Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta

Antopäivä
16.9.2019
Diaarinumero
VH/2593/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.11.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohdan, sellaisina kuin ne ovat laissa 516/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta:

 1. osakeyhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksamasta osingosta ja sijaisosingosta, ellei kysymys ole ennakkoperintälain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta tilanteesta;
 2. tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitetusta työpanokseen perustuvasta osingosta ja työpanokseen perustuvasta ylijäämästä, jos osinko tai ylijäämä maksetaan muulle kuin siitä verovelvolliselle;
 3. osuuskunnan jakamasta ylijäämästä ja sijaisylijäämästä, joka maksetaan muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 18 §:n 4 momentissa tarkoitetusta jakajaosuuskunnalle vähennyskelpoisesta ylijäämänpalautuksesta;
 4. kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-osuudesta ja korosta sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamasta takuupääoman korosta, kun ne maksetaan muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle;
 5. ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjan koroksi katsottavasta tuotosta, jälkimarkkinahyvityksestä, sijoitusrahaston tuotto-osuudelle ja yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja näiden sijaan maksettavasta korvauksesta sekä mainittuihin tuottoihin rinnastettavista tuotoista, kun ne maksetaan tuloverolaissa tarkoitetulle yhteisölle, yhteisetuudelle tai mainitussa laissa tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhtymälle;
 6. viive- ja viivästyskorosta;
 7. pakkolunastuskorvauksen korosta, kun omaisuuden pakkolunastus on tapahtunut yleiseen käyttöön;
 8. kaupanvahvistajan palkkiosta;
 9. lunastus- ja toimituspalkkiosta;
 10. takauspalkkiosta ja takausprovisiosta;
 11. reserviläispalkasta;
 12. löytöpalkkiosta ja luottokorttiyrityksen tai luotto- ja rahalaitoksen maksamasta tarkkaavaisuuspalkkiosta;
 13. tuloverolain 82 §:ssä tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;
 14. kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena taikka urheilijanpalkkiona (muuttunut 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavien suoritusten osalta);
 15. vesialueenomistajalle palautettavasta kalastuksenhoitomaksusta;
 16. verosta vapaaksi katsottavien matkakustannuskorvausten perusteista ja määristä annetun Verohallinnon päätöksen mukaisesti luonnolliselle henkilölle maksetusta määrästä silloinkaan, kun se maksetaan muuta korvausta suorittamatta ja muutoin kuin työsuhteen perusteella;
 17. luonnolliselle henkilölle maksettavasta lakisääteisen vakuutusmaksun palautuksesta;
 18. tuloverolain 53 a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta;
 19. sairausvakuutuslain (1224/2004) ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) perusteella maksetuista suorituksista silloin kun ne maksetaan vakuutetun antaman valtuutuksen perusteella suoraan palveluntuottajalle;
 20. kurssivoitosta, joka saadaan vaihdettaessa muuta valuuttaa Suomen rahaksi;
 21. työnantajan työntekijälleen ottamasta vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta siltä osin kuin työnantajan vuotuisesti maksama määrä on työntekijää kohden enintään 8 500 euroa;
 22. tuloverolain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta metsätalouden pääomatuloksi luettavista metsätalouteen saaduista tuista ja avustuksista sekä metsätalouteen kohdistuvista muina kuin vakuutuskorvauksina maksettavista vahingonkorvauksista.

2 §

Puun myyntitulosta tai metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vakuutuskorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos tulon saajana on Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, yhteisetuus tai elinkeinotoimintanaan puutavaran välittämistä harjoittava taikka suomalainen elinkeinoyhtymä.

Puun ostajalla ei ole ennakonpidätysvelvollisuutta sellaisista pankille maksamistaan suorituksista, jotka vastaavat pankin puun myyjältä ostaman ja puun ostajan hyväksymän puunmyyntisaatavan kauppahintaa.

Jos metsänhoitoyhdistys tai muu vastaava toimija toimii puukaupan välittäjänä sellaisessa yhteismyynnissä, jossa puun ostaja ei maksa kauppahintaa suoraan metsänomistajien tilille, on metsänhoitoyhdistys tai muu vastaava toimija puun ostajan sijasta ennakonpidätysvelvollinen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.11.2019 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Päätöksen 1 §:n 1 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin. Päätöksen 1 §:n 1 kohdan tarkoittamaan osakeyhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle ennen 1.1.2020 maksamaan osinkoon ja sijaisosinkoon sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta 1 §:n 1 kohdan määräystä.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (1035/2016).


Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2019

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2019