Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista

Antopäivä
18.12.2019
Diaarinumero
VH/5650/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.1.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016)
16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 56/2018, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään tarkemmin, mitkä oma-aloitteisia veroja koskevat tiedot Verohallinto muodostaa verokaudelta tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:n
2 momentin 1 - 10, 12, 16, 20 ja 21 kohdassa sekä 6 §:n 4 momentissa tarkoitetuista tiedoista.

2 §

Muodostettavat tiedot

Suorituksen maksaja antaa Tulorekisteriyksikölle tulotietojärjestelmästä annetun lain perusteella seuraavat tiedot:

 1. ennakonpidätyksen sekä lähdeveron alaiset suoritukset ja muuna kuin rahana annetut edut tulonsaajittain;
 2. toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot tulonsaajittain;
 3. työnantajan sairausvakuutusmaksujen ja niistä tehtävien vähennysten yhteismäärä kalenterikuukaudelta maksajakohtaisesti;
 4. suorituksista tulonsaajilta takaisin perityt määrät ja takaisinperittyihin määriin kohdistuvat ennakonpidätykset ja lähdeverot tulonsaajittain;
 5. tiedot siitä, että tapahtumia, joista tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin nojalla talletetaan tietoja, ei ole kalenterikuukauden aikana ollut maksajakohtaisesti. 

Verohallinto muodostaa 1 momentissa mainituista tiedoista verokaudelta seuraavat veroa koskevat tiedot:

 1. ennakonpidätyksen ja lähdeveron alaiset palkat, muulle kuin yhteisölle maksetut työ- ja käyttökorvaukset, yhteisölle maksetut lähdeveron alaiset työkorvaukset sekä muut vastaavat suoritukset yhteensä;
 2. palkoista ja muista kohdan 1 suorituksista toimitetut ennakonpidätykset yhteensä;
 3. palkoista ja muista kohdan 1 suorituksista perityt lähdeverot yhteensä;
 4. ennakonpidätyksen alaiset osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetut työ- ja käyttökorvaukset yhteensä;
 5. osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetuista työ- ja käyttökorvauksista toimitetut ennakonpidätykset yhteensä;
 6. lähdeveron alaiset rojaltit yhteensä, ei kuitenkaan kohdassa 1 tarkoitetut käyttökorvaukset;
 7. rojalteista perityt lähdeverot yhteensä;
 8. työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat yhteensä;
 9. maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu yhteensä;
 10. tieto siitä, että tapahtumia, joista tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin nojalla talletetaan tietoja, ei ole ollut kalenterikuukauden aikana.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista (1394/2018).

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2020 alkaviin verokausiin. Veroa koskevien tietojen muodostamiseen aikaisemmilta verokausilta annetuista tiedoista sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2019