Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ändring i anvisningen om beskattning av dividendinkomster

Har getts
24.3.2009
Diarienummer
393/31/2009
Giltighet
- 27.5.2020
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom
Ersätter anvisningen
6.10.2005 nr 1214/345/2005 punkten 2.5.1.

Skattestyrelsen har den 6.10.2005 utfärdat en anvisning om beskattning av dividendinkomster (Beskattning av divideninkomster). Vid punkten 2.5.1. i anvisningen har behandlats frågan om hur det lån som den skattskyldige eller hans familjemedlem tagit från bolaget ska dras av från aktiernas matematiska värde vid uträkning av förvärvs- och kapitalinkomstandelen för dividenden från bolaget. Enligt anvisningen ska penninglånet dras av om kravet på 10 procents ägande eller röstetal uppfylls när man i bolagsstämman fattar beslut om dividendutdelningen.

Den förenämnda anvisningen justeras enligt följande:

penninglånet dras av från aktiernas värde om aktieägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar har ägt minst 10 procent av aktiekapitalet i bolaget eller innehaft över hälften av det totala röstetal som samtliga aktierna i bolaget medför vid slutet av den räkenskapsperiod som senast utgått före det år då dividenden har stått att lyfta. På det här sättet beaktas såväl delägarlån som ska avdras som kravet på ägarandelen eller röstetalet utgående från samma tidpunkt d.v.s. sådana som de är vid den bokslutstidpunkt som utgör grunden för uträkning av bolagets nettoförmögenhet och aktiens matematiska värde.

Det har rått oklarhet i frågan enligt vilken tidpunkt ägarandelen och röstetalet ska uträknas. Om den skattskyldige yrkar vid beskattningar för 2005–2009 att ägarandelen och röstetalet räknas ut utgående från den situation som rått när man fattat beslut om dividendutdelningen ska beskattning enligt Skatteförvaltningens åsikt verkställas i enlighet härmed.

Överdirektör Juha Lindgren

Överinspektör Matti Merisalo

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2009