Luottojen tiedot

Luottojen tiedot sisältää tiedot sinulle myönnetyistä luotoista, jotka luotonantajat ovat ilmoittaneet rekisteriin. Luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin luotoista vain sellaiset tiedot, jotka positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan pitää ilmoittaa.

Luotonantaja on toimija, joka myöntää luottoja. Luotonantajalla tarkoitetaan tässä kaikkia toimijoita, jotka ovat ilmoitusvelvollisia rekisteriin. Ilmoitusvelvollisten joukkoon kuuluu myös Kela, saatavia ostavat perintätoimistot ja muut elinkeinonharjoittajat, joille luottosopimukseen perustuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet, sekä vertaislainanvälittäjät. Näitä kaikkia toimijoita kutsutaan rekisterissä luotonantajiksi.

Positiivisen luottotietorekisterin sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu omien tietojen tarkasteluun. Palvelussa et voi esimerkiksi suorittaa maksuja luotonantajalle, siirtää maksun eräpäivää tai olla yhteydessä luotonantajaasi.

Luottojen tiedot

Sivulle Luottojen tiedot on koottu yhteenveto sinulle myönnetyistä luotoista, joiden tiedot on ilmoitettu positiiviseen luottotietorekisteriin. Jos luotto on päättynyt esimerkiksi sen vuoksi, että olet maksanut lainan luotonantajalle kokonaisuudessaan takaisin, luotto ei näy asiointipalvelussa eikä luottotietorekisteriotteessa.

Luotot on jaoteltu kertaluottoihin, jatkuviin luottoihin ja leasingluottoihin. Luotoista on laskettu yhteissumma, minkä lisäksi mahdolliset maksuviiveet on koottu yhteen.

Luottojen tiedot eivät päivity reaaliaikaisesti, vaan luotonantajat ilmoittavat ajantasaiset tiedot laissa säädettyjen aikarajojen puitteissa. Yleensä ilmoittamisen viive on muutaman päivän. Viimeisimmän tiedon luoton tilanteesta saat luotonantajalta tai esimerkiksi verkkopankistasi.

Yhteenvetosivu_fi.png

Kuva 1: Esimerkki Luottojen tiedot -sivusta

Yhteenveto

Yhteenveto-kohdassa näet sinulle myönnettyjen kertaluottojen ja jatkuvien luottojen yhteissumman sekä leasingluottojen kuukausierien yhteissumman. Summa sisältää yleensä vain luoton pääoman, eli siihen ei välttämättä sisälly kaikkia korkoja tai luottoon liittyviä kuluja. Jos sinulle on myönnetty luottoja eri valuutoissa, luottojen yhteissumma näytetään kustakin valuutasta erikseen.

Kertaluotot

Kertaluottoja ovat esimerkiksi pankkien tarjoamat kertaluotot, kuten asuntolainat, opintolainat ja erilaiset kulutusluotot. Kertaluottoja ovat myös kertaluontoiset pikaluotot eli niin sanotut pikavipit. Kertaluotossa luotonantaja ja luotonsaaja sopivat, minkä verran luottoa myönnetään ja minkä ajan kuluessa luotto on maksettava takaisin. Myös Kela ilmoittaa opintolainan takaussaatavat rekisteriin, ja ne sisältyvät kertaluottoihin.

Jos rekisteriin on ilmoitettu sinulle myönnettyjä kertaluottoja, ne näytetään listana. Jos rekisteriin ei ole ilmoitettu yhtään kertaluottoa, näytetään tässä teksti "Rekisteriin ei ole ilmoitettu kertaluottoja.".

Otsikkokorivillä on listassa lueteltujen luottojen lukumäärä suluissa sekä infopainike, jonka avaamalla saat lisätietoa. Voit avata yhden luoton tiedot painamalla kyseisen luoton riviä. Jos haluat nähdä kaikki luotosta ilmoitetut ajantasaiset tiedot, valitse Avaa kaikki tiedot. Kertaluoton saldo tarkoittaa luotosta maksamatta olevaa pääoman määrää ilman korkoja tai kuluja.

Tutustu kertaluoton kaikkiin tietoihin

Jatkuvat luotot

Jatkuvia luottoja ovat esimerkiksi luottokortit ja erilaiset luotolliset tilit. Jatkuvassa luotossa luotonantaja ja luotonsaaja sopivat luotolle luottorajan eli käytettävän enimmäismäärän. Luotonsaaja voi käyttää luottoa jatkuvasti luottorajaan saakka. Kun luotonsaaja maksaa velkaa pois, luottoa voi taas nostaa lisää. Rekisterissä näkyvät voimassa olevan jatkuvan luoton luottosopimuksen tiedot, vaikka et aktiivisesti käyttäisi luottoa tai vaikka maksaisit käytetyn summan aina pois eräpäivään mennessä.

Jos rekisteriin on ilmoitettu sinulle myönnettyjä jatkuvia luottoja, ne näytetään listana. Jos rekisteriin ei ole ilmoitettu yhtään jatkuvaa luottoa, näytetään tässä teksti "Rekisteriin ei ole ilmoitettu jatkuvia luottoja.".

Otsikkorivillä on listassa lueteltujen luottojen lukumäärä suluissa sekä infopainike, jonka avaamalla saat lisätietoa. Voit avata yhden luoton tiedot painamalla kyseisen luoton riviä. Jos haluat nähdä kaikki luotosta ilmoitetut ajantasaiset tiedot, valitse Avaa kaikki tiedot. Luoton saldo tarkoittaa määrää, jonka olet luotosta käyttänyt. Rekisterissä ei ole tietoa jatkuvan luoton lyhennyksistä tai yksittäisistä luottokortilla tehdyistä maksuista.

Tutustu jatkuvan luoton kaikkiin tietoihin

Leasingluotot

Leasing tarkoittaa yleisesti esineen pitkäaikaista vuokrausta. Leasingtuote voi olla esimerkiksi auto, josta maksat tietyn etukäteen sovitun kuukausihinnan. Rekisterissä ovat vain sellaiset leasingluotot, jotka olet ottanut kuluttajana ja joissa tavaran omistus voi siirtyä sopimuksen päättyessä sinulle. Eli sellaisia leasingsopimuksia ei ole rekisterissä, joissa on kyse ainoastaan vuokrauksesta ja joiden sopimusehtojen mukaan tavaran omistus ei voi siirtyä sinulle. Yritysleasingia ei ilmoiteta rekisteriin lainkaan.

Jos rekisteriin on ilmoitettu sinulle myönnettyjä leasingluottoja, ne näytetään listana. Jos rekisteriin ei ole ilmoitettu yhtään leasingluottoa, näytetään tässä teksti "Rekisteriin ei ole ilmoitettu leasingluottoja.".

Otsikkorivillä on listassa lueteltujen luottojen lukumäärä suluissa sekä infopainike, jonka avaamalla saat lisätietoa. Painamalla luoton riviä saat näkyviin kaikki kyseisestä luotosta ilmoitetut ajantasaiset tiedot.

Tutustu leasingluoton kaikkiin tietoihin

Viivästyneet maksut

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin vähintään 60 päivää viivästyneet maksut. Jos luotoissasi on maksuviiveitä, viivästyneet maksut näytetään sekä eriteltyinä että yhteissummana. Maksuviiveet luetellaan myös kunkin sellaisen luoton kohdalla, joissa viiveitä on.

Viivästyneestä maksusta näet alkuperäisenä eräpäivänä erääntyneen summan ja sen alkuperäisen eräpäivän. Viivästyneen maksun suuruus saattaa erota esimerkiksi luotonantajan tai perintätoimiston sinulle kirjeellä toimittamasta, koska rekisteriin ilmoitetut erät eivät aina sisällä korkoja tai kuluja. Jos luottosi on eräännytetty kokonaan maksettavaksi, luotolla ei näy lainkaan maksuviiveitä. Tieto maksuviiveistä poistuu rekisteristä, kun olet maksanut viivästyneen maksun kokonaan ja luotonantaja ilmoittaa tästä rekisteriin.

Jos luotonantaja sopii kanssasi maksuviiveen hoitamiseksi uuden maksuohjelman, luotonantaja poistaa rekisteristä tiedon maksuviiveestä. Jos uuden maksuohjelman mukaiset maksuerät viivästyvät uudelleen, ilmoittaa luotonantaja ne rekisteriin samalla tavalla kuin alkuperäisen maksuohjelman viiveet.

Eräännytetyt luotot

Eräännyttäminen tarkoittaa, että luotonantaja voi vaatia tulevien erien tai koko luoton maksamista etukäteen.

Luotonantajat ilmoittavat luoton eräännyttämisen rekisteriin vain silloin, jos eräännyttäminen johtuu maksuviiveistä. Jos luotonantaja ilmoittaa rekisteriin, että luotto on eräännytetty, kyseistä luottoa koskevat maksuviiveet poistuvat rekisteristä.

Jos luotoistasi yksi tai useampi on eräännytetty, nämä luotot näytetään sekä eriteltyinä että yhteissummana. Yhteissumma ei kuitenkaan sisällä eräännytettyjen leasingluottojen summaa. Tieto eräännyttämisestä on myös kunkin eräännytetyn luoton tiedoissa.

Kuvasymbolit kuvaavat luoton tilannetta

Kelloikoni.png Kellotaulusymboli tarkoittaa, että luotossa on maksuviive.
Rasti-ikoni.png Rastisymboli tarkoittaa, että luotto on eräännytetty.
Kieltoikoni.png Kieltomerkkisymboli tarkoittaa, että olet kiistänyt luoton tietojen oikeellisuuden. Luoton tietojen kiistäminen tarkoittaa, että epäilet tiedoissasi virhettä ja olet vaatinut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista käsittelyn rajoittamista. Merkintä ei estä luoton tietojen luovuttamista luotonantajille luottotietorekisteriotteessa. Merkintä kertoo luotonantajille kuitenkin sen, että luoton tiedoissa voi olla virhe.
Huutomerkki-ikoni.png

Huutomerkkisymboli tarkoittaa jotakin seuraavista:

  • luotto on velkajärjestelyn maksuohjelmassa
  • luotto on yrityssaneerausohjelmassa
  • olet jatkuvan luoton uusi velallinen.

Näissä tilanteissa näet luotosta tavallista suppeammat tiedot.

Nuoli-ikoni.png Oikealle osoittava nuolisymboli tarkoittaa, että luotto on siirretty toiselle luotonantajalle. Luoton siirrosta on kyse esimerkiksi silloin, kun luotonantaja on myynyt luoton toiselle luotonantajalle tai luotto on siirretty konsernissa sisäisesti toiselle organisaatiolle. Tämä luotto poistetaan rekisteristä muutaman päivän kuluessa, ja uusi luotonantaja ilmoittaa luoton rekisteriin. Toisinaan siirretty luotto voi näkyä rekisterissä kahteen kertaan muutaman päivän ajan.

Mitä tietoja rekisterissä ei näy ja miksi?

Tiedot, joita rekisteriin ei ilmoiteta ollenkaan

Luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin vain sellaiset tiedot, jotka niiden pitää positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan ilmoittaa. Lain mukaan rekisteriin ei ilmoiteta esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjä tai tietoa siitä, että luotto on perinnässä tai ulosotossa.

Luotonantajilla on ylipäätään velvollisuus ilmoittaa vain rekisteriin kuuluvat luotot ja niiden muutokset siltä osin kuin tiedot ovat kohtuullisin toimenpitein luotonantajien saatavilla.

Maksuviiveet ja eräännyttäminen

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin, jos luotto on maksuviiveen vuoksi eräännytetty kokonaan maksettavaksi. Vain maksuviiveen vuoksi eräännytetyt luotot näkyvät rekisterissä eräännytettyinä. Muusta syystä eräännytetyt luotot näkyvät rekisterissä normaalisti, ilman tietoa eräännyttämisestä.

Luottojen lyhennykset

Kertaluotoista näet vain viimeisimmän luoton lyhennyksen. Tämä lyhennystieto päivittyy sivulla Luoton tiedot aina, kun luotonantaja ilmoittaa seuraavan, uudemman lyhennyksen, eli et voi esimerkiksi seurata asiointipalvelussa luoton lyhennyshistoriaa.

Luotonantajat ilmoittavat jatkuvista luotoista vähemmän tietoja kuin kertaluotoista. Rekisterissä ei esimerkiksi ole lainkaan tietoa jatkuvan luoton lyhennyksistä, ainoastaan jatkuvan luoton saldo eli luotosta käytetty määrä.

Leasing

Leasingluotoista luotonantajat ilmoittavat rekisteriin erilaisen tietosisällön kuin kertaluottojen osalta. Rekisterissä ei esimerkiksi ole tietoa viimeksi maksamastasi kuukausierästä vaan ainoastaan tieto siitä, minkä suuruiseksi kuukausierä on luotonantajan kanssa sovittu.

Velkajärjestely ja yrityssaneeraus

Jos luottosi on tuomioistuimen vahvistamassa velkajärjestelyn maksuohjelmassa tai yrityssaneerausohjelmassa, luotonantaja ilmoittaa luotosta vain tietyt tiedot. Tämän vuoksi näet luotosta vain suppeat tiedot. Jos luotossa on useita velallisia ja joku heistä on velkajärjestelyssä, kaikki velalliset näkevät vain osan luoton tiedoista. Luotonantaja jatkaa tietojen ilmoittamista normaalisti sen jälkeen, kun velkajärjestelyn maksuohjelma tai yrityssaneerausohjelma on rauennut.

Puuttuvat tiedot

Vanhoista luotoista saattaa rekisterissä olla vähemmän tietoja kuin uusista luotoista. Vanhoilla luotoilla tarkoitetaan tässä luottoja, jotka on myönnetty ennen rekisterin käyttöönottoa keväällä 2024. Tällaisia usein puuttuvia tietoja saattavat olla esimerkiksi luottosopimuksen tekopäivä, luottosopimuksen tekemisen yhteydessä maksetut kertakulut sekä tieto siitä, onko luotto kuluttajansuojalain mukainen vai ei ja onko luotto hyödykesidonnainen vai ei.

Jos sinut on lisätty tietyn luoton velalliseksi vasta sen jälkeen, kun luotonantaja on ilmoittanut luoton rekisteriin, näet luotosta vain sellaiset tiedot, jotka on päivitetty rekisteriin sen jälkeen, kun sinusta tuli luoton velallinen.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2024