Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utövare av kioskaffärsverksamhet: handledning om rätten att dra av mervärdesskatt

Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har sänt ett handledningsbrev till utövare av kioskaffärsverksamhet 17.1.2024.


Denna handledning gäller rätten att dra av mervärdesskatt för utövare av kioskaffärsverksamhet. Utövare av kioskaffärsverksamhet ska beakta denna handledning i sin verksamhet från och med räkenskapsperioden 2024.

I senaste tidens rättspraxis har man tagit ställning till rätten att dra av mervärdesskatt i kioskaffärsverksamhet. Utifrån rättspraxis anser Skatteförvaltningen att förhållandet mellan den mervärdesskattepliktiga och mervärdesskattefria omsättningen kan betraktas som den bästa delningsgrunden i kioskaffärsverksamhet, då rätten att dra av mervärdesskatt på anskaffningar som ska betraktas som allmänna omkostnader fastställs. Om en utövare av kioskaffärsverksamhet använt förhållandet mellan den mervärdesskattepliktiga och mervärdesskattefria omsättningen som delningsgrund för allmänna omkostnader, föranleder brevet inte åtgärder.

Utövare av kioskaffärsverksamhet har såväl mervärdesskattepliktig som mervärdesskattefri verksamhet

I kioskaffärsverksamhet utgörs mervärdesskattepliktig försäljning av försäljning av till exempel varu-, livsmedels-, tobaks- och alkoholprodukter och tidningar och böcker. I kioskaffärsverksamhet utgörs mervärdesskattefri försäljning av till exempel förmedling av tipsprodukter, lotter och betalningsmedel.

Mervärdesskatt på anskaffningar för mervärdesskattefri verksamhet är inte avdragbar

En utövare av kioskaffärsverksamhet kan dra av mervärdesskatt som ingår i anskaffningar då anskaffningarna hänför sig direkt och omedelbart till försäljning av mervärdesskattepliktiga varor och tjänster. En utövare av kioskaffärsverksamhet kan följaktligen dra av mervärdesskatt på till exempel livsmedelsprodukter som utövaren sålt.

När anskaffningarna direkt och omedelbart hänför sig till  mervärdesskattefri försäljning av varor och tjänster, kan utövaren av kioskaffärsverksamhet inte dra av mervärdesskatten på sina anskaffningar. En utövare av kioskaffärsverksamhet kan följaktligen inte dra av mervärdesskatt på sådana anskaffningar som direkt och omedelbart hänför sig till exempel till förmedling av tipsprodukter, lotter och betalningsmedel.

Mervärdesskattefri verksamhet begränsar rätten att dra av mervärdesskatt på allmänna omkostnader

Allmänna omkostnader bildas av sådana anskaffningar som främjar kioskaffärsverksamheten i sin helhet. Som allmänna omkostnader i kioskaffärsverksamhet kan man betrakta till exempel hyres-, städnings-, kontorsartikel-, telefon-, vakt- och elkostnader för en fastighet.

Rätten att dra av mervärdesskatten på allmänna omkostnader i kioskaffärsverksamhet fastställs på basis av i vilket förhållande anskaffningar som ska betraktas som allmänna omkostnader kan anses hänföra sig till mervärdesskattepliktig eller mervärdesskattefri försäljning. Allmänna omkostnader är avdragbara i mervärdesbeskattningen enbart i den utsträckning som de hänför sig till mervärdesskattepliktig försäljning.

För att utreda omfattningen på avdragsrätten ska ett bolag fastställa delningsgrunden för rätten att dra av allmänna omkostnader, utifrån vilken det är möjligt att räkna andelen allmänna omkostnader som berättigar till avdrag och den andel som inte berättigar till avdrag.

Den avdragbara andelen av de allmänna omkostnaderna räknas utifrån den mervärdesskattepliktiga och mervärdesskattefria omsättningen

Delningsgrunden för allmänna omkostnader ska vara sådan att den på bästa möjliga sätt beskriver hur anskaffningarna hänför sig till mervärdesskattepliktig och mervärdesskattefri försäljning. Enligt Skatteförvaltningens syn utgörs detta delningssätt i fråga om kioskaffärsverksamhet av en delningsgrund som fastställts utifrån den mervärdesskattepliktiga och mervärdesskattefria försäljningen, det vill säga omsättningen.

Den avdragbara andelen av allmänna omkostnader räknas på så sätt att bolagets mervärdesskattepliktiga varu- och tjänsteförsäljning behandlas som en mervärdesskattepliktig post. Bolagets mervärdesskattefria försäljning, såsom förmedling av tipsprodukter, lotter och betalningsmedel, behandlas som en mervärdesskattefri post.

Bolaget ska beakta denna handledning i sin mervärdesbeskattning från och med räkenskapsperioden 2024 och vid behov lämna in korrigerande mervärdesskattedeklarationer för räkenskapsperioden 2024 i MinSkatt. Närmare information om korrigering av mervärdesskattedeklarationen finns på adressen skatt.fi/moms.

 

Denna handledning har getts utifrån mervärdesskattelagen. Handledningen gäller enbart för mervärdesbeskattning.

Det är inte möjligt att söka ändring i denna handledning.

Tillämpade rättsnormer:

Mervärdesskattelagen 102 §, 117 § och 189 §

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2024