Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
8.12.2014
Diarienummer
A213/200/2014
Giltighet
1.1.2015 - 31.12.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A200/200/2013

I den bifogade anvisningen behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av gängse värde för enskilda egendomsposter.

Den förra versionen av anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen gavs ut 11.12.2013. För år 2015 har vissa texter preciserats och tabeller som bygger på statistiska uppgifter samt internetlänkar har kontrollerats för att anvisningens användbarhet och aktualitet ska förbättras. Ändringarna är markerade med vertikalt streck i den vänstra kanten av sidan.

Även den tidigare versionen av anvisningen från 11.12.2013 kvarblir på sin tidigare plats på webbplatsen skatt.fi.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens expertarbetsgrupp, som bildats för att bedöma behovet av att uppdatera anvisningen, har utfört.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2015 eller därefter.

 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande jurist Matti Merisalo

Bilaga

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2014