78 Selvitys siirtohinnoittelusta, täyttöohje 2017

Lomakkeella 78 annetaan selvitys liiketoimista, joista yrityksen on laadittava verotusmenettelystä annetun lain (VML) 14 a §:n mukainen siirtohinnoitteludokumentointi. Lomakkeella ei anneta tietoa siirtohinnoittelumenetelmiin liittyvistä asioista.

Yrityksen on laadittava siirtohinnoitteludokumentointi liiketoimista, jotka on tehty verovuoden aikana ulkomaisen VML 31 §:ssä tarkoitetun etuyhteysyrityksen kanssa.

 • Liiketoimen osapuolet ovat etuyhteydessä toisiinsa, jos liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta tai kolmannella osapuolella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta molemmissa osapuolissa.
 • Etuyhteystoimella tarkoitetaan välittömän emo- tai tytäryrityksen kanssa tehtyjen liiketoimien ohella myös muiden konserniyritysten kanssa tehtyjä liiketoimia.
 • Dokumentointivelvollisuus koskee lisäksi ulkomaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisiä toimia.

Dokumentointivelvollisuus

Dokumentointivelvollisia ovat yritykset, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

 • yrityksen palveluksessa on vähintään 250 henkilöä; tai
 • yrityksen liikevaihto on enemmän kuin 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on enemmän kuin 43 miljoonaa euroa; tai
 • yritys ei täytä komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuja pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkkejä.

Kun arvioidaan edellä kuvattujen tunnuslukujen ylittymistä yksittäisen verovelvollisen kohdalla komission suosituksen 2003/361/EY mukaisesti, tarkastellaan käytännössä konsernin ylimmän emoyhtiön konsernitilinpäätöksen liikevaihtoa, taseen loppusummaa ja koko konsernin henkilöstömäärää. Kansainväliseen konserniin kuuluminen johtaa siten usein siihen, että myös Suomessa toimiva pieni tai keskisuuri yritys on dokumentointivelvollinen.

Komission suosituksessa käsite ”sidosyritys” tarkoittaa käytännössä konserniyhtiöitä. Sidosyrityksen liikevaihtoa, taseen loppusummaa ja henkilöstön määrää koskevat tiedot lisätään aina kokonaisuudessaan yrityksen omiin tietoihin.

Komission suosituksen mukaisesti tilinpäätöksen (konsernitilinpäätös) lukuihin voi olla tarvetta lisätä suosituksesta ilmenevällä tavalla myös sellaisten yhtiöiden tunnuslukuja, joihin yhtiöllä on 25–50 % omistusosuus tai määräysvaltasuhde. Näiden ns. omistusyhteysyritysten osalta arvioitavan yhtiön tunnuslukuihin lisätään omistusyhteysyrityksen liikevaihtoa, taseen loppusummaa ja henkilöstön määrää koskevista tiedoista  arvioitavan yhtiön suhteellisen omistuksen mukainen osuus.

Esimerkki: A Oy on X Ltd:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. A Oy:n palveluksessa on 100 henkilöä, sen liikevaihto on 45 milj. euroa ja taseen loppusumma on 35 milj. euroa. X Ltd:n palveluksessa on 200 henkilöä, sen liikevaihto on 100 milj. euroa ja taseen loppusumma on 50 milj. euroa. A Oy:n ja X Ltd:n yhteenlaskettu liikevaihto on 145 milj. euroa ja taseen loppusumma on 85 milj. euroa. Yhtiöillä on palveluksessaan yhteensä 300 henkilöä. Kun tarkastelussa huomioidaan myös konsernin luvut, A Oy on suuri yritys, joka on dokumentointivelvollinen.

Katso lisätietoa siirtohinnoittelun dokumentoinnista

1 Verovelvollisen harjoittama toiminta

Toimialatunnus ei kuvaa kaikissa tilanteissa riittävän selvästi harjoitetun liiketoiminnan luonnetta.

 • Rastita verovelvollisen toimintaa kuvaavat kohdat . Jos verovelvollisella on esimerkiksi myynti-, valmistus- ja tutkimustoimintaa, merkitse rasti kohtiin 11, 12 ja 13.
2 Kannattavuus
 • Kannattavuusluvut lasketaan erikseen verovelvollisen ja konsernin tiedoilla. Verovelvollisen on itse selvitettävä konsernin luvut, jos ne eivät ole tiedossa.
 • Merkitse kannattavuusluvut yhden desimaalin tarkkuudella.
 • Konsernilla tarkoitetaan koko konsernin ylimmän emoyhtiön muodostamaa konsernia. Konsernitiedot tulee esittää, jos kirjanpitolain edellyttämä konsernitilinpäätös on laadittu tai jos ulkomainen emoyhtiö on laatinut konsernitilinpäätöksen.
 • Luotto- ja vakuutuslaitokset eivät täytä kohtia 17–20.
Kohdat 17 - 18
 • Kohta 17: Laske verovelvollisen liikevoittoprosentti: jaa verovelvollisen liikevoitto liikevaihdolla ja kerro tulos sadalla.
 • Kohta 18: Laske konsernin liikevoittoprosentti konsernitilinpäätöksen tiedoilla: jaa konsernin liikevoitto liikevaihdolla ja kerro tulos sadalla
Kohdat 19 - 20
 • Kohta 19: Laske verovelvollisen sijoitetun pääoman tuottoprosentti: jaa verovelvollisen liikevoitto sijoitetulla pääomalla ja kerro tulos sadalla. Sijoitetulla pääomalla tarkoitetaan tässä laskelmassa verovelvollisen erillistilinpäätöksen oman pääoman ja korollisten velkojen yhteismäärää.
 • Kohta 20: Laske konsernin sijoitetun pääoman tuottoprosentti konsernitilinpäätöksen tiedoilla: jaa konsernin liikevoitto sijoitetulla pääomalla ja kerro tulos sadalla.
3 Etuyhteystoimet
 • Ilmoita etuyhteystoimet tyypeittäin.
 • Ilmoita kussakin kohdassa (21–32)  kaikkien etuyhteydessä olevien osapuolten kanssa tehtyjen etuyhteystoimien euromäärä. Jos etuyhteystoimi on muodostunut esimerkiksi liiketoimintakokonaisuuden luovutuksesta, ilmoita liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat osat niille kuuluvissa kohdissa