Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Om mervärdesbeskattning av uthyrning av förvaringsplatser för båtar

Har getts
21.10.2009
Diarienummer
1033/40/2009
Giltighet
- 9.3.2020
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (237/08) 2 § 2 mom.

Författningar

Enligt artikel 135 punkt 1 underpunkt l i momsdirektivet har uthyrning av fast egendom befriats från moms. Enligt punk 2 underpunkt b tillämpas befrielsen likväl inte på uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon.

Enligt 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen skatt betalas på upplåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande om uthyrning av båtplatser

Högsta förvaltningsdomstolen har 13.8.2009 utfärdat ett årsboksavgörande 2009:74: Vinterförvaring/dockning av båtar som A Ab idkar var sådan skattepliktig upplåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen. A hade därför med stöd av 102 § i mervärdesskattelagen rätt att dra av moms som ingår i anskaffningar i anslutning till verksamheten i fråga.

Högsta förvaltningsdomstolen hade tidigare i sitt årsboksavgörande 1995-B-562 ansett, att uthyrning av förvaringsplatser för båtar inte utgjorde upplåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet.

Betydelsen av HFD:s utslag

Uthyrning av förvaringsplatser för båtar blir momspliktig. Den som idkar uthyrning kan på egen begäran registreras som momsskyldig retroaktivt. Registrering som skattskyldig retroaktivt kan göras tidigast från och med början av den tredje räkenskapsperioden före den innevarande räkenskapsperioden. Om räkenskapsperioden för den som anmäler sig som momsskyldig är ett kalenderår, kan personen registreras som momsskyldig tidigast från och med 1.1.2006. Den skattskyldige ska lämna in övervakningsanmälningarna per skatteperiod från och med det då man har anmält sig som momsskyldig.

Skattskyldig som hyr ut förvaringsplatser för båtar får dra av skatten som ingår i anskaffningspriserna för förnödenheter som skaffats för uthyrningsverksamheten i enlighet med mervärdesskattelagen även för den tid för vilken den retroaktiva skattskyldigheten gäller. 

På nybygge av fastigheter som skaffats för uthyrning av förvaringsplatser för båtar tillämpas förfarandet med justering av fastighetsinvesteringar. Om justeringsförfarandet har Skatteförvaltningen utfärdat anvisningen Momsbeskattning av fastighetsinvesteringar, Dnr 1845/40/2007, 14.12.2007.    

Allmännyttigt samfund som uthyrare

Ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i inkomstskattelagen är momsskyldigt endast för sådan inkomst som enligt inkomstskattelagen betraktas som näringsinkomst. Förvaringsplatser för båtar hyrs ofta ut av båtklubbar, segelsällskap och av andra motsvarande föreningar som i allmänhet är allmännyttiga samfund.

Då ett allmännyttigt samfund äger själv fastigheten eller förvaltar med stöd av ett överförbart hyreskontrakt över fastigheten på vilken befintliga förvaringsplatser föreningen hyr ut, utgör inkomsten fastighetsinkomst.  Då är inkomsten som fåtts av verksamheten inte i allmänhet näringsinkomst och moms ska inte betalas för den, om samfundet inte har ansökt om registrering som momsskyldig.

Uthyrning av förvaringsplatser för båtar som ett allmännyttigt samfund bedriver utgör i regel inkomst som ska beskattas enligt inkomstskattelagen och kan endast i undantagsfall beskattas som näringsinkomst. Om ett allmännyttigt samfund hyr ut förvaringsplatser för båtar endast till sina medlemmar, utgör uthyrning av förvaringsplatserna inte det allmännyttiga samfundets näringsverksamhet.

Ett allmännyttigt samfund kan ansöka om momsskyldighet i enlighet med 12 § i mervärdesskattelagen. Ansökan om registrering som momsskyldig förutsätter, att samfundets verksamhet bedrivs i form av affärsverksamhet. Då ett allmännyttigt samfund ansöker om registrering som skattskyldig i mervärdesbeskattningen, är samfundet momsskyldigt för all sin verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet, även för personlig inkomst, om verksamheten i fråga bedrivs i form av affärsverksamhet. 

Beskattning av allmännyttiga samfund har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Beskattningsanvisning för allmännyttiga föreningar och stiftelser Dnr 384/349/2007, 30.4.2007.

Tillämpning av anvisningen och förtroendeskydd

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 2009:74 ändrar praxisen. På grund av avgörandet ska vissa uthyrare av förvaringsplatser för båtar anmäla sig för registrering som momsskyldiga. Skatteförvaltningen anser, att högsta förvaltningsdomstolens avgörande ska iakttas från och med 1.1.2010, varvid de som bedriver uthyrning hinner förbereda sig för förändringen. Moms ska inte betalas för förskottsbetalningar som erlagts före 1.1.2010.

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sin andra utslag stakat ut mervärdesbeskattningen av annan parkeringsverksamhet. Den här anvisningen behandlar gäller endast för mervärdesbeskattning av förvaringsplatser för båtar. 


Biträdande direktör  Anneli Kukkonen
 
Överinspektör  Arja AittoniemiSidan har senast uppdaterats 5.11.2009