Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
15.12.2017
Diarienummer
A255/200/2017
Giltighet
1.1.2018 - 16.5.2018
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A221/200/2016

I den bifogade anvisningen behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av gängse värde för enskilda egendomsposter.

Den förra versionen av anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen gavs ut 21.12.2016. För år 2018 har vissa texter preciserats och tabeller som bygger på statistiska uppgifter samt internetlänkar har kontrollerats för att anvisningens användbarhet och aktualitet ska förbättras. Ändringarna är markerade med vertikalt streck i den vänstra kanten av sidan.

Även den tidigare versionen av anvisningen från 21.12.2016 kvarblir på sin tidigare plats på webbplatsen skatt.fi.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens expertarbetsgrupp, som bildats för att bedöma behovet av att uppdatera anvisningen, har utfört.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2018 eller därefter.

vid förhinder för generaldirektören
överdirektör Arto Pirinen

skattedirektör Pauli Kinnunen

Bilaga

Anvisning Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen, versionen som uppdaterats fr.o.m. 1.1.2018 (pdf)

Högsta förvaltningsdomstolen har den 19 december 2017 gett beslutet HFD:2017:195 om arvsbeskattningen av kapitaliseringsavtal. Anvisningen uppdateras p.g.a. detta beslut. Skatteförvaltningen beaktar detta HFD-beslut vid arvsbeskattningen redan innan anvisningen har publicerats.

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2017