b § 1 eller 6 momentet i MomsL), är villkoret för att importen ska vara skattefri också att importören vid importtillfället:

 • har meddelat det mervärdesskattenummer som har beviljats i Finland
 • har meddelat det mervärdesskattenummer som köparen har beviljats i ett annat EU-land, eller vid flytt av varor, importörens eget mervärdesskattenummer i det EU-land vart varorna ankommer
 • på begäran visar upp bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till ett annat EU-land.

För en import som är skattefri enligt 94 b § i MomsL inges en importtulldeklaration till Tullen där tullförfarandekoden 42xx, 6321, 6322 eller 6323 används. Ovannämnda mervärdesskattenummer anges också på denna tulldeklaration. Både importörens och köparens registrering som mervärdesskattskyldig ska vara i kraft på tulldeklarationens godkännandedag. Importen är inte skattefri, om importörens eller köparens registrering som mervärdesskattskyldig då är anhängig. Mervärdesskatteregistreringen kan kontrolleras på Europeiska kommissionens VIES-tjänst. Registrering i Finland kan också kontrolleras i FODS-tjänsten.

Ovannämnda bevis på avsikten att sända eller transportera varan till ett annat EU-land kan till exempel vara en handelsfaktura eller ett avtal. Importören måste ha detta bevis i sin bokföring. Transportdokumenten som hänför sig till den gemenskapsinterna försäljningen måste också förvaras i bokföringen som bevis för den gemenskapsinterna försäljningens skattefrihet.

Skattefriheten kan endast tillämpas då Tullen gör ett förtullningsbeslut om varans övergång till fri omsättning i Finland. Övergång till fri omsättning ändrar varans tullrättsliga status: varan får tullstatus som unionsvara och kan röra sig fritt inom EU:s tullområde. Varan måste omedelbart efter övergång till fri omsättning sändas eller transporteras till det andra EU-landet. Endast tillfällig lagring av transporttekniska skäl är tillåtet. Ett transporttekniskt skäl är till exempel att transportsättet ändras. Skattefriheten kan till exempel inte tillämpas om varan före transporten till ett annat EU-land skickas för att behandlas i Finland.

Skattefriheten kan inte tillämpas om varan överförs till destinationslandet under förfarandet för extern transitering. I transiteringsförfarandet transporteras varan under tullövervakning till destinationstullanstalten i ett annat EU-land och importen till EU sker först i detta andra EU-land, där transiteringsförfarandet avslutas.

4 Importörens deklarationsskyldigheter

En importör som tillämpar skattefriheten måste ge följande deklarationer:

 • Importören inger en importtulldeklaration till Tullen, där tullförfarandekoden 42xx, 6321, 6322 eller 6323 används. Mervärdesskattenumren som nämns i kapitel 3 ska anges i tulldeklarationen. Ingivande av tulldeklarationen behandlas i Tullens anvisningar "Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid tullförfarande 42xx vid import" och "Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid tullförfarandena 6321, 6322 och 6323 vid import".
 • Importören deklarerar skattegrunden för import i mervärdesskattedeklarationens punkt "Import av varor från utanför EU" och uppgifterna om försäljningen eller överföringen som behandlas som en gemenskapsintern försäljning i punkten "Försäljning av varor till andra EU-länder". Ingen skatt på import deklareras i punkten "Moms på import av varor från utanför EU" eller i punkten "Moms som ska dras av för skatteperioden" eftersom importen är skattefri.
 • Importören deklarerar uppgifterna om försäljningen eller överföringen som behandlas som en gemenskapsintern försäljning på sammandragsdeklarationen för mervärdesskatt. Mer information om sammandragsdeklarationen för mervärdesskatt finns i Skatteförvaltningens anvisning "Inlämnande och rättelse av sammandragsdeklaration för moms"

 

Exempel 1:
Det finländska företaget A är infört i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland. A importerar en vara från Norge och säljer den för 20 000 euro till det lettiska mervärdesskattskyldiga företaget B. Skattegrunden vid import är 10 000 euro inklusive varans tullvärde, tullar som uppburits av Tullen och transportkostnader från Finland till destinationsorten i Lettland. Importen är skattefri, eftersom varan omedelbart transporteras från Finland till Lettland och varans försäljning behandlas som en gemenskapsintern försäljning. På tulldeklarationen som inges till Tullen uppger A sig använda tullförfarandet 4200. A uppger på tulldeklarationen även sitt eget mervärdesskattenummer och B:s mervärdesskattenummer. A deklarerar 10 000 euro i mervärdesskattedeklarationens punkt "Import av varor från utanför EU" och 20 000 euro i punkten "Försäljning av varor till andra EU-länder". A deklarerar den gemenskapsinterna försäljningen också på sammandragsdeklarationen för mervärdesskatt.

Exempel 2:
Det franska företaget X är registrerat som mervärdesskattskyldig i Frankrike och som deklarationsskyldig i Finland. X importerar en vara från Ryssland och överför den till Frankrike för att säljas där. Skattegrunden vid import är 10 000 euro inklusive varans tullvärde, tullar som uppburits av Tullen och transportkostnader från Finland till destinationsorten i Frankrike. Importen är skattefri, eftersom varan omedelbart transporteras från Finland till destinationsorten i Frankrike och överföringen av varan behandlas som en gemenskapsintern försäljning. Vid överföring av en vara deklareras som gemenskapsintern försäljning beloppet som motsvarar skattegrunden för varan som den skattskyldige själv importerat eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris (74 § 2 punkten i MomsL). På tulldeklarationen som inges till Tullen uppger X sig använda tullförfarandet 4200. X uppger på tulldeklarationen även sina mervärdesskattenummer i Finland och i Frankrike. X deklarerar 10 000 euro i mervärdesskattedeklarationens punkt "Import av varor från utanför EU" och 10 000 euro i punkten "Försäljning av varor till andra EU-länder". X deklarerar den gemenskapsinterna försäljningen också på sammandragsdeklarationen för mervärdesskatt..

Exempel 3:
Det finländska företaget A är infört i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland. A skickar en vara för att behandlas till Ryssland under tullförfarandet för passiv förädling. Efter förädlingen säljs varan för 50 000 euro till det svenska företaget B. Varan återimporteras till Finland och transporteras omedelbart till B i Sverige. Skattegrunden vid import är 10 000 euro inklusive varans förädlingskostnader, tullar som uppburits av Tullen och kostnader för transport från Finland till förädlingsplatsen, från förädlingsplatsen tillbaka till Finland och från Finland till destinationsorten i Sverige. Skattegrunden vid import i tullförfarandet för passiv förädling behandlas närmare i Tullens anvisning "Tullvärde, mervärdesskattegrund och statistiskt värde vid passiv förädling". Importen är skattefri, eftersom varan omedelbart transporteras från Finland till Sverige och varans försäljning behandlas som en gemenskapsintern försäljning. På tulldeklarationen som inges till Tullen uppger A sig använda tullförfarandet 6321. A uppger på tulldeklarationen även sitt eget mervärdesskattenummer och B:s mervärdesskattenummer. A deklarerar 10 000 euro i mervärdesskattedeklarationens punkt "Import av varor från utanför EU" och 50 000 euro i punkten "Försäljning av varor till andra EU-länder". A deklarerar den gemenskapsinterna försäljningen också på sammandragsdeklarationen för mervärdesskatt.


ledande skattesakkunnig Mika Jokinen  

 

skattesakkunnig Jonas Jalava  

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2018