Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
14.12.2015
Diarienummer
A182/200/2015
Giltighet
Tills vidare fr.o.m. 1.1.2016
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A213/200/2014

I den bifogade anvisningen behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av gängse värde för enskilda egendomsposter.

Den förra versionen av anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen gavs ut 10.12.2014. För år 2016 har vissa texter preciserats och tabeller som bygger på statistiska uppgifter samt internetlänkar har kontrollerats för att anvisningens användbarhet och aktualitet ska förbättras. Ändringarna är markerade med vertikalt streck i den högra kanten av sidan.

Även den tidigare versionen av anvisningen från 10.12.2014 kvarblir på sin tidigare plats på webbplatsen skatt.fi.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens expertarbetsgrupp, som bildats för att bedöma behovet av att uppdatera anvisningen, har utfört.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2016 eller därefter.


generaldirektör Pekka Ruuhonen

skattedirektör Pauli Kinnunen


BilagaSidan har senast uppdaterats 18.12.2015