Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Internationellt informationsutbyte avseende förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning utfärdade till företag och organisationer

Har getts
16.10.2023
Diarienummer
VH/637/00.01.00/2023
Giltighet
16.10.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Denna anvisning behandlar utbyte av upplysningar mellan skattemyndigheterna i Finland och i andra stater avseende förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning utfärdade till företag och organisationer. 

1 Allmänt om det internationella samarbetet och informationsutbytet

Det internationella informationsutbytet är en del av det gränsöverskridande administrativa samarbetet mellan olika staters skattemyndigheter. Utöver ett gällande statsfördrag eller ett direktiv eller en förordning som definierar samarbetet förutsätter ett samarbete förtroliga relationer och förfaranden samt ömsesidighet. Till exempel genom att använda blanketter och dataöverföringsformat av standardform och krypterade kommunikationskanaler i det internationella informationsutbytet strävar man efter att säkerställa att samarbetet är högklassigt, datasäkert och ändamålsenligt.

Denna anvisning behandlar utbyte av upplysningar baserat på ändringen av handräckningsdirektivet 2015/2376/EU (2011/16/EU, DAC3) och den modell för utbyte av upplysningar om förhandsbesked (ETR), som har tagits fram inom ramen för åtgärd 5 i OECD:s BEPS-projekt.

Internationellt utbyte av information i allmänhet beskrivs närmare i kapitel 1 i Skatteförvaltningens anvisning Internationellt utbyte av information om fysiska personer mellan skattemyndigheterna.

2 Rättslig grund för utbyte av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

Internationellt informationsutbyte avseende förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning utfärdade till företag och organisationer bygger på följande rättsliga grunder:

  • Rådets direktiv 2015/2376/EU om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC3).
  • Modellen för utbyte av upplysningar om förhandsbesked (ETR), som har tagits fram inom ramen för åtgärd 5 i OECD:s BEPS-projekt, som informationsutbytet grundar sig på. Den rättsliga grunden för informationsutbytet utgörs av Europarådets och OECD:s multilaterala konvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Handräckningsdirektivet (2011/16/EU) har verkställts i Finland genom lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013). Enligt 1 § i lagen ska de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i handräckningsdirektivet iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag.

Med anledning av DAC3 har 2 § 5 punkten lagts till i lagen. Enligt punkten lämnas upplysningar om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning i enlighet med lagen och handräckningsdirektivet till behöriga myndigheter i andra medlemsstater och till Europeiska kommissionen. Enligt 3 § 5 punkten, som har lagts till i lagen med anledning av DAC3, omfattar samarbetet lämnande av upplysningar genom automatiskt utbyte om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.

Inom ramen för åtgärd 5 i OECD:s BEPS-projekt utvecklades en modell för utbyte av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor mellan stater. Modellen är en av minimistandarderna i BEPS och staterna har åtagit sig att genomföra modellen. Det utbyte av upplysningar som fastställs i modellen bygger på de nuvarande juridiska konventionerna om informationsutbyte mellan stater, bland annat Europarådets och OECD:s multilaterala konvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden, avtalen för att undvika dubbelbeskattning enligt artikeln om utbyte av upplysningar och vissa avtal om skatteupplysningar. Finland har anslutit sig till konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (FördrS 21/1995). I Finland trädde konventionen i kraft den 1 april 1995 genom förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen (359/1995). Enligt 1 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (358/1995) är bestämmelserna i konventionen, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

3 Förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning som omfattas av utbyte av upplysningar enligt DAC3 och ETR

Upplysningar som lämnas till andra stater utifrån utbytet av upplysningar enligt DAC3 och ETR bygger på upplysningar som klassificeras som förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning och som utfärdats till företag och organisationer. DAC3 behandlar förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor, medan ETR omfattar förhandsbesked som rör frågor som bedöms innebära risker för att skattebasen urholkas eller vinster flyttas, det vill säga så kallade BEPS-risker.

Med gränsöverskridande förhandsbesked enligt DAC3 avses besked, meddelande eller annat instrument eller åtgärd som lämnas till en viss skattskyldig på förhand och som den skattskyldige har rätt att förlita sig på, och med förhandsbesked om prissättning förhandsöverenskommelse om prissättning. Som förhandsbesked betraktas besked som äger rum före transaktionerna eller den verksamhet som ger upphov till ett fast driftsställe eller före inlämnandet av en skattedeklaration för det aktuella året. Med gränsöverskridande besked avses besked som rör en gränsöverskridande transaktion eller frågan om huruvida verksamheten utgör ett fast driftställe. Gränsöverskridande transaktioner kan omfatta investeringar, tillhandahållande av varor, tjänster och finansiering eller användning av materiella eller immateriella tillgångar. Gränsöverskridande transaktioner behöver inte direkt beröra den skattskyldige som mottar förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor. Med förhandsbesked om prissättning avses avtal, meddelande eller annat instrument eller åtgärd som före gränsöverskridande transaktioner mellan företag i intressegemenskap fastställer en uppsättning lämpliga kriterier för fastställandet av internprissättningen för dessa transaktioner eller fastställer fördelningen av vinst till ett fast driftsställe. Enligt DAC3 är definitionerna av gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning som ska delges därför breda och utbytet av upplysningar enligt DAC3 kan omfatta en mängd olika situationer.

Med besked enligt ETR avses skattemyndighetens samtliga yttranden, meddelanden och åtaganden som berör en viss skattskyldig och som den skattskyldige har rätt att förlita sig på. I modellen för utbyte av upplysningar om förhandsbesked anges en viktig typ av besked som omfattas av informationsutbyte, nämligen förhandsavgöranden som en skattskyldig på förhand kan ansöka om för att utreda hur en rättshandling beskattas. ETR omfattar även andra typer av ställningstaganden som myndigheter lägger fram om den skattskyldige före eller efter transaktionerna, men i alla händelser på begäran av den skattskyldige. I definitionen av besked ingår därför till exempel inte besked som har utfärdats utifrån en skatterevision efter att den skattskyldige har lämnat in en skattedeklaration. Ett undantag från detta är dock en situation där ett sådant besked rör skattemässig behandling av framtida intäkter, men även i en sådan situation förutsätts att beskedet ingår i någon av kategorierna i ETR.

Enligt ETR utbyts upplysningar om besked som ingår i följande kategorier:

  1. förenklade förfaranden
  2. gränsöverskridande unilaterala förhandsbesked om internprissättning (APA) och andra gränsöverskridande unilaterala besked om internprissättning
  3. gränsöverskridande beslut om avdrag som inte ingår i bokslutet
  4. beslut som rör ett fast driftställe
  5. beslut som rör genomflödesenheter i parter i intressegemenskap.

Skatteförvaltningens förhandsavgöranden och promemorior om föregripande samtal omfattas av utbyte av upplysningar enligt DAC3 och ETR. Andra typer av ställningstaganden kan dock också ge upphov till skyldighet att utbyta upplysningar, om ställningstagandet berör en viss skattskyldig och den skattskyldige har rätt att förlita sig på ställningstagandet. Allmän handledning och rådgivning omfattas inte av utbyte av upplysningar enligt DAC3 och ETR, eftersom Skatteförvaltningen då inte uttryckligen tar ställning till en enskild rättslig fråga för en viss skattskyldig och inte heller baserat på handledning eller rådgivning fattar några beslut som omfattas av utbyte av upplysningar.

Bilaterala eller multilaterala förhandsbesked om prissättning med tredjeländer undantas från det automatiska utbytet av upplysningar enligt DAC3, när det baserat på det internationella skatteavtal utifrån vilket förhandsbeskedet om prissättning har förhandlats fram inte är tillåtet att röja upplysningar till tredje parter. Om ett bilateralt eller multilateralt förhandsbesked om prissättning på ovannämnda grunder undantas från det automatiska utbytet av upplysningar enligt DAC3, lämnas ändå de i DAC3 specificerade upplysningar som det hänvisats till i ansökan och som lett till att ett förhandsbesked om prissättning utfärdats. ETR är begränsat till unilaterala förhandsbesked om prissättning.

4 Skatteförvaltningens uppgifter vid utbyte av upplysningar enligt DAC3 och ETR

Skatteförvaltningen ansvarar för informationsutbytet i Finland, eftersom Skatteförvaltningen är en behörig myndighet för internationellt informationsutbyte i fråga om förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning som utfärdats till företag och organisationer. Skatteförvaltningen använder information som den har tillgång till.

Skatteförvaltningen lämnar upplysningar enligt DAC3 till de behöriga myndigheterna i andra EU-medlemsstater och till Europeiska kommissionen genom automatiskt utbyte av upplysningar via den centrala katalogen som förs av Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionens rätt att få DAC3-upplysningar har dock begränsats. I enlighet med det som fastställs i direktivet lämnas upplysningarna genom automatiskt utbyte av upplysningar omgående och senast tre månader efter utgången av det kalenderhalvår under vilket förhandsbeskeden i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbeskeden om prissättning utfärdades eller ändrades. I förhandsbeskeden i skattefrågor och förhandsbeskeden om prissättning lämnas de upplysningar som fastställs i DAC3, inklusive en sammanfattning av innehållet i förhandsbeskedet i skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning, inbegripet en beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta transaktioner eller serier av transaktioner i abstrakta termer, som inte leder till att det röjs någon affärshemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt eller upplysning vars lämnande skulle strida mot allmän ordning. Sammanfattningen ska utarbetas med beaktande av preciseringarna avseende DAC3 (artikel 8a) i DAC7-direktivet.

De upplysningar som omfattas av ETR lämnas enligt åtgärd 5 (tabell 5.1 i åtgärd) i BEPS till fastställda parters hemviststater, inbegripet hemviststaterna för högsta moderbolag och direkta moderbolag för koncerner. Inom ETR utbyts de upplysningar som fastställs i bilaga C till åtgärd 5 i BEPS. De upplysningarna omfattar upplysningar om den skattskyldige och beskedet och en sammanfattning av innehållet i beslutet. Skatteförvaltningen lämnar upplysningarna till den behöriga myndigheten i staten i fråga under förutsättning att staten följer modellen för utbyte av upplysningar om förhandsbesked och har ett gällande avtal som möjliggör utbyte av ETR-upplysningar. ETR-upplysningarna ska utbytas omgående och senast tre månader efter att förhandsbeskedet utfärdades eller det juridiska hindret att utbyta upplysningar undanröjdes. Förhandsbeskedet lämnas till den andra staten för kännedom i en sammanfattning som innehåller vissa identifieringsuppgifter om ärendet.

Upplysningar ska utbytas oavsett om den skattskyldige följer villkoren i förhandsbeskedet i skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning. Utbytet av både DAC3-upplysningar och ETR-upplysningar omfattar även möjligheten för staterna att begära ytterligare upplysningar om beskedet och den fullständiga texten till beskedet.

I egenskap av behörig myndighet för utbyte av upplysningar enligt DAC3 och ETR är Skatteförvaltningen även mottagare av information som andra länder lämnat inom ramen för informationsutbytet.

5 Offentlighet och sekretess

Enligt artikel 22 i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och artikel 16 i handräckningsdirektivet lyder de uppgifter som erhållits vid informationsutbyte under samma sekretesskyldighet som nationella uppgifter om beskattning, dock så att användningen av uppgifterna är begränsad till de ändamål som nämns i konventionen och direktivet.

I behandlingen av uppgifterna beaktas även dataskyddsbestämmelserna. Utöver den nationella lagstiftningen innehåller direktivet 2011/16/EU om administrativt samarbete, EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och internationella konventioner föreskrifter om dataskydd.

Skatteförvaltningen har allmän sekretessplikt i fråga om beskattningsuppgifter (lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 1999/1346). För att säkerställa sekretessen, användningsbegränsningen och dataskyddet har Skatteförvaltningen utsedda behöriga tjänstemän som ansvarar för eller övervakar det internationella informationsutbytet. Utan rättslig grund börjar man inte utbyta information.

Närmare information om offentlighet i fråga om beskattningsuppgifter och behandling av uppgifter finns i Skatteförvaltningens anvisning Dataskydd och behandling av uppgifter inom Skatteförvaltningen.

 

ledande specialsakkunnig Kalle Hirvonen

överinspektör Aino Järvinen

skattesakkunnig Kristiina Häkkinen

 

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2023