Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Framställande och behandling av ansökningar om förhandsbesked, förhandsavgörande och dispens

Har getts
15.10.2009
Diarienummer
1008/345/2009
Giltighet
Tills vidare

Många beskattningsfrågor är sådana att man kan be Skatteförvaltningen att på förhand meddela ett bindande beslut om hurdana skattepåföljder ett enskilt ärende kommer att leda till. I denna anvisning behandlas hur ansökningar om förhandsbesked som gäller inkomstskatt samt ansökningar om förhandsavgörande i fråga om moms, förskottsuppbörd, arbetsgivarens socialskyddsavgift, skatt på arv och gåva, överlåtelseskatt, lotteriskatt, källskatt, fastighetsskatt och källskatt på ränteinkomst lämnas in till Skatteförvaltningen samt avgifterna för dessa beslut. Anvisningen gäller också ansökningar om dispens i fråga om användningen av förluster och gottgörelse för bolagsskatt.

Ansökan

En ansökan ska framställas skriftligen och undertecknas. Ansökningar kan framställas på finska eller svenska, samisktalande också på samiska. Sökanden får söka förhandsbesked, -avgörande och dispens endast i sitt eget ärende.

I ansökan ska anges sökande (namn och personbeteckning/FO-nummer och kontaktinformation) och individualiseras den fråga i vilken man söker avgörande. Dessutom förutsätts att man lägger fram alla utredningar som behövs för att kunna avgöra av ärendet. Förhandsbesked eller -avgörande meddelas inte t.ex. då sökanden i sin ansökan frågar på allmän nivå skattepåföljderna av det förfarande som beskrivs i ansökan.

Sökanden får anlita ombud i ett ansökningsärende. Ombudet ska förete fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt bevisa att han eller hon har rätt att företräda huvudmannen. Om sökanden har undertecknat ansökan och nämnt ett ombud och en processadress men inte uttryckligen begärt något annat, skickar Skatteförvaltningen alla eventuella förfrågningar, utredningsbegäran samt det beslut som meddelas i ärendet till processadressen.

Närmare föreskrifter om ansökan av dispens finns i Skattestyrelsens anvisning .

Att framställa en ansökan och skicka in den till Skatteförvaltningen

Den skattskyldige eller sammanslutningen kan i fråga om inkomstskatt ansöka om förhandsbesked om hur skattemyndigheten kommer att förfara i det ärende som avses i ansökan. Förhandsbesked får sökas högst för det skatteår som går ut under det kalenderår som följer efter beslutet. En ansökan om förhandsbesked lämnas in till den enhet som verkställer inkomstbeskattningen eller till någon annan av Skatteförvaltningens enheter.

Förhandsavgörande som gäller moms får sökas om hur lagen ska tillämpas på sökandens affärstransaktion. Förhandsavgöranden som gäller skatt på försäkringspremier omfattas av mervärdesskattelagens bestämmelser om förhandsavgörande. En ansökan om förhandsavgörande skickas in till den av Skatteförvaltningens enheter inom vars tjänsteområde sökanden eller skattskyldighetsgruppens deklarations- och redovisningsansvarig har sin hemort. Om sökanden är utländsk, ska en ansökan om förhandsavgörande skickas in till Nylands skatteverk. En ansökan om förhandsavgörande som gäller moms på importerade varor skickas in till Tullstyrelsen.

Inom förskottsuppbörden får förhandsavgörande sökas om det uppkommer oklarhet om förskottsinnehållning ska verkställas överhuvudtaget eller om vad som annars ska iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen. Förhandsavgörande får sökas av betalaren eller betalningsmottagaren. Förhandsavgöranden som gäller arbetsgivarens socialskyddsavgift omfattas av bestämmelserna om förhandsavgörande i lagen om förskottsuppbörd.  En ansökan om förhandsavgörande skickas in till det skatteverk inom vars tjänsteområde prestationsbetalaren har sin hemkommun. Om sökanden inte har hemkommun i Finland, skickas ansökan om förhandsavgörande till Nylands skatteverk.

Förhandsavgörande som gäller arvsskatt får efter arvlåtarens död sökas av delägare i dödsboet, legattagare och efterlevande make, också då denna inte är delägare i dödsboet. Förhandsavgörande om gåvoskatt får sökas både av överlåtaren och övertagaren (gåvogivare och -tagare) och det ska ansökas innan gåvan har getts. En ansökan om förhandsavgörande som gäller arvs- och gåvobeskattningen skickas in till den av Skatteförvaltningens enheter inom vars tjänsteområde arvlåtaren hade sin stadigvarande bostad vid sin död eller inom vars tjänsteområde överlåtaren av egendomen bor. Om ovan nämnda regler inte kan tillämpas, skickas ansökan till Nylands skatteverk.

Förhandsavgörande som gäller överlåtelseskatt kan meddelas om skyldigheten att betala överlåtelseskatt samt om skattens belopp. En ansökan om förhandsavgörande skickas in till det skatteverk inom vars tjänsteområde sökanden har sin hemkommun. Om sökanden inte har hemkommun i Finland, skickas ansökan till Nylands skatteverk. Förhandsavgörande som gäller skatt på överlåtelse av en fastighet får sökas också efter att man ansökt om lagfart eller inskrivning, om inskrivningsmyndigheten när ansökan lämnades har ansett att tillräcklig överlåtelseskatt inte har betalts.

Den som anordnar ett lotteri kan ansöka om förhandsavgörande om skyldigheten att betala lotteriskatt. En ansökan om förhandsavgörande skickas in till det skatteverk inom vars område sökanden har sin hemkommun. Om sökanden inte har hemkommun i Finland, skickas ansökan till Nylands skatteverk.

Den skattskyldige eller den som är skyldig att ta ut skatt får ansöka om förhandsavgörande i fråga om källskatt om ett internationellt avtal ska iakttas vid uppbörden av källskatt samt om källskatt ska tas ut överhuvudtaget eller vad som annars ska iakttas vid uppbörden av källskatt. Ansökan skickas in till den enhet inom Skatteförvaltningen inom vars tjänsteområde den part som är skyldig att ta ut källskatt har sin hemort. Om den part som är skyldig att ta ut skatten inte har hemkommun i Finland, skickas ansökan om förhandsavgörande till Nylands skatteverk.

I fråga om fastighetsskatt får förhandsavgörande sökas av fastighetsägaren. Ansökan skickas in till den av Skatteförvaltningens enheter som verkställer fastighetsbeskattningen.

I fråga om källskatt på ränteinkomst får förhandsavgörande sökas av räntetagaren eller räntebetalaren. Ansökan skickas in till det skatteverk inom vars tjänsteområde räntebetalaren har sin hemkommun.

Ett samfund eller en näringssammanslutning kan ansöka om dispens i fråga om rätten att dra av förluster utan hinder av att samfundet eller näringssammanslutningen bytt ägare enligt 122 § i inkomstskattelagen. Aktiebolag och andelslag får ansöka om rätten att dra av förluster också från mottagna koncernbidrag. Ett samfund får ansöka om dispens i fråga om rätten att dra av oanvända gottgörelser utan hinder av att samfundet bytt ägare enligt 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt. Ansökan om dispens skickas in till den enhet inom Skatteförvaltningen som verkställer beskattningen eller till någon annan av Skatteförvaltningens enheter.

De kunder som är Koncernskattecentralens kunder skickar in sina ansökningar om förhandsbesked, förhandsuppgift och dispens till Koncernskattecentralen.

Föreningar och stiftelser lämnar in finskspråkiga ansökningar om förhandsbesked och förhandsavgörande till Savolax-Karelens skatteverk och svenskspråkiga ansökningar till Västra Finlands skatteverk.  

Tidsfrist för ansökan

Ansökningar om förhandsbesked som gäller inkomstskatt ska göras före utgången av den tid inom vilken skattedeklaration ska lämnas in. Med denna tid avses den allmänna tidsfrist som Skattestyrelsen genom sitt beslut fastställt för inlämnande av en skattedeklaration. Deklarationsuppskov som beviljats i enskilda fall påverkar inte den utsatta tiden för ansökan om förhandsbesked.

Lagen anger inte någon tidsfrist för inlämnandet av ansökan om förhandsavgörande och dispens i fråga om andra skatteslag. Enligt Skatteförvaltningens uppfattning är förfarandet med förhandsavgöranden av sådan karaktär att man bör kunna förutsätta att kunden ansöker om förhandsavgörande innan den skatt som ansökan gäller borde ha betalts. Förhandsavgörande ska således ansökas innan den lagstadgade betalningstiden för skatten eller avgiften, tiden för verkställandet av förskottsinnehållning eller uppbörden av källskatt har gått ut. Sökanden får ansöka om förhandsavgörande trots att han tidigare förfarit på ett visst sätt i sin beskattning. Enligt Skatteförvaltningens uppfattning ska dispens ansökas innan tidsfristen för avdragande av förluster eller oanvända gottgörelser för bolagsskatt gått ut. Dispens i fråga om användning av förluster får sökas endast för sådana skatteår vars bokslut har fastställts.

Komplettering av en ansökan och behandlingstid

Sökanden kan på eget initiativ komplettera sin ansökan eller någon annan handling som han gett in för behandlingen av ett ärende, samt under behandlingens lopp lämna in sådana handlingar som Skatteförvaltningen behöver för att kunna avgöra ärendet.

Om en handling som lämnats in till Skatteförvaltningen är bristfällig eller den inte innehåller sådan information som behövs för att kunna avgöra ärendet, kan sökanden bes komplettera sin ansökan. Sökanden ska lämna in ytterligare utredningar inom utsatt tid.

Det finns inte någon genom lag fastställd utsatt tid för behandlingen av ansökningar om förhandsbesked, förhandsavgörande och dispens, men ansökningarna bör behandlas så snabbt som möjligt efter att Skatteförvaltningen fått in de utredningar som behövs för att avgöra ärendet.

Observera dock att den utsatta tidenför betalning av skatten kan gå ut medan ansökan behandlas. Då har sökanden ansvaret för de dröjsmålspåföljder som han åläggs att betala eftersom beloppet av inbetald skatt inte varit tillräckligt på förfallodagen.

Förutsättningar för beslut och delgivning

I en ansökan om förhandsbesked, -avgörande och dispens meddelas ett skriftligt beslut. Ett beslut kan bestå av att skattemyndigheten meddelar ett beslut i sakfrågan, att skattemyndigheten inte meddelar beslut i sakfrågan eller att skattemyndigheten lämnar ansökan utan prövning eller avskriver ärendet. 

Ett förhandsbesked i fråga om inkomstskatt meddelas inte om förhandsbeskedet i sig gäller sökandens affärer och deras skattebehandling men avgörandet inte direkt påverkar den skatt som påförs honom.

Förhandsbesked som gäller inkomstskatt samt förhandsavgörande om mervärdesskatt, källskatt och källskatt på ränteinkomst meddelas inte om ansökan i ärendet är anhängig i Centralskattenämnden eller om Centralskattenämnden redan har avgjort ärendet.

Skattemyndigheten kan låta bli att meddela beslut i en sakfråga då sökanden inte svarar på en utredningsbegäran som gäller ansökan eller om sökanden trots begäran inte specificerar sin fråga som är av allmän natur.

Ansökan avvisas om det inte finns lagenliga förutsättningar att avgöra ärendet (t.ex. man ansöker beslut i en annan skattskyldigs beskattning).

Sökanden kan under behandlingen återkalla sin ansökan genom ett skriftligt meddelande. Då fattar skattemyndigheten ett beslut om att ärendet avskrivs.

Beslutet meddelas skriftligen och delges sökanden per post mot mottagningsbevis. Beslutet skickas till den av sökandens adresser som finns i Skatteförvaltningens register. Om sökanden anger i ansökan en processadress eller någon annan adress till vilken sökanden vill att beslutet postas, skickas beslutet emellertid till den önskade adressen. Tiden för ändringssökande börjar när kunden hämtat beslutet.

Beslutsavgift

I princip är alla beslut som meddelas i en ansökan om förhandsbesked, förhandsuppgift eller dispens avgiftsbelagda. Beslutsavgift tas ut för beslut genom vilka man meddelar avgörande i en sakfråga. Behandlingsavgift tas ut också då skattemyndigheten beslutar att inte meddela förhandsavgörande eller -besked eller då ansökan lämnas utan prövning eller avskrivs. Storleken av avgifterna har fastställts genom Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 1042/2012 (www.finlex.fi). Till förordningen har fogats en avgiftstabell. Också i Skattestyrelsens anvisning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer behandlas avgifter som Skatteförvaltningen tar ut på beslut i ansökningsärenden.

Om det i en ansökan ingår frågor som gäller samma skatteslag eller olika skatteslag med olika realiteter och omständigheter, behandlas avgörandena såsom separata beslut och avgift tas ut skilt för var och en av besluten. Om man meddelar flera beslut till samma sökande och besluten grundar sig på identiska realiteter och fakta, tar man ut avgift endast för det beslut där avgiftsgrunden är högst och övriga beslut meddelas avgiftsfritt.

När en och samma ansökan samtidigt gäller flera olika sökande och i den gemensamma ansökan begärs avgörande i flera personers beskattningar, behandlas varje sökandes yrkanden såsom separata ansökningar. Man fattar särskilda beslut och tar ut en avgift för varje enskild ansökan. Om flera sökande ansöker om beslut i samma fråga och realiteterna och fakta är identiska, kan meddela ett gemensamt beslut till ansökningsärendet och påföra en gemensam avgift för det gemensamma beslutet.

Man kan ta ut en högre avgift för ett förhandsbesked som gäller inkomstbeskattningen, om förhandsbeskedet förutsätter synnerligen omfattande utredningsarbete (över 30 timmar expertarbete). Så kan vara fallet t.ex. när frågan gäller internprissättning. Högre avgifter påförs för förhandsbesked som gäller inkomstbeskattningen av lantbruk eller beskattningen av näringsinkomst då förhandsbeskedet meddelas till fysiska personer, dödsbon, samfällda förmåner eller näringssammanslutningar. Frågan om verksamhetens förvärvskälla anses gälla lantbrukets inkomstbeskattning eller beskattning av näringsinkomst också då skattemyndigheten fattar beslut om att verksamheten hänför sig till den personliga förvärvskällan.

Den skattskyldige kan ha meddelats beslut om dispens för avdrag av förluster varigenom han undantagsvis beviljats rätten att använda förluster för vissa skatteår men skattemyndigheten kan samtidigt ha avvisat ansökan för ett sådant skatteår vars bokslut inte har fastställts. En beslutsavgift har tagits ut för beslutet. När man fattar beslut om dispens för det avvisade skatteåret efter att bokslutet har fastställts, påförs ingen beslutsavgift om fakta och omständigheterna motsvarar dem som gällde för de beslut som meddelades för de tidigare skatteåren.

Om en besvärsinstans upphäver ett tidigare beslut om förhandsavgörande eller dispens och återförvisar ärendet till Skatteförvaltningen för ny behandling, tar man inte ut behandlings- eller beslutsavgift för det nya beslutet.

Om man ansöker om förlängd giltighetstid för ett tidigare meddelat beslut om förhandsbesked eller förhandsavgörande, behandlas ansökan som en ny ansökan och en ny beslutsavgift påförs.

Avgifter för förhandsbesked, förhandsavgörande och dispens är direkt utsökbara.

En kund som anser att ett fel har begåtts när Skatteförvaltningen påfört beslutsavgiften kan yrka rättelse av avgiften hos den enhet som påfört avgiften. Rättelseyrkandet ska läggas fram inom sex månader från det att avgiften påfördes.

Tillämpning av beslutet och beslutets bindande verkan

Skatteförvaltningen är skyldig att iaktta ett förhandsbesked som gäller inkomstskatt vid beskattningens verkställande när den skattskyldige yrkar det.  Kunden kan framställa sitt yrkande om iakttagande av förhandsbeskedet genom att anteckna yrkandet på skattedeklarationsblanketten med en särskild anmälan eller t.ex. genom att bifoga förhandsbeskedet till skattedeklarationen.
 
Ett förhandsbesked som gäller inkomstskatt meddelas för viss tid, dock högst för det skatteår som utgår under det kalenderår som följer efter det år då förhandsbeskedet meddelades. Att ett förhandsbesked som gäller inkomstskatt blir gällande och tillämpligt förutsätter dock också att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har godkänt förhandsbeskedet. Innan förhandsbeskedet delges sökanden ska Skatteförvaltningen inhämta meddelande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt om enheten kommer att utnyttja sin rätt att söka ändring i en beskattning som verkställs enligt förhandsbeskedet. Om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt godkänner den lösning som beskrivs i förhandsbeskedet, får skattetagarna inte längre överklaga den slutliga beskattningen. Om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt emellertid förbehåller sig rätten att söka ändring i den slutliga beskattningen, blir sökanden samtidig medveten om att förhandsbeskedet fiskalt lämnar rum för tolkning. 

Ett lagakraftvunnet förhandsbesked om momsbeskattningen ska på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan vid den beskattning för vilken det har meddelats. Förhandsavgöranden som gäller moms meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsbeskedet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som gäller förskottsuppbörden eller arbetsgivarens socialskyddsavgift ska iakttas vid den förskottsuppbörd för vilken det har meddelats. Ett förhandsavgörande som har meddelats på ansökan av betalningsmottagaren ska tillämpas om mottagaren framför sitt yrkande om det till betalaren. Förhandsavgöranden som gäller förskottsuppbörden och arbetsgivarens socialskyddsavgift meddelas för viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsbeskedet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som gäller skatt på arv och gåva, överlåtelseskatt, lotteriskatt och fastighetsskatt ska på den skattskyldiges yrkande iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet. Giltighetstiden för beslut om förhandsavgörande i fråga om skatt på arv och gåva, överlåtelseskatt och lotteriskatt har inte begränsats genom lag. För dessa beslut beviljas en ändamålsenlig giltighetstid.

Ett förhandsavgörande som gäller källskatt ska iakttas vid den skatteuppbörd för vilken det har meddelats. Ett förhandsavgörande som den skattskyldige ansökt ska på den skattskyldiges yrkande iakttas av den som är skyldig att ta ut skatt. Förhandsavgöranden i fråga om källskatt meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsbeskedet.

Ett lagakraftvunnet beslut om dispens iakttas på tjänstens vägnar. Om en ansökan om dispens innebär att sökanden beviljas rätten att använda fastställda förluster under ett sådant skatteår vars beskattning har slutförts, rättas beskattningen till den skattskyldiges fördel.

Att ett förhandsbesked eller -avgörande blir bindande förutsätter att de faktiska omständigheterna motsvarar den situation som beskrivits i ansökan. Ett meddelat beslut tillämpas inte om uppgifterna i ansökan konstateras vara felaktiga eller bristfälliga till den grad att det skulle ha påverkat avgörandet. Beslutet tillämpas inte heller då det lagrum som beslutet grundar sig på har ändrats.

Sökande av ändring och besvärsanvisning

Ändring får inte sökas genom besvär i Skatteförvaltningens beslut om förhandsbesked i fråga om inkomstskatt. Detsamma gäller också beslut varigenom förhandsbesked har meddelats och beslut varigenom man låtit bli att meddela förhandsbesked. Man får dock anföra besvär över ett sådant beslut som meddelats i en ansökan om förhandsbesked där ansökan har avvisats. Om beskattningen verkställs enligt ett beslut om förhandsbesked, kan parterna anföra besvär över den verkställda beskattningen som vanligt.

Besvär får anföras över ett meddelat förhandsavgörande. Däremot kan man inte anföra besvär över ett sådant beslut varmed man låtit bli att meddela förhandsavgörande.

Beslut om dispens i fråga om användning av förlust och gottgörelse för bolagsskatt får överklagas.

Till beslutet fogas en besvärsanvisning. I besvärsanvisningen nämns besvärsmyndighet, den myndighet som besvärsskriften tillställs samt besvärstid och när den anses börja. Av besvärsanvisningen framgår också de krav som ställs på innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt på frambefordrandet av besvären.

Helsingfors den 15 oktober 2009

Överdirektör   Maija-Leena Rautanen
Överinspektör  Tarja KivilaaksoSidan har senast uppdaterats 22.1.2010