Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
27.8.2010
Diarienummer
738/36/2010
Giltighet
1.9.2010 - 31.12.2011
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08
Ersätter anvisningen
746/36/2009

Skatteförvaltningen har 2.10.2009 gett anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen. Anvisningen trädde i kraft 1.1.2010. Anvisningen har nu till vissa delar uppdaterats för att förbättra dess användbarhet (BILAGA).

Uppdateringarna utgörs av textpreciseringar, korrigering av vissa Internet-länkar samt justeringar som utförts i nedannämnda tabeller utgående från Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistiker som publicerats efter anvisningens ikraftträdande.

Den uppdaterade versionen av anvisningen tillämpas fr.o.m. 1.9.2010, dock så att de värden i tabellerna för semesterfastigheternas genomsnittliga kvadratpriser på strandplanområden och glesbygden (från sidan 15), åker (från sidan 26) samt skog (från sidan 30) som anges med röd tillämpas först på de fall där skattskyldigheten börjar 1.1.2011 eller därefter. I tabellerna tillämpas den tidigare anvisningens värden som finns i parentes på de fall där skattskyldigheten börjar före 1.1.2011.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens sakkunnigarbetsgrupp som bildats för bedömningen av behovet för att uppdatera anvisningen har utfört.

För att underlätta hittandet av uppdateringarna har varje textändring röd text och de har antecknats med ett lodstreck till höger om den ändrade texten.


Överdirektör  Maija-Leena Rautanen

Överinspektör  Jarmo Salminen


Bilaga

Anvisning: Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen/versionen som uppdaterats fr.o.m. 1.9.2010


Sidan har senast uppdaterats 30.8.2010