Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
22.11.2011
Diarienummer
763/36/2011
Giltighet
1.1.2012−31.12.2012
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
738/36/2010

I medföljande anvisning behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av gängse värde för enskilda egendomsposter.

Skatteförvaltningen gav den föregående versionen om anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen 27.8.2010. Nu har vissa texter, tabeller och Internet-länkar i anvisningen reviderats för att anvisningen aktualitet, användbarhet och enhetlighet ska förbättras. Ändringarna är markerade med vertikalt streck.

Den viktigaste ändringen jämfört med den tidigare versionen av anvisningen är att det sätt på hur även de tabeller över hektarpriserna som gäller värdet för jordbruksjord och skogsmark och som baserar sig på köpeskillingsstatistiker framställs har förenhetligats så att de (så direkt som möjligt) baserar nu på landskapsindelningen.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2012 eller därefter.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens sakkunnigarbetsgrupp som bildats för bedömningen av behovet för att uppdatera anvisningen har utfört.

Överdirektör Juha Lindgren

Överinspektör Jarmo Salminen

Bilaga

 


Sidan har senast uppdaterats 25.11.2011