Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista

Antopäivä
21.12.2020
Diaarinumero
VH/7616/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 56/2018, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään tarkemmin, mitkä oma-aloitteisia veroja koskevat tiedot Verohallinto muodostaa verokaudelta tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:n 2 momentin 1–10, 12, 16, 20 ja 21 kohdassa, 6 §:n 4 momentissa sekä 6 §:n 5 momentin 1–7 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

2 §

Muodostettavat tiedot

Suorituksen maksaja antaa Tulorekisteriyksikölle tulotietojärjestelmästä annetun lain perusteella seuraavat tiedot:

 1. ennakonpidätyksen sekä lähdeveron alaiset suoritukset ja muuna kuin rahana annetut edut tulonsaajittain;
 2. toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot tulonsaajittain;
 3. työnantajan sairausvakuutusmaksujen ja niistä tehtävien vähennysten yhteismäärä kalenterikuukaudelta maksajakohtaisesti;
 4. suorituksista tulonsaajilta takaisin perityt määrät ja takaisinperittyihin määriin kohdistuvat ennakonpidätykset ja lähdeverot tulonsaajittain;
 5. tiedot siitä, että tapahtumia, joista tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin nojalla talletetaan tietoja, ei ole kalenterikuukauden aikana ollut maksajakohtaisesti.

Verohallinto muodostaa 1 momentissa mainituista tiedoista verokaudelta seuraavat veroa koskevat tiedot:

 1. ennakonpidätyksen ja lähdeveron alaiset palkat, muulle kuin yhteisölle maksetut työ- ja käyttökorvaukset, yhteisölle maksetut lähdeveron alaiset työkorvaukset sekä muut vastaavat suoritukset yhteensä;
 2. palkoista ja muista kohdan 1 suorituksista toimitetut ennakonpidätykset yhteensä;
 3. palkoista ja muista kohdan 1 suorituksista perityt lähdeverot yhteensä;
 4. ennakonpidätyksen alaiset osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetut työ- ja käyttökorvaukset yhteensä;
 5. osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetuista työ- ja käyttökorvauksista toimitetut ennakonpidätykset yhteensä;
 6. lähdeveron alaiset rojaltit yhteensä, ei kuitenkaan kohdassa 1 tarkoitetut käyttökorvaukset;
 7. rojalteista perityt lähdeverot yhteensä;
 8. maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu yhteensä;
 9. tieto siitä, että tapahtumia, joista tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin nojalla talletetaan tietoja, ei ole ollut kalenterikuukauden aikana;
 10. tulorekisteriin ilmoitetut ennakonpidätyksen alaiset eläkkeet ja etuudet sekä lähdeveron alaiset etuudet yhteensä;
 11. tulorekisteriin ilmoitetuista eläkkeistä ja etuuksista toimitetut ennakonpidätykset yhteensä;
 12. tulorekisteriin ilmoitetuista etuuksista perityt lähdeverot yhteensä.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista (1289/2019).

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2021 alkaviin verokausiin. Veroa koskevien tietojen muodostamiseen aikaisemmilta verokausilta annetuista tiedoista sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 23.12.2020