Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
11.12.2013
Diarienummer
A200/200/2013
Giltighet
1.1.2014 - 31.12.2014
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A132/200/2012

I den bifogade anvisningen behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av gängse värde för enskilda egendomsposter.

Den förra versionen av anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen gavs ut 4.12.2012. För år 2014 har vissa texter preciserats och tabeller som bygger på statistiska uppgifter samt internetlänkar har kontrollerats för att anvisningens användbarhet och aktualitet ska förbättras. Ändringarna är markerade med vertikalt streck i den högra kanten av sidan.

Även den tidigare versionen av anvisningen från 4.12.2012 kvarblir på sin tidigare plats på webbplatsen skatt.fi.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens expertarbetsgrupp, som bildats för att bedöma behovet av att uppdatera anvisningen, har utfört.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2014 eller därefter.


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Mia Keskinen

Bilaga

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2013