Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta

Antopäivä
12.4.2018
Diaarinumero
A45/200/2018
Voimassaolo
1.5.2018 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin, 8 §:n 1 momentin, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin sekä kiinteistöverolain (654/1992) 16 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 253/2012, nojalla päättänyt:

I luku

Veroilmoituksen antaminen

1 §

Ilmoittamistapa

Osakeyhtiön, osuuskunnan, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön, osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus sähköisesti. Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen antamisen paperisena.

Elinkeinoyhtymän, maataloudenharjoittajan maatalouden, metsätalouden harjoittajan metsätalouden sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti.

Luonnollinen henkilö, joka on saanut esitäytetyn veroilmoituksen, voi täydentää tai korjata tiedot sähköisesti. 

2 §

Veroilmoituksen antaminen postitse

Jos verovelvollisen veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot annetaan Verohallinnon vahvistamia lomakkeita käyttäen paperisena, ne lähetetään verovelvollisen ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai annetaan Verohallinnon yksikköön.

Kotimaisen ja ulkomaisen yhteisön, yhteisetuuden sekä ulkomaisen kuolinpesän veroilmoitus voidaan erityisestä syystä lähettää Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 Vero tai antaa Verohallinnon yksikköön.

Tonnistoverotettavasta toiminnasta annettava veroilmoitus lähetetään Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 Vero tai annetaan Verohallinnon yksikköön. 

3 §

Veroilmoituksen allekirjoittaminen

Veroilmoitus on allekirjoitettava. Ulkomailla asuvan henkilön ja ulkomaisen yhteisön veroilmoitukseen on merkittävä Suomessa olevan edustajan nimi ja osoite.

Veroilmoitus ja muu veroviranomaiselle sähköisesti toimitettava asiakirja täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n 3 momentin nojalla määrännyt.

Veroilmoituksen antamisaika

4 §

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoitus

Esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot on annettava kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 7 päivänä, 14 päivänä tai 21 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 21 päivänä.

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta tai elinkeinotoimintaa, on kuitenkin annettava esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot 5-6 §:ssä määrättynä aikana.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava kaikki tuloveroilmoituksensa viimeistään verovuotta seuraavan toukokuun 21 päivänä. 

5 §

Maataloudenharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta, on annettava maatalouden veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä.

6 §

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa liikettä tai ammattia, on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä.

7 §

Metsätalouden veroilmoitus ja metsätalouden arvonlisäveron veroilmoitus

Metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä.

Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa maataloutta, liikettä tai ammattia ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä, myös metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään mainittuna päivänä.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava metsätalouden tuloveroilmoitus viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 21 päivänä.

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, ei ole annettava arvonlisäveroa koskevaa veroilmoitusta ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

8 §

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaikaa koskeva poikkeus

Verovelvollisten, joihin tuloverolain 7 §:n mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot samassa määräajassa. Jos määräaika 4–7 §:n mukaan päättyisi eri aikaan, puolisoiden on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaika määräytyy 1 momentin mukaisesti, jollei verovelvollisen saamaan veroilmoituslomakkeeseen ole toisin merkitty.

9 §

Verotusyhtymän veroilmoitus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 28 päivänä.

10 §

Elinkeinoyhtymän veroilmoitus

Elinkeinoyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä.

11 §

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Veroilmoituksen saapumisaika

12 §

Sähköisesti annetun veroilmoituksen saapumisaika

Sähköisesti saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut ilmoituspalvelujen välittäjälle tässä päätöksessä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalvelujen välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

II luku

Kiinteistötietojen ilmoituksen antaminen

13 §

Ilmoittamistapa

Verovelvollinen, joka on saanut kiinteistöverotuspäätöksen, voi ilmoittaa kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet sähköisesti.
Kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet voidaan ilmoittaa myös Verohallinnon vahvistamia lomakkeita käyttäen paperisena. Ilmoitus lähetetään ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai annetaan Verohallinnon yksikköön.

Jos verovelvollinen ei ole saanut kiinteistöverotuspäätöstä, mutta omistaa kalenterivuoden alkaessa kiinteistöverolain 2 §:ssä tarkoitetun kiinteistön, hänen on lähetettävä kiinteistötietojen ilmoitus paperisena ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai annettava se Verohallinnon yksikköön.

14 §

Kiinteistötietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän, elinkeinoyhtymän, yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedossa olevat virheet ja puutteet viimeistään huhtikuun 25 päivänä.

Verovelvollisen, joka ei ole saanut kiinteistöverotuspäätöstä, mutta omistaa kiinteistöverolain 2 §:ssä tarkoitetun kiinteistön, on lähetettävä kiinteistötietojen ilmoitus huhtikuun 25 päivänä siten kuin 13 §:n 3 momentissa määrätään.

Puolisoiden yhdessä omistamasta kiinteistöstä riittää yksi yhteinen ilmoitus.

15 §

Sähköisesti tai postitse annetun kiinteistötietojen ilmoituksen saapumisaika

Sähköisesti saapunut kiinteistötietojen ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut ilmoituspalvelujen välittäjälle tässä päätöksessä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalvelujen välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Postitse saapunut kiinteistötietojen ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos kiinteistötietojen ilmoituksen sisältävä postilähetys on tässä päätöksessä määrätyssä ajassa jätetty postiin Verohallinnolle osoitettuna.

16 §

Kiinteistötietojen ilmoituksen allekirjoittaminen

Kiinteistötietojen ilmoitus on allekirjoitettava. Ulkomailla asuvan henkilön ja ulkomaisen yhteisön kiinteistötietojen ilmoitukseen on merkittävä Suomessa olevan edustajan nimi ja osoite.
Veroilmoitus ja muu veroviranomaiselle sähköisesti toimitettava asiakirja täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n 3 momentin nojalla määrännyt.

17 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta (565/2017) sekä Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta annetun päätöksen14§:n muuttamisesta (741/2017). 

Päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 annettaviin veroilmoituksiin. Ennen 1 päivänä toukokuuta 2018 annettuihin yhteisöjen verovuoden 2018 veroilmoituksiin sovelletaan Verohallinnon antamaa päätöstä veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta (565/2017) ja Verohallinnon antamaa päätöstä veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta annetun päätöksen 14 §:n muuttamisesta (741/2017). Kiinteistötietojen ilmoittamista koskevia 2 luvun määräyksiä sovelletaan kaikkien verovelvollisten osalta vuoden 2019 kiinteistöverotuksessa, jonka perusteena ovat kalenteri-vuoden 2018 päättyessä voimassa olevat kiinteistötiedot.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Verojohtaja Pauli Kinnunen

Sivu on viimeksi päivitetty 13.4.2018