Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter skatteår 2009

Har getts
15.10.2010
Diarienummer
971/09/2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
Dnr 973/09/2009, 16.10.2009

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Innehållet i fysiska personers inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2009 ändras så att landskapsuppgiften blir offentlig i stället för hemkommunsuppgiften. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna publiceras landskapsvis i alfabetisk ordning enligt den skattskyldiges namn. Med landskap avses i lagen det landskap inom vars område hemkommunen för år 2009 har varit belägen.

Lagändringens syfte är att bevilja uppgiften om hemkommun hos kunder som beviljats s.k. spärrmarkering.

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna hos fysiska personer läggs fram för påseende på skattebyråerna genom kundterminaler. Pappersutskrifter ges inte längre. Via kundterminaler kan man också hämta uppgifter från olika landskap för påseende. Man får också göra anteckningar och t.ex. samla information på sin egen dator.

Beskattningsuppgifter om tidigare skatteår

Förteckningar över fysiska personers offentliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter för skatteåret 2008 och tidigare hämtas inte längre till påseende vid skattebyråerna vid lagens ikraftträdande, dvs. 15.10.2010. Dessa uppgifter får ges endast muntligen eller som utdrag. 

Utdrag och muntliga uppgifter

Kunden bör först fylla i en blankett med vilken han berättar till vilket ändamål han behöver uppgifterna.

Utdrag och kopior av endast några personers uppgifter kan ges på basis av muntlig utredning. Utdrag kan ges bl.a. för redaktionella ändamål.

Kunden behöver inte redogöra för användningsändamålet då uppgifterna ges i telefon eller på annat sätt muntligen.

Offentliga samfundsbeskattningsuppgifter

Lagändringen gäller inte offentliga samfundsbeskattningsuppgifter. Uppgiften om hemkommun hör fortfarande till offentliga samfundsbeskattningsuppgifter och förteckningarna framställs enligt kommun. Uppgifterna läggs fram för påseende i pappersformat på skattebyråerna.

Utlämnande av samfunds offentliga beskattningsuppgifter har inte begränsats i lag, varför dessa uppgifter får lämnas ut och den ovan nämnda utredningen om användningsändamålet för personuppgifter behövs inte.

Begäran om dokument ska alltid behandlas utan dröjsmål. Uppgifter om ett offentligt dokument ska dock ges i en utsatt tid på två veckor och i specialfall senast på en månads utsatta tid.

Informationsförvaltningens avdelning för informationstjänster vid Skatteförvaltningen sköter centraliserat den elektroniska informationstjänsten.

Kundbetjäning på skattebyrån

1. Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

I 5 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999, nedan beskattningsuppgiftslagen) regleras uttömmande de inkomstbeskattningsuppgifter som är offentliga. Innehållet i offentliga inkomstbeskattningsuppgifter enligt lagens 5 § 1 mom. har ändrats så att offentliga är från skatteåret 2009 landskapsuppgiften (se L om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 851/2010, RP 72/2010 rp. på www.finlex.fi).

Den skattskyldige individualiseras således från skatteåret 2009 med namn, födelseår och landskap. Med landskap avses i detta sammanhang det landskap inom vars område kundens hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) är belägen (se Statsrådets beslut för skatteåret 2009 147/1998 på www.finlex.fi). Hemkommunen bestäms på basis av hemkommunen på den sista dagen av skatteåret dvs. hemkommunen för skatteåret 2009 bestäms således enligt läget 31.12.2008. 

Offentliga uppgifter om de skattskyldiga som beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande men som inte har hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande är namn, födelseår samt det landskap i vilket den enhet vid Skatteförvaltningen är belägen som verkställer den skattskyldiges beskattning. För närvarande verkställs beskattningen för dessa s.k. begränsat skattskyldiga av Huvudstadsregionens eller Ålands skattebyrå.

Personbeteckning och adress är inte offentliga inkomstbeskattningsuppgifter.

Andra offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är vid statsbeskattningen den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten; vid kommunalbeskattningen  den beskattningsbara inkomsten, inkomstskatten, kommunalskatten, det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter samt det sammanlagda beloppet av förskott samt vid skatteuppbörden det belopp som ska betalas eller återbäras, dvs. kvarskatt eller skatteåterbäring.
 
Förteckningarna över offentliga beskattningsuppgifter görs upp enligt lag skilt för varje landskap. Från och med skatteåret 2004 har förteckningarna uppgjorts i alfabetisk ordning enligt de skattskyldigas namn.

2. Offentliga uppgifter om samfund och samfällda förmåner

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner är enligt 5 § 3 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter följande. 

Samfunds och samfällda förmåners offentliga uppgifter individualiseras med namn, hemkommun och FO-nummer. Den skattskyldiges adress är inte offentlig. Om begränsat skattskyldiga dödsbon anges födelseår i stället för personbeteckning.

Övriga offentliga uppgifter är beskattningsbar inkomst, det sammanlagda beloppet av debiterade skatter, det sammanlagda beloppet av förskott samt vid skatteuppbörden det belopp som ska betalas eller återbäras, dvs. kvarskatt eller skatteåterbäring.

3. Offentliggörande

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter blir offentliga årligen i början av november. Samma tidpunkt gäller offentliggörande av både fysiska personers och samfundens uppgifter.

Uppgifterna är offentliga sådana de är vid beskattningens slutförande (beskattningsuppgiftslagen 5 § 4 mom.). Senare ändringar till följd av ändringssökande eller rättelse är inte offentliga. Offentliga är inte heller sådana rättelser i den skattskyldiges beskattning som görs till följd av lagringsfel eller motsvarande tekniska fel.

4. Informationstjänst vid skattebyrån

4.1. Uppgifter som läggs fram till påseende

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är en offentlig handling som läggs fram för påseende och kopiering vid skattebyrån (16 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, nedan offentlighetslagen, 621/1999). Från skatteåret 2009 läggs de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om fysiska personer fram för påseende på skattebyråerna genom kundterminaler.

Var och en får också göra anteckningar om informationen på kundterminalen och t.ex. samla in dem på sin egen dator. Det är också möjligt att ta bilder av förteckningen med t.ex. digitalkamera.

När kunden själv läser förteckningen och gör egna anteckningar behöver han inte ge någon utredning om vad han tänker använda uppgifterna till.

4.2. Utdrag och kopior

4.2.1. Uppgifter om fysiska personer

Utlämnandet av uppgifter om fysiska personer har begränsats i lag. Av de offentliga beskattningsuppgifterna får man endast utlämna uppgifter på så sätt som anges i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen. I detta lagrum anges att personuppgifter ur en myndighets personregister får lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

När en kund begär ett utdrag eller en kopia bes han först att fylla i den bifogade blanketten eller på annat sätt utreda användningsändamålet. Om utdrag eller kopia begärs endast om några enstaka personer, kan uppgifter lämnas även på basis av en muntlig utredning. Om användningsändamålet inte är klart bör man dock begära en skriftlig utredning. När uppgifter om flera personer bes i form av utdrag eller kopior bör användningsändamålet utredas skriftligen.

Uppgifter kan lämnas ut för följande användningsändamål:

 • Personligt eller därmed jämförbart privat bruk
   
  Personuppgiftslagen (523/1999) reglerar inte handläggningen av personuppgifter för uteslutande personliga eller därmed jämförbara sedvanliga privata ändamål. Offentliga uppgifter kan därför utlämnas för privata eller sedvanliga personliga ändamål. 

 • Redaktionella ändamål
   
  Personuppgiftslagen begränsar inte insamlingen av uppgifter för redaktionellt bruk. Personuppgifter kan överlåtas för redaktionella ändamål även som massöverlåtelse.  
   
  Redaktionella ändamål bör utredas till skattebyrån med bifogad blankett. Utredning kan begäras om t.ex. uppgifternas användningsändamål, redaktör, massmedium och ansvarig chefredaktör. En frilansredaktör kan lägga fram som utredning sitt uppdrag eller motsvarande dokument av vilket det framgår varför redaktören samlar in uppgifter för redaktionellt bruk. 
   
  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 23.9.2009 ett beslut om tillämpning av bestämmelsen KHO:2009:82 på kho.fi.  

 • Litterärt eller konstnärligt bruk  
   
  Enligt personuppgiftslagen får offentliga beskattningsuppgifter utlämnas även för litterära eller konstnärliga ändamål. Den som begär uppgifter ska ge en utredning om användningsändamålet.

 • Övriga ändamål

I andra än ovan nämnda fall ska den som begär uppgifter grunda sin begäran på en bestämmelse i personuppgiftslagen. Uppgifter kan utlämnas t.ex. för lagstadgade ändamål, för forsknings- och statistikbruk, för myndigheters planerings- och utredningsbruk samt till enskilda personer som behöver uppgifterna för att tillvarata sina egna intressen, t.ex. vid bouppteckning (se särskilt 6, 8, 9 och 14-16 § personuppgiftslagen).

Utöver ändamålet ska den som begär att få ta del av en handling meddela för vilket ändamål uppgifterna ska användas, lämna upplysningar om övriga omständigheter som myndigheten behöver för att kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter samt vid behov meddela hur uppgifterna kommer att skyddas (13 § 2 mom. i offentlighetslagen). Allt efter situation, t.ex. särskilt då man ämnar överlåta en större mängd utdrag eller kopior, är det skäl att begära utredning även om hur uppgifterna kommer att skyddas. Registerförarna och även medierna åläggs enligt 32 § i personuppgiftslagen att skydda personuppgifter på ett tillräckligt sätt.

4.2.2. Uppgifter om samfund och samfällda förmåner

Utlämnandet av uppgifter om samfund och samfällda förmåner omfattas inte av ovan nämnda begränsningar som gäller överlåtelse av personuppgifter.

På uppgifterna angående begränsat skattskyldiga dödsbon, vilka ingår i förteckningen över samfundens och samfällda förmåners offentliga uppgifter, tillämpas dock överlåtelsebegränsningarna i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen.

4.3. Uppgifter som lämnas ut per telefon

Enligt offentlighetslagen ska innehållet i en handling lämnas ut till kunden på det sätt som denne begär om inte handlingarnas stora antal, kopieringsproblem eller någon annan därmed jämförbar orsak leder till att utlämnandet orsakar oskäligt men för myndighetens verksamhet. Enligt offentlighetslagen får rätten att få uppgifter inte begränsas utan saklig och lagstadgad grund. Var och en som vill få del av uppgifter ska dessutom bemötas jämlikt.

Uppgifter kan ges muntligen, till exempel per telefon, utan att bruksändamålet utreds. Offentliga uppgifter kan lämnas ut beroende på arbetssituationen vid skattebyrån. Vid kundbetjäningen ska man dock ta hänsyn till att kunderna blir opartiskt behandlade och att man uppskattar huruvida delgivningen medför t.ex. sådan oskälig olägenhet för tjänsteverksamheten som avses i offentlighetslagen (se 16 § 1 och 3 mom. samt 17 § 1 mom.).

4.4. Utsatta tider för dokumentservice

Begäran om handlingar ska behandlas i skattebyråerna utan dröjsmål och uppgift om en offentlig handling ska lämnas ut snarast möjligt.

Uppgifter ur en offentlig handling ska enligt offentlighetslagen dock ges senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, ska ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut senast inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Tillämpning av den längre utsatta tiden kan i enskilda fall komma i fråga till exempel då man lämnar ut uppgifter om förteckningar eller skattelängder som gäller offentliga uppgifter från gamla skatteår (14 § 4 mom. offentlighetslagen).  

5. Avgifter

För utdrag ur de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna uppbärs en avgift i enlighet med 1 § 7 punkten i finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (28.12.2009/1092). Avskrifterna och utdragen kostar 1 euro/sida och med intyg av riktigheten 2 euro/sida, dock alltid minst 10 euro. Vid försändelse med posten uppbärs även portokostnader. Om utlämnandet av uppgifter kräver mer än en halvtimmes arbete, uppbärs en avgift på 50 euro/timme och vid massöverlåtelser en kopieringsavgift på 6 cent/sida utöver den tidsbestämda debiteringen.

För utlämnande av offentliga uppgifter muntligen samt överlåtelse av förteckningen för påseende och kopiering inom skattebyråns premisser uppbärs ingen avgift (34 § offentlighetslagen 495/2005).

Elektronisk informationstjänst

Den elektroniska informationstjänsten har centraliserats till informationsförvaltningens avdelning för informationstjänster. Med elektronisk informationstjänst avses till exempel uppgifter som lämnas ut på en diskett. Kunder som ber om uppgifter i elektroniskt format instrueras att kontakta avdelningen för informationstjänster.

De elektroniska tjänsterna i samband med utlämnande av offentliga uppgifter i elektroniskt format prissätts enligt 3 § 7 punkten i finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt företagsekonomiska grunder.

På Skatteförvaltningens webbplats finns anvisningar och beställningsblanketter för massmedierna, se närmare 

 • .

Förteckningar äver offentliga uppgifter som gäller tidigare skatteår

Skatteåren 1999-2008

Förteckningar över fysiska personers inkomstbeskattnings- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter för skatteåret 2008 och tidigare är inte längre framlagda till påseende efter att lagen trätt i kraft 15.10.2010. Uppgifter i dem får lämnas ut endast i fråga om specificerade skattskyldiga. 

Uppgifterna om särskilt preciserade skattskyldiga lämnas muntligen eller som utdrag. Uppgifterna ges så att den skattskyldiges hemkommun inte framgår om den skattskyldiges kontaktuppgifter är spärrade. När uppgifter lämnas ska man således alltid kontrollera om den skattskyldiges uppgifter är spärrmarkerade.  

Spärrmarkering kan beviljas med stöd av 24 § 1 mom. 31 punkten i offentlighetslagen eller med stöd av 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Man kan ansöka om spärrmarkering om man har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad.

De offentliga uppgifter som gäller samfund och samfällda förmåner hålls fortfarande framlagda till påseende på skattebyråerna.

Skatteåret 2008 och tidigare

Skattelängder eller förteckningar över offentliga beskattningsuppgifter för skatteåret 2008 eller tidigare får inte hållas framlagda till påseende eller överlåtas till kunderna. Detsamma gäller både fysiska personers och samfund och samfällda förmåners förteckningar.

Uppgifter lämnas i utdrag, som inte får innehålla den skattskyldiges personbeteckning eller adress eller annan kontaktinformation (27 § 1 mom. i offentlighetslagen). Enligt den nya lagen som träder i kraft 15.10.2010 får uppgiften om den spärrmarkerades hemkommun inte heller antecknas på utdrag som gäller skatteåret 2008 eller tidigare. Uppgiften om den spärrmarkerades hemkommun får inte heller lämnas muntligen.

Innehållet i utdragen och myntenhet

Utdragen ur skattelängderna och förteckningarna över offentliga uppgifter ges annars enligt informationsinnehållet i förteckningen för respektive år.

Myntenheten på utdrag över offentliga uppgifter som skrivs ut från Skatteförvaltningens datasystem är euro. Myntenheten på utdrag som skrivs ut manuellt från en förteckning över offentliga uppgifter eller en skattelängd i mark behöver inte omräknas i euro.


Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Helena Hynynen

Bilaga

Blankett för utredning av användningsändamålet för offentliga beskattningsuppgifter

Ytterligare information om denna anvisning:

överinspektör Helena Hynynen, tfn  040 828 1344, helena.hynynen(at)vero.fi
överinspektör Taito von Konow, tfn  040 774 1096, taito.vonkonow(at)vero.fi

Ytterligare information om den elektroniska informationstjänsten:

biträdande direktör Ulla-Maija Heikkilä, tfn 040 572 6340,
ulla-maija.heikkila(at)vero.fi
överinspektör Heidi Oikarinen, tfn 040 145 0476, heidi.oikarinen(at)vero.fi


Sidan har senast uppdaterats 18.10.2010