Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Antopäivä
30.12.2016
Diaarinumero
A123/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Tämän päätöksen luvut 1−2, 3, 4 ja 5 on kumottu:


Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1997 §:n 8 momentin, 8 §:n 1 momentin, 10 §:n 1 ja 4 momentin, 11 a §:n 2 ja 3 momentin, 12 §:n 2 momentin, 13 §:n ja 93 a §:n 3 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 8 momentti, 8 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 ja 4 momentti, 11 a §:n 2 ja 3 momentti, 13 § ja 93 a §:n 3 momentti laissa 520/2010 sekä 12 §:n 2 momentti laissa 772/2016, eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain (299/20018 §:n 1 momentin, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016 §:n 2 momentin, 27 §:n 4 momentin, 28 §:n 4 momentin ja 83 §:n 11 momentin sekä kiinteistöverolain (654/19916 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 253/2012, nojalla päättänyt:

I luku

Veroilmoituksen antaminen

1 §

Ilmoittamisvelvollisuuden laajuus

Veroilmoitus annetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1992 luvussa tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Verovelvollisen velvollisuudesta antaa veroilmoitus ja palauttaa esitäytetty veroilmoitus säädetään verotusmenettelystä annetun lain 7 §:ssä.

2 §

Veroilmoituspaikka

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus annetaan tai lähetetään postitse verovelvollisen ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Yhteisön veroilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO tai annetaan Verohallinnon yksikköön.

3 §

Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituspaikka

Koko verovuodelta rajoitetusti verovelvollisen veroilmoitus annetaan tai lähetetään postitse verovelvollisen ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Ulkomaisen yhteisön ja ulkomaisen kuolinpesän veroilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO, Finland.

Rajoitetusti verovelvollinen voi jättää veroilmoituksensa myös Suomen ulkomailla sijaitsevaan lähetystöön, jonka on viipymättä lähetettävä se Pääkaupunkiseudun verotoimistoon tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Osan verovuodesta yleisesti verovelvollisen veroilmoituspaikka määräytyy 2 §:n mukaan.

4 §

Ilmoittamistapa

Veroilmoitus ja muut tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot ja selvitykset on annettava Verohallinnon kutakin tarkoitusta varten vahvistamia lomakkeita käyttäen tai muulla tavalla kirjallisesti, ellei tarkoitusta varten vahvistettua lomaketta ole.

Osakeyhtiön, osuuskunnan, elinkeinoyhtymän, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön, osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden, rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän, maataloudenharjoittajan maatalouden, metsätalouden harjoittajan metsätalouden sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoitus voidaan antaa myös sähköisesti Verohallinnon julkaisemien sähköisten ilmoittamispalvelujen avulla.

Luonnollinen henkilö, joka on saanut esitäytetyn veroilmoituksen, voi korjata ja palauttaa sen myös sähköisesti Verohallinnon julkaiseman sähköisen ilmoittamispalvelun avulla palkkojen ja luontoisetujen, ansiotulona verotettavien eläkkeiden, etuuksien, muiden ansiotulojen, ansiotuloista toimitettujen ennakonpidätysten, tuloverolain (1535/19993 §:ssä tarkoitettujen asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannusten, työmarkkinajärjestön jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen, työasuntovähennyksen ja muiden ansiotulosta vähennettävien tulonhankkimiskulujen, pakollisten eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen, veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen, tuloverolain 112 a §:ssä tarkoitetun takaisinperintävähennyksen, kotitalousvähennyksen, elatusvelvollisuusvähennyksen, vuokratulojen, omaisuuden luovutuksesta syntyneiden voittojen ja tappioiden, osakaslainojen, pääomatulona verotettavien eläkkeiden ja suoritusten ja muiden pääomatulojen, osinkojen ja osuuskunnalta saatujen ylijäämien, osingoista ja ylijäämistä sekä pääomatuloista toimitettujen ennakonpidätysten, tuloverolain 54 §:n 2 momentissa tarkoitettujen arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenojen, takaisin maksettujen osakaslainojen, pääomatuloista tehtävien tulonhankkimiskulujen, velkojen korkojen, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/200tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen maksujen, verotusyhtymän maatalouden verovuoden tappion, ulkomaantulojen ja ulkomaantuloista maksettujen verojen, veronpalautuksen siirtoa puolisolle koskevan tiedon, erilleen muuttoa ja huoltosuhteen muutosta koskevan tiedon, alijäämähyvityksen siirron ja lapsikorotuksen ja kunnallisverotuksesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa laissa (2011:11tarkoitettujen vähennysten sekä varojen ja velkojen osalta niiltä osin ja sinä aikana kuin palvelu on käytettävissä. Mitä edellä säädetään koskee myös kotimaista kuolinpesää, jolla on Katso –tunniste.

Verovelvollinen, joka on saanut kiinteistöverotuspäätöksen, voi ilmoittaa kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet myös sähköisesti Verohallinnon julkaiseman sähköisen ilmoittamispalvelun avulla niiltä osin ja sinä aikana kuin palvelu on käytettävissä.

5 §

Veroilmoituksen allekirjoittaminen

Veroilmoitus, joka on palautettava Verohallinnolle, on allekirjoitettava. Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön veroilmoitukseen on merkittävä niiden täällä olevan edustajan nimi ja osoite.

Veroilmoitus ja muu veroviranomaiselle sähköisesti toimitettava asiakirja täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n 3 momentin ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2080 §:n 3 momentin nojalla määrännyt.

II luku

Veroilmoituksen antamisaika

Luonnollinen henkilö ja kotimainen kuolinpesä

6 §
Veroilmoituksen antamisaikaa koskeva yleissäännös

Korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 9 päivänä tai toukokuun 16 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 16 päivänä.

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta tai elinkeinotoimintaa, on kuitenkin palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus 7–8 §:ssä määrättynä aikana.

7 §
Maataloudenharjoittajan veroilmoitus

Maatalouden veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä. Korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 9 päivänä tai toukokuun 16 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty. Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava muuta kuin maataloutta koskeva veroilmoituksensa viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 16 päivänä.

Jos verovelvollinen harjoittaa maatalouden lisäksi myös elinkeinotoimintaa ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus on 8 §:n 1 momentin mukaisesti annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä, myös maatalouden ja muun toiminnan veroilmoitus on annettava ja korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään mainittuna päivänä.

8 §
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa liikettä tai ammattia, on annettava veroilmoitus ja palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä.

Jos verovelvollisen saamaan elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeeseen on merkitty veroilmoituksen viimeiseksi antamisajankohdaksi muu kuin huhtikuun 3 päivä, verovelvollisen on annettava veroilmoitus viimeistään veroilmoituslomakkeeseen merkittynä päivänä ja palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus 6 §:n 1 tai 2 momentissa määrättynä aikana.

9 §
Metsätalouden veroilmoitus ja metsätalouden arvonlisäveron veroilmoitus

Metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä, jos verovelvollinen on alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen.

Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa liikettä tai ammattia ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä, myös metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään mainittuna päivänä.

Muissa tapauksissa metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään silloin, kun verovelvollisen on 6 §:n 1 ja 2 momentin mukaan palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus tai annettava veroilmoitus.

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, ei ole annettava arvonlisäveroa koskevaa veroilmoitusta ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

10 §
Puolisoiden veroilmoituksen antamisaikaa koskeva poikkeus

Verovelvollisten, joihin tuloverolain 7 §:n mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus samassa määräajassa. Jos määräaika 6–9 §:n mukaan päättyisi eri aikaan, puolisoiden on annettava veroilmoitus tai palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaika määräytyy 1 momentin mukaisesti, jollei verovelvollisen saamaan veroilmoituslomakkeeseen ole toisin merkitty.

Muut verovelvolliset

11 §
Verotusyhtymän veroilmoitus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä.

12 §
Elinkeinoyhtymän veroilmoitus

Elinkeinoyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä.

13 §
Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

13 a §
Kiinteistötietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän, jonka saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty viimeiseksi palautuspäiväksi 9 toukokuuta, on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään mainittuna päivänä. Muiden luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien sekä elinkeinoyhtymien on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään toukokuun 16 päivään mennessä sen estämättä mitä veroilmoituksen antamisajankohdasta muuten on määrätty.

Puolisoiden yhdessä omistamasta kiinteistöstä riittää yksi yhteinen ilmoitus.

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään toukokuun 2 päivänä sen estämättä mitä veroilmoituksen antamisajankohdasta on muuten määrätty.

Veroilmoituksen saapumisaika

14 §

Postitse tai sähköisesti saapuneen veroilmoituksen antamisaika

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen sisältävä postilähetys on tässä päätöksessä määrätyssä ajassa jätetty postiin Verohallinnolle osoitettuna.

Sähköisesti saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallinnon julkaisemalle ilmoituspalvelujen välittäjälle tässä päätöksessä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalvelujen välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

III luku

Veroilmoituksessa annettavat tiedot

15 §

Tulojen, varojen, velkojen ja vähennysten ilmoittamista koskeva yleissäännös

Veroilmoituksessa tai sen liitteessä on tulolajeittain ja tulolähteittäin sekä muutoin riittävästi eriteltynä ilmoitettava veronalaiset tulot ja niistä tehtävät vähennykset, jotka verovelvollinen haluaa lukea hyväkseen ja jotka edellyttävät verovelvollisen esittämää selvitystä vähennyksen perusteesta ja suuruudesta. Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen merkittävä myös varat ja velat verovuoden päättyessä sekä verotusmenettelystä annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut muut verotukseen vaikuttavat tiedot. Tulo, vähennykset, velat sekä sellaiset varat, joista myös arvo on ilmoitettava, on ilmoitettava sentin tarkkuudella.

Tulosta tai varallisuudesta, joita ei voida suuruudeltaan tai arvoltaan tarkalleen määrätä, on ilmoitettava seikat, joiden nojalla sellainen tulo tai varallisuus voidaan arvioida.

Niiden verovelvollisten, joiden verotettava tulo lasketaan tulolajeittain, on ilmoitettava erikseen pääoma- ja ansiotulot. Sellaisten tulojen osalta, jotka voivat olla osittain ansio- ja osittain pääomatuloa, on annettava verolomakkeilla vaaditut tiedot perusteista, joiden avulla tulo voidaan jakaa pääoma- ja ansiotuloksi.

Verovelvollisen tai puolison, jotka vaativat elinkeinotoiminnan tai maatalouden tappion taikka verotusyhtymän maatalouden tappion vähentämistä tuloverolain 59 §:ssä tarkoitetulla tavalla pääomatuloistaan, on vaatimusta esittäessään ilmoitettava, mikä määrä vähennetään pääomatuloista.

Rajoitetusti verovelvollisen on ilmoitettava veroilmoituksessaan tuloistaan Suomesta saamansa eläke, Suomessa olevan kiinteän omaisuuden tai kiinteistöyhteisön osakkeen tai osuuden tuottama tulo, Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettava tulo, tulo Suomessa harjoitetusta liike- ja ammattitoiminnasta tai maataloudesta, muu Suomesta saatu tulo, josta ei ole suoritettava lähdeveroa, sekä muu tulo, josta vero määrätään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/19716 §:n 1 tai 2 momentin mukaisesti.

15 a §

Pääomanpalautuksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden rajoittaminen

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ei tarvitse ilmoittaa pääomanpalautusta, johon sovelletaan tuloverolain säännöksiä omaisuuden luovutuksesta saadun voiton verotuksesta, jos verovuonna saatujen tällaisten pääomanpalautusten ja muiden tuloverolain 48 §:n 6 momentin mukaan huomioon otettavien omaisuuden luovutushintojen määrä on yhteensä enintään 1 000 euroa.

16 §

Tiedot eräistä varoista

Veroilmoituksessa on kunnittain ilmoitettava kiinteistöt sekä kiinteistöverolain (654/1992 §:n 2 momentin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut varat. Kiinteistöistä ilmoitetaan maapohjaa ja rakennusta koskevat tiedot. Yhtymän osakkaan on omassa veroilmoituksessaan ilmoitettava yhtymän nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä osuutensa yhtymän tuloihin ja varallisuuteen.

17 §

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän varat ja velat

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on 15 §:stä ja 16 §:n 1 momentista poiketen ilmoitettava veroilmoituksessaan vain seuraavat varat:

 1. omistamansa kiinteistöt sekä kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut varat;
 2. asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet;
 3. muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun osakeyhtiön tai muun yhteisön osakkeet ja osuudet, sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet, muut arvopaperit ja arvo-osuudet, ei kuitenkaan korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitettuja joukkovelkakirjoja, niitä vastaavia yleisön merkittäväksi tarjottuja Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja, eikä tavanomaisten kulutustavaroiden tai -palveluiden myyntiä osuuskuntalain (421/2011 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla harjoittavien kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaisia osuuksia;
 4. osuudet avoimeen yhtiöön, kommandiittiyhtiöön ja muuhun yhtymään;
 5. omaisuuden luovutuksen yhteydessä pidätetty tai saatu tahi lahjana, perintönä tai testamentilla saatu nautinta- ja hallintaoikeus edellä 1–3 kohdassa tarkoitettuihin varoihin;
 6. liike- ja ammattitoiminnan sekä maatalouden varat siten kuin tämän päätöksen 25 ja 26 §:ssä määrätään.

Edellä 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetuista varoista on ilmoitettava niiden laji, lukumäärä ja varojen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. Niistä joukkovelkakirjoista ja muista saamisista, jotka 1 momentin 3 kohdan mukaan on ilmoitettava, on ilmoitettava myös niiden nimellisarvo.

Luonnollisen henkilön, joka on verovuoden päättyessä rajoitetusti verovelvollinen, on ilmoitettava veroilmoituksessaan vain seuraavat varat:

 1. omistamansa Suomessa sijaitsevat kiinteistöt sekä kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut varat;
 2. suomalaisen asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, joiden lisäksi on ilmoitettava sellaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan, jonka kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta Suomessa olevasta kiinteistöstä, osakkeet tai osuudet;
 3. omaisuuden luovutuksen yhteydessä pidätetty tai saatu tahi lahjana, perintönä tai testamentilla saatu hallinta- tai nautintaoikeus, joka kohdistuu edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omaisuuteen;
 4. osuutensa suomalaisessa yhtymässä; sekä
 5. Suomessa harjoittamansa liike- ja ammattitoiminnan sekä maatalouden varat siten kuin tämän päätöksen 25 ja 26 §:ssä määrätään.

Poiketen siitä, mitä 15 §:ssä säädetään, luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on annettava veroilmoituksessaan vain seuraavat velkojaan koskevat tiedot ja selvitykset:

 1. luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n 5 momentissa tarkoitetun tahon myöntämät lainat, ei kuitenkaan muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen myöntämää lainaa, jos laina on muu kuin asuntolaina tai valtion taikka Ahvenanmaan maakunnan hallituksen takaama opintolaina ja lainan pääoma on enintään 1 700 euroa eikä tietoa kuluttajansuojalain (38/1977 luvun 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetuista jatkuvista luotoista; sekä
 2. muut lainat, joiden korko on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Luonnollisen henkilön, joka on verovuoden päättyessä rajoitetusti verovelvollinen, on ilmoitettava veroilmoituksessaan vain velat, joiden korko on Suomessa toimitettavassa verotuksessa vähennyskelpoinen.

Lainasta on ilmoitettava lainan käyttötarkoitus ja maksamatta oleva määrä verovuoden päättyessä. Muusta kuin verovelvollisen liike- tai ammattitoimintaan tahi maatalouteen liittyvästä lainasta on lisäksi ilmoitettava lainanantajan nimi ja mahdollinen lainan numero.

18 §

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja eräiden vakuutuslaitosten ilmoittamisvelvollisuus

Osakeyhtiön ja osuuskunnan, lukuun ottamatta 19 §:ssä tarkoitettua asunto-osakeyhtiötä, keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja asunto-osuuskuntaa ja 22 §:ssä tarkoitettua osittain verovapaata yhteisöä, säästöpankin sekä keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. laskelma kunkin ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta;
 2. laskelma kunkin ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta ja tämän päätöksen 30 §:ssä väliyhteisön osakkaan annettavaksi määrätyt muut selvitykset;
 3. selvitys ulkomaisista yhtymistä saaduista tuloverolain 16 a §:n mukaisista tulo-osuuksista;
 4. tieto siitä, onko yhteisön tilinpäätös laadittu kirjanpitolain (1336/1997 a luvussa tarkoitetulla tavalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan;
 5. tieto siitä, onko yhteisö verovuoden aikana siirtänyt liiketoimintakokonaisuuden elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/19652 d §:n mukaisesti tai ollut hankkivana osapuolena tuon lain 52 f §:n mukaisessa osakevaihdossa;
 6. tieto siitä, onko yhteisön toimiala muuttunut;
 7. tiedot sellaisen osakkeenomistajan nimestä, henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnuksesta ja omistamien osakkeiden lukumäärästä, joka omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, tai jos yhtiössä on osakkeenomistajia enintään kymmenen, tiedot jokaisesta osakkeenomistajasta sekä selvitys edellä mainituille osakkeenomistajille ja heidän puolisoilleen, lapsilleen, vanhemmilleen ja muille omaisilleen maksetuista vuokrista, koroista, luovutushinnoista ja muista suorituksista lukuun ottamatta palkkoja ja luontoisetuja samoin kuin mainituille henkilöille annetuista lainoista; niistä osakkaista, joille on annettu lainaa, on kuitenkin aina ilmoitettava tiedot henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnuksesta ja annetun lainan määrästä; tieto siitä, jos kukaan osakkaista ei omista vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista;
 8. selvitys osakeyhtiön varoihin kuuluvasta tuloverolain 33 b §:n 4 momentissa tarkoitetusta asunnosta;
 9. tieto siitä, onko tilinpäätös vahvistettu yhtiökokouksessa ja selvitys voitonjaosta; jos tilinpäätöksen vahvistamisesta tai voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jälkeen, selvitys tulee antaa kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista tai voitonjakoa koskevan päätöksen tekemisen jälkeen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella; tieto vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätetystä määrästä on ilmoitettava erikseen;
 10. tieto tilikauden päättyessä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä;
 11. tiedot verovuoden päättymistä seuraavan tilikauden aikana tapahtuneista osakepääoman korotuksista ja alennuksista, omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta; jos osakepääomaa on korotettu tai alennettu taikka omia osakkeita hankittu, lunastettu tahi luovutettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, on tiedot annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa siitä, jolloin osakepääoman korotus tai alennus, omien osakkeiden hankinta, lunastus tai luovuttaminen on tapahtunut;
 12. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen veronalaiset tuotot sekä verovapaat tuotot; elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista ja purkuvoitoista, saaduista osingoista ja osuuskuntien ylijäämistä, yhtymien voitto-osuuksista, tuloon palautuvista arvonalennuksista ja varausten vähennyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä;
 13. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumisista, edustuskuluista, lahjoituksista, käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioista ja purkutappioista, muun rahoitusomaisuuden menetyksistä ja arvonalentumisista ja varausten lisäyksistä sekä etuyhteysvelkojen korosta ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisista konsernituista ja saamisten arvonalentumisista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjattu määrä;
 14. tieto tilikauden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tuloksesta tai tappiosta ja niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;
 15. veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma yhteisön niistä varoista ja veloista, jotka otetaan matemaattista arvoa laskettaessa huomioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta;
 16. veroilmoituksella esitetyn kaavan mukainen erittely oman pääoman muodostumisesta;
 17. tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella;
 18. yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta; yhteisön, jolla on tuloverosta vähennettävää käyttämätöntä yhtiöveron hyvitystä, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1985 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta;
 19. tiedot veroilmoitukseen sisältyvistä liitteistä;
 20. tieto siitä, onko yhteisöllä velvollisuus laatia verotusmenettelystä annetun lain 14 a §:n nojalla siirtohinnoitteludokumentaatio etuyhteydessä tekemistään liiketoimista ja selvitys tällaisista etuyhteystoimista;
 21. tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja muualla harjoitetun toiminnan kesken.

Luotto- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin ei sovelleta 1 momentin 12, 13 ja 16 kohtien määräyksiä. 1 momentin 15 kohdan määräyksiä sovelletaan luotto- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin niin, että niiden on veroilmoituksessa annettava tiedot varojen ja velkojen yhteismäärästä sekä varojen ja velkojen erotuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten poistojen määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaavat tiedot maatalouden ja muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta;
 2. selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 prosenttia; selvitys annetuista ja saaduista konserniavustuksista;
 3. selvitys konserniavustuslain (825/198mukaisessa konsernisuhteessa olevista tytäryhteisöistä yhteisön tilinpäätöshetkellä;
 4. erittely yhteisön muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista; muun toiminnan tulolähteen luovutusvoitot ja -tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin;
 5. laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitoista ja luovutustappioista sekä purkuvoitoista ja purkutappioista; laskelmalla on yhtiöittäin ja yhtymittäin selvitettävä osakkeiden verovapaiden luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, osakkeiden vähennyskelvottomien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, verotettavien yhtymäosuuksien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitosta vähennyskelpoisten yhtymäosuuksien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, osakkeiden verotettavien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta vähennyskelpoisten osakkeiden luovutus- ja purkutappioiden määrä;
 6. tiedot yhteisön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista arvopapereista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja vertailuarvoista;
 7. selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
 8. tiedot muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
 9. erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä, verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;
 10. jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tilinpäätöksestä tai muun erityisen lainsäädännön edellyttämästä tilinpäätöksestä; sellaisen yhteisön, jonka on kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan liitettävä tilinpäätökseensä toimintakertomus, on lisäksi annettava jäljennös toimintakertomuksesta; sellaisen yhteisön, jonka tilinpäätökseen on osakeyhtiölain 8 luvun 3 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan sisällytettävä rahoituslaskelma, on annettava jäljennös rahoituslaskelmasta; jäljennös konsernitilinpäätöksestä, jos se on sisällytettävä yhtiön tilinpäätökseen sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma;
 11. jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jollei tilintarkastajaa ole jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella; jos tilintarkastus on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilintarkastuskertomus tulee antaa kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta;
 12. kohdissa 10 ja 11 tarkoitetut tiedot paperisena antava verovelvollinen antaa tiedot liittämällä ne kansilehtenä käytettävään lomakkeeseen 63 Tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja kaupparekisteriin;
 13. tieto talletuspankkien ja luottolaitosten saamisten arvonalenemisena verovuonna kuluksi kirjatusta määrästä jaoteltuna elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitettujen lopullisiksi todettujen menetysten määrään ja todennäköisinä menetyksinä kuluksi kirjattuun määrään;
 14. selvitys tuloverolain 123 b §:n mukaisista tuloon lisättävistä yhtiöitetyn kiinteän toimipaikan tappioista;
 15. tieto ulkomaisen veron määrästä, jota yhteisö vaatii hyvitettäväksi, ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1998 §:n mukainen selvitys vähennettävän veron perusteista;
 16. luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja vakuutuslaitoksen on annettava laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta, joka sisältää tiedon tilikauden tuloksesta tai tappiosta ja tiedot niistä eristä, joilla tilikauden tulosta tai tappiota oikaistaan elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa;
 17. elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n tarkoittamaa koulutusvähennystä vaativan verovelvollisen on annettava tiedot työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/19919 a §:n mukaisesta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta verovuoden palkkasummasta, työntekijöiden keskimääräisestä lukumäärästä, työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta, koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärästä ja koulutusvähennyksen määrästä. Lisäksi on ilmoitettava koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä. Lisäksi on annettava tieto, onko laadittu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 §:ssä tai taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu koulutussuunnitelma ja onko koulutusvähennyksen perusteena olevan työntekijän palkkakustannuksiin myönnetty verovuonna julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea;
 18. tiedot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n tarkoittamien vähennyskelvottomien korkojen laskemista varten, jos nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja korkoja on maksettu etuyhteysvelan perusteella;
 19. erittely yhteisön maatalouden tulolähteen tuotoista ja kuluista.

Verovelvollisen on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä 1 momentissa tarkoitetun tuloverolaskelmakaavan mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ja 1 momentissa tarkoitetun varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma varoista ja veloista. Tuloverolaskelman tuotto- ja kuluerien ja varallisuuslaskelman varallisuus- ja velkaerien tulee perustua kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin. Tuloverolaskelman ja varallisuuslaskelman erien yhteys kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

Osakeyhtiön, johon sovelletaan lakia eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta, on mainitun lain 18 §:n mukaan annettavien tietojen lisäksi annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. verovapauden piiriin siirryttäessä tiedot lain 4 §:ssä tarkoitetuista yhtiön varojen todennäköisestä luovutushinnasta, asuintalovarauksen määrästä ja toimitilan jälleenhankintavarauksen määrästä;
 2. tiedot lain 5 §:ssä tarkoitetuista verovapausaikana tehtävistä laskennallisista poistoista;
 3. tiedot lain 6 §:ssä tarkoitetuista asuntovarallisuuden luovutuksista;
 4. tieto siitä, onko osakkaan omistusosuus yhtiön osakepääomasta ollut osingon täsmäytyspäivänä vähintään 10 prosenttia;
 5. laskelma lain 9 §:ssä tarkoitetusta vuokratulojen vähimmäisosuudesta;
 6. yhtiön purkautuessa tieto lain 11 §:ssä tarkoitetuista jakamattomista voittovaroista ja verovapausaikana voittovaroista muihin oman pääoman eriin siirretyistä määristä;
 7. verovapauden päättyessä tieto lain 12 §:ssä tarkoitetuista jakamattomista voittovaroista ja verovapausaikana voittovaroista muihin oman pääoman eriin siirretyistä määristä vähennettynä edelliseltä verovuodelta jaettavan osingon määrällä.

19 §

Asunto- ja kiinteistöyhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osuuskunnan veroilmoituksessa tai sen liitteessä on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto siitä, onko yhteisön toimiala muuttunut;
 2. laskelma verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon verotettavaa tuloa laskettaessa;
 3. tieto niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;
 4. seuraavat tiedot tilikauden tuloslaskelmasta: kiinteistön vastikkeet, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut kiinteistön tuotot, luottotappiot ja oikaisuerät, kiinteistön hoitokulut, poistot ja arvonalentumiset, rahoitustuotot, rahoituskulut, poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos, välittömät verot sekä tilikauden voitto (tappio) ylijäämä (alijäämä);
 5. tiedot yhtiön tilinpäätöshetken mukaisista varoista ja veloista, jos yhteisö on päättänyt jakaa tilikaudelta osinkoa;
 6. selvitys voitonjaosta; jos voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jälkeen, selvitys tulee antaa välittömästi voitonjakoa koskevan päätöksen antamisen jälkeen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella;
 7. yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta; yhteisön, jolla on tuloverosta vähennettävää käyttämätöntä yhtiöveron hyvitystä, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta;
 8. tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella;
 9. tieto, jos veroilmoitus sisältää liitteenä aikaisempien tilikausien tilinpäätöstietoja;
 10. tiedot veroilmoitukseen sisältyvistä liitteistä.

Kiinteistöyhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden taseesta;
 2. 18 §:n 3 momentin 1, 2, 6, 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut tiedot;
 3. erittely luovutusvoitoista ja -tappioista hyödykkeittäin;
 4. jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jollei veroilmoituksella ole 1 momentin 8 kohdan mukaisesti ilmoitettu siitä, että tilintarkastus tilikaudelta on suoritettu eikä tilintarkastuskertomus sisällä tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja taikka ilmoitettu siitä, että tilintarkastaja on jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella; jos tilintarkastus on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilintarkastuskertomus tulee antaa kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta.

20 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu asuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, ei ole muutoin kuin vaadittaessa velvollinen antamaan veroilmoitusta muulta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. yhteisön omistamassa rakennuksessa on yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan määräyksen mukaan vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyvää tilaa (asuntoyhteisö) tai jos yhteisön omistamassa rakennuksessa on myös muuhun kuin vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyviä tiloja, nämä huoneistot ja tilat ovat osakkeiden tai osuuksien perusteella muun kuin yhteisön itsensä hallinnassa,
 2. asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain vastiketuottoja, käyttökorvauksia tai rahoitustuottoja, ja rahoitustuottojen yhteenlaskettu määrä on enintään 5000 euroa, ja
 3. asuntoyhteisön verotettava tulo on edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen alle 30 euroa.

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytyksenä on myös, että myöhemmältä verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeisiltä tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei ole annettu, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin viideltä verovuotta edeltäneeltä tilikaudelta.

21 §

Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan ilmoittamisvelvollisuus

Yhdistyksen, säätiön kunnan ja seurakunnan on, jos ne ovat verotusmenettelystä annetun lain 7 §:n mukaan velvolliset antamaan veroilmoituksen, veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto siitä, onko yhdistys tai säätiö tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö vai ei;
 2. tieto yhdistyksen henkilöjäsenten määrästä, yhteisöjäsenten määrästä ja kannattajajäsenten määrästä;
 3. tieto siitä, onko yhteisön toimiala muuttunut;
 4. tiedot yhteisön koko toiminnan tuotoista ja kuluista; erittely elinkeinotoiminnan tulolähteen ja muun toiminnan tulolähteen veronalaisesta toiminnasta;
 5. yhdistyksen ja säätiön on annettava tieto tilikauden aikana tapahtuneesta sääntömuutoksesta ja tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön on annettava lisäksi tieto tilikauden aikana toiminnassa tai varainhankinnassa tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta, tieto eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa (680/197tarkoitetusta veronhuojennuksesta, tieto säätiön pääasiallisesta tarkoituksesta ja tieto jaetuista stipendeistä, apurahoista ja tunnustuspalkinnoista;
 6. erittely sellaisen tavara- ja palvelumyynnin tuotoista, julkisesta tuesta ja kuluista, jota yhteisö pitää verovapaana ja erittely veronalaisen elinkeinotoiminnan tuotoista ja kuluista toiminnoittain;
 7. tieto tilikauden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tuloksesta tai tappiosta ja niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;
 8. tiedot veroilmoitukseen sisältyvistä liitteistä;
 9. tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja muualla harjoitetun toiminnan kesken.

Lisäksi veroilmoituksen liitteessä on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta, taseesta ja yhdistys ja säätiö myös toimintakertomuksesta; jos toimintakertomusta ei ole laadittu, yhdistyksen ja säätiön on annettava muu selvitys yhteisön toiminnasta;
 2. 18 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa veronalaista toimintaa;
 3. 18 §:n 3 momentin 4, 7 ja 19 kohdassa tarkoitetut tiedot;
 4. 18 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos verovelvollinen on muu kuin yleishyödyllinen yhteisö tai jos saadut osingot ja muut voitonjakoluonteiset erät ovat elinkeinotoiminnan tuloa;
 5. 18 §:n 3 momentin 18 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa.

22 §

Osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän ilmoittamisvelvollisuus

Tuloverolain 21 §:ssä tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän on, jos se on verotusmenettelystä annetun lain 7 §:n mukaan velvollinen antamaan veroilmoituksen, veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto siitä, onko verovelvollisen toimiala muuttunut;
 2. laskelma toiminnan verotettavasta kokonaistuloksesta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon verotettavaa tulosta laskettaessa;
 3. tieto niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;
 4. erittely yhteisön verotettavasta tuloksesta tulolähteittäin;
 5. tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella;
 6. yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta; yhteisön, jolla on tuloverosta vähennettävää käyttämätöntä yhtiöveron hyvitystä, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta;
 7. tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja muualla harjoitetun toiminnan kesken;
 8. tiedot veroilmoitukseen sisältyvistä liitteistä.

1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta;
 2. 18 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa;
 3. 18 §:n 3 momentin 7 kohdassa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta arvopapereiden, arvo-osuuksien ja kiinteistöjen vertailuarvoja;
 4. jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jollei veroilmoituksella ole 1 momentin 7 kohdan mukaisesti ilmoitettu siitä, että tilintarkastus tilikaudelta on suoritettu eikä tilintarkastuskertomus sisällä tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja taikka ilmoitettu siitä, että tilintarkastaja on jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella; jos tilintarkastus on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilintarkastuskertomus tulee antaa kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta;
 5. erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä, verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;
 6. 18 §:n 3 momentin 17 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta;
 7. 18 §:n 3 momentin 18 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Rajoitetusti verovelvolliseen kuolinpesään sovelletaan 1 ja 2 momentin määräyksiä soveltuvin osin.

23 §

Ulkomaisen yhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Ulkomaisen yhteisön on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto siitä, muodostuuko yhteisölle tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka tai onko yhteisöllä Suomessa kiinteää omaisuutta;
 2. tieto siitä, onko yhteisön tilinpäätös laadittu kirjanpitolain 7 a luvussa tarkoitetulla tavalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan;
 3. tieto siitä, onko yhteisöllä velvollisuus laatia verotusmenettelystä annetun lain 14 a §:n nojalla siirtohinnoitteludokumentaatio etuyhteydessä tekemistään liiketoimista ja selvitys tällaisista etuyhteystoimista;
 4. tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja muualla harjoitetun toiminnan kesken;
 5.  tieto siitä, onko sivuliike tai kiinteä toimipaikka yhtiöitetty tai onko yhteisö siirtänyt sivuliikkeen tai kiinteän toimipaikan muodostaman liiketoimintakokonaisuuden elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/19652 d §:n mukaisesti;
 6. tieto siitä, onko yhteisön toimiala muuttunut;
 7. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen veronalaiset tuotot sekä verovapaat tuotot; elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista ja purkuvoitoista, saaduista osingoista ja osuuskuntien ylijäämistä, yhtymien voitto-osuuksista, tuloon palautuvista arvonalennuksista ja varausten vähennyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä;
 8. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumisista, edustuskuluista, lahjoituksista, käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioista ja purkutappioista, korkokuluista pääliikkeelle, muun rahoitusomaisuuden menetyksistä ja arvonalentumisista ja varausten lisäyksistä sekä etuyhteysvelkojen korosta ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisista konsernituista ja saamisten arvonalentumisista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjattu määrä;
 9. tieto tilikauden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tuloksesta tai tappiosta ja niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;
 10. tieto tulosta rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n perusteella Suomessa perityistä lähdeveroista;
 11. 1veroilmoituslomakkeella esitetyn mukaan pääliikkeen tilikauden tiedot;
 12. 1veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma yhteisön niistä varoista ja veloista, jotka otetaan matemaattista arvoa laskettaessa huomioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta;
 13. 1tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella;
 14. yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta; yhteisön, jolla on tuloverosta vähennettävää käyttämätöntä yhtiöveron hyvitystä, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1985 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta;
 15. 1tiedot veroilmoitukseen sisältyvistä liitteistä.

Luotto- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin ei sovelleta 1 momentin 12 ja 13 kohtien määräyksiä. 1 momentin 15 kohdan määräyksiä sovelletaan luotto- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin niin, että niiden on veroilmoituksessa annettava tiedot varojen ja velkojen yhteismäärästä sekä varojen ja velkojen erotuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten poistojen määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaavat tiedot maatalouden ja muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta;
 2. selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 prosenttia; selvitys annetuista ja saaduista konserniavustuksista;
 3. selvitys konserniavustuslain mukaisessa konsernisuhteessa olevista tytäryhteisöistä yhteisön tilinpäätöshetkellä;
 4. erittely yhteisön muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista; muun toiminnan tulolähteen luovutusvoitot ja -tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin;
 5. laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitoista ja luovutustappioista sekä purkuvoitoista ja purkutappioista; laskelmalla on yhtiöittäin ja yhtymittäin selvitettävä osakkeiden verovapaiden luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, osakkeiden vähennyskelvottomien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, verotettavien yhtymäosuuksien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitosta vähennyskelpoisten yhtymäosuuksien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, osakkeiden verotettavien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta vähennyskelpoisten osakkeiden luovutus- ja purkutappioiden määrä;
 6. tiedot yhteisön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista arvopapereista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja vertailuarvoista;
 7. selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
 8. tiedot muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
 9. erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä, verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;
 10. jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tilinpäätöksestä tai muun erityisen lainsäädännön edellyttämästä tilinpäätöksestä; sellaisen yhteisön, jonka on kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan liitettävä tilinpäätökseensä toimintakertomus, on lisäksi annettava jäljennös toimintakertomuksesta; sellaisen yhteisön, jonka tilinpäätökseen on osakeyhtiölain 8 luvun 3 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan sisällytettävä rahoituslaskelma, on annettava jäljennös rahoituslaskelmasta; jäljennös konsernitilinpäätöksestä, jos se on sisällytettävä yhtiön tilinpäätökseen sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma;
 11. 1jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jos yhteisön tilinpäätöstä ei ole laadittu, tarkastettu ja julkistettu EY-säädösten mukaisesti tai niitä vastaavalla tavalla, tai jollei tilintarkastajaa ole jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella; jos tilintarkastus on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilintarkastuskertomus tulee antaa kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta;
 12. 1tieto talletuspankkien ja luottolaitosten saamisten arvonalenemisena verovuonna kuluksi kirjatusta määrästä jaoteltuna elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitettujen lopullisiksi todettujen menetysten määrään ja todennäköisinä menetyksinä kuluksi kirjattuun määrään;
 13. 1selvitys tuloverolain 123 b §:n mukaisista tuloon lisättävistä yhtiöitetyn kiinteän toimipaikan tappioista;
 14. tieto ulkomaisen veron määrästä, jota yhteisö vaatii hyvitettäväksi, ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 8 §:n mukainen selvitys vähennettävän veron perusteista;
 15. 1luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja vakuutuslaitoksen on annettava laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta, joka sisältää tiedon tilikauden tuloksesta tai tappiosta ja tiedot niistä eristä, joilla tilikauden tulosta tai tappiota oikaistaan elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa;
 16. elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n tarkoittamaa koulutusvähennystä vaativan verovelvollisen on annettava tiedot työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/19919 a §:n mukaisesta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta verovuoden palkkasummasta, työntekijöiden keskimääräisestä lukumäärästä, työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta, koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärästä ja koulutusvähennyksen määrästä. Lisäksi on ilmoitettava koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä. Lisäksi on annettava tieto, onko laadittu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 §:ssä tai taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu koulutussuunnitelma ja onko koulutusvähennyksen perusteena olevan työntekijän palkkakustannuksiin myönnetty verovuonna julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea;
 17. 1tiedot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n tarkoittamien vähennyskelvottomien korkojen laskemista varten, jos nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja korkoja on maksettu etuyhteysvelan perusteella;
 18. erittely yhteisön maatalouden tulolähteen tuotoista ja kuluista;
 19. 1erillinen lomakkeen mukainen selvitys yhteisön toiminnasta, jos yhteisö katsoo, ettei yhteisölle muodostu tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Selvitystä ei tarvitse antaa, jos yhteisö on saanut Verohallinnolta päätöksen, jossa on todettu, ettei yhteisölle muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Selvitys on kuitenkin annettava päätöksestä huolimatta, jos yhteisön toiminnassa on tapahtunut muutoksia.

Verovelvollisen on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä 1 momentissa tarkoitetun tuloverolaskelmakaavan mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ja 1 momentissa tarkoitetun varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma varoista ja veloista. Tuloverolaskelman tuotto- ja kuluerien ja varallisuuslaskelman varallisuus- ja velkaerien tulee perustua kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin. Tuloverolaskelman ja varallisuuslaskelman erien yhteys kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

24 §

Elinkeinoyhtymän ilmoittamisvelvollisuus

Elinkeinoyhtymän on veroilmoituksessa tai sen erittelyissä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto elinkeinoyhtymän tilikauden muuttumisesta;
 2. tieto siitä, onko yhtymä osakkaana ulkomaisessa yhtymässä ja selvitys ulkomaisista yhtymistä saaduista tuloverolain 16 a §:n mukaisista tulo-osuuksista;
 3. tieto siitä, onko yhtymän osoite muuttunut;
 4. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä verovuoden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen veronalaiset tuotot sekä verovapaat tuotot; yhtymien voitto-osuuksista, tuloon palautuvista arvonalennuksista, satunnaisista tuotoista ja varausten vähennyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä; elinkeinotoiminnan tuottona ilmoitetaan myös ne kirjanpidossa vähennetyt kulut, jotka kohdistuvat osakkaiden yksityiseen käyttöön otettuihin tavaroihin tai palveluihin;
 5. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä verovuoden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumisista, edustuskuluista, korkokuluista, muista rahoituskuluista, satunnaisista kuluista ja varausten lisäyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjatut määrät;
 6. tieto verovuoden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tuloksesta tai tappiosta;
 7. selvitys yhtymän käyttöomaisuuteen kuuluvien ja leasingsopimuksella vuokralle ottamien henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista, ja laskelma ajoneuvokulujen kohdistumisesta yhtiömiesten yksityiseen käyttöön;
 8. tiedot yhtymän osakkaille ja heidän omaisilleen maksamista vuokrista, koroista, luovutushinnoista ja muista suorituksista lukuun ottamatta palkkoja, luontoisetuja, voitto-osuuksia ja yksityisnostoja;
 9. selvitys yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvasta tuloverolain 41 §:n 4 momentissa tarkoitetusta asunnosta;
 10. laskelma niistä korkokuluista, jotka eivät ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia;
 11. 1veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma yhtymän niistä varoista ja veloista, jotka otetaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteen nettovarallisuutta laskettaessa huomioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta; muun toiminnan tulolähteen varoista on ilmoitettava varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma ja muun toiminnan tulolähteen veloista velkojen yhteismäärä;
 12. 1veroilmoituksella esitetyn kaavan mukainen erittely oman pääoman muodostumisesta;
 13. 1selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitoista;
 14. tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;
 15. 1tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä  tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella;
 16. yhtymän on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta;
 17. 1tieto siitä, että veroilmoituksessa ilmoitetaan poikkeavasta tulonjaosta ja liite toteutettavasta tulonjaosta;
 18. tieto siitä, vaatiiko yhtymä maksamansa ulkomaisen veron hyvittämistä ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain  8 §:n mukainen selvitys vähennettävän veron perusteista;
 19. 1tieto osakas- ja osuustietojen muuttumisesta ja selvitys tapahtuneista muutoksista.

Elinkeinoyhtymän on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto siitä, harjoittaako kommandiittiyhtiö yksinomaan pääomasijoitustoimintaa;
 2. tieto kunkin osakkaan rahan nostoista ja sijoituksista tilikauden ja kalenterivuoden aikana sekä kunkin osakkaan muista yksityisnostoista ja yksityissijoituksista tilikauden ja kalenterivuoden aikana;
 3. erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; tieto tehtyjen kehitysalueiden veronhuojennuspoistojen yhteismäärästä; selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten poistojen määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaavat tiedot maatalouden ja muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta;
 4. erittely yhtymän muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista; muun toiminnan tulolähteen luovutusvoitot ja tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin;
 5. tiedot yhtymän elinkeinotoiminnan käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista arvopapereista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja vertailuarvoista;
 6. selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
 7. tiedot yhtymän käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
 8. erittely tulolähteittäin saaduista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä;
 9. jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta vain, kun tilintarkastus tilikaudelta on suoritettu ja tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja;
 10. erittely yhtymän maatalouden tulolähteen tuotoista ja kuluista sekä varoista ja veloista;
 11. 1tiedot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n tarkoittamien vähennyskelvottomien korkojen laskemista varten, jos nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja korkoja on maksettu etuyhteysvelan perusteella.

25 §

Liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan on elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto siitä, onko verovelvollinen pitänyt kahdenkertaista kirjanpitoa;
 2. tieto tilikauden muuttumisesta;
 3. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä verovuoden elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot sekä verovapaat tuotot; saaduista osingoista ja osuuskuntien ylijäämistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä; elinkeinotoiminnan tuottona ilmoitetaan myös ne kirjanpidossa vähennetyt kulut, jotka kohdistuvat verovelvollisen yksityiseen käyttöön otettuihin tavaroihin tai palveluihin;
 4. veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä verovuoden elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; poistoista, edustuskuluista ja korkokuluista ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjatut määrät;
 5. tieto verovuoden elinkeinotoiminnan tuloksesta tai tappiosta;
 6. selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä elinkeinotoiminnassa sekä heidän osuuksistaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen;
 7. erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; tieto tehtyjen kehitysalueiden veronhuojennuspoistojen yhteismäärästä; selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten poistojen määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä;
 8. selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien ja leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden elinkeinotoimintaan kuuluvien ajoneuvojen kuluista, ja laskelma ajoneuvokulujen kohdistumisesta verovelvollisen yksityiseen käyttöön;
 9. selvitys kalenterivuonna liikkeestä tai ammatista nostetun rahan määrästä ja liikkeeseen tai ammattiin sijoitetun rahan määrästä, jos verovelvollinen ei ole yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja;
 10. selvitys yksityisiin varoihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa;
 11. 1selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n mukaisten vähennysten perusteista;
 12. 1laskelma niistä korkokuluista, jotka eivät ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia, jos verovelvollinen ei ole yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja;
 13. 1veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma niistä varoista ja veloista, jotka otetaan elinkeinotoiminnan tulolähteen nettovarallisuutta laskettaessa huomioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta;
 14. veroilmoituksella esitetyn kaavan mukainen erittely oman pääoman muodostumisesta, jos verovelvollinen ei ole yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja;
 15. 1tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;
 16. selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitoista;
 17. 1tieto siitä, vaatiiko verovelvollinen maksamansa ulkomaisen veron hyvittämistä ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain  8 §:n mukainen selvitys vähennettävän veron perusteista.

Lisäksi liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan on elinkeinotoiminnan veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
 2. tiedot käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
 3. tiedot elinkeinotoiminnan käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista arvopapereista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja vertailuarvoista.

26 §

Maataloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Maataloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kotimaisen kuolinpesän ja verotusyhtymän on maatalouden veroilmoituksessaan ilmoitettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. laskelma maatalouden verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään 39 §:n mukaisen muistiinpanokaavan voittoon tai tappioon verotettavaa tuloa taikka tappiota laskettaessa;
 2. laskelma maatalouden tuloksesta niin, että verovuoden tulot ja menot on eritelty 39 §:ssä olevan muistiinpanokaavan mukaisesti;
 3. tiedot saatujen maatalouden osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien kokonaismäärästä ja niiden verovapaista osista;
 4. selvitys poistoina vähennettävien rakennusten, rakennelmien, koneiden ja kaluston, siltojen ynnä muiden vastaavien hyödykkeiden ja salaojien verotuksessa poistamatta olevien hankintamenojen määristä verovuoden alussa, hankinta- ja perusparannusmenoista verovuoden aikana, näiden hyödykkeiden hankintamenoon käytetystä tasausvarauksesta, niistä saaduista myyntihinnoista ja korvauksista, niiden hankkimiseen saaduista avustuksista ja tuista, verovuonna tehtyjen poistojen määristä ja verovuoden lopussa olevien poistamattomien hankintamenojen määristä;
 5. selvitys verovuonna käyttöönottamattomien koneiden ja rakennusten hankintamenosta ja niiden hankintamenoon käytetystä tasausvarauksesta;
 6. selvitys maatalouden ajoneuvojen käytöstä aiheutuvien menojen jakaantumisesta maatalouden menoiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi;
 7. selvitys maatilatalouden tuloverolain (543/19610 e §:n mukaisten vähennysten perusteista;
 8. laskelma verovuoden päättymishetken mukaisista maatalouden varoista ja veloista;
 9. tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;
 10. selvitys maatalouteen kuuluvien arvopapereiden luovutusvoitoista;
 11. 1selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä maataloudessa sekä heidän osuuksistaan maatalouden nettovarallisuuteen;
 12. 1tiedot purkamattomista varauksista verovuoden lopussa.

27 §

Metsätalouden harjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kotimaisen kuolinpesän ja verotusyhtymän on metsätalouden veroilmoituksessaan annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. laskelma metsätalouden pääomatulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään metsätalouden pääomatuloon metsätalouden puhdasta pääomatuloa tai metsätalouden tappiollista pääomatuloa laskettaessa;
 2. selvitys poistoina vähennettävien koneiden ja kaluston, rakennusten, metsäteiden ja metsäojien verotuksessa poistamatta olevien hankintamenojen määristä verovuoden alussa, näiden hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenoista sekä luovutuksista verovuoden aikana, verovuonna tehtyjen poistojen määristä ja verovuoden lopussa olevien poistamattomien hankintamenojen määristä;
 3. selvitys hankintatyön arvosta ja hankintatyön veronalaisesta arvosta työntekijäkohtaisesti eriteltynä;
 4. selvitys metsävähennyksen perusteesta ja metsävähennyksen käytöstä;
 5. selvitys menovarauksen ja tuhovarauksen tekemisestä ja käytöstä.

28 §

Verotusyhtymän ilmoittamisvelvollisuus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoituksessaan tai sen liitteessä maataloutta ja metsätaloutta koskevien ilmoitusten lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. tieto osakkaiden nimistä, henkilötunnuksista tai yritys- ja yhteisötunnuksista, kunkin osakkaan osuudesta yhtymän tuloihin ja varallisuuteen ja osuuksissa tapahtuneista muutoksista;
 2. selvitys saaduista vuokratuloista vuokrauskohteittain ja vuokralaisittain;
 3. tieto muiden tulojen kuin maatalouden tai metsätalouden taikka vuokraustoiminnan tulojen määrästä ja tieto noihin tuloihin kohdistuvien menojen määrästä.

29 §

Vuokraustoimintaa harjoittavan ilmoittamisvelvollisuus

Vuokraustoiminnasta tuloa saavan verovelvollisen, joka ei lain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, on annettava verovirastolle tarvittavat vuokralaisia koskevat tiedot sekä eritelty selvitys näiltä verovuoden aikana perityistä vuokrista. Vuokratuloon kohdistuvat vähennykset tulee esittää vuokrauskohteittain.

30 §

Ulkomaisen väliyhteisön osakkaan ilmoittamisvelvollisuus

Verovelvollisen, joka on ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu osakas tai edunsaaja, on liitettävä veroilmoitukseensa seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. eritelty luettelo välittömistä ja ulkomaisista välillisistä omistusosuuksista ulkomaisiin väliyhteisöihin;
 2. selvitys edunsaaja-asemasta ulkomaisessa väliyhteisössä;
 3. riittävä ja luotettava selvitys muista mainitun lain nojalla verotettavan tulon laskemista varten tarvittavista tiedoista sekä ulkomaisen väliyhteisön voitonjaosta, tilikauden tappiosta ja yhteisön maksamista mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetuista veroista.

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu verovelvollisen tytäryritys tai 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu osakkuusyritys, verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa oikeaksi todistettu jäljennös ulkomaisen yhteisön tilikautta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta samoin kuin tilikautta edeltäneestä taseesta taikka vastaavista tilinpäätösasiakirjoista. Vieraskielisestä asiakirjasta on lisäksi kehotuksesta annettava virallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Muussa kuin 2 momentissa mainitussa tapauksessa verovelvollisen on annettava 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat kehotuksesta, jollei verovelvollinen tee todennäköiseksi, ettei asiakirjojen hankkiminen ole mahdollista.

31 §

Toimintamuodon muutokseen liittyvät tiedot

Tuloverolain 24 §:n 5 momentissa tarkoitetun osakeyhtiötä edeltävän verovelvollisen tai yhtymän tuloslaskelma tai tuloslaskelman tiedot on annettava viimeiseltä verovuodelta ja taseen tiedot viimeisen verovuoden päättymisajankohdalta. Osakeyhtiön on annettava tuloslaskelman tiedot toimintamuodon muutoksesta alkavalta verovuodeltaan. Osakeyhtiön, johon sovelletaan poistojen enimmäismäärää koskevaa tuloverolain 24 §:n 2 momentin säännöstä, on annettava selvitys, josta ilmenee, että poistot ovat mainitun lainkohdan mukaiset.

32 §

Sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät tiedot

Yhteisöjen tai yhtymien sulauduttua tai yhteisön jakauduttua vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän on annettava selvitys:

 1. vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tulosta vähennettävistä sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tai sulautuneen yhtymän menoista ja muista verotuksessa vähennyskelpoisista eristä sekä fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa;
 2. tuloverolain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappiota vaaditaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta; sekä
 3. yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetut tiedot.

33 §

Konserniverokeskuksen asiakkaiden tiedonantovelvollisuus

Yhteisön on annettava Konserniverokeskukselle ilmoitus asiasta, kun

 1. yhteisö alkaa harjoittaa vakuutusyhtiölaissa (521/200tai työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/199tarkoitettua toimintaa tai ulkomainen yhtiö alkaa harjoittaa vastaavaa toimintaa Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta;
 2. yhteisö alkaa harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/20tarkoitettua toimintaa tai ulkomainen yhtiö alkaa harjoittaa vastaavaa toimintaa Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta;
 3. yhteisöstä tulee tuloverolain  8 a §:ssä tarkoitettu eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta; tai
 4. yhteisöstä tulee yhtiö, jonka arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2011 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla.

Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyhtiön on samoin annettava ilmoitus Konserniverokeskukselle, kun

 1. konserniin tulee muu uusi yhteisö tai yhtiö kuin keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö;
 2. yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin;
 3. konsernissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu yritysjärjestely; tai
 4. konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava Konserniverokeskukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisö on saanut toimintaansa toimiluvan, sen osake tai osuus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekisteröity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu oikeustoimi on tehty, taikka muu edellä tarkoitettu muutos on toteutunut.

Ilmoituksessa on annettava tiedot muutoksen kohteena olevasta yhteisöstä tai yhtiöstä, tämän yhteisötunnus ja kotipaikka.

34 §

Tonnistoverovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Tonnistoverovelvollisen yhtiön on annettava Verohallinnolle seuraavat tiedot:

 1. kunkin aluksen nimi, IMO-numero tai tunnuskirjaimet, kansallisuus ja se alusrekisteri, johon alus on merkitty, aluksen bruttovetoisuus, nettovetoisuus, tieto aluksen strategisesta ja kaupallisesta johtopaikasta, tiedot aluksen käytöstä kansainvälisessä meriliikenteessä verovuoden aikana sekä tieto aluksen merkitsemisestä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon sekä vuokratun aluksen vuokrasopimuksen tyyppi, sopimuksen alkamis- ja loppumispäivämäärä;
 2. sellaisten yhtiön omistamien alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, joilla yhtiö itse liikennöi;
 3. sellaisten yhtiön omistamien alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on antanut vuokralle miehistöineen;
 4. sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on ottanut vuokralle bareboat-ehdoin ilman miehistöä;
 5. sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on ottanut vuokralle miehistöineen;
 6. sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on antanut vuokralle ilman miehistöä;
 7. aluskohtaisesti laskettu merimiesten osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista, merimiesten osuus työttömyysvakuutusmaksuista ja merimiespalvelumaksu kokonaisuudessaan tuloksi muutettuna.

Yhtiön on annettava selvitys niistä komission merenkulun valtiontuen suuntaviivoissa tarkoitetuista sosiaalimaksuista, joita ei ole huojennettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 ja 12 §:ssä. Nämä maksut ovat:

 1. työnantajan sairausvakuutusmaksua;
 2. työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta;
 3. työnantajan osuus ryhmähenkivakuutuksesta;
 4. työnantajan osuus vapaaehtoisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutusmaksusta ja vapaa-ajan lisävakuutusmaksusta;
 5. merimiesten osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista;
 6. merimiesten osuus työttömyysvakuutusmaksuista; sekä
 7. merimiespalvelumaksu.

Yhtiön on annettava selvitys valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain (1068/201perusteella valtion varoista verovuonna korvatuista merimiesten matkakustannuksista.

Yhtiön on annettava selvitys tonnistoverolain 15 a §:n 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitetun tonnistoverotettavan toiminnan jälleenhankintavarauksen vähentämisestä verovuoden aikana hankitun käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä verovuoden päättyessä käyttämättä olevasta määrästä.

Yhtiön on annettava tonnistoverolain 36 §:n mukainen tonnistoverovelvollisen tuen seurantalomakkeella esitetty laskelma tuloksesta.

Tonnistoverokauden ensimmäiseltä verovuodelta yhtiön on lisäksi annettava seuraavat tiedot:

 1. tonnistoverolain (476/20013 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla laskettu tonnistoverotettavan toiminnan menojäännös ja tuloverotettavan toiminnan menojäännös;
 2. tonnistoverolain 12 §:ssä tarkoitettuun tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden todennäköinen luovutushinta;
 3. tonnistoverotettavaan ja tuloverotettavaan toimintaan kohdistuvat käyttämättömät tappiot tonnistoverokauden alussa.

35 §

Tiedot tilikauden muutoksista

Kirjanpitovelvollisen, joka muuttaa tilikautensa päättymisajankohtaa, on ilmoitettava siitä Verohallinnolle. Jos tilikauden päättymisen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi päättynyt. Jos tilikauden päättymisen ajankohta muutetaan aikaisemmaksi, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään. Jos päätös tilikauden muuttamisesta on tehty edellä sanotun mukaisesti määräytyvää ilmoitusajankohtaa myöhemmin, ilmoitus on tehtävä heti kun päätös tilikauden muuttamisesta on tehty.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksesta, viranomaisen hyväksymisestä sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutokselle ja muutoksen merkitsemisestä rekisteriin. Jos selvityksiä ei voida liittää ilmoitukseen, ne tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus Verohallinnolle tehtiin.

Ilmoitus tilikauden muuttamisesta tehdään Verohallintoon yritysmuodon mukaisella Y-lomakkeella.

IV luku

Muistiinpanot ja tositteet

36 §

Muistiinpanovelvollisuus

Tämän luvun määräykset muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista koskevat maataloutta, metsätaloutta, vuokraustoimintaa, sijoitustoimintaa tai muuta sellaista muuna kun elinkeinotoimintana pidettävä tulonhankkimistoimintaa harjoittavaa verovelvollista, joka ei ole kirjanpitovelvollinen. Verovelvollisen velvollisuudesta säilyttää muistiinpanot ja niihin liittyvät tositteet säädetään verotusmenettelystä annetun lain 12 §:ssä.

37 §

Muistiinpanot

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen on tehtävä tuloista ja menoista sellaiset muistiinpanot, joista ja joihin liitettävistä tositteista riittävästi eriteltyinä käyvät selville tulot ja niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrät ja veron perusteet sekä tulonhankkimistoimintaa varten saadut tuet.

Muistiinpanot kirjataan aikajärjestyksessä. Tulo kirjataan saaduksi silloin, kun se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu.

Tulo- ja menoeriä sekä arvonlisäveron määriä ja veron perusteita osoittavien merkintöjen tulee perustua päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin sekä, milloin vähennetään maahantuonnin yhteydessä kannettua arvonlisäveroa, tullauspäätökseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin.

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen, joka antaa arvonlisäveroilmoituksen kuukausittain tai neljännesvuosittain, on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat kuukausikohtaisesti viimeistään kohdekautta seuraavan toisen kuukauden 12 päivään mennessä.

38 §

Maatalouden muistiinpanoja koskevat määräykset

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on 37 §:n lisäksi muistiinpanoissa erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

 1. verovuoden aikana myytyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten ja tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden ostajat;
 2. maataloudesta johtuneet saamiset sekä maataloudesta johtuneet pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat, joista on mainittava velkojain nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä ja velan kohdistumisesta maatalouteen ja muuhun kuin maatalouteen sekä velasta suoritettu korko ja velasta johtuneet indeksi- ja kurssitappiot;
 3. verovuoden päättyessä tilalla olleet kotieläimet;
 4. verovuoden aikana luovutettujen kotieläinten luovutushinta tai korvaus ja siitä verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina luovutettujen kotieläinten verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus;
 5. verovuoden aikana hankittujen kotieläinten hankintameno ja siitä verovuoden poistoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina hankittujen kotieläinten verovuoden poistoksi jaksotettu osuus;
 6. rakennusten ja rakennelmien hankintamenot, menojäännökset sekä menojäännöksistä tehdyt poistot;
 7. koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenot ja menojäännökset sekä erikseen salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot ja menojäännökset sekä näiden menojäännöksistä tehdyt poistot;
 8. maataloudessa työskennelleille henkilöille, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneet perheenjäsenet mukaan luettuina, rahana maksetut palkat, niistä pidätetyt ennakot ja suoritetut sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajasuoritukset;
 9. verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentely maataloudessa sekä heidän osuutensa maatalouden nettovarallisuuteen sekä tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut luovutusvoitot ja niiden jakautuminen puolisoiden kesken;
 10. maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maatilalla olevien rakennusten, rakennelmien tai niiden osien käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;
 11. 1maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maataloutta varten palkattujen työntekijöiden sekä maatalouteen kuuluvien koneiden sekä muun kohdassa 7 mainitun omaisuuden ja muun omaisuuden käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;
 12. 1verovelvollisen kulkuneuvot sekä laskentaperusteet, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu maatalouden kuluiksi ja maataloudessa vähennyskelvottomaksi menoksi;
 13. 1peruste maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n mukaisten tilapäisten työmatkojen aiheuttamien lisääntyneiden elantokustannusten vähentämiseen ja yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla tehtyjen maatalouteen liittyvien matkojen aiheuttamien menojen vähentämiseen;
 14. maatiloittain muodostettavan tasausvarauksen peruste;
 15. 1CAP-maatilatukioikeuksien hankintamenot ja niistä verotuksessa vähennetyt määrät sekä CAP-maatilatukioikeuksista saadut luovutushinnat; sekä
 16. maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/200tarkoitetun veronalaiseksi tuloksi luettavan valmisteveron palautuksen perusteet.

39 §

Laskelma maatalouden tuloksesta

Laskelma maatalouden tuloksesta on laadittava kaikilta maatiloilta yhteensä seuraavan muistiinpanokaavan mukaisesti:

Tulot

Verollinen myynti 24 %

1. Eläinten myyntitulot

2. Verovuoden tuotoksi jaksotetut kotieläinten myyntitulot

3. Muut myyntitulot

Verollinen myynti 14 %

4. Kotieläintuotteiden myyntitulot

5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot

Verollinen myynti 10 %

6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot

Arvonlisäveroton myynti

7. Valtiolta saadut tuet

8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset

9. Tasausvarauksen suora tuloutus

10. Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot

Menot

11. Palkkamenot

12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 %

13. Verovuoden poistona vähennettävät kotieläinten jaksotetut hankintamenot

14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % / 10 %

15. Muut maatalouden menot

16. Poistot

17. Verovuodelta tehty tasausvaraus

Erotus (Voitto / Tappio).

Tulot ja menot merkitään ilman arvonlisäveron osuutta.

40 §

Metsätaloutta harjoittavan muistiinpanoja koskevat määräykset

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen on muistiinpanoissa 37 §:n lisäksi erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

 1. selvitys maatalouteen, elinkeinotoimintaan ja omaan yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvosta;
 2. selvitys metsätalouden vuosimenoista eriteltyinä työntekijäin palkkauksesta aiheutuviin menoihin, metsätalouden matkakuluihin ja muihin vuosimenoihin sekä matkakulujen osalta perusteet yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla tehtyjen metsätalouteen liittyvien matkojen aiheuttamien menojen vähentämiselle;
 3. selvitys menovarauksen ja metsätuhoalueen menovarauksen (tuhovaraus) tekemisestä ja käyttämisestä;
 4. selvitys metsävähennyksen perusteesta ja käytöstä. Metsätaloutta yhdessä harjoittavien puolisoiden sekä verotusyhtymien osalta metsävähennyksen käyttö on selvitettävä osakkuusaikakohtaisesti;
 5. selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden, rakennusten ja rakennelmien sekä metsäojien ja metsäteiden hankintamenoista, hankintamenon poistosta ja menojäännöksestä;
 6. selvitys metsätien rakentamismenon jakautumisesta metsätalouden ja tien muun käytön kesken;
 7. maatilakohtainen selvitys tuloverolain 63 §:ssä tarkoitetun hankintatyön arvon arvioimisperusteista.

Tuloverolain 55 §:ssä tarkoitettua metsävähennystä varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanoihinsa pystykaupassa puun ostajan antama selvitys ja hankintakaupassa metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antama tai muu luotettava selvitys puun myyntitulon kohdistumisesta metsävähennykseen oikeutettuun metsään.

Tuloverolain 111 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuhovarausta varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanoihinsa metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antama tai muu luotettava selvitys tuhoutuneen metsän uudistamismenojen arvioidusta määrästä.

41 §

Metsälahjavähennystä vaativan verovelvollisen muistiinpanoja koskevat määräykset

Tuloverolain 55 a - 55 b §:ssä tarkoitettua metsälahjavähennystä varten verovelvollisen on muistiinpanoissaan selvitettävä metsälahjavähennyksen kokonaismäärän (vähennyspohja) perusteet, verovuonna tehtävän vähennyksen perusteena oleva metsätalouden puhtaan pääomatulon määrä, verovuonna tehtävän metsälahjavähennyksen määrä ja sen jälkeen jäljelle jäävän käyttämättömän vähennyspohjan määrä

Edellä 1 momentissa mainitut tiedot on selvitettävä muistiinpanoissa metsälahjakohtaisesti. Samana vuonna saaduista erillisistä lahjoista muodostuvia vähennyspohjia voidaan seurata yhtenä eränä. Jos verovelvolliselle muodostuu vähennyspohjaa eri vuosina saatujen metsälahjojen perusteella, aikaisemmin muodostunut vähennyspohja on käytettävä ensin. Muistiinpanoissa on selvitettävä myös mahdollinen verovuonna  TVL 55 c §:n tarkoittamana seuraamuksena poistuva vähennyspohja.

Tuloverolain 55 d §:ssä tarkoitettua metsälahjavähennyksen valtiontukiseurantaa varten muistiinpanoissa on lisäksi verovuosikohtaisesti selvitettävä muiden viranomaisten myöntämien vähämerkityksisten valtiontukien määrä.

42 §

Muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavan muistiinpanoja koskevat määräykset

Verovelvollisen, joka saa tuloa kiinteistöstä tai kalastuksesta tahi muusta toiminnasta kuin liikkeen tai ammatin harjoittamisesta ja joka ei lain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, on 36 §:n lisäksi pidettävä luetteloa toiminnassa käytetyistä koneista, kalustosta ja laitteista sekä rakennuksista ja rakennelmista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta saaduiksi tuloiksi katsotaan viran sivutulot ja palvelurahat sekä tulot tekijänoikeudesta, keksinnöstä, patentista ja tavaraleimasta, katsastusten ja tarkastusten toimittamisesta, velaksiannosta, toimeksisaannista, vuokrauksesta, kurssien järjestämisestä ja yksityistuntien antamisesta sekä muusta sellaisesta toiminnasta. Muistiinpanoja ei kuitenkaan tarvitse pitää, milloin tulo on saatu vain yhdestä vuokraukseen käytetystä asuinhuoneistosta tai tällaisen huoneiston alivuokralaisilta.

Verotusmenettelystä annetun lain 12 §:ssä tarkoitettua sijoitustoimintaa harjoittavan verovelvollisen on pidettävä sijoitustoiminnastaan sellaisia muistiinpanoja, joista ja joihin liittyvistä tositteista käyvät selville luovutusvoiton verotusta varten tarpeelliset tiedot arvopapereiden, arvo-osuuksien, sijoitusrahasto-osuuksien ja muun tällaisen sijoitustoimintaan kuuluvan omaisuuden hankinta-ajankohdasta, saantotavasta, hankintamenosta, luovutusajankohdasta, luovutushinnasta ja muista hankintaan ja luovutukseen liittyvistä kustannuksista. Tiedot on säilytettävä siinä muodossa, että verovelvollinen voi esittää ne tarvittaessa kirjallisina veroviranomaisen tai muutoksenhakuviranomaisen kehotuksesta.

Edellä 3 momentissa mainitulla sijoitustoiminnalla tarkoitetaan muuna kuin elinkeinotoimintana pidettävää varojen sijoittamista arvopapereihin, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja muuhun vastaavaan omaisuuteen ja kaupankäyntiä tällaisella omaisuudella.

43 §

Ammattiautoilijan ajopäiväkirja

Verovelvollisen, joka harjoittaa ammattimaista henkilötilausliikennettä muulla autolla kuin linja-autolla tai sairasautolla, on pidettävä kultakin kuukaudelta ajovuoroittain, tai jos ajovuoroa ei ole vahvistettu, vuorokausittain ajopäiväkirjaa. Jos verovelvollisella on käytössään kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, ajopäiväkirja muodostuu kuitinantolaitteen raporteista.

Ajopäiväkirjasta tai 1 momentissa tarkoitetuista raporteista on käytävä ilmi seuraava erittely:

 1. ajotulot, jotka on jaettava käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin; sekä
 2. verovuoden alusta yhteenlasketut tiedot ajokilometreistä, jotka on jaettava ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ammattiajoihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.

Ajopäiväkirja ja 1 momentissa tarkoitetut raportit on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien siten, että alkuperäiset tiedot ovat todennettavissa.

44 §

Tositteiden säilyttäminen

Verovelvollisen on säilytettävä verotusmenettelystä annetun lain 11 a §:ssä tarkoitetut tositteet kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien.

Poiketen siitä, mitä verotusmenettelystä annetun lain 11 a §:n 2 momentissa säädetään, verovelvollisen on säilytettävä tositteet kotitalousvähennystä koskevista tiedoista ja omaisuuden luovutuksesta syntyneen voiton tai tappion laskemiseksi tarpeellisista tiedoista siitä huolimatta, että veroviranomainen on merkinnyt nämä tiedot esitäytetylle veroilmoitukselle.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa määrätään, verovelvollisen on säilytettävä tositteet kuusi vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta siltä osin kuin tositteet koskevat:

 1. luonnollisen henkilön tai tuloverolain 17 §:ssä tarkoitetun kuolinpesän ja tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetun yhteisön tai tuloverolain 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetun elinkeinoyhtymän välisiä oikeustoimia sekä tällaisen yhteisön tai elinkeinoyhtymän osakkeiden tai osuuksien hankintaa, hallintaa, käyttöä, luovutusta tai niihin liittyvää yritysjärjestelyä, jos luonnollinen henkilö itse, hänen kuolinpesänsä, hänen perheensä jäsen tai he yhdessä omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia yhteisön osakkeista tai osuuksista tai heillä on vastaava osuus yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä,
 2. Suomessa yleisesti verovelvollisen muualla kuin Suomessa omistamaa tai hallitsemaa varallisuutta taikka muualta kuin Suomesta saamia tuloja, näihin kohdistuvia menoja tai muita vähennyksiä,
 3. Suomessa rajoitetusti verovelvollisen Suomessa omistamaa tai hallitsemaa varallisuutta taikka Suomesta saamia tuloja, näihin kohdistuvia menoja tai muita vähennyksiä.

Edellä 3 momentin 1 kohdassa yhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka ei ole asunto-osakeyhtiölaissa (1599/200tarkoitettu asunto-osakeyhtiö tai muu asumiskäyttöön tarkoitettu asunto- tai kiinteistöyhteisö

V luku

Työnantajan ja suorituksen maksajan muistiinpanovelvollisuus

45 §

Suorituksen maksajan muistiinpanot

Muistiinpanot on laadittava siten, että niistä käyvät riittävästi eriteltyinä selville ennakkoperintälain (1118/19913 §:n mukaiset palkat ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset.

46 §

Palkkakortti

Työnantajan tulee pitää jokaisesta palkansaajasta kalenterivuosittain palkkakorttia. Palkkakorttia voidaan pitää myös siten, että siinä tarvittavat tiedot voi koota yhteen. Palkkakortista käyvät selville seuraavat tiedot:

 1.   palkansaajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja osoite;
 2.   ennakonpidätystä koskevat määräykset;
 3.   aika, jolta palkka on maksettu päivämäärineen;
 4.   rahapalkan määrä;
 5.   luontoisedun raha-arvo;
 6.   ennen ennakonpidätyksen toimittamista palkasta vähennetty määrä;
 7.   palkan määrä, josta ennakonpidätys on toimitettava;
 8.   ennakonpidätyksen määrä;
 9.   ennakkoperintälain 15 §:ssä tarkoitettujen työstä johtuvien kustannusten korvausten maksettu määrä.

Edellä 1 momentin 3-9 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään palkanmaksuittain.

Palkkakorttiin tai sen liitteeseen on merkittävä luontoisedun laatu ja laskentaperuste sekä palkansaajan edusta työnantajalle maksama määrä, ennakkoperintälain 15 §:n mukaan maksetun korvauksen laatu ja peruste sekä sanotun pykälän perusteella palkasta vähennetyn määrän laatu ja peruste.

Kalenterivuoden päätyttyä on palkkakorttiin merkittävä 1 momentin 4-9 kohdassa tarkoitettujen määrien vuosittaiset yhteismäärät.

Silloinkin kun palkasta ei ole toimitettava ennakonpidätystä, on palkkakorttiin tai sen liitteeseen merkittävä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot.

47 §

Palkkakortti ulkomailla suoritetusta työstä

Jos palkka on maksettu ulkomailla suoritetusta työstä ja palkasta ei tuloverolain 77 §:n perusteella ole toimitettava ennakonpidätystä tai se on toimitettava vain osasta palkkaa, palkkakorttiin tai sen liitteeseen on merkittävä 46 §:n 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot sekä:

 1. valtio, jossa on työskennelty;
 2. työntekopaikkakunta;
 3. ulkomailla oleskelun kesto kussakin valtiossa; sekä
 4. oleskelun aikana tapahtuneet Suomessa käynnit.

Jos palkansaaja työskentelee lähetettynä työntekijänä tai muutoin ulkomailla sairausvakuutuslain (1224/20018 luvun 16 ja 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, palkkakorttiin tai sen liitteeseen merkitään 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi se sairausvakuutuslain 18 luvun 18 §:ssä tarkoitettu vakuutuspalkka, jota ulkomaan työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksun perusteena.

48 §

Palkkakortin muuttuneet tiedot

Jos 46 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen tietojen perusteita on muutettu tai tietoja on muutoin korjattu, on alkuperäinen tieto säilytettävä ja uusi tieto sekä ajankohta, josta alkaen sitä sovelletaan, merkittävä palkkakorttiin tai sen liitteeseen.

49 §

Palkkalista ja palkkasuoritusten yhdistelmä

Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan tulee laatia palkanmaksuittain palkkalista, josta palkansaajittain käyvät selville:

 1.   palkansaajan nimi;
 2.   palkanmaksukausi;
 3.   palkanmaksupäivä;
 4.   rahapalkan määrä;
 5.   luontoisedun raha-arvo;
 6.   edellä 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutuspalkka;
 7.   ennen ennakonpidätyksen toimittamista palkasta vähennetty määrä;
 8.   palkan määrä, josta ennakonpidätys on toimitettava;
 9.   ennakonpidätyksen määrä;
 10.   ennakkoperintälain 15 §:ssä tarkoitettujen työstä johtuvien kustannusten korvausten määrä;
 11.   1palkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen vähennetty määrä;
 12.   1palkansaajalle maksettu tai tilille merkitty määrä.

Palkkalistaan on merkittävä myös 1 momentin 4-12 kohdassa tarkoitettujen määrien yhteismäärät.

Työnantajan on laadittava palkkalistoista ja muista kalenterikuukauden aikana tapahtuneista palkkasuorituksista yhdistelmä, josta käy ilmi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 16 §:ssä tarkoitettuun veroilmoitukseen merkityt tiedot.

Työnantajan on merkittävä myös työnantajan sairausvakuutusmaksu 3 momentissa tarkoitettuun yhdistelmään siten kuin palkkasuorituksen merkitsemisestä säädetään.

50 §

Lähdeveron perimiseen velvollisen muistiinpanot

Lähdeveron perimiseen velvollisen on tehtävä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain mukaisista suorituksista muistiinpanot. 

  Suorituksen maksajan tulee pitää jokaisesta palkan tai muun lähdeveron alaisen suorituksen saajasta kalenterivuosittain yhtenäistä luetteloa, josta käyvät selville seuraavat tiedot:

 1.   suorituksen saajan täydellinen nimi, ammatti tai toimi, syntymäaika ja mahdollinen virallinen tunnistetieto kotivaltiossa sekä osoite kotivaltiossa ja Suomessa;
 2.   lähdeveroprosentti suorituslajeittain;
 3.   aika, jolta palkka tai muu suoritus on maksettu;
 4.   rahana maksetun palkan tai muun suorituksen määrä;
 5.   luontoisedun raha-arvo;
 6.   palkasta rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n tai kansainvälisen sopimuksen määräyksen perusteella lähdeveroa perittäessä tehdyt vähennykset;
 7.   määrä, josta lähdevero on peritty;
 8.   lähdeveron määrä;
 9.   työntekijältä perityn työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksun määrä; sekä
 10.   päivärahat ja tositteiden perusteella suoritettujen korvausten määrät.

Edellä 2 momentin 3-10 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään maksusuorituksittain. Kalenterivuoden päätyttyä on luetteloon merkittävä 2 momentin 4-10 kohdassa tarkoitettujen suoritusten tai määrien vuosittaiset yhteismäärät jokaisesta suorituksesta ja määrästä erikseen.

Tiedot on merkittävä luetteloon silloinkin kun lähdeveroa ei ole peritty.

51 §

Kirjausketju

Palkka ja muut kirjaukset on merkittävä muistiinpanoihin siten, että kirjausten yhteys palkkalistasta palkkakorttiin sekä Verohallinnolle maksettavaan määrään ja annettaviin ilmoituksiin on vaikeuksitta todettavissa.

Mitä tässä päätöksessä säädetään palkkasuorituksen merkitsemisestä muistiinpanoihin, koskee soveltuvin osin myös työnantajan sairausvakuutusmaksua.

52 §

Koneellisten tietovälineiden hyväksikäyttö

Mitä kirjanpitolaissa säädetään tai sen nojalla määrätään koneellisten tietovälineiden hyväksikäytöstä, koskee palkkakirjanpitoa ja soveltuvin osin myös muistiinpanoja. Verohallinnon kehotuksesta palkkakirjanpito on saatettava välittömästi työnantajan kustannuksella selväkieliseen kirjalliseen muotoon. Palkkakirjanpidon verotarkastus voidaan suorittaa myös elektronisia välineitä käyttäen.

53 §

Palkkakirjanpitoa koskevien säännösten soveltaminen

Mitä tässä luvussa säädetään työnantajasta ja palkansaajasta koskee soveltuvin osin myös muuta suorituksen maksajaa ja saajaa.

Mitä tässä luvussa määrätään palkka tai muun suorituksen merkitsemisestä muistiinpanoihin, koskee soveltuvin osin myös työnantajan sairausvakuutusmaksua.

54 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon antama päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1581/2015). Päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2016 annettaviin veroilmoituksiin sekä verovuodelta 2017 pidettäviin muistiinpanoihin. Yhteisöjen veroilmoitusta koskevia määräyksiä sovelletaan kuitenkin vasta verovuodelta 2017 annettaviin veroilmoituksiin. Verovuodelta 2016 annettaviin yhteisöjen veroilmoituksiin sovelletaan Verohallinnon antamaa päätöstä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1581/2015). Verovuotta 2017 edeltäneiltä verovuosilta pidettäviin muistiinpanoihin ja niiden säilyttämiseen sekä tositteiden säilyttämiseen sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Kiinteistötietojen ilmoittamista koskevaa 13 a §:ää sovelletaan kaikkien verovelvollisten osalta vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa, jonka perusteena on kalenterivuoden 2016 kiinteistötiedot.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava lakimies Kari Aaltonen

Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2016