Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skyldighet att inlämna deklaration till Skatteförvaltningen i fall där 94 b § i mervärdesskattelagen har tillämpats på import av vara

Har getts
3.10.2008
Diarienummer
1589/40/2008
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)

Allmänt

Vid import av varor uppbär Tullen i regel tull och moms. Importen av en vara kan dock enligt 94 b § i mervärdesskattelagen vara momsfri om importtransporten av varan upphör i ett annat EU-land och varan vid gemenskapsintern försäljning är momsfri. Därutöver ska importören vara en näringsidkare. Importen har i en sådan situation föreskrivits momsfri eftersom varorna beskattas som gemenskapsinternt förvärv i den stat där transporten upphör.

MomsL 94 b § kan tillämpas endast på sådana varuöverföringar som behandlas som gemenskapsintern försäljning. De överföringar som inte behandlas som gemenskapsintern försäljning räknas upp i MomsL 18 b §. Sådana överföringar är bl.a. de överföringar där näringsidkaren temporärt överför en vara, t.ex. en maskin, till ett annat EU-land för en arbetsprestation som ska utföras på varan i detta andra EU-land och varan efter arbetet återbördas till Finland. Som gemenskapsintern försäljning anses ytterligare t.ex. att varan överförs till ett annat EU-land för försäljning av varan i monterat eller installerat skick, för genomförandet av distansförsäljning eller momsfri export eller för att varan säljs t.ex. till diplomat. Överföringar som inte behandlas som gemenskapsintern försäljning räknas upp under punkt 4.4 i sidan, ”Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln”.

Förutsättningarna för momsfrihet

Importören måste kunna bevisa att förutsättningarna för momsfriheten föreligger då han åberopar MomsL 94 b §. Följande förutsättningar måste föreligga samtidigt:

  • importtransporten ska upphöra i ett annat EU-land,
  • försäljningen av varan är momsfri som gemenskapsintern försäljning
  • importören ska vara en näringsidkare.

Varan ska omedelbart efter att den överlåtits till fri omsättning transporteras vidare till ett annat EU-land. Att tillfälligt lagra varan av transporttekniska skäl är tillåtet. Transporttekniskt skäl är t.ex. att transportsättet ändras. Varan kan t.ex. transporteras till Finland med lastbil men transporten kan sedan fortsätta med båt.

MomsL 94 b § tillämpas t.ex. när importören är en näringsidkare som finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland och han har sålt en vara för att levereras till ett annat EU-land, till en köpare som i detta land finns upptagen i registret över momsskattskyldiga.

Bestämmelsen kan även tillämpas t.ex. på en situation där importören är en näringsidkare som i destinationslandet, m.a.o. i det land där transporten upphör, finns upptagen i registret över momsskyldiga och han också i importstaten Finland finns upptagen i registret över momsskyldiga och om han överför varan såsom momsfri gemenskapsintern försäljning i enlighet med MomsL 18 a § till den medlemsstat som är destinationslandet, för affärstransaktioner där.

Om MomsL 94 b § inte kan tillämpas, kan varan överförs med tillämpning av det externa förpassningsförfarandet till destinationslandet. I förpassningsförfarandet transporteras varan under tullövervakning till destinationstullanstalten i ett annat EU-land, varvid importen av varorna sker först där.

Importörens momsskyldighet i Finland

Mervärdesskattelagen förutsätter att importören (varans innehavare), som säljer varan eller överför varan från Finland till ett annat EU-land har registret sig i registret över momsskyldiga i Finland. En utländsk näringsidkare är således deklarationsskyldig i Finland. Om den utländska näringsidkaren vill att moms som ingår i avdragsgilla förvärv i anslutning till gemenskapsinterna försäljningar som skett Finland, måste han registrera sig som momsskyldig här. 

Närmare anvisningar om deklarationsskyldighet och om registrering som momsskyldig finns sidan, ”Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland”.

Deklarationer till skatteverket

Importören deklarerar till skatteverket uppgifterna om sådan försäljning och överföring som ska behandlas som gemenskapsintern försäljning i övervakningsanmälan om moms i punkt 210 ”Varuförsäljning till andra EU-länder”. Han ska därutöver lämna uppgifterna i sammandragsdeklarationen för moms.

Skatteverket jämför och kontrollerar de uppgifter om förtullningar som verket fått av tullen med de uppgifter som importören lämnat i övervakningsanmälan och sammandragsdeklaration för moms.

Om skatteverket upptäcker att importören inte lämnat in övervakningsanmälan och sammandragsdeklarationen om försäljningen eller överföringen av varan, eller om skatteverket på annat sätt upptäcker att varan inte transporterats vidare som gemenskapsintern försäljning från Finland till ett annat EU-land och förutsättningarna för skattefrihet enligt MomsL 94 b § m.a.o. inte föreligger, sänder skatteverket denna information till Tullstyrelsen för åtgärder.

Exempel:

Det finska momsskyldiga företaget A säljer en vara till det lettiska momsskyldiga företaget B. Företaget A importerar varan från Norge. A reder ut med Tullen att MomsL 94 b § kan tillämpas på importen eftersom varan kommer att transporteras vidare och säljas som gemenskapsintern försäljning till Lettland. Tullen uppbär den eventuella tullen i samband med importen. Försäljningen av varan från Finland utgör A:s gemenskapsinterna försäljning till B. A deklarerar försäljningen i sin övervakningsanmälan om moms och i sin kvartalsvisa sammandragsdeklaration. B deklarerar förvärvet som gemenskapsinternt förvärv i Lettland.

Det franska företaget X importerar en vara från Ryssland och överför varan via Finland vidare till Frankrike för försäljning i Frankrike. X anmäler sig som deklarationsskyldig i Finland eftersom det för X inte uppstår sådana momspliktiga kostnader här för vilka X skulle få någon återbäring. X reder ut med Tullen att MomsL 94 b § kan tillämpas på importen eftersom varan kommer att transporteras vidare och överföringen utgör gemenskapsintern försäljning till Frankrike. Tullen uppbär den eventuella tullen i samband med importen. Överföringen av varan från Finland utgör X:s gemenskapsinterna försäljning. X deklarerar försäljningen i sin i sin övervakningsanmälan om moms och i sin kvartalsvisa sammandragsdeklaration. Dessutom deklarerar X överföringen som gemenskapsinternt förvärv i Frankrike.

Importörens förfarande

För importörens förfarande redogörs i Tullstyrelsens anvisning ”Arvonlisäverolain 94 b §:n soveltaminen maahantuonnissa”. Fritt översatt ”Tillämpandet av mervärdesskattelagens 94 b § vid import”. Anvisningen finns tillgänglig enbart på finska, men den kommer att översättas till svenska inom kort. Den finskspråkiga anvisningen finns på Tullens webbsidor http://www.tulli.fi/sv/foretag/import/ITU_kundanvisningar/manu/05_03.pdf.

 

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Överinspektör  Iris Kavonius Sidan har senast uppdaterats 6.10.2008