Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Upplysningsskyldigheten för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer (DAC7)

Har getts
21.4.2023
Diarienummer
VH/661/00.01.00/2023
Giltighet
21.4.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

I denna anvisning behandlas skyldigheten för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning.  I anvisningen behandlas bland annat de uppgifter som rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska samla in och anmäla på årsanmälan till Skatteförvaltningen och de förfaranden för kundkännedom med vilka rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska säkerställa att de uppgifter som anmäls är korrekta.

Exempelfallen i anvisningen är fiktiva och beskriver inte verkliga aktörer inom plattformsekonomi.

1 Bakgrund

1.1 Anvisningens syfte

Detta är Skatteförvaltningens anvisning om tillämpningen och tolkningen av följande direktiv och lagar:

 • rådets direktiv (EU) 2021/514 (nedan DAC7-direktivet)
 • lagen om genomförande av ändringen av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om (nedan handräckningsdirektivet)
 • lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning
 • lagen om beskattningsförfarande 17 f §.

I anvisningen behandlas de upplysningar som plattformsoperatörer ska samla in och rapportera på årsanmälan till Skatteförvaltningen i fråga om berörd verksamhet som fysiska personer och enheter tillhandahållit via plattformar som de administrerar. I anvisningen behandlas därtill de förfaranden för kundkännedom med vilka rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska styrka att de uppgifter som anmäls är korrekta.

1.2 Handräckningsdirektivet om upplysningsskyldigheten inom plattformsekonomi och genomförandet av det

Skyldigheterna i anknytning till förfarandena för kundkännedom och rapportering enligt DAC7-direktivet har satts i kraft genom lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning (nedan lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer), genom att lägga till en ny 17 § i lagen om beskattningsförfarande samt genom att beakta inverkan av direktivet också i andra lagar (lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ, lagen om ändring av 8 § i lagen om inkomstdatasystemet och lagen om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet). 

Upplysningsskyldigheten gäller för berörd verksamhet som tillhandahålls av fysiska personer och enheter via digitala plattformar. Sådan verksamhet utgörs av försäljning av varor och tjänster och uthyrning av fast egendom och trafikmedel. Upplysningsskyldigheten har utsträckts att gälla också för situationer där plattformsoperatören inte alls har upplysningar att anmäla under den rapporteringspliktiga perioden. 

I lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer finns det bestämmelser om rapportering av berörda verksamheter som möjliggörs av plattformsoperatörer och om skyldigheter i anknytning till förfaranden för kundkännedom, registrering och övriga skyldigheter. Upplysningar om berörd verksamhet ska lämnas i enlighet med 17 f § i lagen om beskattningsförfarande.

DAC7-direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att se till att deras rapporteringsskyldiga aktörer inom digital plattformsekonomi, det vill säga plattformsoperatörer, genomför förfarandena för kundkännedom och uppfyller rapporteringsskyldigheterna enligt direktivet. Varje medlemsstat ska också säkerställa att dessa åtgärder verkställs effektivt och iakttas.

1.3 Det centrala innehållet i upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer

Enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ska plattformsoperatörerna i första hand identifiera sin kund, det vill säga identifiera hemviststaten eller hemviststaterna för de som säljer varor eller tjänster eller erbjuder fast egendom eller trafikmedel för uthyrning via dess plattform. Plattformsoperatörerna ska samla in de i lagen förutsatta upplysningarna om de berörda verksamheter som fysiska personer och enheter tillhandahållit via de plattformar som plattformsoperatörerna administrerar. Plattformsoperatörerna ska också förvissa sig om att upplysningarna är korrekta. De insamlade upplysningarna ska anmälas till Skatteförvaltningen senast i slutet av januari i året efter den rapporteringspliktiga perioden.

En upplysningsskyldig plattformsoperatör ska årligen informera Skatteförvaltningen om de säljare som använt plattformen och berörda verksamheter som dessa bedrivit och om de ersättningar som betalats för dessa. Med berörd verksamhet avses försäljning av varor och tjänster och uthyrning av fast egendom och trafikmedel.  En plattformsoperatör ska till Skatteförvaltningen också rapportera att den inte alls har berörd verksamhet/försäljning att rapportera under den avslutade rapporteringspliktiga perioden.

Upplysningsskyldighet föreligger i första hand för sådana plattformsoperatörer som har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat eller som är registrerad i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller som har sin plats för företagsledning i en medlemsstat eller som har ett fast driftsställe i en medlemsstat. Plattformsoperatörerna anmäler de upplysningar som ska rapporteras om försäljare enbart i en medlemsstat.

Upplysningsskyldighet föreligger därtill också för de plattformsoperatörer utanför EU vilka biträder säljare med hemvist i medlemsstaterna i tillhandahållandet av berörd verksamhet eller i tillhandahållandet av berörd verksamhet i fråga om uthyrning av fast egendom som finns i en medlemsstat. Sådana plattformsoperatörer utanför EU ska registrera sig hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat som operatören valt för att uppfylla sin rapporteringsskyldighet i registreringsstaten.

1.4 Skyldigheten för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer i korthet

1. Utred om du är en plattformsoperatör

En plattformsoperatör är ett företag som erbjuder en digital plattform och ingår ett avtal med säljare om att de kan erbjuda tjänster eller varor via den aktuella digitala plattformen (till exempel en webbplats eller en mobilapplikation). 

Plattformsoperatör utgörs med andra ord av till exempel företag, som erbjuder en plattform för förmedling av tjänster och varor.

2. Om du är en plattformsoperatör,

2.1 Identifiera säljaren och säljarens hemviststat

Identifiera en kund som säljer varor eller tjänster eller som hyr ut fast egendom eller trafikmedel och kundens hemviststat. Samla in de behövliga uppgifterna om säljaren och förvissa dig om att uppgifterna är korrekta.

2.2 Samla in behövliga uppgifter om berörd verksamhet

En plattformsoperatör ska anmäla uppgifter om följande verksamheter som bedrivs mot ersättning:

  • uthyrning av fast egendom, bostadslägenheter och affärslokaler samt parkeringsplatser
  • en personlig tjänst
  • uthyrning av transportmedel
  • försäljning av varor, då den för en säljare under den rapporteringspliktiga perioden överstiger 2 000 euro och antalet försäljningar är minst 30

3. Lämna in årsanmälan elektroniskt

Uppgifter ska lämnas in om säljare med hemvist såväl i Finland som utomlands senast i slutet av januari månad efter den rapporteringspliktiga perioden.

De upplysningar som ska lämnas in är bland annat:

  • identifieringsuppgifter om plattformsoperatören
  • identifieringsuppgifter om säljaren
  • upplysningar om berörda verksamheter
  • upplysningar om beloppet på ersättningen

4. Anteckna och förvara upplysningarna om säljarna och berörda verksamheter

2 Definitioner

2.1 Definitioner av plattform och plattformsoperatör

2.1.1 Plattform

I 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer definieras en plattform. Med plattform avses vilka programvaror eller applikationer som helst som är tillgängliga för användare och som gör det möjligt för säljare som är registrerade på plattformen att vara anslutna till andra användare av plattformen för att bedriva berörd verksamhet, direkt eller indirekt.

Programvara är till exempel en sådan webbplats eller en del av en sådan som möjliggör berörd verksamhet. En applikation är å sin sida till exempel en mobilapplikation.

Exempel 1

Finländska A Ab har en webbplats via vilken säljare kan erbjuda sina produkter för försäljning till köparna.

Webbplatsen uppfyller definitionen ”programvara eller applikation” i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer och är följaktligen en plattform enligt lagen och via den är det möjligt att tillhandahålla berörd verksamhet, såsom försäljning av en vara och bekräfta villkoren för affären.

 Med plattform avses inte en programvara som möjliggör

 1. endast hantering av betalningar i samband med berörd verksamhet,
 2. endast användares listning av eller reklam för en berörd verksamhet,
 3. programvaran eller applikationen möjliggör endast omdirigering eller överföring av användare till en plattform,

Exempel 2

Finländska A Ab har en webbplats, på vilken säljarna kan göra reklam för sina produkter. Via webbplatsen är det inte möjligt att köpa varor, utan via webbplatsen är det enbart möjligt att förflytta sig till säljarens egen webbplats.

En sådan webbplats är inte en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom webbplatsen enbart dirigerar användaren vidare till säljarens webbplats.

Exempel 3

Det finländska bolaget A Ab har en mobilapplikation, via vilken köparna kan betala en ersättning till säljaren för de produkter som de köpt av säljaren. Via mobilapplikationen är det inte möjligt att beställa eller köpa varor, utan enbart möjligt att sköta betalningen.

En sådan mobilapplikation är inte en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom det via mobilapplikationen är möjligt att sköta enbart betalningen från köparen till säljaren.

Med plattformsanvändare avses säljare som definieras separat i lagen och andra fysiska personer och juridiska personer, potentiella köpare, vilka kan ingå ett avtal om köp av berörd verksamhet mot en ersättning med en säljare som verkar på plattformen.

Med tillgång till en plattform avses till exempel att en säljare och eventuell köpare ska ha tillgång till plattformsoperatörens webbplats eller mobilapplikation. Tillgången kan vara obegränsad eller avgränsad till endast en viss användargrupp. Förutom tillgång ska applikationen göra det möjligt för säljare att vara anslutna till andra användare av plattformen för att bedriva den berörda verksamhet som säljaren tillhandahåller, direkt eller indirekt, med avseende på andra användare. En förutsättning för att bedriva berörd verksamhet är att den föregås av samförstånd mellan säljaren och andra användare om att säljaren bedriver en gemensamt överenskommen berörd verksamhet mot ersättning med avseende på användaren.

Berörd verksamhet kan tillhandahållas också indirekt via plattformen.  I bedömningen av om berörd verksamhet tillhandahållits indirekt, ska man bedöma bland annat vem som bär den ekonomiska risken i affärsverksamheten.

Det handlar om indirekt försäljning då en rapporteringsskyldig plattformsoperatör köper varor eller tjänster av en säljare för att genomföra ett uppdrag av köparen.

Exempel 4

Bolaget A Ab har en plattform, där säljare som är egenföretagare erbjuder expertservice. Köparen kan boka tid via plattformen och köpa en bestämd experttjänst till det pris som visas på plattformen. Köparen ingår ett avtal om köp av expertservice med Bolaget A Ab. Bolag A Ab tillhandahåller skickebudet genom att förmedla och köpa tjänsten av den expert som köparen har valt.  

Det gäller indirekt försäljning och en sådan plattform är en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer.

Det betydelsefulla i definieringen av en plattform är att plattformsoperatörens affärsverksamhetsmodell är sådan att plattformen möjliggjort tillhandahållande av berörd verksamhet och att plattformsoperatören känner till den ersättning som betalas eller rimligen kan förväntas känna till den.  Följaktligen är det inte en förutsättning att ersättningen betalas via plattformen.

Ersättning behandlas närmare i punkt 2.3.Ersättning.

2.1.2 Plattformsoperatör

I 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer finns det också en definition av en plattformsoperatör.  Med plattformsoperatör avses en enhet som ingår avtal med säljare i syfte att göra hela eller delar av en plattform tillgänglig för dessa säljare.

Med enhet avses en juridisk person eller en rättslig konstruktion, såsom en sammanslutning, en trust eller en stiftelse. Däremot kan en fysisk person inte vara en plattformsoperatör.

Exempel 5

Finländska A Ab har en webbplats på vilken säljarna kan erbjuda sina varor för försäljning till andra användare av webbplatsen. 

Det handlar om en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom säljarna via plattformen kan kontakta plattformens övriga användare för att tillhandahålla berörd verksamhet, det vill säga försäljning av varor, och om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör, som ställt en plattform, det vill säga en webbplats, till säljarnas förfogande. 

Som plattform betraktas programvaror eller applikationer med vilka berörda verksamheter tillhandahålls av separata säljare. En plattformsoperatör ska ingå ett avtal med en säljare om att plattformen är tillgänglig för säljaren. Försäljning av plattformsoperatörens egna varor eller tjänster via plattformen (det vill säga då plattformsoperatören verkar som säljare på en egen plattform) omfattas inte av lagens tillämpningsområde. Däremot indirekt försäljning av varor och tjänster hör till lagens tillämpningsområde.

Exempel 6

Ett finländskt bolag erbjuder trafikmedel för uthyrning via sin egen mobilapplikation. Bolaget äger de trafikmedel som det hyr ut.

Det handlar inte om en plattformsoperatör enligt lagen, eftersom bolagen inte ingår avtal med säljaren om att plattformen är tillgänglig för säljarna. Det handlar om uthyrning av bolagets egna trafikmedel och ingen säljare som fristående från plattformsoperatörerna erbjuder heller berörd verksamhet.

Säljare som i förhållande till plattformsoperatörerna är utomstående ska registrera sig på plattformen, via vilken säljarna kan vara i kontakt med plattformens övriga användare för att kunna tillhandahålla berörd verksamhet.

Exempel 7

Finländska A Ab säljer olika varor via sin webbplats till webbplatsens användare. På A Ab:s webbplats säljs också varor tillhörande en extern säljare, B Ab, vilka en köpare kan köpa via webbplatsen. Om en köpare via A Ab:s webbplattform köper en vara som hör till B Ab, som är fristående i förhållande till A Ab, ingås ett avtal mellan köparen och den externa säljaren. A Ab tar ut en provision för försäljningen.

Webbplatsen uppfyller definitionen "programvara eller applikation” i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer och är följaktligen en plattform enligt lagen, eftersom säljaren, Bolag B Ab, kan tillhandahålla berörd verksamhet för köparen via den. Bolag A Ab är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör och det ska rapportera Bolag B Ab som en säljare enligt lagen.

2.1.3 Rapporteringsskyldig plattformsoperatör

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med rapporteringsskyldig plattformsoperatör en annan än en undantagen plattformsoperatör som 

 • har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen,
 • är registrerad i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat i Europeiska unionen,
 • har sin företagsledning i en EU-medlemsstat eller
 • har ett fast driftställe i en EU-medlemsstat.

Exempel 8

Det finländska bolaget A Ab har en webbplats via vilken säljare kan erbjuda egna fastigheter för uthyrning till andra användare av plattformen. Det finländska bolaget har ett fast driftställe i Spanien.

Det finländska bolaget A Ab är en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör, eftersom det har sin skatterättsliga hemvist i Finland. På grund av det fasta driftstället är bolaget en rapporteringsskyldig plattformsoperatör också i Spanien.

Som rapporteringsskyldig plattformsoperatör betraktas också en sådan plattformsoperatör utanför EU som biträder säljare med hemvist i en EU-medlemsstat i tillhandahållande av berörd verksamhet eller i tillhandahållande av berörd verksamhet genom uthyrning av fast egendom som finns i en medlemsstat. Sådana plattformsoperatörer utanför EU ska registrera sig hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat som operatören valt för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet i registreringsstaten. Ett ytterligare villkor för att en plattformsoperatör utanför EU ska betraktas som en rapporteringsskyldig plattformsoperatör är att den inte är en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen.

Läs mer om så kallad engångsregistrering av plattformsoperatörer utanför EU i anvisningen Plattformsoperatör utanför EU: Så här registrerar du dig i EU-området – skatt.fi

2.1.4 En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör en rapporteringsskyldig plattformsoperatör som uppfyller villkoren för en plattformsoperatör som i Finland är rapporteringsskyldig för upplysningar som ska lämnas enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer.  Begreppet ”i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör” har införts i den nationella lagstiftningen för att göra skillnad mellan en plattformsoperatör som ska betraktas som rapporteringsskyldig och en plattformsoperatör som har upplysningsskyldighet uttryckligen i Finland.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör är i första hand en sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör som uppfyller någon av följande förutsättningar enbart i Finland:

 • dess skatterättsliga hemvist finns i Finland
 • den är registrerad i enlighet med den finländska lagstiftningen,
 • dess företagsledning finns i Finland eller
 • den har ett fast driftställe i Finland (och den är inte en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen),

Med en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör avses också en sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör som uppfyller någon av ovan nämnda förutsättningar i Finland, men därtill också i en annan medlemsstat, oberoende av vilken medlemsstat den valt som stat där den uppfyller de rapporteringskrav som fastställts i direktivet.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör omfattar dessutom sådana rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer utanför EU vilka har registrerat sig hos Skatteförvaltningen som rapporteringsskyldig plattformsoperatör.  Engångsregistrering har beskrivits närmare i denna anvisning i avsnitt 6 Plattformsoperatörer utanför Europeiska unionen.

2.2 Berörd verksamhet

2.2.1 Allmänt

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med berörd verksamhet någon av följande verksamheter som tillhandahålls mot en ersättning:

 1. uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler, parkeringsplatser samt fast egendom,
 2. en personlig tjänst,
 3. försäljning av varor,
 4. uthyrning av transportmedel.

Det handlar om berörd verksamhet enligt lagen enbart då den berörda verksamheten har tillhandahållits mot en ersättning. Ersättningen ska vara känd av plattformsoperatören eller så ska information om den kunna fås relativt enkelt.

I praktiken betraktas genomförda berörda verksamheter och ersättningar vara relativt enkelt tillgängliga för en plattformsoperatör, då plattformsoperatören via sitt informationssystem kan få information om tillhandahållande av berörd verksamhet och om den ersättning som överenskommits mellan parterna. Information om berörd verksamhet anses också kunna fås relativt enkelt av en plattformsoperatör då informationen om tillhandahållande av berörd verksamhet och den ersättning som överenskommits mellan parterna är tillgänglig i denna tjänstetillhandahållares informationssystem.

Som berörd verksamhet enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer betraktas dock inte sådan berörd verksamhet som utförs mot ersättning och som bedrivs av en säljare som är anställd hos plattformsoperatören eller hos en närstående enhet till plattformsoperatören. Med anställd avses i detta sammanhang en löntagare enligt 13 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd.  

Exempel 9

Via plattformsoperatörsbolag A Ab:s webbsidor är det möjligt att boka föreläsare om olika ämnen. Föreläsarna är anställda hos A Ab och bolaget betalar lön till dem för föreläsningarna. 

Eftersom föreläsarna är A Ab:s egna anställda, handlar det inte om berörd verksamhet enligt lagen och det är inte nödvändigt att anmäla den på den rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens årsanmälan.

Exempel 10

Via webbplatsen för plattformsoperatörsbolag A Ab är det möjligt att köpa uppträdanden och A Ab förmedlar den betalda ersättningen. Producenterna av uppträdandena är inte anställda hos A Ab och A Ab betalar en arbetsersättning till producenterna av uppträdandena.

Det handlar om en berörd verksamhet enligt lagen, vilken ska anmälas på årsanmälan av den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören.

2.2.2 Uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler, parkeringsplatser samt fast egendom

Berörd verksamhet omfattar uthyrning av hela eller delar av bostadslägenheter och affärslokaler, parkeringsplatser samt all slags fast egendom.  Uthyrningstiden är inte av betydelse, det avgörande är att en ersättning betalas för den. Också hotell- och annan kortvarig inkvarteringsverksamhet anses vara uthyrning som betraktas som berörd verksamhet.

Ägande- eller besittningssättet för egendomen är inte av betydelse. Följaktligen är också underuthyrning via en plattform berörd verksamhet som ska anmälas. Som berörd verksamhet betraktas även uthyrning, då rätten att förvalta hyresobjektet kommer via aktier eller andra andelar i ett bolag, en trust eller en med dessa jämförbar institution.

I fråga om flyttbara byggnader eller konstruktioner samt båtar är deras användningsändamål det avgörande. Om deras användningsändamål är användning som inkvarterings-, bostadslägenhet eller affärslokal och de hyrs ut via en plattform, uppfyller de kännetecknet för berörd verksamhet. 

Exempel 11

Den finländska plattformsoperatören A Ab har en webbplats, via vilken fysiska personer och enheter kan bjuda ut egna lägenheter för kortvarig uthyrning. Säljaren, det vill säga den som hyr ut en lägenhet, registrerar sig på webbplatsen och erbjuder via webbplatsen sin lägenhet för uthyrning till andra användare av plattformen. Bokningssystemet på webbplatsen visar priset för den tid som hyrs och en användare kan hyra en lägenhet till detta pris via bokningssystemet på webbplatsen.

Det handlar om en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom säljarna via plattformen kan kontakta plattformens övriga användare för att hyra säljarnas lägenheter. A Ab är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt lagen, vilken ställt en plattform till säljarnas förfogande. Det handlar om uthyrning av bostadslägenheter, det vill säga berörd verksamhet. 

2.2.3 Personlig tjänst

Med personlig tjänst avses en tjänst i vars anslutning en eller flera personer självständigt eller för en enhet utför arbete, för vilket en betalning görs utifrån tiden eller uppgiften. En personligt tjänst utförs på begäran av användaren antingen på webben eller fysiskt utanför webben, efter att plattformen gjort det möjligt att utföra arbetet i fråga.

Tjänsten ska uppfylla två förutsättningar för att betraktas som en personlig tjänst. Den ersättning som betalas för tjänsten ska vara antingen tids- eller uppgiftsbaserad. Därtill ska den tjänst som utförs för användaren ske på begäran av användaren, det vill säga att tjänsten åtminstone i viss utsträckning uppfyller vissa villkor som användaren fastställt.  Utanför lagens tillämpningsområde faller till exempel tillträde till en färdig onlinekurs, en YouTube-video eller dylika som genomförts utan uttrycklig begäran av någon. Exempelvis en teaterföreställning som genomförs utan någons uttryckliga begäran stannar likaså utanför tillämpningsområdet. Inte heller till exempel reguljär linjetrafik enligt en tidtabell betraktas som en personlig tjänst, även om biljetten köps via en plattform.

Exempel 12

Via plattformsoperatörsbolag A Ab:s webbplats är det möjligt att boka en arbetsprestation till ett visst timpris. Säljarna är självständiga aktörer som är fristående i förhållande till A Ab, vilka tillhandahåller arbetsprestationer som skräddarsys enligt kundens önskemål via A Ab:s webbplats till övriga användare av webbplatsen.

Det handlar om en sådan plattform som avses i lagen, eftersom säljarna via plattformen kan kontakta övriga användare av plattformen för att tillhandahålla berörd verksamhet. A Ab är en rapporterande plattformsoperatör enligt lagen, vilken ställt en plattform till säljarnas förfogande.  Det handlar om en personlig tjänst, det vill säga berörd verksamhet.

Exempel 13

Upplevelsetjänstföretag E Ab erbjuder utfärder enligt kundernas önskemål på den finländska plattformsoperatören A Ab:s webbplats. Utfärderna skräddarsys enligt kundens önskemål och genomförs vid en tidpunkt som kunden önskar. En kund bokar via A Ab:s webbplats en privat utfärd som erbjuds av E Ab till det pris som visas på plattformen. Utfärdens innehåll planeras enligt kundens önskemål.

Det handlar om en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom säljarna via plattformen kan kontakta plattformens övriga användare för att erbjuda personliga tjänster. A Ab är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt lagen, vilken ställt plattformen till säljarnas förfogande.  Den utfärd som skräddarsytts enligt kundens önskemål är en personlig tjänst enligt lagen.

Exempel 14

Upplevelsetjänstföretag E Ab erbjuder guidade stadsturer via den finländska plattformsoperatören A Ab:s webbplats. Turernas färdiga tidtabeller och rutter och utfärdens pris har annonserats på A Ab:s webbplats, via vilken det är möjligt att boka en plats till dessa. Turens pris omfattar en guide, nödvändig utrustning samt kaffe och bulle under utfärden.

Det handlar inte om en personlig tjänst enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom tjänsten inte skräddarsytts enligt en viss användares begäran.

2.2.4 Försäljning av varor

Med varor avses vilken materiell tillgång eller egendom som helst.

Exempel 15

Finländska A Ab är en webbplats via vilken säljarna kan sälja egna såväl begagnade som nya kläder.

Det handlar om en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom säljarna via plattformen kan kontakta plattformens övriga användare för att sälja varor. A Ab är en plattformsoperatör enligt lagen, vilken ställt plattformen till säljarnas förfogande.  Försäljningen av kläder via plattformsoperatörens plattform är i princip berörd verksamhet som ska rapporteras.

Immateriell egendom och värdepapper är inte i lagen avsedda varor. Immateriell egendom utgörs till exempel av försäljning av energirätter.

2.2.5 Uthyrning av transportmedel

Med transportmedel avses vilket transportmedel som helst med vilket man kan förflytta sig eller transportera något från en plats till en annan. Bilar, motorcyklar, båtar, helikoptrar och cyklar är exempel på sådana.

Exempel 16

Plattformsoperatör A Ab har en webbplats via vilken bilägare kan erbjuda sina bilar för hyrning runt om i Finland.

Det handlar om en plattform enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom säljarna via plattformen kan kontakta plattformens övriga användare för att erbjuda trafikmedel för uthyrning. A Ab är en plattformsoperatör enligt lagen, vilken ställt plattformen till säljarnas förfogande. Uthyrningen av trafikmedel via plattformsoperatörens plattform är rapporteringspliktig berörd verksamhet.

2.3 Ersättning

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med ersättning alla former av ersättning, med avdrag för avgifter, provisioner eller skatter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har innehållit eller tagit ut. En ersättning betalas eller krediteras till en säljare i anknytning till berörd verksamhet. Plattformsoperatören ska känna till eller rimligen kunna förväntas känna till ersättningsbeloppet.

En ersättning kan betalas förutom vid den tidpunkt då den berörda verksamheten utförs även före eller efter den berörda verksamheten. Med ersättning avses också ersättning i vilken form som helst. Förutom penningersättning ska som ersättning för berörd verksamhet betraktas till exempel en tjänst som utförs för säljaren, en vara som ges till säljaren eller betalning i virtuell valuta eller i en valuta som garanteras av en stat, det vill säga i så kallad fiatvaluta.

Plattformsoperatören känner till eller rimligen kan förväntas känna till ersättningen till exempel om plattformsoperatörens affärsverksamhetsmodell är av sådan karaktär att den visar den ersättning som betalas för den berörda verksamheten för plattformsoperatören. En ersättning är känd av plattformsoperatören till exempel då betalningen sker via plattformsoperatören eller om plattformsoperatören innehåller en provision eller ett annat arvode för en ersättning som en användare betalat för berörd verksamhet.

Förutsättningen är inte att plattformsoperatören känner till ersättningen som faktiskt har betalats. Ersättningen betraktas vara känd av plattformsoperatören eller den kan rimligen förväntas känna till den även då plattformsoperatören känner till beloppet som avtalats mellan säljaren och köparen.  Förutsättningen är i alla fall också, att plattformsoperatören har kännedom om att säljaren och köparen har ingått avtal om fullföljandet av en berörd verksamhet.

En plattformsoperatör förutsätts inte vidta extra åtgärder som inte hänför sig till affärsverksamheten för att få kännedom om ersättningen, utan den kan rapporteras till det kända priset. Om ersättningen inte går via plattformen, betraktas som det kända priset det pris som annonserats eller överenskommits i samband med den berörda verksamheten på plattformen. Plattformsoperatören behöver inte utreda om köparen och säljaren kommit överens om rabatt eller tilläggspris som inte är kända av plattformsoperatören.

Exempel 17

På webbplatsen för en rapporteringsskyldig plattformsoperatör finns en förteckning över berörd verksamhet (till exempel säljannonser om varor eller annonser om trafikmedel som kan hyras). Annonserna innehåller säljarens kontaktuppgifter och priset på den berörda verksamheten.

Köparen och säljaren ingår ett avtal via plattformen. Köparen betalar ersättningen till säljaren via plattformen.

Plattformsoperatör ska anmäla det ersättningsbelopp som överenskommits via plattformen. Eftersom ersättningen betalats via plattformen till säljaren, har plattformsoperatören information om det exakta ersättningsbeloppet och plattformsoperatören anmäler det på sin årsanmälan.

Exempel 18

Webbplatsen för en rapporteringsskyldig plattformsoperatör innehåller en förteckning över varor som är till salu. Annonserna innehåller säljarens kontaktuppgifter och priset på den berörda verksamheten.

Köparen och säljaren ingår ett avtal via plattformen till det pris som visas på plattformen. Betalningen sker utanför plattformen.

Det betraktas att plattformsoperatören rimligen kan förväntas känna till beloppet på ersättningen. Operatören ska anmäla den ersättning som överenskommits via plattformen, det vill säga den som plattformsoperatören rimligen kan förväntas känna till. Det förmodas inte att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören separat utreder det slutliga beloppet på den ersättning som köparen betalar, utan i brist på annan information kan den anmälas till det pris som överenskommits på plattformen.

Exempel 19

En finländsk person erbjuder ett trafikmedel till uthyrning via en rapporteringsskyldig plattformsoperatörs webbplats. Webbplatsens bokningssystem visar priset på uthyrningen för den valda hyrestiden och köparen godkänner priset då bokningen görs. Köparen kan i praktiken köpa tilläggstjänster som den betalar direkt till hyresvärden. Följaktligen kan den slutliga köpesumman avvika från det pris som överenskommits på webbplatsen.

Plattformsoperatören betraktas känna till ersättningen och plattformsoperatören ska anmäla den berörda verksamheten och ersättningen. Plattformsoperatören kan som värde på ersättningen anmäla det pris som den rimligen kan förväntas känna till, det vill säga det pris som köparen och säljaren kommit överens om via bokningssystemet. Det förutsätts inte att en rapporteringsskyldig plattformsoperatör separat utreder beloppet på den ersättning som den slutliga köparen betalat.

Exempel 20

På plattformoperatörens webbsida finns det en lista på varor som är till salu. På varje annons ges säljarens kontaktuppgifter och försäljningspriset på varan.

Köparen kontaktar säljaren per telefon. Köparen och säljaren sluter avtalet utanför plattformen. Köparen betalar ersättningen direkt till säljaren.

Eftersom plattformsoperatören inte har kännedom om huruvida den berörda verksamheten egentligen har genomförts eller kännedom om ersättningen, handlar det inte om berörd verksamhet enligt lagen.

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör anses också känna till ersättningen, om en tjänsteleverantör som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören anlitar känner till ersättningen.

En ersättning kan anses ha betalats till en köpare i samband med berörd verksamhet också då den betalas till ett annat konto än ett konto som står i säljarens namn eller då den betalas av någon annan än köparen av varan eller tjänsten.

Med ersättning avses nettoersättningen, det vill säga den ersättning som varit föremål för avdrag till exempel av eventuella återbäringar/krediteringar som är kända av plattformsoperatören.

2.4 Säljare

2.4.1 Säljare

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med säljare en användare av en plattform, antingen en fysisk person eller en enhet, som är registrerad på plattformen och utför berörd verksamhet. Säljaren kan tillhandahålla berörd verksamhet direkt eller indirekt.

En säljare kan registrera sig till en plattform när som helst under den rapporteringspliktiga perioden eller om registreringen ägt rum redan före den rapporteringspliktiga perioden, ska registreringen fortfarande gälla under den rapporteringspliktiga perioden. Med registrering avses till exempel att användaren skapar en profil eller ett konto på plattformen eller ingår ett avtal med plattformsoperatören om att använda plattformen för att tillhandahålla berörd verksamhet på plattformen.

I utgångspunkten ska den fysiska person eller den enhet som säljer berörd verksamhet registreras som säljare. Med säljare avses inte till exempel en person som registrerat sig för ett bolags räkning på en plattform eller ett bolags kontaktperson.

2.4.2 Aktiv säljare

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med aktiv säljare en säljare som antingen tillhandahåller berörd verksamhet under den rapporteringspliktiga perioden eller betalas eller krediteras ersättning i samband med berörd verksamhet under den rapporteringspliktiga perioden.

Definitionen av aktiv säljare är betydelsefull med tanke på omfattningen på skyldigheterna i anknytning till åtgärderna för kundkännedom för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer.

Exempel 20

På plattformoperatörens webbsida finns det en lista på varor som är till salu. På varje annons ges säljarens kontaktuppgifter och försäljningspriset på varan.

Köparen kontaktar säljaren per telefon. Köparen och säljaren sluter avtalet utanför plattformen. Köparen betalar ersättningen direkt till säljaren.

Eftersom plattformsoperatören inte har kännedom om huruvida den berörda verksamheten egentligen har genomförts eller kännedom om ersättningen, handlar det inte om berörd verksamhet enligt lagen.

2.4.3 Rapporteringspliktig säljare

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med rapporteringspliktig säljare en aktiv säljare som har sin hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen eller har hyrt ut en bostadslägenhet eller affärslokal, en parkeringsplats eller fast egendom som är belägen i en medlemsstat i Europeiska unionen.

2.5 Schema för att utreda om det handlar om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör

Den bifogade tabellen beskriver när ett finländskt företag har upplysningsskyldighet enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer.

Schema för att utreda om det handlar om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör (pdf)

3 Förfaranden för kundkännedom

3.1 Allmänt

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska iaktta de åtgärder för kundkännedom som behandlas i detta avsnitt för att granska och identifiera säljare som använder plattformen samt för att samla in upplysningar om säljare. På så sätt säkerställs att en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör lämnar upplysningar om alla rapporteringspliktiga säljare och att de lämnade upplysningarna är korrekta samt att upplysningar inte anmäls om undantagna säljare.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör kan också anlita till exempel en tjänsteleverantör, inklusive en annan plattformsoperatör som eventuellt ansluter sig till samma plattform, för att fullgöra sina skyldigheter i anknytning till åtgärder för kundkännedom enligt detta avsnitt. En sådan situation ändrar dock inte den upplysningsskyldiges ansvar, utan en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör har alltid själv ansvar för att fullgöra plikterna.

3.2 Insamling av upplysningar om säljare

Enligt 3 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör samla in följande upplysningar om en säljare som inte är en undantagen säljare:

 1. förnamn och efternamn för en fysisk person eller officiellt namn för en enhet,
 2. primär adress,
 3. skatteregistreringsnummer med uppgift om utfärdande stat,
 4. födelsedatum för en fysisk person,
 5. registreringsnummer för mervärdesskatt, om sådant finns tillgängligt,
 6. bolagsregistreringsnummer för en enhet,
 7. förekomst av en enhets fasta driftsställen genom vilka berörda verksamheter utförs i Europeiska unionen och uppgift om de medlemsstater där de är belägna.

Med primär adress avses den primära bostadsadressen för en säljare som är en fysisk person. Som primär adress för en säljare som är en enhet betraktas i princip enhetens officiella adress.

Enligt 3 punkten ska en upplysnings- och rapporteringsskyldig plattformsoperatör samla in alla skatteregistreringsnummer som getts till en säljare och namnet på de stater som utfärdat dessa (också namnet på stater utanför EU).  För registreringsnummer används också begreppet ”TIN-nummer”, som avser ett registreringsnummer för skattebetalare som utfärdats av en medlemsstat, eller en funktionell motsvarighet om sådant nummer saknas. Med skatteregistreringsnummer avses i Finland personbeteckning för en fysisk person och FO-nummer för en enhet.

Enligt 5 punkten avses med tillgång till registreringsnummer för mervärdesskatt i detta sammanhang att en rapporteringsskyldig plattformsoperatör har tillgång till upplysningen i dess arkivuppgifter, av säljaren eller ur ett offentligt register. 

Enligt 6 punkten avses med bolagsregistreringsnummer för en enhet vilket ska samlas in i detta sammanhang en identifierande kod som myndigheten eventuellt tilldelat en enhet för att bedriva affärsverksamhet. I Finland och vissa andra stater är bolagsregistreringsnumret det samma som skatteregistreringsnumret.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör behöver dock inte vara skyldig att för en säljare samla in skatteregistreringsnummer enligt 3 punkten eller bolagsregistreringsnummer 6 punkten, om den stat där säljaren har sin hemvist inte utfärdar skatteregistreringsnummer eller bolagsregistreringsnummer till säljaren eller om den stat där säljaren har sin hemvist inte kräver att skatteregistreringsnummer som utfärdats till säljaren samlas in.  I detta fall ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör i fråga om en fysisk person samla in information om födelseorten.

En ovan nämnd situation föreligger till exempel när det enligt en stats nationella lagstiftning är frivilligt för skattskyldiga att meddela skatteregistreringsnummer och säljaren åberopar denna rätt att inte behöva meddela skatteregistreringsnummer. En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska då till exempel utifrån offentlig tillgänglig information säkerställa att ett skatteregistreringsnummer inte beviljas till säljaren från hemviststaten. Med offentligt tillgängliga uppgifter avses till exempel webbplatserna för skattemyndigheten i säljarens hemviststat, EU-kommissionens sidor Skatteregistreringsnummer enligt land eller OECD:s portal TAX IDENTIFICATION NUMBERS.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör är emellertid inte skyldig att för en säljare samla in de ovan nämnda upplysningar som avses i 2–7 punkten eller ovan nämnda information om födelseort, om den använder sig av en bekräftelse av säljarens identitet och hemvist genom en identifieringstjänst som tillgängliggörs av Europeiska unionen eller av en medlemsstat i Europeiska unionen för att fastställa säljarens identitet eller skatterättsliga hemvist. Då ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör samla in och lagra den unika beteckningen som säljaren har fått genom en identifieringstjänst som tillgängliggörs av EU eller av en EU-medlemsstat (en så kallad GVS-beteckning). Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör vet att staten där säljaren har sin primära adress avviker från staten enligt identifieringstjänsten, ska den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören i vilket fall som helst dessutom samla in och rapportera de ovan nämnda upplysningarna enligt 2–7 punkten om säljaren.

Exempel 22

Den fysiska personen Y med hemvist i medlemsstat A i Europeiska unionen hyr ut sin stuga i Finland via en finländsk plattformsoperatörs plattform.

Y ger plattformsoperatören sin identifierare som hen fått från identifieringstjänsten enligt lagen i sitt hemvistland inom Europeiska unionen, vilken säkerställer hens identitet och boendeort.

Den finländska plattformsoperatören behöver inte samla in andra uppgifter om Y än personens för- och efternamn. Övriga uppgifter som lagen förutsätter ska samlas in och anmälas.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska fullgöra förfarandena för kundkännedom och samla in de upplysningar som lagen förutsätter om den faktiska säljaren och inte till exempel om en kontaktperson som agerar för säljarföretagets räkning. Om till exempel en kontaktperson registrerat sig på en plattform, ska en upplysningsskyldig plattformsoperatör samla in uppgifter om den faktiska säljaren.         

3.3 Fastställande av en säljare som undantagen säljare

Med undantagen säljare avses en säljare som en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte behöver rapportera till Skatteförvaltningen.

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med undantagen säljare följande säljare:

 1. en myndighetsenhet,
 2. en sådan enhet vars aktier är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad eller en närstående enhet till en sådan enhet (ett börslistat bolag),
 3. en enhet för vilken samma plattformsoperatör har förmedlat uthyrningar av förtecknad egendom under den rapporteringspliktiga perioden och antalet uthyrningar uppgår till fler än 2 000,
 4. en säljare för vilken samma plattformsoperatör har förmedlat försäljning av varor vid färre än 30 tillfällen under den rapporteringspliktiga perioden, om den totala ersättning som betalats ut eller krediterats för försäljningen inte överstigit 2 000 euro.

Med myndighetsenheter avses i detta sammanhang en stat eller jurisdiktion eller en del av en sådan, såsom en delstat eller en kommun eller ett av en eller flera av de ovan nämnda helägt organ eller verk.

Med närstående enhet enligt punkt b avses enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer en enhet som antingen kontrollerar den andra enheten eller som står under den andra enhetens kontroll eller som står under gemensam kontroll med den andra enheten. Med kontroll avses direkt eller indirekt innehav av mer än 50 procent av rösterna och värdet i en enhet. Vid indirekt ägande bestäms innehavet av äganderätten till den andra enhetens kapital genom att de andelar som enheten besitter på respektive nivå multipliceras. En enhet som innehar mer än 50 procent av rösterna anses inneha 100 procent av rösterna.

Med förtecknad egendom enligt punkt c avses enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer alla sådana bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom som är belägna på samma gatuadress, ägs av samma ägare och bjuds ut till uthyrning på en plattform av samma säljare. Som sådan förtecknad egendom betraktas i detta sammanhang till exempel ett hotellrum, en lägenhet, en byggnad eller en parkeringsplats som hyrs ut på en plattform. Vid uthyrning enligt punkt c betraktas varje del av den förtecknade egendomen, såsom ett hotellrum, som separat berörd verksamhet.

Om till exempel alla aktielägenheter i ett höghus ägs av samma person, som hyr ut lägenheterna (alla på samma gatuadress), handlar det om förtecknad egendom, även om det kan handla om flera berörda verksamheter. 

Om aktielägenheter i till exempel ett höghus å sin sida ägs av olika personer och dessa hyr ut sina lägenheter via plattformen, handlar det inte om i lagen avsedd förtecknad egendom. 

Ovan nämnda undantag enligt punkt c lämnar till exempel de största företagen som bedriver hotell- och annan storskalig inkvarteringsverksamhet utanför anmälningen. Ovan nämnda gräns på 2 000 uthyrningstillfällen enligt punkt c räknas enligt plattformsoperatör.

Exempel 23

Ett finländskt hotell hyr ut rum via webbplatsen för en extern plattformsoperatör som tillhandahåller inkvarteringstjänster. På webbplatsen i fråga erbjuds inkvarteringstjänster av flera säljare, det vill säga hotell, stugor och andra inkvarteringsplatser.

Rum på hotellet har enligt ifrågavarande plattformsoperatörs webbplats hyrts ut vid 1 100 tillfällen under den rapporteringspliktiga perioden.

Hotellet erbjuder rum för hyrning också på en egen webbplats och andra plattformsoperatörers webbplatser.

Eftersom antalet uthyrningar via webbplatsen för den externa plattformsoperatör som tillhandahåller inkvarteringstjänster understiger 2 000, handlar det inte om försäljning som omfattas av undantaget, varför plattformsoperatören har rapporteringsskyldighet för säljaren.

Hur många gånger samma förtecknade egendom eventuellt hyrts via hotellets webbplats eller andra plattformsoperatörers webbplatser är inte av betydelse. 

 Ovan nämnda punkt d avgränsar säljare som utövar småskalig varuförsäljning utanför anmälningen. Undantaget tillämpas på situationer där det totala beloppet på varuförsäljningen under den rapporteringspliktiga perioden är högst 2 000 euro. Ett ytterligare villkor är att antalet berörda verksamheter under den rapporteringspliktiga perioden är färre än 30.

Exempel 24

En person säljer egna kläder och hemvaror på en plattform för en i Finland rapporteringsskyldighet plattformsoperatör. Under året i fråga säljer säljaren i fråga sammanlagt 20 varor och ersättningen för försäljningarna är totalt 1 100 euro under året.

Det handlar om en försäljare som omfattas av undantaget enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, vars uppgifter den rapporteringsskyldige plattformsoperatören inte behöver anmäla till Skatteförvaltningen.

Exempel 25

Under följande år bjuder säljaren ut mer varor och kläder för försäljning på samma plattform på grund av att affärerna gått bra. Hen säljer under året 35 varor eller kläder och får en ersättning på totalt 1 900 euro för dessa.

Under året i fråga ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören anmäla uppgifter om säljaren, eftersom säljaren inte under det aktuella året uppfyller villkoren för en undantagen säljare.

Enligt 4 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer får en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör förlita sig på allmänt tillgänglig information eller en tillräcklig och tillförlitlig bekräftelse av säljaren för att fastställa huruvida en säljare uppfyller villkoren för en myndighetsenhet eller ett börslistat bolag enligt underpunkt a och b ovan. 

Enligt 4 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer kan en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör använda sina tillgängliga uppgifter för att fastställa huruvida en säljare uppfyller villkoren för en undantagen säljare enligt underpunkt c eller d ovan. Med tillgängliga register avses uppgifter som en i Finland registreringsskyldig plattformsoperatör innehar och erhållit i sin affärsverksamhet. Fastställandet av en säljare som undantagen säljare görs enligt rapporteringspliktig period. Till exempel under- eller överskridande av tröskelvärdena ska säkerställas vid den rapporteringspliktiga periodens utgång utifrån de berörda verksamheterna under hela den rapporteringspliktiga perioden.

3.4 Insamling av upplysningar om bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom som hyrs ut

Enligt 5 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör för bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser som säljaren hyr ut inhämta den förtecknade egendomens adressuppgifter samt eventuellt fastighetsregisternummer eller motsvarande identifieringsnummer som den medlemsstat där den förtecknade egendomen är belägen har utfärdat. Med fastighetsregisternummer avses i Finland fastighetsbeteckning. Upplysningar ska samlas in om all egendom som säljaren hyr ut och vars uthyrning en rapporteringsskyldig plattformsoperatör möjliggjort, oberoende av i vilken stat den förtecknade egendomen är belägen.

Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör har förmedlat uthyrningar av en förtecknad egendom för samma säljare och antalet uthyrningar under den rapporteringspliktiga perioden uppgår till fler än 2 000, ska den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören dessutom samla in sådana handlingar eller upplysningar som styrker att den förtecknade egendomen ägs av en och samma ägare.

3.5 Säkerställande av riktiga upplysningar om säljare och om bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom som hyrs ut

I 6 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ställs en skyldighet för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör att säkerställa att de upplysningar som den samlat in är korrekta. Tillförlitligheten ska säkerställas i första hand i fråga om de upplysningar enligt 3 och 4 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer vilka samlats in för att fastställa och identifiera en säljare. Därtill ska tillförlitligheten säkerställas i fråga om upplysningar enligt 5 § i samma lag vilka samlats in för att specificera en bostadslägenhet eller affärslokal, parkeringsplats eller fast egendom som hyrts ut.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska säkerställa att de upplysningar som den inhämtat är tillförlitliga genom att använda alla upplysningar och handlingar som finns i dess registeruppgifter. Detta innebär att en rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska använda alla former av upplysningar i dess register, såsom elektroniskt sökbar information, information i olika filer, information i pappersform och platsinformation.  Som upplysningar i register betraktas till exempel upplysningar som en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör har samlat in om säljaren för att fullgöra sina skyldigheter avseende kundkännedom och kundidentifiering när det gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism eller för att iaktta annan lagstiftning som gäller för plattformen. Även andra upplysningar som samlats in om säljaren för betalning eller av andra företagsekonomiska orsaker ska betraktas som upplysningar som ska vara tillgängliga.

För att säkerställa att upplysningarna är tillförlitliga ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör bland annat jämföra att till exempel säljarens namn stämmer överens i dokumentation som den innehar. Tillförlitligheten i fråga om säljarens adressuppgift och den stat som utfärdat skatteregistreringsnummer kan säkerställas till exempel utifrån transaktionsuppgifterna om berörda verksamheter som säljaren utfört med hjälp av plattformen. Till exempel om en säljare tillhandahåller sådan berörd verksamhet i vilken säljaren fysiskt finns vid en viss plats, såsom hushålls- eller transporttjänster, kan platsinformationen styrkas av en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör. Även andra upplysningar som ger antydningar om den stat där säljaren har sin hemvist, såsom fortlöpande användning av samma telefonnummer eller IP-adress, ska beaktas. För att säkerställa att skatteregistreringsnumret och registreringsnumret för mervärdesskatt är giltiga ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör dessutom använda eventuella elektroniska gränssnitt som tillgängliggörs av en medlemsstat i Europeiska unionen eller av Europeiska unionen utan kostnad. Med online-granskningsmodulen för skatteregistreringsnummer, som administreras av Europeiska kommissionen, är det möjligt att kontrollera att strukturen på ett skatteregistreringsnummer för en fysisk person är felfri. Giltigheten för ett registreringsnummer för mervärdesskatt kan inom EU-området granskas från EU-kommissionens sidor: Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (VIES): Granskning av VAT-nummer (momsnummer)

Exempel 26

En säljare har vid registreringen till en plattform meddelat en adress i Finland som sin adress. Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören känner till plats- och händelseuppgifterna om säljarens verksamhet, vilka visar att säljaren verkar enbart i Sverige.

I en sådan situation kan inte den adressuppgift som säljaren meddelat betraktas vara tillförlitlig.

Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör upptäcker att upplysningar som den samlat in om en säljare inte längre är tillförlitliga, ska den samla in nya upplysningar eller handlingar för att säkerställa att upplysningarna är tillförlitliga (såväl om nya som om gamla säljare). Det räcker också att den rapporteringsskyldige plattformsoperatören får en tillförlitlig utredning över att den information som inhämtats av säljaren är tillförlitlig, trots motstridigheten i uppgifterna.  Exempelvis kan upplysningarna om en säljare inte längre betraktas som tillförlitliga, om de upplysningar som en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör har om säljarens bank-eller betalkonto visar att den stat där säljaren har sin hemvist ändrats. Inhämtandet av ny information leder till att den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska verifiera också att gamla säljares uppgifter är tillförlitliga i enlighet med ovan beskrivna huvudregel. Med gamla säljare avses i detta sammanhang sådana säljare för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör som varit registrerade på plattformen redan före ikraftträdandet av lagen eller innan enheten blev en rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska alltid också på uppmaning av Skatteförvaltningen verifiera att de upplysningar som samlats in om en säljare är korrekta. Om Skatteförvaltningen till en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör skickar en uppmaning att kontrollera och säkerställa att upplysningarna om en säljare är riktiga, har den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören skäl att anta att någon upplysning som samlats in om säljaren är felaktig. Det kan vara fråga om en sådan situation till exempel om skattemyndigheten i en medlemsstat inte kan koppla upplysningar som den fått från Finland till en skattskyldig och av denna orsak skickar återkoppling till Skatteförvaltningen.

Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte själv kan säkerställa att alla upplysningarna om säljaren är riktiga, ska den antingen av säljaren begära en utredning med verifikat om att upplysningarna om säljaren är riktiga, eller begära att säljaren korrigerar de felaktiga upplysningarna och ger den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören tillförlitliga bevis i form av handlingar från en oberoende källa för att säkerställa att upplysningarna är riktiga. Som sådana handlingar ska betraktas till exempel giltigt identitetsbevis och intyg över skatterättslig hemvist som nyligen utfärdats av skattemyndigheten i hemviststaten.

Övergångsbestämmelse

Gamla säljare som verkar på en plattform omfattas av ett undantag.  I fråga om gamla säljare kan en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör definiera tillförlitligheten för upplysningar som den samlat in genom att använda upplysningar och handlingar som den har i sina elektroniskt sökbara registeruppgifter. Med undantag från ovan nämnda huvudregel räcker det med andra ord att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören i fråga om gamla säljare granskar de elektroniskt sökbara registeruppgifterna om säljarna i fråga.

3.6 Fastställande av säljarens hemviststat

Enligt 6 § i lagen om upplysningsskyldigheten för en plattformsoperatör betraktas som hemviststat för säljaren den stat där säljaren har sin primära adress. Om säljarens hemviststat inte är den samma som staten för den primära adressen, utgörs säljarens hemviststat därtill av den stat som beviljat skatteregistreringsnumret. Om säljaren har lämnat upplysningar om förekomsten av ett fast driftsställe till den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, ska säljaren anses ha hemvist även i den stat där respektive fasta driftsställe är beläget.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör kan också använda en e-identifieringstjänst som EU eller en av dess medlemsstater eventuellt ställt till förfogande för att inhämta upplysningar om säljare. Om en eller flera identifieringstjänster har bekräftat att säljaren har sin skatterättsliga hemvist i en eller flera medlemsstater, ska som säljarens hemviststater utöver de hemviststater som bekräftats enligt föregående avsnitt betraktas även de medlemsstater som bekräftats av identifieringstjänsterna.

3.7 Tidsfrister och giltighet avseende förfaranden för kundkännedom

Enligt 8 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör fullgöra förfarandena för kundkännedom enligt lagen under den rapporteringspliktiga perioden. Förfarandena för kundkännedom ska i princip fullgöras för varje rapporteringspliktiga period och i fråga om alla säljare.

Som undantag från huvudregeln är det möjligt för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör att stödja sig på förfaranden för kundkännedom som den fullgjort under tidigare rapporteringspliktiga perioder. Den första förutsättningen är att de upplysningar som ska inhämtats om en säljare och födelseplatsinformationen om en fysisk person enligt lagen har samlats in och kontrollerats eller bekräftats under de senaste 36 månaderna, Detta betyder i praktiken att en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör senast efter 36 månader ska säkerställa att upplysningarna om en säljare är giltiga och tillförlitliga. Som tillräcklig bekräftelse på att upplysningarna är giltiga kan betraktas en uttrycklig försäkran av säljaren om att de upplysningar om denne som samlats in tidigare, till exempel primär adress, fortfarande gäller. Den andra förutsättningen är att en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte har skäl att förmoda att uppgifter som samlats inom en säljare enligt lagen, uppgifter om fastställande av en säljare som undantagen säljare och uppgifter bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom vilka erbjudits för uthyrning är otillförlitliga eller felaktiga eller att det i något skede blivit sådana.

Övergångsbestämmelser

Det finns ett undantag från ovan nämnda huvudregel, vilken gäller en situation där säljaren varit registrerad i plattformen antingen då lagen trädde i kraft eller innan en enhet blir en rapporteringsskyldig plattformsoperatör. I en sådan situation ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör fullgöra förfaranden för kundkännedom om säljaren under den andra rapporteringspliktiga perioden. Detta ger en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör extra tid att fullgöra de erforderliga förfarandena för kundkännedom i fråga om så kallade gamla säljare som verkar på plattformen.

I förfaranden för kundkännedom, som gäller alla nya säljare, det vill säga säljare som registreras till en existerande plattform eller en ny plattform först efter att lagen trätt i kraft, ska man däremot tillämpa tidsfristen enligt huvudregeln, det vill säga att förfarandena för kundkännedom ska fullgöras under den rapporteringspliktiga perioden. Därmed ska till exempel i fråga om en säljare som registrerats på plattformen under 2023 de erforderliga förfarandena för kundkännedom fullgöras före utgången av 2023.

Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör i en undantagssituation som gäller gamla säljare har konstaterat att en säljare är en rapporteringspliktig säljare redan under 2023, ska upplysningarna om säljaren dock rapporteras för 2023 oberoende av att den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har tid att fullgöra förfarandena för kundkännedom fram till utgången av 2024.

Exempel 27

Flera säljare är registrerade på en plattform för en finländsk plattformsoperatör och erbjuder barnskötseltjänster via plattformen år 2022. Säljarna i fråga erbjuder barnskötseltjänster via samma plattform också år 2023. År 2023 registreras också nya personer som erbjuder barnskötseltjänster på plattformen.

Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska under år 2023 fullgöra förfarandena för kundkännedom för de nya säljarna (de som registrerats på plattformen år 2023) och anmäla uppgifterna om de rapporteringspliktiga säljarna i den årsanmälan som ges i januari 2024.

Plattformsoperatören ska fullgöra de förfaranden för kundkännedom som gäller de säljare som varit registrerade på plattformen under år 2022 senast under år 2024 och anmäla uppgifterna på den årsanmälan som lämnas in år 2025.  Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska dock på den årsanmälan som lämnas in i januari 2024 anmäla upplysningar om de gamla rapporteringspliktiga säljare som den identifierat som rapporteringspliktiga säljare år 2023.

3.8 Tillämpning av förfarandena för kundkännedom endast på aktiva säljare

Enligt 9 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer kan en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör avgränsa förfarandena för kundkännedom enbart till aktiva säljare. I Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer kan själva välja om de tillämpar förfarandena för kundkännedom på andra än aktiva säljare.

4 Lämnande av upplysningar

4.1 Tidpunkten och sättet för att lämna upplysningar

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna de upplysningar som avses i 11 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer till Skatteförvaltningen årligen före utgången av januari efter den rapporteringspliktiga perioden.

Till exempel för den rapporteringspliktiga perioden 2023 ska upplysningarna lämnas in senast 31.1.2024.

Med rapporteringspliktig period avses ett kalenderår under vilket en plattformsoperatör är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

Upplysningarna ska lämnas in med årsanmälan i XML-format via Ilmoitin.fi-tjänsten.

När en ersättning i anknytning till berörd verksamhet betalas under en annan rapporteringspliktig period än då den berörda verksamheten fullgörs, anmäls upplysningarna om den berörda verksamheten och ersättningen på årsanmälan i första hand under betalningsåret. Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte känner till tidpunkten för betalningen, sker anmälningen med årsanmälan under det år då den berörda verksamheten ägt rum.

Exempel 28

En person med hemvist i medlemsstat A hyr en stuga från Finland för två de två sista veckorna av februari år 2024 via en webbplats för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör. Hen bokar stugan i november 2023. Hyresavtalet ingås mellan stugägaren (säljaren) och den som hyr stugan (användaren). Enligt avtalet ska ersättningen betalas senast två veckor före den bokade tiden börjar, det vill säga i början av februari. Ersättningen går via plattformen, det vill säga att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören vet när ersättningen betalas.  Stugägaren betalar hyran redan i november 2023.

Den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska anmäla upplysningar som den samlat in och som enligt lagstiftningen ska anmälas till Skatteförvaltningen för det år då ersättningen betalats ut, det vill säga för den rapporteringspliktiga perioden 2023 och de anmäls med årsanmälan senast 31.12.2024. 

Exempel 29

En person med hemviststat i medlemsstat A hyr en stuga i Finland för de två sista veckorna av februari 2024 via webbplatsen för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör. Hen bokar stugan i november. Hyresavtalet ingås mellan stugägaren (säljaren) och den som hyr stugan (användaren). Enligt avtalet ska ersättningen betalas senast två veckor före den bokade tiden börjar, det vill säga i början av februari. Den som hyr stugan betalar ersättningen direkt till stugägaren redan i november 2023.

Den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska anmäla de uppgifter som lagstiftningen förutsätter till Skatteförvaltningen med årsanmälan senast 31.1.2025, eftersom den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören inte vet när ersättningen betalats och den berörda verksamhet som överenskommit via plattformen tillhandahålls år 2024. 

4.2 Upplysningar som ska lämnas

Enligt 11 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör anmäla följande uppgifter på årsanmälan:

 1. namn, adress och skatteregistreringsnummer för den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören samt namn för de plattformar som den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens rapportering avser,
 2. det unika identifieringsnumret för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör, om den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören är en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen (se avsnitt 2 definitionen),
 3. de uppgifter som samlats in om en rapporteringspliktig säljare
 4. identifikationskoden för finansiellt konto, i den mån den finns tillgänglig för den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören,
 5. namn och identifieringsuppgifter för innehavaren av det finansiella konto till vilket ersättning betalas ut eller krediteras, om namnet på innehavaren av det finansiella kontot skiljer sig från namnet på den rapporteringspliktiga säljaren, i den mån det finns tillgängligt för den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören,
 6. de medlemsstater i Europeiska unionen i vilka den rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist enligt 7 § (se närmare i avsnitt 3.6 Säljarens hemviststat)
 7. eventuella avgifter, provisioner och skatter som den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har innehållit eller tagit ut av varje rapporteringspliktiga säljare under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden.
 8. i fråga om uthyrning av annat än en bostadslägenhet eller affärslokal, en parkeringsplats eller fast egendom det totala beloppet på den ersättning som betalats ut eller krediterats under varje kvartal samt antalet berörda verksamheter för vilka ersättning betalats ut eller krediterats
 9. för en rapporteringspliktig säljare som bedrivit uthyrning av bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom följande uppgifter:
  1. adress för varje förtecknad egendom samt eventuellt fastighetsregisternummer eller annat motsvarande identifieringsnummer som den medlemsstat där egendomen är belägen har utfärdat, om sådana uppgifter finns tillgängliga,
  2. den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller krediterats under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden samt antalet berörda verksamheter som utförts med avseende på varje förtecknad egendom,
  3. det antal dagar som varje förtecknad egendom var uthyrd under den rapporteringspliktiga perioden samt varje förtecknad egendoms typ, om dessa uppgifter finns tillgängliga.

Med identifikationskod för finansiellt konto enligt 4 punkten avses enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ett bankkontonummer eller unikt referensnummer till ett annat liknande konto för betalningstjänster, vilket finns tillgängligt för plattformsoperatören. Definitionen är av betydelse för att identifiera den faktiska mottagaren av ersättning som betalas för berörd verksamhet.

Exempel 30

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ingår med en säljare ett avtal om att säljaren får bjuda ut sitt trafikmedel för uthyrning via plattformen för den rapporteringsskyldige plattformsoperatören. Den rapporteringsskyldige plattformsoperatören debiterar årligen ett visst belopp i euro för användningen av plattformen av säljarna, år 2023 sammanlagt 150 euro.

År 2023 får säljaren inkomster på sammanlagt 3 000 euro för de trafikmedel som den hyrt ut via plattformen. 

Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören anmäler de ersättningar som betalats ut till säljaren, sammanlagt 3 000 euro och den ersättning på 150 euro som tagits ut av säljaren.

4.3 Anmälning av ersättning

Enligt 11 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ska en ersättning anmälas i den valuta som den betalades ut eller krediterades i. Om ersättningen betalades ut eller krediterades i en annan form än statsgaranterad fiatvaluta, ska den rapporteras i euro, omräknad och värderad på ett sätt som konsekvent bestäms av den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören.

Om ersättningen för den berörda verksamheten utgjorts av en tjänst som tillhandahållits eller en vara som getts till säljaren, ska gängse värde på den vara eller tjänst som varit föremål för utbyte anmälas som ersättning, om den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören rimligen kan förväntas känna till det. Det gängse värdet ska värderas systematiskt och jämförelsevärdena ska dokumenteras.

4.4 Skyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer att lämna upplysningar till rapporteringspliktiga säljare

Enligt 14 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör till den rapporteringspliktiga säljaren lämna de upplysningar som anges i 11 § 1 mom. 3–7 punkten samt 2 och 3 mom. En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska följaktligen till den rapporteringsskyldige säljaren överlämna alla upplysningar som den enligt den nämnda lagen ska anmäla till Skatteförvaltningen, med undantag för egna specifikationsuppgifter för den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören. 

Upplysningarna ska lämnas in före utgången av januari året efter det kalenderår då säljaren identifieras som en rapporteringspliktig säljare, det vill säga inom samma tidtabell som upplysningar ska anmälas till Skatteförvaltningen.

5 Specialsituationer som gäller anmälning av upplysningar

5.1 Specialsituationer i upplysningsskyldigheten

I 3 kap. i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer finns det bestämmelser om förfarandena i situationer där flera rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer har en upplysningsskyldighet för samma plattform (undanröjande av eventuell dubbel rapportering) och i situationer där en rapporteringsskyldig plattformsoperatör har upplysningsskyldighet i flera medlemsstater (en enhet har rapporteringsskyldighet i flera medlemsstater).

5.2 Rapporteringsskyldighet för samma juridiska person i flera EU-medlemsstater och förfarandena i anknytning till valet av rapporteringsstat 

Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör uppfyller förutsättningarna för en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i Finland och därtill i en eller flera EU-medlemsstater, ska den enligt 12 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer välja en av medlemsstaterna där den uppfyller alla sina rapporteringsskyldigheter.

Förfarandet är tillåtet enbart då det handlar om en juridisk person eller enhet, som uppfyller de i lagen fastställda förutsättningarna för en rapporteringsskyldig plattformsoperatör också i en annan medlemsstat. Detta är fallet till exempel då en upplysningsskyldig plattformsoperatör utgörs av ett bolag som inrättats i Finland, med ett fast driftställe i en annan medlemsstat. Då handlar det om en juridisk person som uppfyller definitionen i lagstiftningen av en rapporteringsskyldig plattformsoperatör också i en annan medlemsstat på grund av det fasta driftstället. 

Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör väljer Finland som rapporteringsstat, ska den fullgöra alla sina rapporteringsskyldigheter i Finland. Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska lämna upplysningar för alla enheter som uppfyller villkoren för en rapporteringsskyldig plattformsoperatör, oberoende av i vilken stat enheten är etablerad. Den ska därtill underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen i vilka den uppfyller villkoren för en rapporteringsskyldig plattformsoperatör om sitt val att rapportera upplysningar till Finland.

Exempel 31

Plattformsoperatör A Ab, som är rapporteringsskyldig i Finland, är ett bolag som grundats enligt den finländska lagstiftningen. Bolaget har ett fast driftställe som uppfyller definitionen av en rapporteringsskyldig plattformsoperatör såväl i Sverige som i Danmark.

Eftersom den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören uppfyller förutsättningarna för en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i Finland, Sverige och Danmark, ska den välja en av dessa stater där den fullgör alla sina rapporteringsskyldigheter.

A Ab väljer Finland som rapporteringsstat och fullgör alla rapporteringsskyldigheter i Finland.

A Ab ska anmäla sitt val om att rapportera alla uppgifter till Finland till de behöriga myndigheterna i Sverige och Danmark enligt dessa medlemsstaters bestämmelser och anvisningar.

Exempel 32

Plattformsoperatör A Ab, som är rapporteringsskyldig i Finland, är ett bolag som grundats enligt den finländska lagstiftningen. Bolaget förmedlar uthyrning av båtar. Bolaget har i Sverige det självständiga dotterbolaget S Ab, som förmedlar uthyrning av båtar i Sverige och verkar som en plattformsoperatör med rapporteringsskyldighet i Sverige.

Eftersom det handlar om två separata juridiska personer, är inte 12 § i lagen om upplysningsskyldigheter för plattformsoperatörer tillämplig på denna situation. A Ab är en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör och det har en skyldighet att rapportera upplysningar till Finland. S Ab är å sin tur en i Sverige rapporteringsskyldig plattformsoperatör och det är skyldigt att rapportera upplysningar till Sverige.

Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör väljer ett annat land än Finland som rapporteringsstat, ska den uppge detta på årsanmälan. Den ska också lämna in uppgift om att det inte förekommit rapporteringspliktiga berörda verksamheter. Därtill ska den på begäran av Skatteförvaltningen visa att den fullgjort alla sina rapporteringsskyldigheter i den andra medlemsstaten.

5.3 Undanröjande av dubbel rapportering

Enligt 13 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer behöver en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte anmäla upplysningar om en rapporteringspliktig säljare till Skatteförvaltningen, om en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör, med rapporteringsskyldighet för samma upplysningar, redan överlämnat samma upplysningar som lagen förutsätter.

Detta är fallet till exempel då två eller flera rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer, som är separata enheter, har upplysningsskyldighet för samma upplysningar. Syftet med förfarandet är att undvika onödig dubbel rapportering av samma upplysningar. Till exempel en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör har om den uppfyller förutsättningarna och så väljer möjlighet att inte anmäla uppgifter om en rapporteringspliktig säljare då en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör, antingen i Finland eller i någon annan medlemsstat, bevisligen har lämnat Skatteförvaltningen eller den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat de upplysningar som en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör i utgångspunkten ska lämna till Skatteförvaltningen.

Det handlar om ett valbart förfarande och valet som görs påverkar inte ansvaret för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör. En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör är ansvarig i en situation där upplysningarna inte rapporterats korrekt eller då förfarandena för kundkännedom inte fullgjorts enligt kraven. En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska på begäran av Skatteförvaltningen överlämna och uppvisa de handlingar som visar att förfarandena för rapportering och för kundkännedom har iakttagits korrekt.  Förfarandet undanröjer inte heller skyldigheten för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör att med årsanmälan lämna in information om att anmälningspliktig berörd verksamhet inte förekommit.

6 Särskilda skyldigheter

6.1 I Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldigheter om säljaren underlåter att lämna identifieringsuppgifter

I 15 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer föreskrivs att om en säljare inte lämnar de upplysningar som förutsätts i lag, ska plattformsoperatören påminna säljaren om överlämnandet av upplysningar två gånger vid behov.  Om säljaren inte lämnar de begärda uppgifterna efter två påminnelser, ska den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören efter 60 dagar från den ursprungliga begäran antingen avsluta säljarens konto på plattformen och förhindra säljaren från att återregistrera sig på plattformen, eller hålla inne utbetalningen av ersättning till säljaren för berörd verksamhet som denne bedrivit via plattformen så länge säljaren inte lämnar de begärda uppgifterna. 

Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör trots sina försök inte får korrigerade uppgifter eller en tillförlitlig utredning, ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören anmäla upplysningarna till Skatteförvaltningen utifrån de uppgifter som är tillgängliga för den.   

6.2 I Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldighet att registrera och lagra upplysningar

I 16 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer finns det bestämmelser om skyldigheten för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör att föra bok över de åtgärder och upplysningar som den använder för att fullgöra de föreskrivna skyldigheterna i anknytning till förfarandena för kundkännedom och anmälning av upplysningar.  De registrerade åtgärderna och upplysningarna ska lagras och finnas tillgängliga i minst sex år efter utgången av den rapporteringspliktiga perioden som de avser. 

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska ha de i denna anvisning beskrivna upplysningarna om förfarandet för kundkännedom dokumenterade och den ska förvara dessa upplysningar i sex år från utgången av den rapporteringspliktiga perioden som förfarandena gäller. En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska också vid behov på det sätt som förfarandet för kundkännedom förutsätter visa varför till exempel en viss säljare inte betraktats som en rapporteringspliktig säljare eller varför en viss verksamhet inte betraktats som berörd verksamhet. Därför ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör förvara dokument och upplysningar som samlats in om säljaren för förfarandet för kundkännedom under motsvarande tidsperiod (sex år efter det år då säljaren inte rapporterats). Motsvarande förvaringsskyldighet på sex år gäller för upplysningar som ska samlas in för anmälningen av upplysningar.

6.3 En plattformsoperatör med hemvist utanför Europeiska unionen

6.3.1 Registreringsskyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer utanför Europeiska unionen

Om en plattformsoperatör utanför EU (se punkten Rapporteringsskyldig plattformsoperatör) väljer Finlands som registreringsstat, ska den för att få ett unikt identifieringsnummer registrera sig till det register som administreras av Skatteförvaltningen då den inleder sin verksamhet som plattformsoperatör. Läs om registreringen i Skatteförvaltningens anvisning Plattformsoperatörer utanför EU: Så här registrerar du dig i EU-området – skatt.fi

När en plattformsoperatör utanför EU väljer Finland som registreringsstat, blir den en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör och den omfattas av alla förpliktelser enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer vilka gäller för en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

6.3.2 Informationsutbyte som påverkar rapporteringsskyldigheten för plattformsoperatörer utanför EU

Plattformsoperatörer utanför EU är befriade från rapporteringsskyldighet i EU när det genom avtal eller tillräckliga arrangemang mellan en jurisdiktion utanför EU och en medlemsstat har säkerställts att likvärdiga upplysningar utbyts mellan en jurisdiktion utanför EU och en medlemsstat. Denna mekanism kan förhindra att likvärdiga upplysningar rapporteras och är föremål för informationsutbyte mer än en gång. Kommissionen fastställer genom genomförandeakter huruvida de upplysningar som måste utbytas automatiskt enligt ett avtal mellan de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten och en jurisdiktion utanför EU motsvarar de upplysningar som avses i direktivet.

6.3.3 Kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen en plattformsoperatör vars berörda verksamhet som den förmedlar är kvalificerad berörd verksamhet i sin helhet och som har sin skatterättsliga hemvist i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen, eller om en sådan plattformsoperatör inte har sin skatterättsliga hemvist i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen, uppfyller av följande förutsättningar:

 1. den är registrerad i enlighet med lagstiftningen i en kvalificerad stat eller jurisdiktion utanför Europeiska unionen,
 2. den har sin plats för företagsledning i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen.

Definitionen av en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen är av betydelse i situationer, där plattformsoperatören är från en stat utanför EU.

6.3.3.1 Kvalificerad berörd verksamhet

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med kvalificerad berörd verksamhet en sådan berörd verksamhet som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar enligt ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter,

Begreppet ”kvalificerad berörd verksamhet” är av betydelse när man bestämmer om en plattformsoperatör utanför EU ska betraktas som en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen. Om en plattformsoperatör utanför EU gör det möjligt att bedriva även annan verksamhet är kvalificerad berörd verksamhet, uppfyller den inte villkoren för kvalificerad plattformsoperatör utanför unionen och ska betraktas som en rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

6.3.3.2 Kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen

I 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen en stat eller jurisdiktion utanför Europeiska unionen som har ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter med de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater och som i en förteckning som den offentliggjort i en jurisdiktion utanför Europeiska unionen har identifierat samtliga medlemsstater som rapporteringspliktiga jurisdiktioner. Definitionen är av betydelse om en plattformsoperatör är från en stat utanför EU.

6.3.3.3 Gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer avses med gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter ett av Europeiska kommissionen fastställt avtal mellan en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen och en stat eller jurisdiktion utanför Europeiska unionen som kräver automatiskt utbyte av upplysningar som är likvärdiga med dem som avses i rådets direktiv (EU) 2021/514 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Definitionen är av betydelse om plattformsoperatören är från en stat utanför EU.

6.4 Skyldighet för undantagna plattformsoperatörer att bekräfta sin ställning

Enligt 2 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer betraktas som undantagen plattformsoperatör en plattformsoperatör som på förhand och årligen bekräftar för Skatteförvaltningen att plattformens hela företagsmodell är av sådant slag att den inte har rapporteringspliktiga säljare, det vill säga att den har enbart undantagna säljare eller enbart säljare utanför EU, som inte hyrt ut fast egendom i EU via plattformen.

En undantagen plattformsoperatör kan vara till exempel en plattformsoperatör som tillåter tillgång till sin plattform för endast undantagna säljare, såsom statliga och kommunala ämbetsverk och inrättningar eller listade bolag.

En undantagen plattformsoperatör ska enligt 18 § i lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer på förhand och årligen bekräfta för Skatteförvaltningen att dennes företagsmodell i sin helhet är av sådant slag att den inte har rapporteringspliktiga säljare på sin plattform. Bekräftelsen ska ges på förhand före utgången av den rapporteringspliktiga perioden till exempel senast 31.12.2023 för den rapporteringspliktiga perioden 2023. Dessutom ska plattformsoperatören årligen bekräfta att den bekräftelse som getts på förhand fortfarande gäller. Den bekräftelse som avses i lagen kan vara fritt formulerad och den ska utöver specifikationsuppgifter innehålla en sådan tillräcklig beskrivning av en i lagen avsedd affärsverksamhetsmodell, som visar att affärsverksamhetsmodellen uppfyller förutsättningarna enligt 2 § 1 mom. 16 punkten i lagen. I så fall behöver den inte fullgöra förfaranden för kundkännedom, men den ska på uppmaning av Skatteförvaltningen kunna visa att den inte haft rapporteringspliktiga säljare.

Förfarandet är frivilligt. Skatteförvaltningen ger särskilda anvisningar på skatt.fi -webbsidan om hur bekräftelsen ska ges. En plattformsoperatör kan frivilligt på årsanmälan med en så kallad nollanmälan ge information om att berörd verksamhet som ska anmälas inte förekommit.

Exempel 33

B Abp är ett offentligt noterat bolag som erbjuder en webbplats för noterade bolag i samma koncern, via vilken de kan sälja metallindustriprodukter till kunderna. Webbplatsen är inte öppen för andra säljare.

B Abp är en undantagen plattformsoperatör enligt lagen om upplysningsskyldigheten för plattformsoperatörer, eftersom säljarna på dess plattform utgörs av enbart undantagna säljare, det vill säga börsbolag. Den ska antingen årligen i förväg bekräfta att den är en undantagen plattformsoperatör eller på årsanmälan ge information om att berörd verksamhet som ska anmälas inte förekommit.

Alternativt kan en plattformsoperatör bekräfta till Skatteförvaltningen att den är en undantagen plattformsoperatör innan början av den rapporteringspliktiga perioden, om den på förhand kan visa, att den inte kan ha några rapporteringspliktiga säljare.  Då behöver den inte fullgöra förfarandena för kundkännedom, men den ska på begäran av Skatteförvaltningen kunna visa att den inte har haft rapporteringspliktiga säljare.  

7 Säljarens skyldighet att lämna i upplysning av rätt innehåll

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör har en lagstadgad skyldighet att granska och identifiera de säljare som använder plattformen och samla in lagenliga upplysningar om säljarna och den berörda verksamhet som säljarna tillhandahållit. Granskningen och identifieringen sker med de upplysningar som plattformsoperatören innehar, men därtill med upplysningar som ska begäras av säljarna. Säljarna ska ge nödvändiga tillräckliga uppgifter och förvissa sig om att uppgifterna är korrekta. Därtill ska en säljare själv anmäla skattepliktiga inkomster av berörd verksamhet för beskattningen. Lämnande av felaktiga upplysningar för beskattningen kan leda till skatteförhöjning och andra administrativa påföljder. Om felaktiga uppgifter lämnas i syfte att kringgå skatt, kan det leda till straffrättsliga påföljder (skattebedrägeri).

När de upplysningar som en plattformsoperatör samlat in och anmält gäller något annat land än Finland, sänder Skatteförvaltningen de upplysningar som inkommit på det sätt som lagstiftningen föreskriver till säljarens hemvistland och/eller de stater där fast egendom finns och från vilka säljaren har inkomster av uthyrning av fast egendom. Om säljarens upplysningar är felaktiga eller bristfälliga, sänds upplysningarna i det internationella informationsutbytet till fel stat eller med fel innehåll.

8 Administrativa förfaranden för att granska om de rapporteringsskyldiga plattformsoperatörerna iakttar förfarandena för anmälning av upplysningar och för kundkännedom

I handräckningsdirektivet om upplysningsskyldigheten inom plattformsekonomi har medlemsstaterna (i Finland Skatteförvaltningen som behörig myndighet) ålagts att övervaka att de rapporteringsskyldiga plattformsoperatörerna fullgör de förfaranden som gäller kundkännedom och rapportering. En motsvarande övervakningsskyldighet finns också i 1 § i genomförandelagen för direktivet och i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen. I praktiken övervakar Skatteförvaltningen huruvida de i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörerna iakttar de förpliktelser som nämns i denna anvisning bland annat med årliga inspektioner och övervakningar av att innehållet i de inlämnade årsanmälningarna är korrekt.

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska på uppmaning av Skatteförvaltningen för ovan nämnda lagstadgade uppgifter lämna in behövliga specificerade tilläggsuppgifter (BFL 19 §) och uppvisa de handlingar (BFL 14 §, 23 § och BFF 3 §) som är behövliga för att granska att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har genomfört förfarandena och skött rapporteringen korrekt. En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna in upplysningar till Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av tillgången till information (BFL 22 §).

9 Försummelse av skyldigheterna i anknytning till anmälning och förfarandena för kännedom

På försummelser av skyldigheterna tillämpas bestämmelsen om försummelseavgift i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande. Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör försummar de skyldigheter i anknytning till förfarandena för kundkännedom och rapporteringen vilka förutsätts i lagen, kan en försummelseavgift påföras för plattformsoperatören.

Enligt 26 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd kan Skatteförvaltningen avföra den ur förskottsuppbördsregistret eller vägra registrering av den som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

 

ledande specialsakkunnig Kalle Hirvonen

överinspektör Elina Väinölä

skattesakkunnig Elina Kajander                     

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2023