Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta

Antopäivä
16.8.2017
Diaarinumero
A153/200/2017
Voimassaolo
1.11.2017 - 30.4.2018

Tämä päätös on kumottu Verohallinnon päätöksellä veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1560/2016) 1 ja 2 luku.

Tämän päätöksen 14 §:n 3 momentti on kumottu Verohallinnon päätöksellä veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta annetun päätöksen 14 §:n muuttamisesta.


Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin, 8 §:n 1 momentin, ja 93 a §:n 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 520/2010, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin sekä kiinteistöverolain (654/1992) 16 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 253/2012, nojalla päättänyt:

I luku
Veroilmoituksen antaminen

1 §
Ilmoittamisvelvollisuuden laajuus

Veroilmoitus annetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 2 luvussa tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Verovelvollisen velvollisuudesta antaa veroilmoitus ja palauttaa esitäytetty veroilmoitus säädetään verotusmenettelystä annetun lain 7 §:ssä. Yhteisöjen ja yhteisetuuden sähköisestä ilmoittamisvelvollisuudesta säädetään verotusmenettelystä annetun lain 7 a §:ssä.

Kiinteistötietojen antamisesta verotusta varten säädetään kiinteistöverolain 16 §:ssä

2 §
Yleisesti verovelvollisen veroilmoituksen antaminen

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti Verohallinnon hyväksymiä ilmoittamiskanavia käyttäen. Jos veroilmoitus annetaan postitse, se lähetetään verovelvollisen ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus on annettava sähköisesti Verohallinnon hyväksymiä sähköisiä kanavia käyttäen. Erityisestä syystä yhteisön veroilmoitus voidaan antaa postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO tai antaa Verohallinnon yksikköön.

Sähköinen ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tonnistoverotettavasta toiminnasta annettavaa veroilmoitusta.

3 §
Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituksen antaminen

Koko verovuodelta rajoitetusti verovelvollisen veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti Verohallinnon hyväksymiä sähköisiä kanavia käyttäen. Jos veroilmoitus annetaan postitse, se lähetetään verovelvollisen ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Ulkomaisen yhteisön ja ulkomaisen kuolinpesän veroilmoitus on annettava Verohallinnon hyväksymiä sähköisiä kanavia käyttäen. Erityisestä syystä ulkomaisen yhteisön ja ulkomaisen kuolinpesän veroilmoitus voidaan antaa myös postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO, Finland tai antaa Verohallinnon yksikköön.

Verovelvollisen, joka on osan verovuodesta yleisesti verovelvollinen, veroilmoituksen antaminen määräytyy 2 §:n mukaan.

4 §
Ilmoittamistapa

Osakeyhtiön, osuuskunnan, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön, osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus sähköisesti Verohallinnon hyväksymiä sähköisiä kanavia käyttäen.

Elinkeinoyhtymän, maataloudenharjoittajan maatalouden, metsätalouden harjoittajan metsätalouden sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti Verohallinnon hyväksymiä sähköisiä kanavia käyttäen.

Luonnollinen henkilö, joka on saanut esitäytetyn veroilmoituksen, voi korjata ja palauttaa sen sähköisesti Verohallinnon julkaiseman sähköisen ilmoittamispalvelun avulla palkkojen ja luontoisetujen, ansiotulona verotettavien eläkkeiden, etuuksien, muiden ansiotulojen, ansiotuloista toimitettujen ennakonpidätysten, tuloverolain (1535/1992) 93 §:ssä tarkoitettujen asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannusten, työmarkkinajärjestön jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen, työasuntovähennyksen ja muiden ansiotulosta vähennettävien tulonhankkimiskulujen, pakollisten eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen, veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen, tuloverolain 112 a §:ssä tarkoitetun takaisinperintävähennyksen, kotitalousvähennyksen, elatusvelvollisuusvähennyksen, vuokratulojen, omaisuuden luovutuksesta syntyneiden voittojen ja tappioiden, osakaslainojen, pääomatulona verotettavien eläkkeiden ja suoritusten ja muiden pääomatulojen, osinkojen ja osuuskunnalta saatujen ylijäämien, osingoista ja ylijäämistä sekä pääomatuloista toimitettujen ennakonpidätysten, tuloverolain 54 §:n 2 momentissa tarkoitettujen arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenojen, takaisin maksettujen osakaslainojen, pääomatuloista tehtävien tulonhankkimiskulujen, velkojen korkojen, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen maksujen, verotusyhtymän maatalouden verovuoden tappion, ulkomaantulojen ja ulkomaantuloista maksettujen verojen, veronpalautuksen siirtoa puolisolle koskevan tiedon, erilleen muuttoa ja huoltosuhteen muutosta koskevan tiedon, alijäämähyvityksen siirron ja lapsikorotuksen ja kunnallisverotuksesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa laissa (2011:119) tarkoitettujen vähennysten sekä varojen ja velkojen osalta niiltä osin ja sinä aikana kuin palvelu on käytettävissä. Mitä edellä säädetään, koskee myös kotimaista kuolinpesää, jolla on Katso -tunniste.

Verovelvollinen, joka on saanut kiinteistöverotuspäätöksen, voi ilmoittaa kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet sähköisesti Verohallinnon julkaiseman sähköisen ilmoittamispalvelun avulla niiltä osin ja sinä aikana kuin palvelu on käytettävissä.

Veroilmoitus ja kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet voidaan antaa myös Verohallinnon vahvistamia lomakkeita käyttäen paperisena. Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus voidaan kuitenkin antaa paperisena ainoastaan erityisestä syystä.

5 §
Veroilmoituksen allekirjoittaminen

Veroilmoitus, joka on palautettava Verohallinnolle, on allekirjoitettava. Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön veroilmoitukseen on merkittävä niiden täällä olevan edustajan nimi ja osoite.

Veroilmoitus ja muu veroviranomaiselle sähköisesti toimitettava asiakirja täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n 3 momentin ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 80 §:n 3 momentin nojalla määrännyt.

II luku

Veroilmoituksen antamisaika

Luonnollinen henkilö ja kotimainen kuolinpesä

6 §
Veroilmoituksen antamisaikaa koskeva yleissäännös

Korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 8 päivänä tai toukokuun 15 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 15 päivänä.

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta tai elinkeinotoimintaa, on kuitenkin palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus 7–8 §:ssä määrättynä aikana.

7 §
Maataloudenharjoittajan veroilmoitus

Maatalouden veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä. Korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 8 päivänä tai toukokuun 15 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty. Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava muuta kuin maataloutta koskeva veroilmoituksensa viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 15 päivänä.

Jos verovelvollinen harjoittaa maatalouden lisäksi myös elinkeinotoimintaa ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus on 8 §:n 1 momentin mukaisesti annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä, myös maatalouden ja muun toiminnan veroilmoitus on annettava ja korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään mainittuna päivänä.

8 §
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa liikettä tai ammattia, on annettava veroilmoitus ja palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä.

Jos verovelvollisen saamaan elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeeseen on merkitty veroilmoituksen viimeiseksi antamisajankohdaksi muu kuin huhtikuun 3 päivä, verovelvollisen on annettava veroilmoitus viimeistään veroilmoituslomakkeeseen merkittynä päivänä ja palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus 6 §:n 1 tai 2 momentissa määrättynä aikana.

9 §
Metsätalouden veroilmoitus ja metsätalouden arvonlisäveron veroilmoitus

Metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä, jos verovelvollinen on alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen.

Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa liikettä tai ammattia ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä, myös metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään mainittuna päivänä.

Muissa tapauksissa metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään silloin, kun verovelvollisen on 6 §:n 1 ja 2 momentin mukaan palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus tai annettava veroilmoitus.

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, ei ole annettava arvonlisäveroa koskevaa veroilmoitusta ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

10 §
Puolisoiden veroilmoituksen antamisaikaa koskeva poikkeus

Verovelvollisten, joihin tuloverolain 7 §:n mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus samassa määräajassa. Jos määräaika 6–9 §:n mukaan päättyisi eri aikaan, puolisoiden on annettava veroilmoitus tai palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaika määräytyy 1 momentin mukaisesti, jollei verovelvollisen saamaan veroilmoituslomakkeeseen ole toisin merkitty.

Muut verovelvolliset
11 §
Verotusyhtymän veroilmoitus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä.

12 §
Elinkeinoyhtymän veroilmoitus

Elinkeinoyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä.

13 §
Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

14 §
Kiinteistötietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän, jonka saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty viimeiseksi palautuspäiväksi 8 toukokuuta, on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään mainittuna päivänä. Muiden luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien sekä elinkeinoyhtymien on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään toukokuun 15 päivään mennessä sen estämättä mitä veroilmoituksen antamisajankohdasta muuten on määrätty.

Puolisoiden yhdessä omistamasta kiinteistöstä riittää yksi yhteinen ilmoitus.

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään huhtikuun 30 päivänä sen estämättä mitä veroilmoituksen antamisajankohdasta on muuten määrätty.

Veroilmoituksen saapumisaika

15 §
Postitse tai sähköisesti saapuneen veroilmoituksen antamisaika

Sähköisesti saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallinnon julkaisemalle ilmoituspalvelujen välittäjälle tässä päätöksessä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalvelujen välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen sisältävä postilähetys on tässä päätöksessä määrätyssä ajassa jätetty postiin Verohallinnolle osoitettuna.

Veroilmoitus verovuodelta 2018 katsotaan annetuksi, kun se on saapunut Verohallinnolle. Sähköisen ilmoituksen saapumisajankohdasta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 10 §:ssä ja paperisen ilmoituksen saapumisajankohdasta hallintolain (434/2003) 18 §:ssä.

16§
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1560/2016) 1 ja 2 luku. Päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2017 annettaviin veroilmoituksiin. Päätöksen määräyksiä sähköisestä ilmoittamisvelvollisuudesta sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien 1 päivänä marraskuuta 2017 ja sen jälkeen annettaviin veroilmoituksiin. Ennen 1 päivänä marraskuuta 2017 annettaviin yhteisöjen veroilmoituksiin sovelletaan Verohallinnon antamaa päätöstä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1560/2016). Kiinteistötietojen ilmoittamista koskevaa 14 §:ää sovelletaan kaikkien verovelvollisten osalta vuoden 2018 kiinteistöverotuksessa, jonka perusteena ovat kalenterivuoden 2017 kiinteistötiedot.

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2017


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava lakimies Kari Aaltonen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.8.2017