Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
4.12.2012
Diarienummer
A132/200/2012
Giltighet
1.1.2013−31.12.2013
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
763/36/2011

I den bifogade anvisningen behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av gängse värde för enskilda egendomsposter.

Den förra versionen av anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen gavs ut 22.11.2011. För år 2013 har vissa texter preciserats och tabeller som bygger på statistiska uppgifter samt internetlänkar har kontrollerats för att anvisningens användbarhet och aktualitet ska förbättras. Ändringarna är markerade med vertikalt streck i den högra kanten av sidan.

Även den tidigare versionen av anvisningen från 22.11.2011 kvarblir på sin tidigare plats på webbplatsen www.skatt.fi.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens expertarbetsgrupp, som bildats för att bedöma behovet av att uppdatera anvisningen, har utfört.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2013 eller därefter.

Vid förhinder för generaldirektören

Överdirektör                               Pekka Ruuhonen

Överinspektör                             Mia Keskinen

Bilaga

 


Sidan har senast uppdaterats 10.12.2012