Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter skatteåret 2010

Har getts
19.10.2011
Diarienummer
A 22/00 99 00/2011
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
Dnr 971/09/2010, 14.10.2010

Beskattningsuppgifter för 2010 blir offentliga 1.11.2011

Fysiska personers samt samfunds och samfällda förmåners inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2010 blir offentliga 1.11.2011.

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter publiceras landskapsvis i alfabetisk ordning enligt den skattskyldiges namn. Med landskap avses i lag det landskap inom vars område den skattskyldige hade sin beskattningskommun för skatteåret 2010. Uppgiften om beskattningskommun visas inte i förteckningen.

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåren 2010 och 2009 är tillgängliga på skattebyråerna via kundterminaler. Via terminalerna kan man också läsa uppgifter från olika landskap. Man får också göra anteckningar och t.ex. samla information på egen dator.

Förteckningar över fysiska personers offentliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter för skatteåret 2008 och tidigare hämtas inte längre till påseende vid skattebyråerna. Dessa uppgifter får ges endast muntligen eller i form av utdrag.

Offentliga samfundsbeskattningsuppgifter

Uppgiften om hemkommun är fortfarande en offentlig samfundsbeskattningsuppgift och förteckningarna framställs enligt kommun. Uppgifterna kan läsas från och med skatteåret 2010 via kundterminal på skattebyråerna.

Utdrag och muntliga uppgifter

Utlämnande av fysiska personers inkomstbeskattningsuppgifter i form av utdrag förutsätter att man ger en utredning av användningsändamålet. Kunden bes fylla i en blankett där han berättar till vilket ändamål han behöver uppgifterna, se bilaga. Utdrag ur och kopior av endast några personers uppgifter kan också ges på basis av en muntlig utredning. Utdrag kan ges bl.a. för redaktionella ändamål.

Kunden behöver inte redogöra för användningsändamålet då uppgifterna ges i telefon eller på annat sätt muntligen.

Utlämnande av samfunds offentliga beskattningsuppgifter har inte begränsats genom lag, varför dessa uppgifter får lämnas ut också i form av utdrag utan någon utredning om användningsändamålet.

Behandling av uppgiftsbegäran

Begäran om handlingar ska alltid behandlas utan dröjsmål. Uppgifter ur en offentlig handling ska dock ges senast inom två veckor och i specialfall inom en månad.

Informationsförvaltningens avdelning för informationstjänster inom Skatteförvaltningen sköter centraliserat den elektroniska informationstjänsten.

Kundbetjäning på skattebyrån

1. Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

I 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999, nedan beskattningsuppgiftslagen) regleras uttömmande de inkomstbeskattningsuppgifter som är offentliga i den årligen verkställda beskattningen. Offentliga individualiseringsuppgifter är namn, födelseår och landskapsuppgiften (se L om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 851/2010, RP 72/2010 rd.). Personbeteckning och adress är inte offentliga inkomstbeskattningsuppgifter.

Med landskap avses i detta sammanhang det landskap inom vars område kunden har sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), dvs. beskattningskommunen (se Statsrådets beslut 147/1998 som tillämpas på skatteåret 2010). Beskattningskommunen bestäms på basis av hemkommunen på den sista dagen av skatteåret. Med andra ord, beskattningskommunen för skatteåret 2010 avgörs enligt läget 31.12.2009.

För skattskyldiga som beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande men som inte har hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande är offentliga beskattningsuppgifter namn, födelseår samt det landskap inom vars område den enhet inom Skatteförvaltningen som har verkställt den skattskyldiges beskattning är belägen. För närvarande verkställs beskattningen för dessa s.k. begränsat skattskyldiga av Huvudstadsregionens eller Ålands skattebyrå.

Andra offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen, den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, inkomstskatten, kommunalskatten, det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter samt det sammanlagda beloppet förskott, det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden, dvs. kvarskatte- eller skatteåterbäringsbeloppet.

Förteckningarna över offentliga beskattningsuppgifter görs upp enligt lag skilt för varje landskap. Från och med skatteåret 2004 har förteckningarna uppgjorts i alfabetisk ordning enligt de skattskyldigas namn.

2. Offentliga uppgifter om samfund och samfällda förmåner

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner är enligt 5 § 2 mom. i beskattningsuppgiftslagen såsom specifikationsuppgifter den skattskyldiges namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer (FO-nummer). Den skattskyldiges adress ingår inte i de offentliga uppgifterna. Om begränsat skattskyldiga dödsbon anges den avlidnes födelseår i stället för personbeteckning.

Övriga offentliga uppgifter i samfunds och samfällda förmåners inkomstbeskattning är beskattningsbar inkomst, det sammanlagda beloppet debiterade skatter, det sammanlagda beloppet förskott samt vid skatteuppbörden det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden, dvs. kvarskatte- eller skatteåterbäringsbeloppet.

3. Offentliggörande

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter blir offentliga årligen i början av november. Samma tidpunkt gäller offentliggörande av uppgifter om både fysiska personer och samfund.

Uppgifterna är offentliga sådana de är vid beskattningens slutförande (beskattningsuppgiftslagen 5 § 3 mom.). Senare ändringar till följd av ändringssökande eller rättelse är inte offentliga. Offentliga är inte heller sådana rättelser i den skattskyldiges beskattning som görs till följd av lagringsfel eller motsvarande tekniska fel.

4. Informationstjänst vid skattebyrån

4.1. Uppgifter som får läggas fram för påseende

Förteckning över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är en offentlig handling som läggs fram för påseende och kopiering vid skattebyrån (16 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, nedan offentlighetslagen, 621/1999). Både de fysiska personernas och samfundens och de samfällda förmånernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2010 är tillgängliga på skattebyråerna via kundterminaler.

Var och en får också göra anteckningar om informationen som visas via kundterminalen och t.ex. samla in uppgifter på egen dator. Det är också möjligt att ta bilder av förteckningen med t.ex. digitalkamera.

När kunden läser förteckningen själv och gör egna anteckningar, behöver han inte ge någon utredning om vad han tänker använda uppgifterna till.

4. 2. Utdrag och kopior

4.2.1. Uppgifter om fysiska personer

Utlämnandet av uppgifter om fysiska personer har begränsats i lag. Av de offentliga beskattningsuppgifterna får man lämna ut uppgifter endast på så sätt som anges i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen. I detta lagrum anges att personuppgifter ur en myndighets personregister får lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

När en kund begär ett utdrag ur eller en kopia av förteckningen över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter, bes han först att fylla i en blankett (se bilaga) eller på annat sätt utreda användningsändamålet. Om utdrag eller kopia begärs endast om en eller några enstaka personer, kan uppgifter lämnas även på basis av en muntlig utredning. Om användningsändamålet inte är uppenbart, bör man dock begära en skriftlig utredning.  När uppgifter om flera personer bes i form av utdrag eller kopior, bör användningsändamålet utredas skriftligen.

Uppgifter får lämnas ut för följande användningsändamål:

 • Personligt eller därmed jämförbart privat bruk

  Personuppgiftslagen (523/1999) reglerar inte handläggningen av personuppgifter för uteslutande personliga eller därmed jämförbara sedvanliga privata ändamål. Offentliga uppgifter kan därför utlämnas för privata eller sedvanliga personliga ändamål.
 • Redaktionella ändamål

  Personuppgiftslagen begränsar inte insamlingen av uppgifter för redaktionellt bruk. Personuppgifter kan överlåtas för redaktionella ändamål även som massöverlåtelse.  

  Redaktionella ändamål bör utredas till skattebyrån med bifogad blankett. Utredning kan begäras om t.ex. uppgifternas användningsändamål, redaktör, massmedium och ansvarig chefredaktör. En frilansredaktör kan lägga fram som utredning sitt uppdrag eller motsvarande dokument av vilket det framgår varför redaktören samlar in uppgifter för redaktionellt bruk.

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 23.9.2009 ett beslut HFD:2009:82 (kho.fi) om tillämpning av bestämmelsen.

 • Litterärt eller konstnärligt bruk  

  Enligt personuppgiftslagen får offentliga beskattningsuppgifter lämnas ut även för litterära eller konstnärliga ändamål. Den som begär uppgifter ska ge en utredning om användningsändamålet.

 • Övriga ändamål

  I andra än ovan nämnda fall ska den som begär uppgifter grunda sin begäran på en bestämmelse i personuppgiftslagen. Uppgifter kan utlämnas t.ex. för lagstadgade ändamål, för forsknings- och statistikbruk, för myndigheters planerings- och utredningsbruk samt till enskilda personer som behöver uppgifterna för att tillvarata sina egna intressen, t.ex. vid bouppteckning (se särskilt 6, 8, 9 och 14–16 § personuppgiftslagen).

Utöver ändamålet ska den som begär att få ta del av en handling meddela för vilket ändamål uppgifterna ska användas, lämna upplysningar om övriga omständigheter som myndigheten behöver för att kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter samt vid behov meddela hur uppgifterna kommer att skyddas (13 § 2 mom. i offentlighetslagen). Allt efter situation, t.ex. särskilt då man ämnar överlåta en större mängd utdrag eller kopior, är det skäl att begära utredning även om hur uppgifterna kommer att skyddas. Registerförarna och även medierna åläggs enligt 32 § i personuppgiftslagen att skydda personuppgifter på ett tillräckligt sätt.

4.2.2. Uppgifter om samfund och samfällda förmåner

Utlämnande av uppgifter om samfund och samfällda förmåner omfattas inte av ovan nämnda begränsningar som gäller överlåtelse av personuppgifter.

På uppgifterna angående begränsat skattskyldiga dödsbon, vilka ingår i förteckningen över samfundens och samfällda förmåners offentliga uppgifter, tillämpas dock överlåtelsebegränsningarna i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen.

4.3. Uppgifter som lämnas ut per telefon

Enligt offentlighetslagen ska innehållet i en handling lämnas ut till kunden på det sätt som denne begär om inte handlingarnas stora antal, kopieringsproblem eller någon annan därmed jämförbar orsak leder till att utlämnandet orsakar oskäligt men för myndighetens verksamhet. Enligt offentlighetslagen får rätten att få uppgifter inte begränsas utan saklig och lagstadgad grund. Var och en som vill få del av uppgifter ska dessutom bemötas jämlikt.

Muntligen, till exempel i telefon, får uppgifter lämnas ut utan ovan nämnda utredning om bruksändamålet. Offentliga uppgifter kan lämnas ut enligt läget vid kundbetjäningen på skattebyrån. Vid kundbetjäningen ska man dock beakta att kunderna behandlas opartiskt och uppskatta om t.ex. under hård belastning uppstår sådant men som avses i offentlighetslagen (se 16 § 1 och 3 mom. samt 17 § 1 mom.).

4.4. Utsatta tider för dokumentservice

Begäran om handlingar ska behandlas i skattebyråerna utan dröjsmål och uppgift om en offentlig handling ska lämnas ut snarast möjligt.

Uppgifter ur en offentlig handling ska enligt offentlighetslagen dock ges senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, ska ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut senast inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Tillämpning av den längre utsatta tiden kan i enskilda fall komma i fråga till exempel då man lämnar ut uppgifter om förteckningar eller skattelängder som gäller offentliga uppgifter från gamla skatteår (14 § 4 mom. offentlighetslagen).

5. Avgifter

För utdrag ur de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna tas ut en avgift i enlighet med 1 § 7 punkten i finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (28.12.2009/1092). Avskrifterna och utdragen kostar 1 euro/sida och med intyg av riktigheten 2 euro/sida, dock alltid minst 10 euro. Vid försändelse med posten tas ut även portokostnader. Om utlämnandet av uppgifter kräver mer än en halvtimmes arbete, tas ut en avgift på 50 euro/timme och vid massöverlåtelser en kopieringsavgift på 6 cent/sida utöver den tidsbestämda debiteringen.

För utlämnande av offentliga uppgifter muntligen samt överlåtelse av förteckningen för påseende och kopiering inom skattebyråns premisser tas ut ingen avgift (34 § offentlighetslagen 495/2005).

Elektronisk informationstjänst

Den elektroniska informationstjänsten har centraliserats till Informationsförvaltningens avdelning för informationstjänster. Med elektronisk informationstjänst avses till exempel uppgifter som lämnas ut på en diskett. Kunder som ber om uppgifter i elektroniskt format instrueras att kontakta Avdelningen för informationstjänster.

De elektroniska tjänsterna i samband med utlämnande av offentliga uppgifter i elektroniskt format prissätts enligt 3 § 7 punkten i finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt företagsekonomiska grunder.

På Skatteförvaltningens webbplats finns anvisningar och beställningsblanketter för massmedierna, se adressen www.skatt.fi/mediatjansten utlämnande av offentliga beskattningsuppgifter i elektronisk form för redaktionella ändamål.

Förteckningar över offentliga uppgifter som gäller tidigare skatteår

Skatteåren 1999–2008

Förteckningar över fysiska personers inkomstbeskattnings- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter för skatteåret 1999–2008 får inte längre läggas fram till påseende på skattebyråerna. Uppgifter i dem får ges endast om särskilt preciserade skattskyldiga.

Uppgifterna om särskilt preciserade skattskyldiga lämnas muntligen eller som utdrag. Uppgifterna ges så att den skattskyldiges hemkommun inte framgår om den skattskyldiges kontaktuppgifter omfattas av en s.k. spärrmarkering. När uppgifter lämnas ska man således alltid kontrollera om den skattskyldiges uppgifter är spärrmarkerade.

Spärrmarkering kan beviljas med stöd av 24 § 1 mom. 31 punkten i offentlighetslagen eller med stöd av 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). En person kan ansöka om spärrmarkering om han har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad.

Förteckningar över samfunds och samfällda förmåners offentliga beskattningsuppgifter får fortfarande hållas framlagda till påseende på skattebyråerna.

Skatteåret 1998 och tidigare

Skattelängder eller förteckningar över offentliga beskattningsuppgifter för skatteåret 1998 eller tidigare får inte hållas framlagda till påseende eller överlåtas till kunderna Detsamma gäller både fysiska personers och samfund och samfällda förmåners förteckningar.

Uppgifter lämnas i utdrag, som inte får innehålla den skattskyldiges personbeteckning eller adress eller annan kontaktinformation (27 § 1 mom. i beskattningsuppgiftslagen).  Uppgiften om en spärrmarkerad persons hemkommun får inte heller antecknas på utdrag som gäller skatteåret 1998 eller tidigare. Uppgiften om den spärrmarkerades hemkommun får inte heller lämnas muntligen.

Innehållet i utdragen och myntenhet

Utdragen ur skattelängderna och förteckningarna över offentliga uppgifter ges annars enligt informationsinnehållet i förteckningen för respektive år.

Myntenheten på utdrag över offentliga uppgifter som skrivs ut från Skatteförvaltningens datasystem är euro. Om beloppen i förteckningen över offentliga uppgifter eller manuella utdrag är i mark, behöver myntenheten inte räknas om i euro.

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Helena Hynynen

Bilaga:

Ytterligare information om denna anvisning

överinspektör Helena Hynynen
överinspektör Taito von Konow

Ytterligare information om den elektroniska informationstjänsten

biträdande direktör Ulla-Maija Heikkilä
överinspektör Heidi OikarinenSidan har senast uppdaterats 20.10.2011