Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa

Antopäivä
11.1.2024
Diaarinumero
VH/1540/00.01.00/2023
Voimassaolo
11.1.2024 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
VH/616/00.01.00/2022, 4.5.2022

Tässä ohjeessa käsitellään arvopapereiden luovutusten varainsiirtoverotusta. Ohje korvaa 4.5.2022 annetun samannimisen ohjeen.

Ohjeessa on huomioitu 1.1.2024 voimaan tulleet varainsiirtoverolain muutokset.

Ohjeeseen on lisätty uusi luku 3, jossa käsitellään arvopaperin luovutuksen yhteydessä luovutettua lainasaatavaa.

Lukuun 4.3.2 on lisätty ohjeistusta arvopaperikauppiaan ilmoittamisen muutoksista. Lomake.fi-palvelun käyttö on päättynyt 31.12.2023 ja arvopaperikauppiaan varainsiirtoveroilmoitus on siirtynyt OmaVeroon. Ohjeeseen on lisätty uusi luku 4.5, jossa käsitellään rakennuttajan konkurssin vaikutuksia uudiskohteen varainsiirtoveron ilmoittamiseen ja maksamiseen.

Lukuun 4.7.2 on lisätty ohjeistusta varainsiirtoveron ilmoittamisen ja maksamisen määräajoista vähemmistöosakkeiden lunastuksissa.

Luvussa 5 on huomioitu varainsiirtoverolain muutos, jolla arvopapereiden verokantoja laskettiin 1,5 prosenttiin. Uusia verokantoja sovelletaan 12.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneeseen luovutukseen.

Aikaisempi luku 4.2, joka käsitteli yhtiöitä, joita koski 2 prosentin verokanta, on poistettu. Varainsiirtoverolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä käsitellään luvussa 7.1. Aikaisemmin voimassa olleita verokantoja sovelletaan luovutuksiin, jotka on tehty ennen 12.10.2023.

Luvuissa 7.2, 7.3 ja 7.4 on tarkennettu ohjeistusta varainsiirtoverolain 20 §:n 4 ja 5 momenttien säännösten soveltamisesta niin sanottujen muiden kiinteistöosakeyhtiöiden ja kiinteistöholdingyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin.

Luvussa 8.2 on huomioitu varainsiirtoverolain 16 §:n 2 momentin muutos, jonka mukaan säännöksessä tarkoitetuissa tilanteissa yleisesti verovelvollinen luovuttaja on velvollinen perimään veron luovutuksensaajalta, jollei tämä ole oma-aloitteisesti maksanut veroa.

Lukuun 9.3 on lisätty ohjeistusta liikeosakkeiden yhteisomistussuhteen purusta.

Ehdollista kauppahintaa koskevaa lukua 9.6 on täsmennetty. Jos varainsiirtovero maksetaan kahden kuukauden kuluessa lopullisen kauppahinnan varmistumisesta, ei verolle lasketa viivästyskorkoa.

Luvussa 9.12 on huomioitu varainsiirtoverolain 15 a §:n muutos. Verovapaus ei koske luovutusta, jossa vastike määrätään osakeyhtiölain 18 luvun lunastusriitojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisessa välimiesmenettelyssä.

Ohjeeseen on lisätty uusi luku 9.14, jossa käsitellään määräaikaista verovapautta eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvissä yhtiöittämisissä. Verovapaussäännöstä sovelletaan 9.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneeseen luovutukseen.

Ohjeeseen on lisäksi tehty muita vähäisiä täsmennyksiä, joilla ei ole vaikutusta aiemman substanssiohjeistuksen sisältöön.

1 Johdanto

Tässä ohjeessa käsitellään arvopaperiluovutusten varainsiirtoverokysymyksiä. Arvopaperilla tarkoitetaan esimerkiksi osakkeita, kuten asunto-osakkeita tai liikeosakkeita.  Arvopaperin käsitteestä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.

Tietyissä tilanteissa veron perimiseen velvollinen hoitaa varainsiirtoveron ilmoittamisen ja tilittämisen Verohallinnolle. Ohjeessa luovutuksensaajan ilmoittamis- tai maksuvelvollisuudesta sanottu koskee näissä tapauksissa soveltuvin osin perimisvelvollista, vaikka sitä ei olisi erikseen mainittu.

Tässä ohjeessa sähköisestä ilmoittamisvelvollisuudesta, ilmoittamisvelvollisuuden sanktioinnista ja varainsiirtoveron maksamisesta todettu koskee vain 1.11.2019 tai sen jälkeen tehtyjä luovutuksia. On kuitenkin huomattava, että varainsiirtoveroilmoitus on suositeltavaa antaa sähköisiä ilmoittamiskanavia käyttäen ja varainsiirtovero maksaa asiakaskohtaisella varainsiirtoveron viitenumerolla, vaikka arvopapereiden luovutus olisi tapahtunut jo ennen 1.11.2019.

Varainsiirtoverotusta on käsitelty tämän ohjeen lisäksi seuraavissa syventävissä ohjeissa: Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus, Yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus, Varainsiirtovero kiinteistön luovutuksessa, Vastuu aiempien luovutusten varainsiirtoverosta, Vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa sekä Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus.

2 Arvopaperin määritelmä

Arvopaperin määritelmä on varainsiirtoverolain 17 §:ssä. Arvopapereita ovat 17 §:n 1 momentin mukaan muun muassa:

 • osake ja sen väliaikaistodistus
 • taloudellisen yhteisön osuustodistus (esimerkiksi osuuskunnan osuustodistus, vakuutusyhtiön takuuosuus)
 • yhteisön antama saamistodistus tai velkakirja, jonka korko määräytyy toiminnan tuloksen tai osingon suuruuden mukaan taikka se oikeuttaa osuuteen voitosta tai ylijäämästä
 • arvopaperin merkintäoikeudesta annettu todistus ja merkintäoikeutta koskeva luovutuskirja (esimerkiksi optiotodistus).

Arvopaperina pidetään myös arvopaperia vastaavaa arvo-osuutta.

Arvopaperina pidetään myös rekisteröimättömän yhteisön liikkeeseen laskemaa arvopaperia.

Varainsiirtoverolain tarkoittamana arvopaperina ei pidetä sijoitusrahasto-osuutta, avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuutta tai yhteisön antamaa sellaista osakaslainasaatavaa, jonka korko ei ole sidottu edellä kuvatulla tavalla toiminnan tuloksellisuuteen tai osinkoon.

Asumisoikeusasunto on omistus- ja vuokra-asunnon välimuoto, jossa asukas maksaa asuntoon muuttaessaan asumisoikeusmaksun ja asumisen aikana kuukausittain käyttövastiketta. Asumisoikeusasunnon hallinta ei perustu osakkeiden tai osuuksien omistamiseen eikä asumisoikeusasuntoa voi muutoinkaan lunastaa omaksi. Asumisoikeusasuntoon sijoitetun oman osuuden asukas saa takaisin luopuessaan asumisoikeudestaan rakennuskustannusindeksillä korotettuna. Asumisoikeus ei ole arvopaperi, joten asumisoikeuden siirrosta tai luopumisesta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa.

Arvopapereiden verollisena luovutuksena ei pidetä osakkeiden uusmerkintää. Verollisesta luovutuksesta ei myöskään ole kyse, jos yhtiö luovuttaa sellaisia osakkeita, jotka ovat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa osakeannissa (KHO 2017:39) tai jos luovutuksen kohteena on säännellyllä markkinalla ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena oleva osake (katso tarkemmin luku 9.12).

3 Arvopaperin luovutuksen yhteydessä luovutettu lainasaatava

Varainsiirtoverolain 17 §:ään sisältyvää arvopaperin määritelmää on muutettu 1.1.2024 alkaen. Arvopaperina pidetään 17 §:n 2 momentin mukaan säännöksen 1 momentissa tarkoitetun arvopaperin luovutuksen yhteydessä tai muutoin siihen liittyen luovutettua lainasaamista luovutuksen kohteena olevan arvopaperin liikkeeseen laskeneelta yhteisöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhteisöltä, jos luovutukset muodostavat asiallisesti yhtenäisen luovutuskokonaisuuden ja suoritus lainasaamisen luovutuksesta tulee arvopaperin luovuttajan hyväksi.

Varainsiirtoverolain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 40/2023) mukaan säännöksessä tarkoitettuna lainasaamisena pidettäisiin lainasaatavaa, joka on luovutettu arvopaperin luovutuksen yhteydessä tai siihen liittyen, kun luovutukset muodostavat asiallisesti yhtenäisen luovutuskokonaisuuden. Merkitystä ei olisi sillä, että luovutuksista sovitaan erillisillä luovutusasiakirjoilla. Arvioitaessa sitä, onko kyse säännöksessä tarkoitetusta lainasaamisesta, merkitystä ei olisi myöskään sillä, suoritetaanko arvopaperista vastiketta vai ei. Luovutukset muodostaisivat yhtenäisen luovutuskokonaisuuden esimerkiksi silloin, kun ne olisivat ehdollisia suhteessa toisiinsa. Tyypillisesti luovutukset muodostavat asiallisesti yhtenäisen luovutuskokonaisuuden, kun arvopapereiden ja lainasaatavien myyjinä tai ostajina ovat samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

Hallituksen esityksen mukaan lähtökohtaisesti arvopaperin luovutus ja siihen asiallisesti liittyvä lainasaamisen luovutus tapahtuvat ajallisesti lähellä toisiaan, sillä luovutuskokonaisuus ja sen ehdot sovitaan useimmiten osana samaa neuvotteluprosessia. Pitkä ajallinen väli luovutusten välillä käytännössä johtaisi siihen, että luovutukset eivät voisi lähtökohtaisesti olla ehdollisia suhteessa toisiinsa. Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on se, että luovutuskokonaisuuden tosiasiallinen taloudellinen sisältö on ratkaiseva arvioitaessa arvopapereiden ja lainasaatavien luovutuksista aiheutuvia veroseuraamuksia. Siksi ei ole perusteltua sitoa säännöksessä tarkoitettua asiallista yhteyttä luovutusten välillä mihinkään tiettyyn aikamääreeseen riippumatta siitä, miten luovutukset esimerkiksi sopimuksen ehdot huomioiden ovat sidoksissa toisiinsa.

Suoritus lainasaatavan luovutuksesta tulisi arvopapereiden luovuttajan hyväksi esimerkiksi, jos osakekaupan yhteydessä sovitaan siitä, että ostaja ostaa osakekaupan kohdeyhtiöltä olevan lainasaatavan osakkeiden myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä (HE 40/2023).

Hallituksen esityksen mukaan säännöksessä tarkoitettuna lainasaatavana pidettäisiin paitsi arvopaperin liikkeeseen laskeneelta yhteisöltä olevaa lainasaatavaa, myös sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhteisöltä olevaa lainasaatavaa, kun se luovutetaan arvopaperin luovutuksen yhteydessä tai siihen liittyen ja suoritus lainasaatavan luovutuksesta tulee välittömästi tai välillisesti arvopaperin luovuttajan hyväksi.

Lainasaamisen katsottaisiin luovutetun osakekaupan yhteydessä tai siihen liittyen, vaikka osakkeiden ja lainasaamisen luovutus pyrittäisiin erottamaan toisistaan niin, että lainasaaminen ostetaan luovutuksensaajan kanssa etuyhteydessä olevan tahon, esimerkiksi konserniyhtiön nimiin (HE 40/2023).

Hallituksen esityksessä on lainasaatavan luovutuksesta seuraavat esimerkit:

Esimerkki 1: A Oy ostaa X Oy:ltä B Oy:n osakekannan. B Oy:llä on tytäryhtiö C Oy, joka puolestaan omistaa D Oy:n. X Oy:llä on lainasaatava D Oy:ltä. Osana B Oy:n osakekannan kauppaa sovitaan siitä, että A Oy ostaa X Oy:ltä D Oy:ltä olevan lainasaatavan. Osakkeiden ja lainasaatavan luovutuksesta laaditaan erilliset kauppakirjat. Lainasaatavan katsotaan luovutetun ehdotetussa 17 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla arvopaperin luovutuksen yhteydessä ja luovutukset muodostavat asiallisesti yhtenäisen luovutuskokonaisuuden. Suoritus lainasaatavan suorituksesta tulee välittömästi arvopapereiden luovuttajan hyväksi.

Esimerkki 2: A Oy ostaa X Oy:ltä C Oy:n osakekannan. X Oy:llä on lainasaatava C Oy:ltä. A Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluva B Oy ostaa osakekaupan jälkeen erillisellä kauppakirjalla X Oy:ltä lainasaatavan. Lainasaatava katsotaan luovutetun arvopaperin luovutuksen yhteydessä tai siihen liittyen ja luovutukset muodostavat asiallisesti yhtenäisen luovutuskokonaisuuden. Suoritus lainasaatavan luovutuksesta tulee välittömästi arvopapereiden luovuttajan hyväksi.

Esimerkki 3: A Oy ostaa X Oy:ltä C Oy:n osakekannan. C Oy:tä on rahoittanut X Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluva konsernin rahoitusyhtiö B Oy. Osakekaupan jälkeen A Oy ostaa erillisellä kauppakirjalla B Oy:ltä sillä olevan lainasaatavan C Oy:ltä. Lainasaatava katsotaan luovutetun arvopaperin luovutuksen yhteydessä tai siihen liittyen ja luovutukset muodostavat asiallisesti yhtenäisen luovutuskokonaisuuden. Suoritus lainasaatavan luovutuksesta tulee välillisesti arvopapereiden luovuttajan hyväksi.

Varainsiirtoverolakia ei sovelleta ulkomaisen yhteisön liikkeeseen laskeman arvopaperin luovutukseen. Siten lainasaatavia koskeva sääntely koskee kotimaisen yhteisön liikkeelle laskeman arvopaperin luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa, kotimaiselta yhtiöltä olevan lainasaatavan luovutusta. Kotimaisen yhteisön arvopaperiin rinnastuu kuitenkin VSVL 18 §:n 2 momentin mukaan sellaisen ulkomaisen yhteisön liikkeeseen laskema arvopaperi, jonka toiminta käsittää pääasiallisesti säännöksessä tarkoitetulla tavalla Suomessa sijaitsevan kiinteän omaisuuden suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa.

Esimerkki 4: A Oy ostaa X Oy:ltä B Oy:n osakekannan ja X Oy:llä olevan lainasaatavan C AB:lta, joka on B Oy:n Ruotsiin rekisteröity tytäryhtiö. C AB:n toiminta ei käsitä Suomessa sijaitsevan kiinteän omaisuuden suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa. A Oy:n ei ole suoritettava varainsiirtoveroa lainasaatavan luovutuksesta, koska kyseessä on ulkomaisen yhteisön liikkeelle laskema arvopaperi.

4 Varainsiirtoveron maksamisesta ja menettelystä

4.1 Yleistä ilmoittamisesta ja veron maksamisesta

Arvopaperin luovutuksesta on annettava varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle. Yhteisön, yhteisetuuden, kiinteistönvälittäjän ja arvopaperikauppiaan on annettava ilmoitus sähköisesti. Tässä yhteydessä yhteisöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä, säätiötä ja julkisyhteisöä.

Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä veroilmoituksen antamisen paperisena. Erityinen syy on esimerkiksi se, että ulkomaisella ilmoitusvelvollisella ei ole mahdollisuutta antaa ilmoitusta sähköisesti tai sähköiselle ilmoittamiselle on tekninen este. Erityisenä syynä ei sen sijaan voida pitää sitä, että ilmoituksen antaa asiamies yhteisön tai yhteisetuuden puolesta, ellei kyse ole edellä mainitusta ulkomaisesta ilmoitusvelvollisesta.

Luonnolliset henkilöt, kuolinpesät, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat antaa ilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Kiinteistönvälittäjät ja arvopaperikauppiaat antavat varainsiirtoveroilmoituksen sähköisesti joko OmaVerossa tai niin sanotun rajapintapalvelun kautta. Muut asiakasryhmät voivat antaa sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa.

Ilmoitus on annettava veron suorittamiselle säädetyssä määräajassa. Määräajoista eri tilanteissa kerrotaan jäljempänä luvuissa 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ja 4.6. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa myöhästymismaksu ja/tai veronkorotus (katso tarkemmin Verohallinnon ohje Seuraamusmaksut varainsiirtoverotuksessa).

Jokaisen luovutuksensaajan on annettava varainsiirtoveroilmoitus omasta saannostaan, eli usean luovutuksensaajan saantoa ei voi ilmoittaa yhdellä varainsiirtoveroilmoituksella. Erillisillä kauppakirjoilla ostetut arvopaperit tulee ilmoittaa omilla erillisillä  varainsiirtoveroilmoituksilla. Jos esimerkiksi asunto-osakkeet ja autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet on ostettu erillisillä kauppakirjoilla, tulee molemmista antaa omat varainsiirtoveroilmoitukset.

Jos varainsiirtoveroilmoitus on annettu virheellisenä tai puutteellisena, luovutuksensaajan on annettava korvaava ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi oma-aloitteisesti korjata varainsiirtoveron suorittamisen jälkeen siten, että maksettavan varainsiirtoveron määrä muodostuu pienemmäksi kuin aiemmin on ilmoitettu. Tällaisessa tapauksessa verovelvollinen voi hakea liikaa suoritettua veroa palautettavaksi varainsiirtoveron palautushakemuksella.

Veron maksamiseen velvollisen on maksettava varainsiirtovero käyttäen asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa. Jos luovutuksensaajia on useita, on jokaisen maksettava varainsiirtovero hankkimaansa osuuteen kohdistuvasta vastikkeesta. Esimerkiksi, jos puolisot ostavat asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet puoliosuuksin, on kummankin maksettava varainsiirtovero kauppahinnan ja mahdollisen yhtiölainan puoliosuudesta. Viitenumero on näkyvissä OmaVerossa. Sitä voi myös tiedustella Verohallinnosta.

Jos rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron, mutta tällä ei ole olemassa varainsiirtoveron viitenumeroa, on tämän rekisteröidyttävä Verohallinnon asiakkaaksi ennen varainsiirtoveron maksamista (katso luvut 8.1 ja 8.2).

Varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus on täytetty, kun varainsiirtoveroilmoitus on annettu ja sitä vastaava varainsiirtovero on maksettu Verohallinnolle. Jos varainsiirtovero suoritetaan määräajan jälkeen, on myöhässä suoritetulle verolle maksettava viivästyskorkoa. Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta arkipäivästä maksupäivään maksupäivä mukaan lukien (korkolaskuri). Jos varainsiirtoveron eräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, ei verolle makseta viivästyskorkoa, jos vero maksetaan eräpäivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Veroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa per luovutuksensaaja. Varainsiirtoveroilmoitus on kuitenkin annettava silloinkin, kun veron määrä on alle 10 euroa eikä veroa tule maksettavaksi.

4.2 Omatoimiset osakeluovutukset

Kun arvopapereiden kauppa tai muu luovutus tehdään omatoimisesti, esimerkiksi asunto-osakekauppa ilman kiinteistönvälittäjää, varainsiirtoveroilmoitus on annettava Verohallinnolle ja vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoittamisesta.

Varainsiirtoveroilmoituksen antamisvelvollisuutta ei ole, jos kyse ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitetusta omistusoikeuden luovutuksesta. Ilmoittamisvelvollisuutta ei siten ole esimerkiksi ositus- tai perintösaannosta, kun osituksessa tai perinnönjaossa ei ole käytetty niin sanottuja ulkopuolisia varoja. 

Ositukseen ja perinnönjakoon sekä esimerkiksi kaupan purkuihin liittyvissä omistajanvaihdoksissa ei aina ole selvää, onko kyse sellaisesta luovutuksesta, josta on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava varainsiirtovero. Varainsiirtoveroilmoitus voidaan antaa myös, jos luovutuksensaaja on epävarma ilmoittamis- ja maksuvelvollisuudestaan. Jos luovutuksensaaja ei ole antanut varainsiirtoveroilmoitusta tai maksanut veroa, mutta myöhemmin osoittautuu, että kyse ei ole ollut kokonaan vastikkeettomasta luovutuksesta, voi luovutuksensaajan maksettavaksi tulla veron lisäksi viivästyskorko, myöhästymismaksu tai veronkorotus. Perinnönjako- ja ositustilanteissa tulee ilmoitukseen liittää kopio ositus- ja perinnönjakokirjasta.

Kaupan purkua on käsitelty tarkemmin luvussa 9.5. Katso lisää perinnönjako- ja ositussaantojen varainsiirtoverotuksesta Verohallinnon ohjeista Vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa sekä Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus.

Ilmoittaja saa todistuksen suoritetusta varainsiirtoverosta, kun maksu ja sitä vastaava varainsiirtoveroilmoitus on vastaanotettu Verohallinnossa. Jos annetun varainsiirtoveroilmoituksen mukaan varainsiirtoveroa ei tule suoritettavaksi (esimerkiksi verovapaa ensiasunto tai suoritettavan veron määrä olisi alle 10 euroa), todistus muodostuu sen jälkeen, kun Verohallinto on vastaanottanut varainsiirtoveroilmoituksen. Todistus tulee OmaVeroon ja lisäksi se lähetetään myös postitse niille verovelvollisille, jotka eivät ole ottaneet käyttöön sähköistä viranomaisasiointipalvelua (Suomi.fi-viestit). Todistus voidaan pyynnöstä lähettää asiamiehelle.

Todistus tulee esittää asianomaiselle yhteisölle luovutuksen osakasluetteloon merkitsemistä varten. Jos luovutuksen kohteena ovat Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään kuuluvan yhtiön osakkeet, todistusta varainsiirtoverosta ei kuitenkaan tarvitse esittää asianomaiselle yhteisölle, vaan Maanmittauslaitos saa omistajanvaihdoksen rekisteröintiä varten tiedon suoritetusta verosta suoraan Verohallinnolta. Laki huoneistotietojärjestelmästä astui voimaan 1.1.2019. Tästä ajankohdasta alkaen perustetut uudet asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt kuuluvat huoneistotietojärjestelmään perustamisestaan lukien. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden on tullut siirtyä huoneistotietojärjestelmään viimeistään siirtymäajan päättyessä eli 31.12.2023.

4.3 Luovutuksessa mukana kiinteistönvälittäjä, arvopaperikauppias tai pakkohuutokaupanpitäjä

4.3.1 Kiinteistönvälittäjän välittämä luovutus

Kun kyseessä on kiinteistönvälittäjän välityksin tehty luovutus, vero on suoritettava luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä. Välittäjällä on vastuu siitä, että vero tulee maksetuksi.

Välittäjän on annettava varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle sähköisesti luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä. Jos varainsiirtoveroilmoituksen antaminen ei ole esimerkiksi teknisistä syistä mahdollista luovutussopimuksen tekotilaisuudessa, ilmoitus katsotaan annetuksi luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä, jos se annetaan viivytyksettä esteen poistuttua.

Kiinteistönvälittäjä antaa luovutuksensaajalle todistuksen varainsiirtoveron suorittamisesta. Todistus tulee esittää asianomaiselle yhteisölle luovutuksen osakasluetteloon merkitsemistä varten. Jos luovutuksen kohteena ovat Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään kuuluvan yhtiön osakkeet, todistusta ei kuitenkaan tarvitse esittää asianomaiselle yhteisölle, vaan Maanmittauslaitos saa omistajanvaihdoksen rekisteröintiä varten tiedon suoritetusta verosta suoraan Verohallinnolta. Laki huoneistotietojärjestelmästä astui voimaan 1.1.2019. Tästä ajankohdasta alkaen perustetut uudet asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt kuuluvat huoneistotietojärjestelmään perustamisestaan lukien. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden on tullut siirtyä huoneistotietojärjestelmään viimeistään siirtymäajan päättyessä eli 31.12.2023.

Edellä tässä luvussa todettu ei kuitenkaan koske uudiskohteiden luovutuksia (katso luku 4.4) tai tilannetta, jossa uuden asunnon siirtosopimus tehdään kiinteistönvälittäjän välityksin (katso luku 4.6).

4.3.2 Arvopaperikauppias luovutuksen osapuolena, välittäjänä tai komissionsaajana

Muissa kuin uudiskohteiden luovutuksissa ja varainsiirtoverolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettujen osakkeiden rakentamisaikana tai sitä ennen tapahtuvissa luovutuksissa vero on suoritettava luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä, kun luovutuksen osapuolena on arvopaperikauppias tai arvopaperikauppias toimii osapuolen välittäjänä tai komissionsaajana.

Yllä mainituissa tilanteissa arvopaperikauppias on velvollinen perimään veron luovutuksensaajalta, jos tämä ei ole oma-aloitteisesti maksanut veroa. Arvopaperikauppiaalla tarkoitetaan suomalaista sijoituspalveluyritystä ja luottolaitosta sekä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä ja -konttoria. Jos luovutuksessa on osallisena, välittäjänä tai komissionsaajana useita arvopaperikauppiaita, veron perii luovutuksensaajan asiamies.

Arvopaperikauppiaan on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava Verohallinnolle kalenterikuukautena perimänsä vero kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Jokaisesta kaupasta on annettava erillinen varainsiirtoveroilmoitus. Arvopaperikauppiaan on maksettava perimänsä varainsiirtovero käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan.

Arvopaperikauppiaat voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti OmaVerossa tai vaihtoehtoisesti lähettämällä ilmoituksen suoraan käyttämästään ohjelmistosta rajapinnan kautta Verohallintoon. 

Arvopaperikauppiaan on annettava luovutuksensaajalle todistus peritystä verosta. Todistus tulee esittää asianomaiselle yhteisölle luovutuksen osakasluetteloon merkitsemistä varten.

Katso aiheesta tarkemmin: Arvopaperikauppiaan varainsiirtoveroilmoitus.

4.3.3 Arvopaperi myyty pakkohuutokaupalla

Muissa kuin uudiskohteiden luovutuksissa ja varainsiirtoverolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettujen osakkeiden rakentamisaikana tai sitä ennen tapahtuvissa luovutuksissa varainsiirtoveron ilmoittamiselle ja maksamiselle säädetty määräaika alkaa lähtökohtaisesti kauppakirjan antamisesta, kun arvopaperi myydään pakkohuutokaupalla.

Ulosottokaaren 5 luvun 84 §:n mukaan, kun kiinteistö taikka huoneiston tai rakennuksen hallintaan oikeuttavia osakeyhtiön osakkeita on myyty huutokaupalla tai vapaasti, ulosottomiehen tulee antaa ostajalle kauppakirja, kun kauppahinta on maksettu ja myynti on tullut lainvoimaiseksi. Kun ulosottomies myy muuta kuin edellä mainittua omaisuutta, ostajalle tulee pyynnöstä tai tarvittaessa antaa todistus saannosta, kun kauppahinta on maksettu. Ulosottokaaren 5 luvun 3 §:n mukaan ostaja saa huutokaupalla myytyyn omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on maksettu tai, jos myynnistä on tehtävä kauppakirja, kun hän on saanut kauppakirjan.

Varainsiirtoverotuksessa luovutuspäivänä pidetään sitä päivää, jona ulosottomies on allekirjoittanut ostajalle annettavan kauppakirjan. Luovutuksissa, joista ei ulosottokaaren mukaan ole annettava kauppakirjaa (esimerkiksi muiden osakkeiden kuin asunto-osakkeiden luovutukset), pidetään luovutuspäivänä sitä päivää, jona ulosottomies antaa ostajalle todistuksen saannosta. Merkitystä ei ole sillä, milloin ostaja saa kauppakirjan tai todistuksen haltuunsa. Jos kauppakirjaa tai todistusta ei ole annettu, ostaja voi osoittaa luovutuspäivän maksutositteella, josta ilmenee maksupäivä.

Kun arvopaperi myydään pakkohuutokaupalla ja luovutuksensaaja maksaa varainsiirtoveron itse, vero on maksettava ja varainsiirtoveroilmoitus annettava kauppakirjan tekemisen yhteydessä. Luovutuksensaaja ei välttämättä saa kauppakirjaa haltuunsa samana päivänä, jona ulosottomies on sen allekirjoittanut. Jos varainsiirtoveroilmoituksen antaminen ei esimerkiksi tästä syystä ole mahdollista kauppakirjan tekemisen yhteydessä, ilmoittamis- ja maksuvelvollisuus katsotaan täytetyksi määräajassa, jos varainsiirtoveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun ostaja on saanut kauppakirjan.

Jos luovutuksensaaja ei ole oma-aloitteisesti maksanut veroa, on pakkohuutokaupan pitäjä velvollinen perimään veron luovutuksensaajalta. Tällöin pakkohuutokaupan pitäjän on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava Verohallinnolle kalenterikuukautena perimänsä vero kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

4.4 Uudiskohteen luovutus rakentamisaikana tai sitä ennen

Varainsiirtoveroilmoitus on annettava ja vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, jos on kyse uudiskohteen luovutuksesta, joka tehdään rakentamisaikana tai sitä ennen tai asuntokauppalain (843/94) 4 luvun 1 §:n mukaisesta uuden asunnon kaupasta. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys omistusoikeuden siirtymisen ajankohdasta, jos se ei käy ilmi liitteeksi vaadittavasta luovutussopimuksesta. Tällainen voi olla esimerkiksi rakennuttajan kirje asiakkaalle tai tosite viimeisen kauppahinnan erän maksusta.

Uuden asunnon kaupasta on kyse silloin, kun asuntokauppalain 4 luvun 1 §:n mukaisesti perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunto-osakkeen tai elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudis- tai korjausrakentamisen jälkeen.

Uuden asunnon kauppana pidetään myös sellaisen osakkeen kauppaa, joka oikeuttaa hallitsemaan muita asumiseen läheisesti liittyviä tiloja, kuten asuinrakennusten yhteydessä olevia autotalleja tai varastotiloja. Tämä edellyttää, että esimerkiksi autotalliosakkeiden kauppa tehdään samassa yhteydessä uuden asunnon kaupan kanssa. Kauppojen ei tarvitse tapahtua samanaikaisesti, vaan ratkaisevaa on kauppojen tosiasiallinen yhteys, joka voi ilmetä esimerkiksi siten, että osapuolet ovat samoja ja että kaupat tapahtuvat lyhyen ajan kuluessa toisistaan, esimerkiksi uuden asunnon rakentamisvaiheen aikana. Merkitystä ei tällöin ole sillä, että kaupan kohteena oleva osake ei ole uudiskohde.

Esimerkki 5: A ostaa rakentamisvaiheen kauppakirjalla asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen kauppaan liittyen ostajalle on varattu mahdollisuus ostaa erillinen autotalliosake. Ostajan ostaessa autotalliosakkeen erillisellä kauppakirjalla, on kyse uuden asunnon kauppaan liittyvästä kaupasta myös silloin, kun autotalliosake oikeuttaa jo aiemmin valmistuneeseen kohteeseen.

Jos luovutus tapahtuu rakentamisaikana tai sitä aikaisemmin, määräytyvät varainsiirtoveroilmoituksen antamisajankohta ja veron suorittamisajankohta vastaavasti kuin asuntokauppalain tarkoittamassa uuden asunnon kaupassa, vaikka kyse ei ole asuntokauppalain tarkoittamasta uuden asunnon kaupasta. Aikaosuusasuntoa (osake, jonka perusteella hallitaan tiettyä rakennusta tai huoneistoa tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi niin sanottu viikko-osake) ja erillistä autotalliosaketta koskevassa luovutuksessa varainsiirtoveroilmoituksen antamisaika ja veron maksuaika alkavat siten myös omistusoikeuden siirtymisestä, kun luovutus on tapahtunut rakentamisaikana tai sitä ennen.

Vaikka uuden asunnon kauppa tai rakentamisaikainen luovutus tehtäisiin kiinteistönvälittäjän välityksin, ei tällä ole vaikutusta ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuden määräaikaan. Ilmoitus on annettava ja vero tällöinkin maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Välittäjällä ei ole näissä tilanteissa verovastuuta.

Asuntokauppalain 4 luvun 32 §:n mukaan ostajalla on oikeus perua kauppa ennen kuin huoneisto on luovutettu ostajan hallintaan. Jos ostaja peruu kaupan asuntokauppalain mukaisesti, ei hänelle synny varainsiirtoveron ilmoittamis- tai maksuvelvollisuutta.

4.5 Rakennuttajan konkurssin vaikutus varainsiirtoveron ilmoittamiseen ja maksamiseen

Asuntokauppalain 2 luvun 14 §:n mukaan, jos perustajaosakkaan omaisuus luovutetaan konkurssiin, konkurssipesän on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava osakkeenostajille, haluaako pesä sitoutua niihin osakkeiden kauppasopimuksiin, joita perustajaosakas ei vielä ole täyttänyt. Jos konkurssipesä ei sitoudu osakkeiden kauppasopimuksiin, kullakin osakkeenostajalla on oikeus purkaa tekemänsä kauppa. Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava eikä varainsiirtoveroilmotusta annettava, kun kauppa puretaan. Jos konkurssipesä ilmoittaa sitoutuvansa tehtyyn kauppasopimukseen, ei osakkeenostajalla ole oikeutta purkaa kauppaa konkurssin vuoksi, ellei ole erityistä syytä olettaa asunnon luovutuksen viivästyvän olennaisesti.

Niille osakkeenostajille, jotka eivät pura kauppaa siirtyy heti oikeus käyttää ostamiensa osakkeiden nojalla päätäntävaltaa osakeyhtiössä. Osakkeenostajien on maksettava ostamistaan osakkeista määrä, joka vastaa osakkeiden arvoa konkurssin alkamisajankohtana. Tästä määrästä vähennetään perustajaosakkaan velka asunto-osakeyhtiölle kauppahintojen mukaisessa suhteessa. Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy ostajille maksun tapahtuessa. Osakkeenostajilla, joiden maksamat kauppahintaerät ylittävät edellä tarkoitetun määrän, on oikeus saada erotus takaisin asuntokauppalain 4 luvun 36 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen.

Kun uudiskohteen osakkeita ostanut päättää jatkaa keskeneräistä rakentamishanketta perustajaosakkaan mentyä konkurssiin, aikaistuu omistusoikeuden siirtyminen alkuperäisestä sopimuksesta. Näissä tilanteissa kahden kuukauden määräaika varainsiirtoveron ilmoittamiselle ja maksamiselle lasketaan siitä hetkestä, kun osakas maksaa konkurssipesälle puuttuvan osan kauppahinnasta. Alkuperäisellä rakentamisvaiheen kauppakirjalla sovitulla omistusoikeuden siirtymisajankohdalla ja kohteen valmistumisajankohdalla ei siten ole konkurssitilanteessa merkitystä varainsiirtoveron ilmoittamisen ja maksamisen määräaikoihin.

Jos ostaja vastaavasti on maksanut perustajaosakkaalle enemmän, kuin mikä on hänen ostamiensa osakkeiden arvo konkurssin alkaessa, lasketaan kahden kuukauden määräaika alkavaksi siitä hetkestä, jolloin ostajan olisi pitänyt viimeistään ilmoittaa konkurssipesälle käyttävänsä oikeuttaan purkaa kauppa.

Veron perusteeseen luetaan perustajaosakkaalle ja konkurssipesälle maksettu kauppahinta sekä osakkaan ostamiin osakkeisiin osakkeiden omistusoikeuden siirtymishetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus tai 20 §:n 5 momentin mukainen osuus yhtiön kaikista veloista. Jos osakas on keskeneräistä rakentamishanketta jatkaessaan ottanut hanketta varten uutta lainaa, ei sitä lueta veron perusteeseen.

Jos ostaja on maksanut varainsiirtoveroa suuremmasta kauppahinnasta tai yhtiölainasta, kuin mitkä näiden lopulliset määrät ovat, voi ostaja hakea liikaa maksamaansa veroa takaisin varainsiirtoveron palautushakemuksella.

4.6 Uuden asunnon siirtosopimus ennen omistusoikeuden siirtymistä 

Asunto-osakkeen hankkinut voi jo ennen rakennuksen valmistumista ja omistusoikeuden siirtymistä luovuttaa kauppasopimukseen perustuvat oikeutensa edelleen kolmannelle. Tämä oikeuksien edelleen luovutus toteutetaan yleensä käytännössä niin sanotulla siirtosopimuksella.

Vero ensimmäisestä luovutuksesta suoritetaan tällöin alkuperäisen luovutussopimuksen mukaisesta luovutushinnasta (sisältäen myös maksamattomat kauppahintaerät). Veroa ei suoriteta yhtiölainaosuudesta. Varainsiirtoveroilmoitus on annettava ja vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa edelleen luovutuksesta. Näin on siinäkin tilanteessa, että uuden asunnon siirtosopimus tehdään kiinteistönvälittäjän välityksin. Kiinteistönvälittäjä ei ole tällöin vastuussa varainsiirtoveron suorittamisesta.

Vero jälkimmäisestä luovutuksesta eli siirtosopimuksesta suoritetaan edeltävälle luovutuksensaajalle maksetusta luovutushinnasta lisättynä mahdollisesti vielä maksamatta olevilla kauppahintaerillä sekä yhtiölainaosuudesta. Siirtosopimukseen perustuva varainsiirtoveron ilmoittamis- ja maksuvelvollisuus alkaa omistusoikeuden siirtymisestä, eli useimmiten rakennuksen valmistumisesta, ellei osakkeisiin perustuvia oikeuksia siirretä sitä ennen edelleen.

Esimerkki 6: Ostaja A ostaa uuden asunnon rakennusliikkeeltä. Kauppakirjan mukainen kauppahinta on 100 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaosuutta 200 000 euroa. Kauppahinnan maksuerät ovat 50 000 euroa, 25 000 euroa ja 25 000 euroa. Ostaja A siirtää siirtosopimuksella sopimukseen perustuvat oikeutensa edelleen B:lle 60 000 euron kauppahinnalla. Ensimmäisen kaupan kauppahintaeriä on maksamatta 25 000 euroa + 25 000 euroa.

A:n on suoritettava veroa ensimmäisestä luovutuksesta sovitusta kauppahinnasta eli 100 000 eurosta (sisältää maksamattomat kauppahintaerät 25 000 euroa + 25 000 euroa).

B:n on suoritettava veroa A:lle maksetusta kauppahinnasta 60 000 euroa, maksamattomista kauppahintaeristä 25 000 euroa + 25 000 euroa sekä yhtiölainaosuudesta 200 000 euroa, eli yhteensä 310 000 euron perusteella.

Ostaja A:n eli alkuperäisen ostajan on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava oma veronsa kahden kuukauden kuluessa siirtosopimuksen tekemisestä.

Ostaja B:n on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava oma veronsa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

4.7 Veron suorittamisajankohta vaiheittaisissa luovutuksissa ja vähemmistöosakkeiden lunastustilanteissa

4.7.1 Vaiheittaiset luovutukset

Esimerkiksi liikeosakkeiden luovutuksissa on tavanomaista, että luovutussopimuksen tekeminen on vaiheittainen tapahtuma (niin sanottu signing-closing-mekanismi). Ensivaiheessa (signing) osapuolet allekirjoittavat luovutusta koskevan sopimuksen, jossa sovitaan ehdoista, joiden tulee täyttyä ennen kuin osapuolille syntyy velvollisuus toteuttaa luovutus (closing). Lisäksi tässä yhteydessä tyypillisesti sovitaan, että osapuolten kesken laaditaan vastaisuudessa lopullinen luovutussopimus sovittujen ehtojen toteuduttua (closing).

Luovutuksentekopäivänä, josta ilmoittamis- ja maksuvelvollisuudelle säädetty määräaika lähtee kulumaan, pidetään lopullisen luovutussopimuksen (niin sanottu closing -asiakirja tai täytäntöönpanoasiakirja) allekirjoituspäivää, jos ensivaiheen sopimus on luonteeltaan esisopimus.

Esimerkki 7: A Oy on allekirjoittanut sopimuksen (Share Purchase Agreement) X Oy:n osakkeiden hankkimisesta 1.8.2020. Kauppakirjassa on sovittu ehdoista, joiden tulee täyttyä ennen kaupan lopullista täytäntöönpanoa. Ehtojen täytyttyä A Oy ja myyjä ovat laatineet 15.10.2020 lopullista luovutusta koskevan täytäntöönpanoasiakirjan (Closing Memorandum), jolla X Oy:n osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt. Luovutuksentekopäivänä, josta ilmoittamis- ja maksuvelvollisuudelle säädetty määräaika alkaa kulua, pidetään täytäntöönpanoasiakirjan laatimispäivää eli 15.10.2020.

Jos sen sijaan luovutus toteutetaan lykkäävä- tai purkavaehtoisena, ei tällä ole merkitystä veron suorittamisajankohdan määräytymisessä, vaan veron suorittamisajankohta määräytyy luovutussopimuksen tekohetken perusteella.

Esimerkki 8: A on ostanut 1.8.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla X Oy:n osakekannan. Kauppahinnaksi on sovittu 250 000 euroa, josta 150 000 euroa on maksettu kaupantekohetkellä ja 100 000 on sovittu maksettavaksi 1.9.2020 mennessä. Kauppakirjan mukaan omistusoikeus luovutettaviin osakkeisiin siirtyy myyjältä ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Veron ilmoittamis- ja maksuvelvollisuudelle säädetty määräaika alkaa kulua kauppakirjan allekirjoituspäivästä eli 1.8.2020.  

4.7.2 Vähemmistöosakkeiden lunastustilanteet

Osakkeenomistaja, jolla on yli 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan muiden osakkaiden (vähemmistöosakkeenomistajien) osakkeet. Tällaisilla vähemmistöosakkeenomistajilla on myös oikeus vaatia osakkeittensa lunastamista.

Jos lunastusoikeuden olemassaolo on lainvoimaisesti ratkaistu tai välimiehet pitävät sitä selvänä, mutta lunastushintaa ei ole sovittu tai määrätty, osake siirtyy lunastajalle heti, jos tämä asettaa lunastushinnan maksamisesta vakuuden, jonka välimiehet hyväksyvät. Lunastushinta on maksettava kuukauden kuluttua siitä, kun tuomio, jolla lunastamisesta määrätään, on saanut lainvoiman. Osake siirtyy lunastajalle lunastushinnan suorittamisella, jos se ei ole siirtynyt jo aiemmin vakuuden asettamisella.

Varainsiirtoverolakiin lisättiin 1.1.2024 uusi 21 §:n 4 momentti, jolla täsmennetään veron suorittamisajankohtaa VSVL 15 a §:n 4 momentissa tarkoitetuissa luovutuksissa, joissa vastike määrätään osakeyhtiölain 18 luvun lunastusriitojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisessa välimiesmenettelyssä.  Vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa lunastushinnan maksamisesta tai siitä, kun lunastushintaa koskeva välitystuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman taikka, jos lunastushinnan maksamisesta on asetettu vakuus, vakuuden asettamisesta. Varainsiirtoveroilmoitus on annettava veron suorittamiselle säädetyssä määräajassa.  Katso tarkemmin säännellyllä markkinalla ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin lunastuksesta luvusta 9.12.

5 Arvopaperiluovutusten verokannoista

Varainsiirtoverokantoja laskettiin 1.1.2024 voimaan tulleella varainsiirtoverolain muutoksella. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden sekä muiden arvopaperien luovutuksissa varainsiirtovero on 1,5 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Lakia sovelletaan takautuvasti 12.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneeseen luovutukseen. Verokanta määräytyy lopullisen, sitovan sopimuksen allekirjoituspäivän perusteella, ei omistusoikeuden siirtymisajankohdan perusteella. Sitovan kauppakirjan allekirjoituspäivä on se päivä, jolloin osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa on sovittu arvopapereiden luovutuksesta ja luovutuksen ehdoista osapuolia sitovasti. Sopimuksen allekirjoitushetki on ratkaiseva, vaikka kauppakirjassa olisi purkavia tai lykkääviä ehtoja.

Liikeosakkeiden luovutuksissa on tavanomaista, että luovutussopimuksen tekeminen on vaiheittainen tapahtuma (niin sanottu signing-closing-mekanismi). Ensivaiheessa (signing) osapuolet allekirjoittavat luovutusta koskevan sopimuksen, jossa sovitaan ehdoista, joiden tulee täyttyä ennen kuin osapuolille syntyy velvollisuus toteuttaa luovutus (closing). Varainsiirtoverokanta määräytyy lopullisen luovutussopimuksen (niin sanottu closing -asiakirja tai täytäntöönpanoasiakirja) allekirjoituspäivän perusteella, jos ensivaiheen sopimus on luonteeltaan esisopimus. Vaiheittaisia luovutuksia on käsitelty tarkemmin luvussa 4.7.1.

Ennen 12.10.2023 tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuvassa luovutuksessa  asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muiden kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero on  2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden arvopaperien, kuten liikeosakkeiden luovutuksesta vero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön määritelmää on käsitelty tarkemmin luvussa 7.1.

6 Veron laskentaperustetta koskeva yleissäännös

6.1 Yleistä veron laskentaperusteesta

Veron laskentaperustetta koskevan yleissäännöksen VSVL 20 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan vero on suoritettava kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Kauppahinnan maksamiseen rinnastetaan myyjän velasta vastattavaksi ottaminen tai myyjän velan suorittaminen.

Henki- ja eläkevakuutuskantojen luovutuksia koskevassa vuosikirjapäätöksessä KHO 2022:31 vakuutuskantojen vastuuvelkojen katteina olleiden kiinteistön ja arvopaperei-den omistusoikeuden siirrosta katsottiin suoritetuksi varainsiirtoverolain 6 §:n 1 mo-mentissa ja 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua muuta vastiketta, kun luovutuksensaa-jana toiminut vakuutusyhtiö oli luovutusten yhteydessä ottanut vastattavakseen vakuu-tuskannan vastuuvelasta ja luovuttajana toiminut vakuutusyhtiö oli tällöin vapautunut vastuuvelasta vakuutuksenottajiin nähden.  

Yleissäännöksen toisen virkkeen mukaan veron perusteeseen luetaan myös suoritus ja suoritusvelvoite, joka on luovutussopimuksen ehtona, jos suoritus tulee luovuttajan hyväksi. Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin suorituksen ja suoritusvelvoitteen käsitettä sekä sitä, mitä luovuttajan hyväksi tulevalla suorituksella ja suoritusvelvoitteella tarkoitetaan.

6.2 Suoritus tai suoritusvelvoite osana veron laskentaperustetta

Jos kauppahinnan tai muun vastikkeen lisäksi on sovittu muusta suorituksesta, joka on luovutussopimuksen ehtona, tai suoritusvelvoitteesta, josta luovutuksensaaja on sitoutunut vastaamaan luovuttajalle tai muulle taholle, katsotaan tällainen suoritus tai suoritusvelvoite VSVL 20 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukaan vastikkeeksi, jos suoritus tulee luovuttajan hyväksi. Säännös on laajennus verrattuna saman pykälän ensimmäiseen virkkeeseen, jonka mukaan veron perusteena on kauppahinta tai muu vastike.

Säännöstä sovelletaan siis myös muuksi kuin kauppahinnaksi nimettyihin suorituksiin. Suorituksen siviilioikeudellisella muodolla ei ole siten merkitystä. Suoritusvelvoite tarkoittaa sitä, että luovutuksensaaja tosiasiallisesti sitoutuu siihen, että suoritus luovuttajalle myös tapahtuu.

Jos luovutussopimus laaditaan vaiheittain (signing-closing) ja osapuolten kesken on sovittu, että suoritus on edellytys luovutuksen lopulliselle toteuttamiselle, on tällöin kyse laissa tarkoitetusta suoritusvelvoitteesta, vaikka lopullisessa luovutussopimuksessa tätä suoritusvelvoitetta ei ole enää tarvetta kirjata erilliseksi ehdoksi. Vaiheittaista luovutussopimusta on käsitelty luvussa 4.7.1.

Ajallisesti suoritusvelvoitteen täyttäminen voi tapahtua luovutushetkeä aikaisemmin tai myöhemmin ja luovutuksen osapuolet voivat itse ratkaista, millä siviilioikeudellisella järjestelyllä suoritusvelvoitteen täyttäminen käytännössä hoidetaan. Näillä seikoilla ei ole myöskään merkitystä sen suhteen, että suoritusvelvoite katsotaan vastikkeeksi. Järjestelyn taloudellinen sisältö on säännöksen soveltamisen kannalta ratkaisevaa (katso VaVM 33/2012 s. 3).

Varainsiirtoverolain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 125/2012) on todettu, että sovellettavaksi voi tulla varainsiirtoverolain veron kiertämistä koskeva säännös, jos luovutuksen ehtona tosiasiassa olevasta luovuttajan hyväksi tulevasta suorituksesta tai suoritusvelvoitteesta laaditaan eri asiakirja verosta välttymisen tarkoituksessa.

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä on esimerkkinä suoritusvelvoitteesta ja suorituksesta, joka luettaisiin vastikkeeseen nimetyn kauppahinnan lisäksi, mainittu kohdeyhtiön velan maksaminen, josta ostaja on luovutussopimuksessa ottanut vastattavakseen rahoittamalla velan maksun tai suorittamalla erillisen korvauksen myyjän saatavan siirrosta. Hallituksen esityksessä on todettu, että päätös KHO 9.5.1997 taltio 1112 merkitsi liikeosakkeiden luovutuksissa veropohjan kaventumista. Päätöksen mukaan myyjälle kaupan kohteena olevan yhtiön suorittamaa lainaosuutta ei katsottu veron perusteeksi, vaikka ostaja oli kauppakirjassa sitoutunut vastaamaan siitä, että kaupan kohteena oleva yhtiö suorittaa velan myyjälle ja ostaja oli rahoittanut velan maksun antamalla tätä varten lainan kaupan kohteena olevalle yhtiölle.

Lakimuutoksella oli tarkoitus palauttaa oikeustila, joka vallitsi ennen edellä mainitun KHO:n päätöksen antamista. Hallituksen esityksen mukaan säännöksessä tarkoitettu suoritusvelvoite on esimerkiksi kohdeyhtiön velan maksaminen, josta ostaja on luovutussopimuksessa ottanut vastattavakseen rahoittamalla sen, jollaisesta tilanteesta oli kysymys edellä mainitussa päätöksessä KHO 9.5.1997 taltio 1112.

Vuosikirjapäätöksessä KHO 2019:121 on katsottu, että kun A Oy oli kohdeyhtiön osakkeiden oston yhteydessä ostanut osakkeiden myyjiltä myös näiden kohdeyhtiöltä olevat saatavat, ei tätä voitu pitää suoritusvelvoitteen vastattavaksi ottamisena eikä varainsiirtoveroa ollut suoritettava siltä osin kuin kauppahinnan oli katsottava kohdistuneen osakaslainasaataviin. Kaupan kohteena osakkeiden ohella olleet osakaslainasaatavat eivät olleet sellaisia arvopapereita, jotka ovat varainsiirtoveron kohteena.

Päätöksessä KHO 2019:121 ei ollut kyse edellä hallituksen esityksessä kuvatusta tilanteesta, jossa ostaja on ottanut arvopaperikaupan yhteydessä vastattavakseen kohdeyhtiön velkojen suorittamisesta myyjälle, vaan osakkeiden ohella kaupan kohteena olivat myyjän ja kohdeyhtiön väliset osakaslainasaatavat.

Varainsiirtoverolain 17 §:n 2 momenttiin on 1.1.2024 lisätty säännös, jonka mukaan arvopaperina pidetään 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun arvopaperin luovutuksen yhteydessä tai muutoin siihen liittyen luovutettua lainasaamista luovutuksen kohteena olevan arvopaperin liikkeeseen laskeneelta yhteisöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhteisöltä, jos luovutukset muodostavat asiallisesti yhtenäisen luovutuskokonaisuuden ja suoritus lainasaamisen luovutuksesta tulee arvopaperin luovuttajan hyväksi. Säännöstä sovelletaan 1.1.2024 ja sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin. Muutoksen tavoitteena on vuoden 2013 lakimuutoksella tavoitellun oikeustilan saavuttaminen. Vaikka lainasaatavan ostoa ei edellä mainitun päätöksen KHO 2019:121 perusteella voida pitää 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun suoritusvelvoitteen vastattavaksi ottamisena, on tällaisen lainasaatavan luovutus itsessään muiden edellytysten täyttyessä 17 §:ssä tarkoitetun arvopaperin luovutus (katso luku 3).

Jos suoritusvelvoite täytetään käytännössä siten, että luovutuksensaaja tai esimerkiksi konsernin rahoitusyhtiö rahoittaa kohdeyhtiön velan maksun luovuttajalle, suoritusvelvoite katsotaan vastikkeeksi. Tällöin ei ole merkitystä, missä muodossa kohdeyhtiön velan maksu on rahoitettu eli kohdeyhtiölle annettuna lainana vai pääomansijoituksena kohdeyhtiöön.

6.3 Suoritus tai suoritusvelvoite, joka tulee luovuttajan hyväksi

Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi. Suoraan luovuttajalle tehty suoritus tulee säännöksessä tarkoitetulla tavalla aina hänen hyväkseen, joten se luetaan aina veron perusteeseen. Luovutuksensaajan muulle taholle kuin luovuttajalle tekemä suoritus tai suoritusvelvoite luetaan myös veron perusteeseen, jos suoritusvelvoite tulee välittömästi tai välillisesti luovuttajan hyväksi.

Hallituksen esityksen (HE 125/2012) perusteluiden mukaan suorituksen tai suoritusvelvoitteen ei tarvitse tulla välittömästi luovuttajan hyväksi, vaan riittävää on, että se tulee tämän hyväksi välillisesti jonkun muun, kuten luovuttajaan etuyhteydessä esimerkiksi määräysvallan perusteella olevan tahon kautta. Etuyhteystilanne voi perustua myös muuhun perusteeseen, kuten taloudelliseen etuyhteyteen.

Jos esimerkiksi luovutuksen kohteena olevaa yritystä on rahoittanut luovuttajan kanssa samaan konserniin kuuluva rahoitusyhtiö tai holdingyhtiö ja luovutuksensaaja maksaa kohdeyhtiön velan rahoitusyhtiölle, kyse on vastikkeeksi luettavasta kolmannelle tehdystä suorituksesta, joka tulee välillisesti luovuttajan hyväksi.

Kun luovutuksensaaja perustajaurakoitsijan tai rakennuttajan kanssa tekemässään luovutussopimuksessa ottaa vastattavakseen rakennusrahastosuorituksen suorittamisesta, suoritus tulee välittömästi kiinteistöosakeyhtiön hyväksi, mutta välillisesti luovuttajan hyväksi, joten suoritus luetaan veron perusteeseen.

Kun kyse on hankkeen rakentamisaikaisesta rahoittamisesta, perustajaurakoitsijalla tai rakennuttajalla, rahoittajataholla ja kohdeyhtiöllä on hankkeen toteuttamiseen liittyvä taloudellinen etuyhteys. Kun luovutuksen kohteena ovat ei-keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja perustajaurakoitsijan tai rakennuttajan ja toisaalta luovutuksensaajan välisessä sopimuksessa on sovittu suorituksesta tai suoritusvelvoitteesta suoraan rakennuttajaa lainoittaneelle taholle, suoritus tulee välillisesti luovuttajan hyväksi.

Jos luovutuksen kohteena olevaa yhtiötä on rahoittanut ulkopuolinen rahoituslaitos, jolla ei ole taloudellista kytkentää luovuttajaan, kohdeyhtiön rahoituslaitokselle olevan lainan maksun ei katsota tulevan luovuttajan hyväksi pelkästään sen perusteella, että luovuttaja on taannut kohdeyhtiön lainan. Jos kohdeyhtiö on vakavarainen ja tulisi suoriutumaan lainasta ilman takausvastuun toteutumista, lainan suorituksen ei ole katsottava tulevan luovuttajan hyväksi.

Kohdeyhtiön vakavaraisuutta arvioitaessa olennaista on se, mikä on ollut ja on kohdeyhtiön tulorahoituksen ja vapaiden omien pääomien riittävyys lainan lyhennysten ja kulujen kattamiseksi. Suoritus ulkopuoliselle rahalaitokselle voidaan katsoa tulevan luovuttajan hyväksi poikkeuksellisesti vain niissä tilanteissa, joissa myynti ja myynnin yhteydessä tapahtuva lainan maksu tai takauksen siirto on ollut ainoa vaihtoehto sille, ettei luovuttajan takausvastuu kohdeyhtiön velasta olisi realisoitunut luovuttajalle.

Jos rakennuskohde on keskeneräinen ja perustajaurakoitsijan ja kiinteistöosakeyhtiön välillä on tehty urakkasopimus ja perustajaurakoitsija luovuttaa yhtiön osakekannan edelleen, ei rakennusurakkasopimukseen perustuvaa kiinteistöyhtiön suoritusvelvoitetta pidetä vastikkeena, vaikka luovutussopimukseen on otettu maininta urakkasopimuksesta kohdeyhtiölle aiheutuvista velvoitteista. Suoritusvelvoite ei ole vastike luovutuksen kohteena olevista arvopapereista, vaan urakkasopimukseen liittyvä vastike.

Vuosikirjapäätöksen KHO 2019:122 mukaan sovitusta urakkahintavelasta vastattavaksi ottaminen ei ollut varainsiirtoveronalaista vastiketta, kun omistusoikeus kaupan kohteena olleisiin asunto-osakkeisiin siirtyi ostajalle ennen kuin urakoitsijana toimiva myyjä oli aloittanut uudiskohteen rakentamisen ja urakkahintavelan syntyminen edellytti myyjän myöhempää vastasuoritusta. Päätöksen ratkaisuseloste on seuraavanlainen:

Asunto Oy B:n ja sen osakekannan omistajan D Oy:n välillä oli solmittu urakkasopimus, jossa D Oy oli urakoitsijana sitoutunut suorittamaan kohdeyhtiön uudisrakennuksen rakennustyöt. Osakkeiden kauppakirjassa ostaja A Ky oli yhtäältä sitoutunut yhdessä kaupan kohdeyhtiön Asunto Oy B:n kanssa maksamaan urakkaerät ja toisaalta vastaamaan siitä, että kohdeyhtiö kykenee maksamaan urakkasaatavat Pankki C:lle, joka rahoitti urakkasaatavat D Oy:lle. Asunto Oy B:n osakkeiden omistusoikeus siirtyi A Ky:lle osakekauppakirjan allekirjoituksin tilanteessa, jossa myyjä-urakoitsija D Oy ei ollut aloittanut uudiskohteen rakentamista.

Koska urakkahintavelan syntyminen edellytti D Oy:n myöhempää vastasuoritusta, Asunto Oy B:llä ei ollut vielä omistusoikeuden siirtymishetkellä urakan johdosta sellaista velkaa, joka olisi voitu kohdistaa Asunto Oy B:n osakkeisiin. Urakkahinnan maksamista koskevaa myöhempää suoritusvelvoitetta tai urakkahinnan johdosta syntyvää velkaosuutta ei ollut luettava osakekaupan yhteydessä vastikkeeseen varainsiirtoverolain 20 §:n 1 tai 5 momentin nojalla.

Korkein hallinto-oikeus on niin sanotun valinnaisen vuokratontin osuuden lunastamista koskevassa tapauksessa ottanut kantaa varainsiirtoveron perusteena olevan suorituksen perustumisesta luovutussopimuksen ehtoon sekä suorituksen tulemisesta luovuttajan hyväksi. Vuosikirjapäätöksessä KHO 2016:6 on katsottu, että koska ostajalle ei syntynyt asunto-osakkeiden ostamiseen liittyen velvollisuutta maksaa tontinosan lunastamisesta, lunastushinnan maksaminen ei perustunut varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla asunto-osakkeiden luovutussopimuksen ehtoon.

Kun asunto-osakkeiden myyjänä ollut rakennusliike ei omistanut maa-aluetta ja kun rakennusliike ei muullakaan perusteella saanut mitään osuutta mahdollisista tonttiosuuksien kauppahinnoista, tontin lunastamiseen liittyneiden maksujen ei myöskään voitu katsoa tulevan varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla osakkeiden luovuttajan hyväksi. Asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei siten luettu niitä eriä, jotka ostaja mahdollisesti maksoi tontinosan lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle joko rakennuksen valmistuessa tai tätä myöhemmin.

Kun kyse on edellä mainitussa päätöksessä KHO 2016:6 tarkoitetusta tilanteesta, jossa osakkeenomistaja lunastaa asunto-osakkeisiinsa kohdistuvan osuuden tontista, osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä varainsiirtoveroilmoitusta eikä maksaa varainsiirtoveroa. Merkitystä ei ole sillä, lunastetaanko tontinosa kohteen valmistumishetkellä vai myöhemmin. Asunto-osakeyhtiö veloittaa usein osakkeenomistajalta lunastettavasta tonttiosuudesta asunto-osakeyhtiölle maksettavaksi tulevan varainsiirtoveron määrän osana lunastushintaa. On huomattava, että osakkeenomistajan kannalta kyse ei kuitenkaan ole varainsiirtoveron maksamisesta, vaan tontinosan lunastushinnan suorittamisesta.

7 Yhtiölaina osana veron laskentaperustetta

7.1 Arvopaperit, joiden luovutukseen sovelletaan yhtiölainasäännöksiä

Varainsiirtoverolain 20 §:n 3 momentin mukaan vastikkeeseen luetaan lisäksi VSVL 20 §:n 4 momentissa tarkoitettu yhtiölainaosuus ja osuus rakentamisaikaisista lainoista sekä rakentamisaikana tai sitä ennen tapahtuvissa luovutuksissa VSVL 20 §:n 5 momentissa tarkoitettu velkaosuus, jos luovutuksen kohteena on:

 1. asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osake tai asunto-osuuskunnan tai kiinteistöosuuskunnan osuus;
 2. muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun osakeyhtiön osake, jos yhtiön toiminta tosiasialli-sesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa;
 3. sellaisen osakeyhtiön osake, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen osakkeiden tai osuuksien tai niiden ja Suomessa sijaitse-vien kiinteistöjen suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa; tai
 4. sellaisen ulkomaisen yhteisön liikkeeseen laskeman arvopaperin luovutuksesta, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa ja jonka kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muo-dostuu suoraan tai välillisesti omistetusta Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuu-desta.

7.1.1 Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Vaikka keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että siihen ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia, sitä pidetään keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä.

7.1.2 Muu kiinteistöyhtiö

Kyseessä on muu kiinteistöosakeyhtiö (ei-keskinäinen kiinteistöyhtiö), jos yhtiön toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa. Kun yhtiön kotipaikka on Suomessa, määräytyy Suomen verotusvallan kansainvälinen ulottuvuus liikkeeseenlaskuperiaatteen mukaisesti, jolloin merkitystä ei ole sillä, missä yhtiön varallisuus sijaitsee. Tästä syystä merkitystä ei ole sillä, sijaitseeko yhtiön omistama kiinteistö muualla kuin Suomessa. Määritelmä ei kuitenkaan edellytä, että yhtiön toiminta muodostuu yksinomaan kiinteän omaisuuden omistamisesta ja hallinnasta. (Ks. tarkemmin HE 125/2012)

Määritelmän piiriin kuuluvat esimerkiksi seuraavat yhtiöt ja osakkeet:

 • liiketoimintaa harjoittavien konsernien käyttöomaisuuskiinteistöjä hallitsevat yhtiöt
 • kiinteistösijoitusyhtiöt (kiinteistön/kiinteistöjen tiloja vuokrataan ulkopuolisille tahoille)
 • pysäköintihalliyhtiöt, jotka eivät ole asunto-osakeyhtiöitä tai keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä
 • golfyhtiön tai muun vastaavan yhtiön osake, joka oikeuttaa oikeuttaa käyttämään kenttiä tai pelivuoroja
 • viikko- tai aikaosuusosake (lomaosake)
 • yhtiö, jonka toiminta käsittää pääasiallisesti metsätilojen omistamista ja hallintaa tai maatalouden tuotantokäytössä olevien maa-alueiden vuokraamista.

7.1.3 Suomalainen kiinteistöholdingyhtiö

Suomalaisella kiinteistöholdingyhtiöllä tarkoitetaan suomalaista osakeyhtiötä, jonka tosiasiallinen toiminta pääasiallisesti (käytännössä yli 50 %) käsittää edellä luvuissa 7.1.1 tai 7.1.2 tarkoitettujen osakkeiden tai niiden ja Suomessa olevien kiinteistöjen suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa. Siten suomalaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeet rinnastetaan luovutuksen kohteen ja sovellettavan verokannan kannalta asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin.

Välillisellä omistuksella tarkoitetaan yhtiön kautta tapahtuvaa omistamista. Omistuksen välillisyydellä ja omistusketjutuksen pituudella ei ole vaikutusta arvioitaessa holdingyhtiön harjoittaman toiminnan pääasiallista luonnetta. Siten holdingyhtiön toiminnan luonnetta arvioidaan soveltuvin osin samoin perustein kuin mahdollisen muun kiinteistöosakeyhtiön toiminnan luonnetta.

 • Jos yhtiön nimissä harjoitettu muu liiketoiminta tai välillisen omistuksen kautta harjoitetun muun liiketoiminnan tuotto on vähäistä suhteessa suoraan tai välillisesti omistettujen kiinteistöjen arvoon tai kiinteistöistä saatavaan tuottoon, on kyseessä holdingyhtiö, jonka osakkeiden luovutus rinnastetaan asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutukseen.
 • Holdingyhtiön harjoittama välillisesti omistamiensa kiinteistöjen isännöinti- ja huoltopalvelu ei ole kiinteistöjen omistamisesta ja hallitsemisesta erillistä liiketoimintaa.

Määritelmän piiriin kuuluisivat siten esimerkiksi holdingyhtiörakenteiset kiinteistösijoitusyhtiöt ja konsernien käyttöomaisuuskiinteistöjä hallitsevat yhtiöt.

7.1.4 Ulkomainen kiinteistöholdingyhtiö

Ulkomaisella kiinteistöholdingyhtiöllä tarkoitetaan ulkomaista yhtiötä, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen suoraa tai välillistä omistamista ja jonka kokonaisvaroista enemmän kuin 50 % muodostuu suoraan tai välillisesti omistetusta Suomessa sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta, jos yhtiön osakkeiden luovutuksen osapuolista ainakin toinen on Suomessa yleisesti verovelvollinen tai varainsiirtoverolain 16 §:n 1 momentissa mainittu rahoitusalan laitoksen Suomessa oleva sivuliike tai  konttori.

Suomalaista kiinteistöomaisuutta omistavan ja hallinnoivan ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeet rinnastuvat asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin. Toiminnan luonteen pääasiallisuus ratkaistaan vastaavin perustein kuin kotimaisen kiinteistöholdingyhtiön.

Arvioitaessa sitä, muodostuuko yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 % suoraan tai välillisesti omistetusta Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta, arvostetaan omaisuus luovutushetken käypien arvojen mukaan. Jos lainkohdan edellytykset säännöksen soveltamisesta täyttyvät, on koko vastikkeesta suoritettava varainsiirtovero. Siten, jos luovutuksen kohteena on ulkomainen kiinteistöholdingyhtiö (yli 50 prosentin sääntö on täyttynyt), kuuluu veropohjaan myös ulkomaisen holdingyhtiön ulkomainen kiinteistönomistus.

7.2 Yleistä yhtiölainasääntelystä

Varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin mukaan vastikkeeseen luetaan, riippumatta siitä mitä osapuolten välillä on kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta sovittu, myös luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön lainoista.

Yhtiölainasääntelyä sovelletaan  varainsiirtoverolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yhtiöiden osakkeiden luovutuksiin. Siten säännökset voivat tulla sovellettavaksi muun muassa asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden (ei-keskinäisten) kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan luovutusta koskevassa vuosikirjapäätöksessä KHO 2019:135 korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhtiölainalla tarkoitetaan lähtökohtaisesti osuutta kohdeyhtiön sellaisista veloista, jotka katetaan asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 3 §:n 2 momentin olettamasäännöksessä tarkoitetulla pääomavastikkeella. Asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä vastikkeeseen luetaan sellainen edellä mainittu yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle kerralla tai erissä lainaosuutena tai pääomavastikkeena (rahoitusvastikkeena). Oikeus tai velvollisuus perustuu yleensä yhtiöjärjestyksen määräykseen ja/tai yhtiökokouksen tai hallituksen päätökseen.

Varainsiirtoverolain tarkoittamasta yhtiölainasta on kyse myös tilanteissa, joissa yhtiöjärjestykseen ei ole otettu asiasta määräyksiä eikä yhtiökokous tai hallitus ole tehnyt asiasta varsinaista kirjattua päätöstä, mutta osakas on tosiasiallisesti suorittanut pääomavastiketta, jolla on lyhennetty osakkeisiin kohdistuvaa osuutta yhtiön lainasta, tai katettu kyseiseen yhtiölainaan kohdistuvia rahoituskuluja (KHO 2019:135). Säännöksen mukaan vastikkeeseen luetaan myös yhtiölainaosuus, joka on luovutuksen yhteydessä maksettu. Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, että laina on kertalyhenteinen, jos lainaan liittyy osakkaan takaisinmaksuoikeus tai -velvollisuus.

Muiden kuin asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä ei lähtökohtaisesti ole määräyksiä vastikeperusteista tai osakkaan oikeudesta maksaa yhtiölainaosuus pois. Hallituksen esityksen (HE 125/2012, s. 15) mukaan erityisesti näitä tilanteita silmällä pitäen vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on oikeus maksaa yhtiölle muun sopimuksen tai sitoumuksen kuin yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen tai hallituksen päätöksen perusteella. Ratkaisevaa yhtiölainasäännösten soveltumisen kannalta muiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksissa on se, ovatko kohdeyhtiön osakkeenomistajat oikeudellisesti vastuussa kohdeyhtiön veloista. Jos osakkeenomistaja ei ole myöskään muun sopimuksen tai sitoumuksen perusteella sitoutunut vastaamaan yhtiön veloista tai velvoittautunut suorittamaan yhtiölle yhtiövastikkeen kaltaisia eriä, joilla katetaan yhtiön velvoitteita, eivät kohdeyhtiön velat kohdistu osakkeisiin, eikä niitä lueta varainsiirtoveronalaiseen vastikkeeseen.

Niin sanotun tavallisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan luovutusta koskevassa vuosikirjapäätöksessä KHO 2019:136 korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun kohdeyhtiö oli maksanut osakekaupan yhteydessä pankkilainan ostajan kohdeyhtiöön tekemästä oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta saaduilla varoilla, ei tätä ollut pidettävä yhtiölainaosuuden maksamisena. Kyseisessä tapauksessa kohdeyhtiön yhtiöjärjestys ei sisältänyt määräystä, jonka mukaan sen osakkeenomistajat maksaisivat yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta eikä asiassa ollut myöskään esitetty osakassopimusta, osakkeenomistajan päätöstä tai muuta vastaavaa sopimusta tai sitoumusta, jolla kohdeyhtiön osakkeenomistaja olisi velvoittautunut maksamaan kohdeyhtiölle yhtiövastikkeen kaltaisia eriä.

7.3 Uudiskohteen luovutus rakentamisaikana tai sitä ennen

Kun kyse on uudiskohteen luovutuksesta rakentamisen aikana tai sitä ennen, vero on suoritettava kauppahinnan tai muun vastikkeen lisäksi velkaosuudesta, joka kohdistuu luovutettuihin osakkeisiin rakennuksen valmistuessa eli siinä vaiheessa, kun rakennusvalvontaviranomainen antaa rakennukselle käyttöönottohyväksynnän (VSVL 20 §:n 5 momentti). Velan kohdistuminen osakkeisiin tarkoittaa sitä, että osakkeenomistaja on oikeudellisesti vastuussa osuudestaan yhtiön velkaan.

Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa yleensä sitä, että vero on suoritettava kauppakirjaan merkityn velattoman hinnan perusteella. Asuntokauppalain mukaan kauppasopimuksesta on käytävä ilmi velaton hinta, jos se poikkeaa myyntihinnasta. Kun elinkeinonharjoittaja markkinoi myyntikohdetta kuluttajille, on myös myynti-ilmoituksesta käytävä ilmi kauppahinnan lisäksi velaton hinta, jos se poikkeaa kauppahinnasta.

Jos omistusoikeus osakkeisiin poikkeuksellisesti siirtyy jo ennen rakennuksen valmistumista, määräytyy veron perusteena oleva velkaosuuden  määrä omistusoikeuden siirtymishetken mukaan (katso KHO 2019:122). Kun kyse on uudiskohteen luovutuksesta rakentamisaikana tai sitä ennen, on tavanomaista, että luovutussopimuksen ehtojen mukaan omistusoikeus siirtyy perustajaosakkaalta luovutuksensaajalle rakennuksen valmistuttua ja luovutushinnan tultua maksetuksi. Vasta tällöin myös huoneiston hallinta siirtyy luovutuksensaajalle ja samoin osakekirjat on luovutettava luovutuksensaajalle tai panttioikeuden haltijalle. Asiantila on tämä erityisesti tilanteissa, joissa luovutuksen kohde on asuntokauppalain mukaisen ostajan suojajärjestelmän piirissä (niin sanottu RS-kohde).

Jos tällöin kuitenkin luovutussopimuksen tai sen liitteiden perusteella on sovittu, että omistusoikeus siirtyy jo ennen rakennuksen valmistumista ja käyttöönottoa, tulee erikseen arvioitavaksi, vastaako omistusoikeuden siirtymistä koskevan ehdon ottaminen luovutussopimukseen asian tosiasiallista luonnetta ja tarkoitusta vai onko ehto otettu varainsiirtoveron välttymisen tarkoituksessa. Asiaa ei voida arvioida tällöin pelkästään sen perusteella, onko luovutuksensaaja kuluttajan asemassa vai ei. Merkitystä arvioinnissa annetaan esimerkiksi sille, siirtyvätkö asuntokauppalaissa perustajaosakkaalle asetetut velvoitteet ja vastuut luovutuksensaajalle, vai onko luovutuksensaaja vapautettu edellä mainituista velvoitteista ja vastuista.

Vastikkeeseen luetaan myös velkaosuus, jonka luovutuksensaaja on maksanut siihen mennessä, kun omistusoikeus on siirtynyt tai rakennus on valmistunut ja hyväksytty käyttöön otettavaksi.

Varainsiirtoverolain 20 §:n 5 momentin säännöstä sovelletaan asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ohella myös muiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin. Muiden kiinteistöyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä ei ole yleensä määräyksiä vastikeperusteista, joiden mukaan lainat kohdennetaan osakkeille. Jos osakkeenomistaja ei ole myöskään muun sopimuksen tai sitoumuksen perusteella sitoutunut vastaamaan yhtiön veloista tai velvoittautunut suorittamaan yhtiölle yhtiövastikkeen kaltaisia eriä, joilla katetaan yhtiön velvoitteita, eivät kohdeyhtiön velat kohdistu osakkeisiin 20 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla, eikä niitä lueta vastikkeeseen.

7.4 Valmistuneen uudiskohteen tai käytetyn kohteen luovutus

Kun on kyse joko valmistuneen uudiskohteen tai käytetyn kohteen luovutuksesta, vero on varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin mukaisesti suoritettava lainoista, jotka luovutussopimuksen tekohetkellä (luovutuskirjan allekirjoitushetki) kohdistuvat luovutettuihin osakkeisiin. Velan kohdistuminen osakkeisiin tarkoittaa sitä, että osakkeenomistaja on oikeudellisesti vastuussa osuudestaan yhtiön velkaan.

Osakkeisiin kohdistuvat rakentamisaikaiset lainat luetaan vastikkeeseen, vaikka yhtiössä ei ole tehty päätöstä osakkaan oikeudesta tai velvollisuudesta maksaa laina pois. Näin menetellään riippumatta siitä, onko kyseessä asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö vai muu kiinteistöyhtiö. Rakentamisaikaisesta lainasta on kyse silloin, kun lainalla on rahoitettu maapohjan hankintaa ja sille tapahtuvaa rakentamista. Ratkaisevana on siten pidettävä lainan alkuperäistä käyttötarkoitusta. Mahdollisesti myöhemmin tapahtuva lainan uudelleen rahoittaminen tai rahoittajan vaihtuminen ei muuta lainan alkuperäistä käyttötarkoitusta.

Jos asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä on kyse muusta kuin rakentamisaikaisesta yhtiölainasta (esimerkiksi peruskorjauslaina), varainsiirtoveron laskentaperusteeseen lukemisen ajankohdan kannalta ratkaisevaa on se, onko yhtiössä ennen luovutussopimuksen tekohetkeä tehty päätös, jolla on määritelty osakekohtaiset lainaosuudet ja annettu osakkaille näitä lainaosuuksia koskeva konkreettinen poismaksuoikeus.

Jos edellä mainituista seikoista on tehty päätös ennen luovutussopimuksen tekohetkeä, yhtiölainaosuudesta on suoritettava vero. Tällöin merkitystä ei ole sillä, että yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksellä määrätty yhtiölainan tai sen erän takaisinmaksupäivä on myöhäisempi kuin luovutussopimuksen tekopäivä. Myöskään luovutussopimuksen tekohetkeä myöhäisemmällä omistusoikeuden siirtymishetkellä ei ole tällöin merkitystä.

Vaikka asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous tai hallitus ei ole tehnyt varsinaista päätöstä, jossa on määritelty osakekohtaiset lainaosuudet ja annettu osakkaille näitä lainaosuuksia koskeva konkreettinen poismaksuoikeus, kyse on laissa tarkoitetusta yhtiölainasta, jos osakas on tosiasiallisesti suorittanut pääomavastiketta. Pääomavastikkeiden suorittaminen perustuu tällöin asiassa annettuun muuhun sitoumukseen.

Vuosikirjapäätöksessä KHO 2019:135 korkein hallinto-oikeus katsoi, että arvioitaessa sitä, oliko yhtiölainaosuus kohdistunut luovutushetkellä ostettuihin osakkeisiin, riittävää oli, että kohdeyhtiö oli perinyt ja sen ainoa osakkeenomistaja maksanut erillistä pääomavastiketta kyseiseen yhtiölainaan kohdistuvien rahoituskulujen kattamiseksi. Kohdeyhtiön yhtiökokouksen tai hallituksen nimenomainen päätös ei ollut yhtiölainaosuuden kohdistamiseksi välttämätön.

Alla olevat esimerkit kuvastavat asunto-osakeyhtiössä tehtävän yhtiölainaosuuden kohdistamisen vaikutusta varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuuteen.

Esimerkki 9: Asunto-osakeyhtiössä päätetään tehdä putkistosaneeraus. Saneeraus päätetään rahoittaa lainalla. Yhtiössä tehdään vasta hankkeen valmistuttua päätös, jossa määritellään osakekohtaiset lainaosuudet ja annetaan osakkaille näitä lainaosuuksia koskeva konkreettinen poismaksuoikeus.

Asunto-osakkeista tehdään saneeraushankkeen aikana kauppa. Koska osakkaan yhtiölainaosuutta ei ole kaupantekohetkellä määritelty eikä päätöstä lainaosuuksien poismaksusta ole tehty, yhtiölainasta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa.

Esimerkki 10: Asunto-osakeyhtiössä tehdään 1.4.2020 yhtiökokouksessa päätös putkistosaneerauksen toteuttamisesta ja lainan nostamisesta hanketta varten. Tämän jälkeen 30.10.2020 pidettävässä yhtiökokouksessa päätetään pääomavastikkeesta, jota aletaan kerätä 1.1.2021 lukien. Yhtiökokouksessa vahvistetaan myös osakekohtaiset lainaosuudet ja osakkaille annetaan mahdollisuus ensimmäisen kerran maksaa myös osakkeisiin kohdistuva lainaosuus viimeistään 1.1.2021 mennessä.

 1. Asunto-osakkeista tehdään kauppa 2.5.2020. Koska osakkaan yhtiölainaosuutta ei ole kaupantekohetkellä määritelty eikä päätöstä lainaosuuksien poismaksusta ole tehty, ei yhtiölainasta ole suoritettava varainsiirtoveroa.
 2. Asunto-osakkeista tehdään kauppa 3.12.2020. Koska yhtiökokouksessa on kaupantekohetkeä aiemmin vahvistettu osakekohtaiset lainaosuudet ja niitä koskeva poismaksuoikeus, osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainaosuudesta on suoritettava varainsiirtovero. Sillä seikalla, että yhtiölainaosuuden ensimmäinen mahdollinen takaisinmaksupäivä on myöhäisempi kuin kaupantekopäivä, ei ole merkitystä veron suorittamisvelvollisuuden kannalta.

Esimerkki 11: Asunto-osakeyhtiössä päätetään 1.4.2020 yhtiökokouksessa tehdä ikkunaremontti, joka rahoitetaan lainalla. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä peritään vain hoitovastiketta eikä osakkailla ole lainaosuuden poismaksuoikeutta. Yhtiössä ei ole myöskään tehty päätöstä, jonka mukaan osakkaille annetaan lainaosuuden poismaksuoikeus.

Jos asunto-osakkeista tehdään kauppa, ei hankkeen rahoittamisesta otetusta lainasta ole suoritettava varainsiirtoveroa, koska otettuun lainaan ei sisälly osakkaan poismaksuoikeutta.

Osakkeisiin kohdistuvan muun kuin rakentamisaikaisen yhtiölainaosuuden selvittämisen kannalta keskeistä on se, että luovutustapahtuman pohjana on muiden asiakirjojen ohella isännöitsijätodistus. Isännöitsijätodistuksen tietosisällöstä säädetään osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta annetussa asetuksessa (365/2010). Asetuksen mukaan isännöitsijätodistuksesta on ilmettävä eriteltynä lainat, jotka osakkeenomistajalla on oikeus maksaa pois.

Erilaisista isännöitsijätoimistojen kirjanpitojärjestelmistä johtuen isännöitsijätodistuksissa voi olla tieto lainaosuudesta joko todistuksen antohetken kuukauden alun tai lopun tilanteen mukaisena (ei luovutussopimuksen tekopäivän tilanteen mukaisena). Veron perusteeseen yhtiölainaosuus voidaan laskea luovutushetken mukaan määräytyvän kuukauden alun tai lopun tilanteen mukaisena.

Muissa kiinteistöosakeyhtiöissä ei ole käytännössä yhtiöjärjestyksessä mahdollistettu yhtiöllä olevan lainan kohdistamista osakkeisiin ja osakkaalle mahdollisuutta maksaa osakkeita rasittava yhtiölainaosuus pois. Jos muussa kiinteistöosakeyhtiössä poikkeuksellisesti on sovittu muun sopimuksen tai sitoumuksen perusteella (esimerkiksi osakassopimuksella), että osakkeenomistajat ovat sitoutuneet vastaamaan yhtiön veloista tai suorittavat yhtiölle yhtiövastikkeen kaltaisia eriä yhtiön velvoitteiden hoitamiseksi, voi varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin säännös tulla näiden yhtiöiden osakkeiden luovutuksissa sovellettavaksi. Maksuvelvollisuuteen rinnastuu hallituksen esityksen ja lain sanamuodon mukaan se, että edellä mainituilla tavoin osakkeille kohdistettu yhtiölaina on maksettu luovutuksen yhteydessä.

7.5 Yhtiölainan lukeminen vastikkeeseen eräissä tilanteissa

7.5.1 Vaihto

Kun asunto-osakkeita vaihdetaan toisiinsa, veroa on suoritettava kummastakin luovutuksesta. Vastikkeeseen luetaan tällöin myös vaihdossa saatuihin osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kummankin luovutuksensaajan on suoritettava varainsiirtovero hankkimiensa osakkeiden velattomasta hinnasta.

Esimerkki 12: A luovuttaa vaihdossa asunto-osakkeet, joiden velaton hinta on 100 000 euroa. Osakkeisiin ei kohdistu yhtiölainaa.

B luovuttaa vaihdossa asunto-osakkeet, joiden velaton hinta on 150 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaa 50 000 euroa.

A:n on suoritettava veroa hankkimiensa osakkeiden velattoman hinnan eli 150 000 euron perusteella.

B:n on suoritettava veroa hankkimiensa osakkeiden velattoman hinnan eli 100 000 euron perusteella.

7.5.2 Alihintainen tai vastikkeeton luovutus

Varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin ja 20 §:n 5 momentin nimenomaisen sanamuodon mukaan vastikkeeseen luetaan, riippumatta siitä, mitä osapuolten välillä on kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta sovittu, myös luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön lainoista. Lainmuutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan sääntelyllä tavoitellaan taloudelliselta kannalta tilannetta, jossa luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen luovuttajan velan.

Luovutuksen lahjanluonteisuutta arvioidaan vastikkeen kautta, joten säännöksellä poiketaan myös alihintaisen luovutuksen siviilioikeudellisesta muodosta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että lahjanluonteisessa tai alihintaisessa luovutuksessa vastikkeeseen luetaan kauppahinnan tai muun vastikkeen lisäksi yhtiölaina kokonaisuudessaan luovutettua omistusosuutta vastaavalta osuudelta.

Jos osapuolten välillä ei ole sovittu varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentin mukaisesta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, kyseessä on lahja. Tällöin osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainaosuudesta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa (katso myös KHO 2016:160).

Esimerkki 13: A luovuttaa lapselleen B:lle 60 000 euron kauppahinnasta asunto-osakkeen, jonka velaton hinta on 150 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuva yhtiölaina on 50 000 euroa. Osakkeiden käypä arvo on siten 100 000 euroa.

Varainsiirtoveron peruste on kauppahinta (60 000 euroa) lisättynä yhtiölainaosuudella (50 000 euroa) eli 110 000 euroa.

Lahjaverotettava lahja on 40 000 euroa.

Esimerkki 14: Isä A luovuttaa vaihdossa tyttärelleen B:lle asunto-osakkeet, joiden velaton hinta on 250 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaa 50 000 euroa

Tytär B luovuttaa vaihdossa asunto-osakkeet, joiden velaton hinta on 150 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaa 50 000 euroa.

Koska isä A:n luovuttamien osakkeiden arvosta 100 000 euroa on luonteeltaan lahjaa tyttärelle B:lle, isä A:n on suoritettava veroa luovuttamiensa asunto-osakkeiden arvosta vain siltä osin, kun kyse on vastikkeesta (100 000 euroa). Tämän lisäksi isä A:n on suoritettava varainsiirtovero vaihdossa saamiinsa osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainasta (50 000 euroa). A:n on suoritettava varainsiirtoveroa 150 000 euron perusteella.

Tytär B:n on suoritettava varainsiirtoveroa luovuttamiensa asunto-osakkeiden arvosta (100 000 euroa) ja lisäksi vaihdossa saamiinsa osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainasta (50 000 euroa). B:n on suoritettava varainsiirtoveroa 150 000 euron perusteella. Tytär B:n saama lahjaverotettava lahja on 100 000 euroa.

7.5.3 Ositus ja perinnönjako

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava saannosta tai sen osasta, joka perustuu perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. Osituksessa tai perinnönjaossa voi kuitenkin tapahtua varainsiirtoverollinen saanto, jos niissä käytetään ulkopuolisia varoja vastikkeena arvopapereiden omistusoikeuden luovutuksesta. Ulkopuolisten varojen käytön vaikutusta yhtiölainan varainsiirtoverokohteluun ei käsitelty lainvalmisteluaineistossa (HE 125/2012 vp) eikä siitä ole ohjaavaa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä.

Lahjaa koskevan päätöksen KHO 2016:160 mukaisesti yhtiölainasta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa sellaisissa asunto-osakkeiden omistusoikeuden luovutuksissa, joissa ei suoriteta lainkaan vastiketta. Kun vastikkeellinen saanto tapahtuu, luovutettuihin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin kohdistuva yhtiölaina luetaan VSVL 20 §:n 4 momentin nojalla vastikkeeseen. Siten olennaista on se, milloin osituksessa tai perinnönjaossa tapahtuu varainsiirtoverollinen asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden vastikkeellinen luovutus.

Jos osituksessa tai perinnönjaossa on käytetty vastikkeena ulkopuolisia varoja ja ne kohdistuvat osaksikin osituksessa tai perinnönjaossa siirtyviin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin, tapahtuu varainsiirtoverollinen vastikkeellinen luovutus (katso ositukseen liittyen tarkemmin Verohallinnon ohje Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus).

Kun osituksessa tai perinnönjaossa tapahtuu asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden vastikkeellinen luovutus, veron perusteeseen luetaan ulkopuolisista varoista muodostuvan vastikkeen lisäksi siirtyviin osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus kokonaisuudessaan. Osituksessa tai perinnönjaossa käytettyjen ulkopuolisten varojen määrällä tai suhteella luovutuksen kohteena olevien osakkeiden arvoon ei ole yhtiölainan vastikkeeksi lukemisen kannalta merkitystä.

Jos osituksessa tai perinnönjaossa kuitenkin siirtyy vain murto-osa esimerkiksi asunto-osakkeista, vain tämän murto-osan osalta tapahtuu vastikkeellinen luovutus. Tällöin yhtiölainasta luetaan vastikkeeseen vain siirtyvään murto-osaan kohdistuva osuus. Jos esimerkiksi ennen ositusta puolisot omistivat asunto-osakkeet puolisosuuksin ja osituksessa asunto-osakkeet siirtyvät toinen puolison yksinomistukseen ulkopuolisia varoja vastaan, osituksessa tapahtuu vastikkeellinen luovutus vain asunto-osakkeiden puoliosuudesta. Tällöin vastikkeeksi luetaan puolet asunto-osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainaosuudesta.

Jos osituksessa tai perinnönjaossa tapahtuu asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutus, jossa ei käytetä lainkaan ulkopuolisia varoja, ei yhtiölainaosuudesta ole suoritettava varainsiirtoveroa.  

8 Kansainväliset tilanteet

8.1 Kotimaisen asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai muun kiinteistöosakeyhtiön sekä kiinteistöholdingyhtiön osake

Jos luovutuksen kohteena on kotimaisen asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai muun kiinteistöosakeyhtiön taikka kiinteistöholdingyhtiön osake, vero on suoritettava, vaikka kummatkin osapuolet olisivat rajoitetusti verovelvollisia.

Luovutuksensaaja on verovelvollinen ja ilmoitus- ja maksamismenettely on vastaava kuin jos luovutuksensaajana olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen. Jos rajoitetusti verovelvollisella luovutuksensaajalla ei ole olemassa varainsiirtoveron viitenumeroa, on tämän rekisteröidyttävä Verohallinnon asiakkaaksi ennen varainsiirtoveron maksamista (katso ohjeet: Ulkomaisen ostajan varainsiirtovero - vero.fi).

8.2 Kotimaisen osakeyhtiön osake

Veroa ei ole suoritettava, jos luovutuksen kohteena on kotimaisen yhtiön osake (niin sanottu liikeosake) ja jos kumpikaan luovutuksen osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa oleva sivuliike. Veroa ei ole suoritettava silloinkaan, kun luovutuksen osapuolet ovat Suomen kansalaisia, mutta rajoitetusti verovelvollisia.

Asiaa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti arvioida toisin, jos VSVL 37 §:n veronkiertosäännöksen soveltamisedellytykset täyttyvät (katso keinotekoista sijoittautumista koskeva päätös KHO 2019:156).  

Luovutuksesta on suoritettava vero, jos luovutuksensaaja tai luovuttaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa oleva sivuliike. Suomessa yleisesti verovelvolliseen rinnastetaan suomalainen avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Jos luovuttajana on edellä mainittu Suomessa yleisesti verovelvollinen luovuttajataho, on tällä varainsiirtoveron perimisvelvollisuus muulta rajoitetusti verovelvolliselta kuin ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalta sivukonttorilta, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa olevalta sivuliikkeeltä, jos rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja ei ole oma-aloitteisesti maksanut veroa (VSVL 16 §:n 2 momentin mukainen perimisvelvollisuustilanne).

Varainsiirtoverolain 16 §:n 2 momentin säännös tarkoittaa, että huolimatta siitä, että luovuttaja on näissä tilanteissa viime kädessä vastuussa veron suorittamisesta, voi rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja ilmoittaa ja maksaa luovutuksesta varainsiirtoveron myös tilanteessa, jossa luovutuksen kohteena ovat liikeosakkeet. Osapuolten niin sopiessa rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja voi itse antaa varainsiirtoveroilmoituksen ja maksaa veron omalla varainsiirtoveron viitenumerollaan.

Jos rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja ei ole Suomen Verohallinnon rekisterissä, on tämän rekisteröidyttävä ennen veron maksamista (katso luku 8.1). Perimisvelvollinen luovuttaja antaa luovuttamaansa osuutta vastaavalta osalta varainsiirtoveroilmoituksen ja maksaa luovutuksensaajalta perimänsä veron omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan käyttäen kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoittamisesta.

8.3 Ulkomaisen yhteisön liikkeeseen laskema arvopaperi

Ulkomaisen yhteisön liikkeeseen laskeman arvopaperin luovutuksesta ei ole pääsääntöisesti suoritettava varainsiirtoveroa.

Vero on kuitenkin suoritettava, jos kyse on varainsiirtoverolain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yhteisöstä. Tällaisesta yhteisöstä on kyse silloin, kun yhteisön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 % muodostuu suoraan tai välillisesti omistetusta Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta. Lisäksi yhteisön toiminnan on muodostuttava pääasiallisesti kiinteistöjen omistamisesta tai hallinnasta. Tällaisen ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön liikkeeseen laskeman arvopaperin luovutuksesta on suoritettava vero, jos luovutuksensaaja tai luovuttaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa oleva sivuliike. Tällöin varainsiirtoveron ilmoittamis- ja maksamismenettely on samanlainen kuin edellä luvussa 8.2 on todettu. Myös tällaiselta yhteisöltä olevan lainasaatavan luovutus voi olla varainsiirtoveron alainen (katso luku 3).

9 Erityiskysymyksiä

9.1 Osaomistusasunto

Osaomistusasunnolla tarkoitetaan asuinhuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien omistusoikeus on jaettu perustajaosakkaan tai muun elinkeinonharjoittajan ja asuinhuoneiston hallintaoikeuden saajan (vähemmistöosuuden luovutuksensaaja) kesken, ja jonka hallinta lisäksi perustuu vuokra- tai muun sopimuksen tekemiseen. Kyse on sopimuskokonaisuudesta, joka muodostuu osakkeiden tai osuuksien osan luovutuksesta ja lisäksi vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen, kuten osakassopimuksen tekemisestä.

Jäljempänä esitetty koskee luovutuksia, jotka ovat tapahtuneet 1.3.2013 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen.

9.1.1 Vähemmistöosuuden osto perustajaosakkaalta

Asuinhuoneiston hallintaoikeuden saaja (vähemmistöosuuden ostaja) voi osakassopimuksen ehtojen mukaan olla velvollinen suorittamaan vuokraan sisältyvänä tai erikseen suoritettavana eränä pääomavastiketta, jolla lyhennetään huoneistoon kohdistuvaa yhtiölainaosuutta.

Tällöin on kyse varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin mukaisesta muuhun sopimukseen perustuvasta velvollisuudesta suorittaa osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus. Kyse on myös 20 §:n 1 momentin mukaisesta suoritusvelvoitteesta. Veron laskentaperusteeseen luettava määrä määräytyy sen mukaan kuin nämä suoritukset on sovittu otettavaksi huomioon osakkeiden loppulunastuksen yhteydessä.

Esimerkki 15: Ostaja A ostaa vähemmistöosuuden. Kauppahinta on 30 000 €. Pääomavastikkeina suoritettavaksi sovittu yhtiölainan määrä on 100 000 €. Loppulunastushinta on 150 000 € vähennettynä suoritetuilla pääomavastikkeilla 100 000 €:lla eli 50 000 €.

Varainsiirtovero vähemmistöosuuden ostosta on 1,5 % x (30 000 € + 100 000 €) = 1950 €.

Varainsiirtovero loppulunastuksen yhteydessä (lunastajana A) on 2 % x 50 000 € = 750 €.

Jos vähemmistöosuuden ostaja ei osakassopimuksen ehtojen mukaan ole velvollinen vuokraan sisältyvänä tai muutoin erillisenä eränä maksamaan pääomavastiketta, veron perusteeseen ei lueta osakkeisiin mahdollisesti kohdistuvaa yhtiölainaa.

Esimerkki 16: Ostaja A ostaa vähemmistöosuuden. Kauppahinta on 30 000 €. Osakassopimuksessa ei ole sovittu pääomavastikkeen suorittamisvelvollisuudesta. Loppulunastushinta on 150 000 €.

Varainsiirtovero A:n ostosta on 1,5 % x 30 000 € = 450 €.

Varainsiirtovero loppulunastuksen yhteydessä (lunastajana A) on 1,5 % x 150 000 € = 2250 €.

9.1.2 Vähemmistöosuuden edelleen luovutus

Asuinhuoneiston hallintaoikeuden saaja (vähemmistöosuuden omistaja) voi luovuttaa omistamansa osuuden osakkeista edelleen ennen loppulunastusta. Jos osakassopimuksessa oli sovittu pääomavastikkeen suorittamisvelvollisuudesta, on luovutuksensaajan tällöin suoritettava varainsiirtovero kauppahinnan tai muun vastikkeen lisäksi niistä pääomavastikesuorituksista, jotka kaupantekohetkellä ovat vielä maksamatta.

Esimerkki 17: Omistaja A myy omistamansa vähemmistöosuuden B:lle. B maksaa A:lle 80 000 €, jossa on otettu huomioon A:n maksamia pääomavastikkeita 40 000 €. Pääomavastikkeina suoritettavaksi sovittua yhtiölainaa on jäljellä 60 000 €. Loppulunastushinta on 150 000 € vähennettynä suoritetuilla pääomavastikkeilla 100 000 €:lla eli 50 000 €.

Varainsiirtovero B:n ostamista osakkeista on 1,5 % x (80 000 € + 60 000 €) = 2100 €.

Varainsiirtovero loppulunastuksen yhteydessä (lunastajana B) on 1,5 % x 50 000 € = 750 €.

Esimerkki 18: Ostaja A ostaa vähemmistöosuuden. Kauppahinta on 30 000 €. Osakassopimuksessa ei ole sovittu pääomavastikkeen suorittamisvelvollisuudesta. Loppulunastushinta on 150 000 €.  A myy omistamansa vähemmistöosuuden B:lle. B maksaa A:lle 40 000 €.

Varainsiirtovero A:n ostosta on 1,5 % x 30 000 € = 450 €.

Varainsiirtovero B:n ostosta on 1,5 % x 40 000 € = 600 €.

Varainsiirtovero loppulunastuksen yhteydessä (lunastajana B) on 1,5 % x 150 000 € = 2250 €.

9.1.3 Perustajaosakas lunastaa vähemmistöosuuden

Perustajaosakas voi alkuperäisen sopimuskokonaisuuden ehtojen mukaan lunastaa vähemmistöosuuden takaisin ennen loppulunastusta. Vähemmistöosuuden lunastamisesta on suoritettava varainsiirtovero (katso KHO 2013:86). Veron laskentaperuste on lunastushinta. Laskentaperusteeseen ei lueta osakkeisiin kohdistuvaa yhtiölainaosuutta.

9.2 Vaihto

Varainsiirtoveron kohteena olevaa omaisuutta vaihdettaessa vero on suoritettava kummastakin luovutuksesta. Kukin osapuoli maksaa varainsiirtoveroa luovuttamansa vastikkeen käyvästä arvosta (VSVL 4 §:n 2 momentti ja 15 §:n 2 momentti). Jos vaihtokirjaan ei ole merkitty vaihdettavien omaisuuserien arvoja, on käyvistä arvoista esitettävä selvitys. Verohallinto tarkistaa, että vastikkeen arvo luovutuskirjassa vastaa omaisuuden käypää arvoa.

Jos vaihdon yhteydessä suoritetaan luovutetun omaisuuden lisäksi välirahaa, myös se on luonteeltaan välirahan maksajan suorittamaa vastiketta. Välirahan maksaja suorittaa varainsiirtoveroa luovuttamansa omaisuuden ja välirahan yhteenlasketusta arvosta. Väliraha vähennetään sen saajan luovuttaman omaisuuden arvosta.

Esimerkki 19: A luovuttaa vaihdossa asunto-osakkeet, joiden velaton hinta on 100 000 euroa. Osakkeisiin ei kohdistu yhtiölainaa. Lisäksi A maksaa B:lle välirahaa 50 000 euroa.

B luovuttaa vaihdossa asunto-osakkeet, joiden velaton hinta on 150 000 euroa. Osakkeisiin ei kohdistu yhtiölainaa.

A:n on suoritettava vero luovuttamansa asunto-osakkeen ja välirahan yhteenlasketusta arvosta eli 150 000 euron perusteella.

B:n on suoritettava vero 100 000 euron perusteella (150 000 euroa - 50 000 euroa).

Jos vaihdossa ei ole käytetty välirahaa, mutta käytettävissä olevan tiedon perusteella vaihdettavat kohteet eivät ole keskenään samanarvoisia, voidaan osa luovutuksesta katsoa lahjaksi. Jos lahjoitustarkoitusta ei ole, pidetään vaihdettavien omaisuuserien käypäna arvona niistä korkeamman arvoa.

Jos vaihdossa saatuihin asunto-osakkeisiin kohdistuu yhtiölaina, luetaan yhtiölaina veron perusteeseen (katso luku 7.5.1).

9.3 Yhteisomistussuhteen purkaminen

Omistusoikeus kohdistuu aina tiettyyn esineeseen. Yhteisomistuksen purkua tarkastellaan aina esinekohtaisesti.

Jos yhteisomistuksessa ollut osakehuoneisto jaetaan vastiketta suorittamatta kahdeksi huoneistoksi yhtiöjärjestystä muuttamalla, kyse on verottomasta yhteisomistussuhteen purkamisesta. Jos sen sijaan kahden osakehuoneiston yhteisomistajat purkavat yhteisomistuksen siten, että kumpikin saa yksinään toisen osakehuoneiston, kyse on osakehuoneistojen omistusosuuksien vaihdosta. Kummankin luovutuksensaajan on suoritettava varainsiirtovero luovuttamansa osuuden käyvästä arvosta. Varainsiirtovero on suoritettava myös saatuun asunto-osakeosuuteen mahdollisesti kohdistuvasta yhtiölainaosuudesta.

Jos yhteisomistuksen kohteena ovat keskenään saman lajiset liikeosakkeet ja yhteisomistus puretaan jakamalla osakkeet yhteisomistajien omistukseen omistussuhteiden mukaisesti, eikä jaossa makseta erillistä vastiketta, kyse ei ole varainsiirtoveron alaisesta luovutuksesta.

9.4 Lunastuslauseke

Jos luovutetut osakkeet lunastetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti, on lunastajan annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava vero kahden kuukauden kuluessa lunastuskirjan laatimisesta. Jos lunastuskirjaa ei laadita, on lunastajan annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava vero kahden kuukauden kuluessa lunastusajan päättymisestä tai mahdollisen arvonnan suorittamisesta. Jos kiinteistönvälittäjän välityksin tehdyssä luovutuksessa on tapahtunut luovutuksen jälkeen yhtiöjärjestyksen mukainen lunastus, välittäjällä ei ole verovastuuta, koska hän ei ole lunastuksessa välittäjän asemassa.

Jos kyse on niin sanotusta omatoimisesta luovutuksesta, alkuperäisen luovutuksensaajan ei tarvitse antaa varainsiirtoveroilmoitusta eikä maksaa veroa, jos tämä ei saa osakkeita lunastuksen toteutumisen vuoksi. Jos lunastuksen toteutuminen on epävarmaa siinä vaiheessa, kun alkuperäisen luovutuksen varainsiirtoveron ilmoittamis- ja maksuvelvollisuus on käsillä (kaksi kuukautta kauppakirjan tai muun luovutussopimuksen allekirjoittamisesta), on alkuperäisen luovutuksensaajan annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava varainsiirtovero määräajassa välttyäkseen viivästysseuraamuksilta siinä tapauksessa, että luovutus jää pysyväksi.

Kiinteistönvälittäjän välittämässä luovutuksessa luovutuksensaajan on suoritettava varainsiirtovero luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa alkuperäisen luovutuksensaajan saannon pysyvyys riippuu siitä, käyttääkö lunastamiseen oikeutettu taho lunastusoikeuttaan. Kiinteistönvälittäjä on vastuussa veron suorittamisesta myös tällaisissa luovutuksissa, joissa osakkeet voidaan lunastaa yhtiöjärjestyksessä olevan lunastuslausekkeen perusteella.

Jos osakkeet lunastetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja alkuperäinen luovutuksensaaja on maksanut varainsiirtoveron, maksettu vero palautetaan tälle hakemuksesta.

9.5 Kaupan tai muun luovutuksen purku ja kauppahinnan alentaminen

Verotuksessa noudatetaan sopimusoikeudellista sopimusten sitovuuden periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti veroseuraamukset määräytyvät tehtyjen sopimusten perusteella. Luovutuksen purkaminen tapahtuu alkuperäistä luovutusta koskevien muotosäännösten mukaisella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Luovutus ei toisin sanoen purkaudu ilman edellä mainittua sopimusta tai tuomiota, vaikka luovutussopimuksen ehtojen mukaan purun edellytykset ovat olemassa.

Varainsiirtoverolain 40 §:n 2 momentin mukaan suoritettu vero palautetaan hakemuksesta, jos luovutus on tuomioistuimen päätöksellä kumottu tai määrätty purkautumaan taikka se on purettu sopimuksella tilanteessa, jossa se olisi voinut luovutuskirjassa olevan ehdon tai sopimusrikkomuksen vuoksi tulla puretuksi tuomiolla (niin sanottu tehokas luovutuksen purku). Sama on voimassa, jos kauppahintaa on vastaavassa tilanteessa alennettu.

Tehokkaan luovutuksen purkamisen seurauksena luovutuksen kohteen omistus palautuu luovuttajalle, eikä kyse ole uudesta luovutuksesta. Tehokas luovutuksen purkaminen myös poistaa luovutukseen liittyvät varainsiirtoveroseuraamukset. Tämä tarkoittaa kaupanpurkutilanteessa alkuperäisen myyjän kannalta sitä, että myyjän ei ole suoritettava varainsiirtoveroa arvopapereista, jotka palautuvat tälle tehokkaan kaupan purun seurauksena. Alkuperäisellä myyjällä ei tällöin ole myöskään varainsiirtoveroilmoituksen antamisvelvollisuutta.

Jos luovutusta ei ole purettu varainsiirtoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa eikä kaupan purku siten ole ollut tehokas, sopimusperusteinen luovutuksen purkaminen johtaa siihen, että varainsiirtoveroa ei voida palauttaa. Tällöin myös alkuperäisen luovuttajan on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja suoritettava varainsiirtovero mahdollisine viivästyskorkoineen ja seuraamusmaksuineen, koska purkusopimuksella tapahtuu uusi, varainsiirtoveron kohteena olevan arvopaperin omistusoikeuden luovutus.

Jos kuitenkin alkuperäisessä luovutussopimuksessa on omistusoikeuden siirtymistä koskeva lykkäävä ehto ja luovutus puretaan ennen kuin omistusoikeus on siirtynyt luovutuksensaajalle, luovutuksen purku ei aiheuta alkuperäiselle luovuttajalle varainsiirtoveron ilmoittamis- ja maksuvelvollisuutta. Jos ostaja on ehtinyt suorittaa varainsiirtoveron, se palautetaan tällaisessa tilanteessa riippumatta siitä, millä perusteella kauppa on purettu (KHO 2009:27).

Hinnanalennuksella palautetaan kaupan kohteen tosiasiallisen arvon ja maksetun kauppahinnan oikea suhde. Hinnanalennuksessa myyjä palauttaa ostajalle rahaa kaupan kohteessa olevaa virhettä vastaavan määrän ja näin kohteen kauppahinta määritetään uudelleen. Jos kauppa on vapaaehtoisesti purettu, eikä tehokkaan purun edellytyksiä ole, varainsiirtoveroa ei voida palauttaa osaksikaan hinnanalennukseen vetoamalla.

Vahingonkorvaus tai muu sopimukseen perustuva korvaus ostajan kulujen korvaamisesta kattavat käytännössä ostajalle aiheutunutta konkreettista vahinkoa. Tällaiset suoritukset ovat siten luonteeltaan vahingonkorvausperusteisia, eikä tällöin ole perustetta varainsiirtoveron palauttamiselle.

Hakemus suoritetun veron palauttamiseksi on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana arvopaperin omistusoikeuden luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus muutoin alkanut. Jos luovutuksen purkamisen tai kauppahinnan alentamisen kohdetta koskeva luovutussopimus on tehty aikaisemmin kuin 1.1.2017, edellä mainittu määräaika lasketaan kuitenkin sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on suoritettu.

9.6 Ehdollinen luovutushinta

Luovutushinta on ehdollinen, kun kauppakirjalla on sovittu esimerkiksi myöhemmin täsmentyvästä lisäkauppahinnasta tai kauppakirjaan sisältyy kauppahinnan tarkistusta koskeva ehto. Jos luovutushinta on jätetty riippuvaiseksi tulevaisuuden tapahtumasta, varainsiirtovero on maksettava jo ensivaiheessa määräaikana todennäköisimmästä lopullisesta vastikkeesta. Luovutuksensaajan on ilmoitettava tämänmukaisesti varainsiirtoveroilmoituksella arvio lopullisen vastikkeen määrästä ja selvitys sen määräytymisen perusteista.

Jos myöhemmin ilmenee, että lopullinen vastike on arvioitua suurempi, lisävastikkeen perusteella on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava vero kahden kuukauden kuluessa lisävastikkeen lopullisen määräytymisperusteen selviämisestä. Kun vero maksetaan kahden kuukauden kuluessa lopullisen kauppahinnan varmistumisesta, ei verolle lasketa viivästyskorkoa. Jos lopullinen vastike osoittautuu arvioitua vastiketta pienemmäksi, liikaa suoritettua varainsiirtoveroa haetaan takaisin varainsiirtoveron palautushakemuksella.

Varainsiirtoverolain 32 a §:ssä on määritelty verovuoden käsite veron määräämistä ja palauttamista koskevien määräaikojen laskemiseksi. Säännöksen 2 momentin mukaan, jos luovutuksensaajan on luovutuksen ehtojen mukaisesti suoritettava lisävastiketta, lisävastikkeen verovuosi on kalenterivuosi, jonka aikana lisävastikkeen suorittamisvelvollisuus on syntynyt eli kauppahinnan määräytymisen perusteet ovat selvinneet.  

Esimerkki 20: A ostaa B Oy:n osakekannan 2.1.2021. Osakkeiden kauppahinta on 200 000 euroa. Kauppakirjalla on lisäksi sovittu, että jos B Oy:n käyttökate tilikaudella 1.1.-31.12.2021 ylittää 100 000,00 euroa, on myyjä oikeutettu lisäkauppahintaan, jonka suuruus on 25 % myyntikatteesta, joka ylittää 100 000 euroa. Lisäkauppahinta sovitaan maksettavaksi kuukauden kuluessa B Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen valmistumisesta, kuitenkin viimeistään 1.4.2022.

A antaa 2.2.2021 varainsiirtoveroilmoituksen, jossa kauppahinnaksi on ilmoitettu 200 000 euroa. A arvioi, että B Oy:n käyttökate tulee olemaan 150 000 euroa, jolloin lisäkauppahinnaksi ilmoitetaan 12 500 euroa (25 % x 50 000 euroa). B Oy:n tilinpäätös valmistuu 1.3.2022 ja käyttökatteen määräksi varmistuu 180 000 euroa. Lisäkauppahinnan määrä on siten 20 000 euroa (25 % x 80 000 euroa).

Koska A:n 2.2.2021 antamalla varainsiirtoveroilmoituksella lisäkauppahinnaksi on arvioitu 12 500 euroa, A:n on annettava 2 kuukauden kuluessa lopullisen kauppahinnan varmistumisesta korvaava varainsiirtoveroilmoitus ja ilmoitettava lisäkauppahinnan toteutunut määrä 20 000 euroa. Kun vero maksetaan kahden kuukauden kuluessa lopullisen kauppahinnan varmistumisesta, ei verolle lasketa viivästyskorkoa.

Jos lisäkauppahinta ei olisi toteutunut, A voisi hakea varainsiirtoveron palautusta arvioidun lisäkauppahinnan osalta maksetusta verosta. Koska lisäkauppahinta varmistui B Oy:n tilinpäätöksen valmistuttua vuonna 2022, on lisäkauppahinnan verovuosi 2022 ja palautusta olisi haettava viimeistään 31.12.2025 (hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta).

9.7 Yhteisömuotoinen ryhmärakennuttamiskohde ja varainsiirtoverotus ennen kohteen valmistumista

Ryhmärakennuttaminen on omatoimisen rakennuttamisen ja rakennuttajaliikevetoisen rakennuttamisen välimuoto. Ryhmärakennuttamishankkeen pääasiallisena tarkoituksena on hankkia ryhmään kuuluville luonnollisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen asunto. Osakkaat voivat ryhtyä ryhmärakennuttamiseen omatoimisesti tai rakennuttaminen voi olla rakennuttajakonsulttivetoinen. 

Yhteisömuotoisessa ryhmärakennuttamisessa ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvat henkilöt perustavat ryhmärakennuttamissopimuksen ja muiden valmistelevien toimenpiteiden tekemisen jälkeen asunto-osakeyhtiön tai muun asuntoyhteisön, jolle rakennutetaan yksi tai useampi uudisrakennus, taikka jonka omistamia tai jolle hankittavia rakennuksia korjautetaan tai muutetaan uudistamisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Tyypillisimmin kyse on asunto-osakeyhtiöstä, minkä vuoksi jäljempänä puhutaan asunto-osakeyhtiöstä ja osakkeista, mutta sanottu soveltuu myös muihin asuntoyhteisöihin.

Ryhmärakennuttajat merkitsevät asunto-osakeyhtiön osakkeet, jolloin heistä tulee asunto-osakeyhtiön osakkaita. Kun ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuva henkilö merkitsee perustettavan asunto-osakeyhtiön osakkeet, kyse on osakkeiden uusmerkinnästä, josta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa.

Jos asunto-osakkeet luovutetaan edelleen ennen kohteen valmistumista, kyse on varainsiirtoverolain 20 §:n 5 momentissa tarkoitetusta luovutuksesta, josta luovutuksensaajan on suoritettava varainsiirtovero 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Varainsiirtovero on maksettava luovutushinnasta, luovuttajan hyväksi tulevien velvoitteiden vastattavaksi ottamisesta (esimerkiksi luovutussopimuksen tekohetkellä erääntyneistä vastikkeista vastattavaksi ottaminen) ja hankituille asunto-osakkeille kohdistuvien asunto-osakeyhtiön velkojen määrästä.

Osuus asunto-osakeyhtiön veloista luetaan vastikkeeseen, vaikka velkaa ei olisi vielä kohdistettu asunto-osakkeille. Luovutuksen kohteena oleville asunto-osakkeille niiden omistusoikeuden siirtymishetkellä kohdistuva velkaosuus saadaan, kun asunto-osakeyhtiöllä edellä mainittuna ajankohtana ollut velka jyvitetään osakkeille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

9.8 Asuntokaupan kylkiäiset

Erityisesti uudiskohteiden markkinoinnissa esiintyy toisinaan tilanteita, joissa luovutuksensaaja saa asuntokauppaan liittyen jonkin aineettoman tai aineellisen edun, jolla on vähäistä suurempaa taloudellista arvoa. Etu voi koskea esimerkiksi tietyistä asunto-osakkeiden omistamiseen liittyvistä vastikkeista vapautumista määräajaksi, luovuttajan luovutuksensaajan puolesta maksamaa varainsiirtoveroa tai sitä, että asunto-osakkeiden luovutuksensaaja saa kylkiäisenä autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet, joita hallitaan asunto-osakkeista erillisillä osakkeilla.

Jos kylkiäisenä saatu omaisuus on itsenäisesti erikseen luovutettavissa ja sillä on erikseen luovutettuna taloudellista arvoa, katsotaan maksetun vastikkeen kohdistuvan asunto-osakkeille ja kylkiäisenä saadulle omaisuudelle näiden arvojen suhteessa. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet. Jos luovutuksensaaja saa kylkiäisenä autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet tai muuta varainsiirtoveronalaista omaisuutta, on tämän annettava varainsiirtoveroilmoitus sekä asunto-osakkeiden että autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutuksesta.

Esimerkki 21: A ostaa rakennusliike B Oy:ltä hiljattain valmistuneessa Asunto Oy C:ssä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. B Oy on markkinoinut etua, jonka mukaan tietyllä ajanjaksolla Asunto Oy C:stä asunto-osakkeet ostavat saavat kaupan päälle autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet. Autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat itsenäisesti luovutettavissa. Asunto-osakkeiden velaton hinta on 135 000 euroa ja autopaikkaosakkeiden listahinta on 15 000 euroa, mikä osoittaa niiden käyvän arvon. A:n B Oy:lle maksaman kauppahinnan määrä on 135 000 euroa. Kauppahinnasta kohdistuu arvojen suhteessa asunto-osakkeille 121 500 euroa ja autopaikkaosakkeille 13 500 euroa. Suoritettavan varainsiirtoveron määrään tällaisella kylkiäisellä ei ole pääsääntöisesti vaikutusta, koska sekä asunnon että autopaikan hallintaan oikeuttavista osakkeista maksetaan varainsiirtoveroa 1,5 %:n verokannan mukaan.

Muut kylkiäiset, kuten esimerkiksi määräajaksi kaupan yhteydessä saatu vastikevapaus tai se, että luovuttaja maksaa asuntokauppaan kuuluvan varainsiirtoveron, ovat sellaisia kaupan kylkiäisenä saatuja etuja, joilla ei ole vaikutusta luovutushintaan eikä siten varainsiirtoveron perusteeseen. Varainsiirtoverotukseen vastikealennus vaikuttaa vain silloin, jos se on merkitty kauppakirjaan kauppahintaa pienentäväksi eräksi. Toisin sanoen varainsiirtovero lasketaan sopimukseen merkityn kauppahinnan mukaan.

9.9 Kauppakirjamerkintöjen oikaiseminen

Kauppakirjassa tai muussa luovutussopimuksessa erikseen määritellyt omistussuhteet ilmentävät sopimuksen tekohetkellä ollutta tarkoitusta omistuksen jakautumisesta. Jos luovutussopimuksessa ei ole erikseen määritelty luovutuksensaajien omistusosuuksia, lähtökohta on, että luovutuksensaajat omistavat hankitun kohteen yhtä suurin osuuksin.

Kauppakirjassa tai muussa luovutussopimuksessa määriteltyjen omistussuhteiden muuttaminen jälkikäteen katsotaan uudeksi varainsiirtoverolliseksi luovutukseksi. Kyse ei kuitenkaan ole varainsiirtoverotuksen kohteena olevasta luovutuksesta, jos asiassa esitetyn selvityksen mukaan voidaan todeta, että omistussuhteet on kirjattu osapuolten tarkoitusta vastaamattomasti (ilmaisuerehdys).

Erehtyminen luovutuksen mielekkyydestä tai sen veroseuraamuksista ei ole peruste tehdä muutoksia luovutussopimukseen veroseuraamuksitta. Siten luovutussopimuksen oikaiseminen (muutokset omistussuhteissa tai luovutuksen osapuolissa) ilman veroseuraamuksia ei ole mahdollista, jos siihen ei ole luovutussopimuksessa otetuin ehdoin varattu mahdollisuutta. Tällainen luovutussopimukseen otettu ehto otetaan verotuksessa huomioon vain niissä tilanteissa, joissa luovutussopimuksen tekohetkellä on olemassa sellainen epävarmuustekijä, joka saattaa estää esimerkiksi tiettyä henkilöä tässä vaiheessa sitoutumasta kyseiseen oikeustoimeen.

Luovutussopimuksen omistussuhteiden muutos voi sinänsä olla sopimusoikeudellisesti pätevä. Tällä ei ole kuitenkaan merkitystä, kun ratkaistaan, millaisia varainsiirtoveroseuraamuksia omistussuhteiden muutokseen liittyy.

9.10 Pääomansijoitus tai varojen jako

9.10.1 Yleistä

Varainsiirtoverolain 4 §:n 4 momentin ja 15 §:n 3 momentin perusteella veroa on suoritettava, kun arvopaperi luovutetaan avoimeen yhtiöön, kommandiittiyhtiöön, osakeyhtiöön tai muuhun yhteisöön osaketta tai osuutta vastaan taikka muuna pääoman sijoituksena. Jos kyse on tuloverolain 24 §:ssä tarkoitetusta toimintamuodon muutoksesta, varainsiirtoveroa ei kuitenkaan ole suoritettava (katso tarkemmin Verohallinnon ohje Yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus).

Varainsiirtoverolain 4 §:n 4 momentin ja 15 §:n 3 momentin perusteella veroa on suoritettava myös arvopaperin saannosta, joka perustuu yhteisön purkautumiseen, yhtiömiehen yksityisottoon tai muuhun varojen jakoon. Osakeyhtiön purkautuessa jako-osana saadusta arvopaperista samoin kuin henkilöyhtiön purkautumiseen perustuvasta saannosta on siten suoritettava varainsiirtovero.

Varainsiirtoverolain 20 §:n 2 momentin mukaan edellä tarkoitetuissa luovutuksissa vero on suoritettava luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta luovutushetkellä. Veron laskentaperusteeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, jos luovutuksen kohteena ovat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja kyse on valmistuneesta uudiskohteesta tai käytetystä kohteesta. Varainsiirtoveron peruste on siten osakkeiden velaton hinta.

Kyse ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitetusta pääomansijoituksesta, kun osakeyhtiö hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan. Varainsiirtoveron peruste ei ole tällöin osakkeiden käypä arvo, vaan osakkeiden kauppahinta ja mahdollisen muun vastikkeen arvo.

Jäljempänä käsitellään tarkemmin eräitä pääomansijoitukseen ja varojen jakoon liittyviä tilanteita.

9.10.2 Osingonjako in natura

Kun osakeyhtiö jakaa osinkona arvopapereita (osingonjako in natura), kyse on varojen jakona tapahtuvasta arvopaperin luovutuksesta.

Varainsiirtoveron ilmoittamis- ja maksuvelvoitteiden määräytymisen perusteena olevana luovutushetkenä pidetään sitä päivää, jona osinko on ollut nostettavissa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtiökokouksen päätöksen mukaista osingonmaksupäivää. Jos osingonjakopäätöksessä ei ole mainittu maksupäivää, luovutushetkenä pidetään osingonjaonpäätöspäivää.

Varainsiirtoveron perusteena on osinkona saatujen osakkeiden käypä arvo sinä päivänä, jona osinko on ollut nostettavissa. Julkisesti noteeratun osakkeen käypä arvo on osakkeiden painotettu keskihinta luovutuspäivänä. Osinkona saaduista arvopapereista suoritettavan veron määrä on 1,5 prosenttia arvopapereiden käyvästä arvosta. Jos  osinkona jaetaan VSVL 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja osakkeita,  veron perusteeseen luetaan lisäksi VSVL 20 §:n 4 momentissa tarkoitettu osakkeisiin kohdistuva yhtiölaina.

Suomessa yleisesti verovelvollinen osingonsaaja on velvollinen antamaan varainsiirtoveroilmoituksen ja maksamaan veron omalla varainsiirtoveron viitenumerollaan. Menettely on sama myös silloin, kun Suomessa rajoitetusti verovelvollinen saa osinkona niin sanotun kiinteistöyhtiön osakkeita. Osingonmaksaja ja -saaja voivat keskinäisessä suhteessaan sopia, että osingonmaksaja vastaa in natura -osingosta menevästä varainsiirtoverosta. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä varainsiirtoveron ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuden kannalta. Osingonmaksaja tai muu asianhoitaja voi hoitaa ilmoittamisen edellä mainituissa tilanteissa osingonsaajan puolesta vain valtuutuksen nojalla. Jos osingonsaaja on yhteisö, varainsiirtoveroilmoitus on annettava sähköisesti. Katso tarkemmin osingonjako in natura -tilanteiden  verotuksesta Verohallinnon ohjeesta Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus.

Jos osinkona jaetaan niin sanottuja liikeosakkeita ja osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, on osingonmaksajalla varainsiirtoveron perimisvelvollisuus, jos rajoitetusti verovelvollinen ei ole oma-aloitteisesti maksanut veroa (VSVL 16 §:n 2 momentti). Kun osingonmaksaja hoitaa varainsiirtoveron ilmoittamiseen ja maksamiseen liittyvät velvoitteet, on sen annettava jokaisesta rajoitetusti verovelvollisesta saajasta oma varainsiirtoveroilmoitus. Osingonmaksaja tekee maksusuorituksen omalla varainsiirtoveron viitenumerollaan. Osapuolten niin sopiessa rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja voi kuitenkin itse antaa oman ilmoituksen ja maksaa varainsiirtoveron omalla varainsiirtoveron viitenumerollaan. Rajoitetusti verovelvollisen viitenumeron hakemista käsitellään tarkemmin Verohallinnon asiakasohjeessa Ulkomaisen ostajan varainsiirtovero - vero.fi .

Varainsiirtoveron ilmoittamisesta ja maksamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 4.1. 

9.10.3 Yhtiön ja osakkaan väliset alihintaiset luovutukset

Jos yhtiö luovuttaa osakkaalle tai yhtiömiehelle arvopaperin alihintaisella kaupalla, katsotaan luovutetun arvopaperin käyvän arvon ja luovutushinnan erotus muuksi varojen jaoksi, josta on myös suoritettava varainsiirtovero.

Jos osakas tai yhtiömies luovuttaa arvopaperin yhtiölle alihintaisella kaupalla, katsotaan luovutetun arvopaperin käyvän arvon ja luovutushinnan erotus pääomansijoitukseksi yhtiöön, josta yhtiön on myös suoritettava varainsiirtovero. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO 2012:13 on otettu kantaa pääomansijoituksen käsitteen laajuuteen tilanteessa, jossa alihintaista kauppahintaa ei ollut suoritettu ostajayhtiön osakkeilla, eikä myyjä ollut omistanut ennen kauppaa eikä myöskään kaupan jälkeen ostajayhtiön osakkeita. Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksen perusteluissa, että edellä mainitussa tilanteessa ei ollut kyse osakkeiden luovutuksesta yhteisöön osaketta tai osuutta vastaan taikka muusta pääoman sijoituksesta.

Päätöksestä voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan arvoero on pääomansijoitusta silloin, jos myyjä on alihintaisessa kaupassa ostajayhtiön osakas tai osakkuusasema syntyy kaupan yhteydessä.

9.11 Osingonjako osana vastiketta

Varainsiirtoveron laskentaperustetta koskevan yleissäännöksen perusteella vastikkeeseen luetaan suoritus, josta luovuttaja ja luovutuksensaaja ovat sopineet luovutussopimuksen ehdoissa. Myyjä ja ostaja saattavat liikeosakkeiden kaupassa sopia siitä, että kaupan kohteena olevan yhtiön myöhemmin jakaman osingon saa myyjä. Tyypillisesti kyse on tilanteesta, jossa myyjä pidättää oikeuden kaupantekoajankohtaan kohdistuvalta tilikaudelta tai sitä välittömästi seuraavilta tilikausilta jaettavaan osinkoon.

Vakiintuneen verotus- ja oikeuskäytännön mukaan tällaisissa olosuhteissa luovuttajan vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen tehdystä osingonjakopäätöksestä saama osinko lasketaan osaksi osakkeiden kauppahintaa. Kantaa sovelletaan myös tilanteessa, jossa muutoin suoritettavasta rahavastikkeesta luovuttajalle ei ole sovittu, mutta vastike tosiasiallisesti suoritetaan siten, että luovuttaja saa osingon sellaisen osingonjakopäätöksen perustella, joka tehdään vasta osakkeiden omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

Myös toisilleen läheisten luonnollisten henkilöiden välillä tehtävissä luovutuksissa luovuttaja saattaa pidättää luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvan elinikäisen tai pitkäaikaisen määräaikaisen osinko-oikeuden. Nämä luovutukset tehdään tyypillisesti sukupolvenvaihdosluovutusten yhteydessä lahjoitustarkoituksessa joko siten, että luovutuksensaaja ei suorita luovuttajalle vastiketta lainkaan tai luovutus tehdään käypää arvoa alempaan hintaan. Tällaisissa tapauksissa osinko-oikeuden pidättäminen ei asialliselta sisällöltään rinnastu luovutushintaan eikä aiemmalle omistajalle sovitusta osinko-oikeudesta tule suorittavaksi varainsiirtoveroa (katso tarkemmin Verohallinnon ohje Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa).

Oikeuskäytännön (KHO 27.4.2010 taltio 909) perusteella ennakko-osinkoa ei ole pidetty vastikkeena, jos kaupan kohteena oleva yhtiö on päättänyt ennakko-osinkojärjestelmän edellyttämien kirjanpidollisten ja yhtiöoikeudellisten määräysten mukaan ennakko-osingon jakamisesta, vaikka lopullinen osingonjakopäätös on tehty ja osingot maksettu vasta omistusoikeuden jo siirryttyä luovutuksensaajalle.

9.12 Säännellyllä markkinalla ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutus

Arvopaperin luovutuksesta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa, jos arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä:

 1. kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla;
 2. muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla sellaisessa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa, joka on hyväksynyt veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen; tai
 3. kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä edellyttäen, että yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella ja että arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai sitä vastaavaan ulkomaiseen rekisterijärjestelmään.

Luovutuksessa tulee olla välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai luovutuksensaajan tulee olla hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi verovapauden edellytyksenä on, että luovutus tapahtuu kiinteämääräistä rahavastiketta vastaan. Jos vastike on ehdollinen, luovutus ei ole verovapaa.

Jos välittäjä on ulkomainen sijoituspalveluyritys (niin sanottu etävälittäjä), on verovapauden edellytyksenä lisäksi se, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta varainsiirtoveroilmoituksen kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun vuosi-ilmoituksen.

Verovapaus ei koske seuraavia luovutuksia:

 • luovutusta, joka perustuu tarjoukseen, joka on tehty sen jälkeen, kun kaupankäynti arvopaperilla on päättynyt
 • luovutusta, joka perustuu tarjoukseen, joka on tehty ennen kuin kaupankäynti on alkanut, jos kyse ei ole listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin välittömästi liittyvästä, yhdistettyyn osto- ja merkintätarjoukseen perustuvasta yhtiön vanhojen osakkeiden myynnistä, jossa luovutuksen kohde yksilöidään vasta kaupankäynnin alkamisen jälkeen ja kauppahinta vastaa uusista osakkeista suoritettavaa hintaa
  • Listautumisen yhteydessä luovutettujen vanhojen osakkeiden verovapaus edellyttää siten listautumisen yhteydessä toteutettavaa osakeantia ja kauppahinnan samansuuruisuutta uusista osakkeista suoritettavan hinnan kanssa. Lisäksi edellytyksenä on, että luovutuksen kohde yksilöityy vasta kaupankäynnin alkamisen jälkeen.
 • luovutusta, jossa vastike määrätään osakeyhtiölain 18 luvun lunastusriitojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisessa välimiesmenettelyssä
  • Varainsiirtoverolain 15 a §:n 4 momentin 2 kohtaa muutettiin 1.1.2024 alkaen siten, että poikkeus verovapaudesta koskee ylipäätään tilannetta, jossa vastike, eli lunastushinta, on määrätty välimiesmenettelyssä. Kun lunastushinta ratkaistaan välimiesmenettelyssä, luovutus ei tapahdu varainsiirtoverolain 15 a §:n 1 momentin mukaisesti kiinteää rahavastiketta vastaan. Merkitystä ei ole sillä, asettaako lunastaja tilanteessa osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:ssä momentin mukaisesti lunastus-hinnan maksamisesta välimiesten hyväksymän vakuuden, jolloin omistusoikeus siirtyy heti. Varainsiirtoverotuksen kannalta ei ole merkitystä sillä, tapahtuuko lunastus vähemmistö- vai enemmistöosakkaan vaatimuksesta. Lunastustilanteissa varainsiirtoveroilmoitus on annettava ja vero maksettava kahden kuukauden kuluessa lunastushinnan maksamisesta tai siitä, kun lunastushintaa koskeva välitystuomioistuimen päätös saa lainvoiman taikka, jos lunastushinnan maksamisesta on asetettu vakuus, vakuuden asettamisesta.
 • luovutusta, jossa vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta
  • Näissä tilanteissa ei ole kyse taloudelliselta tai oikeudelliseltakaan luonteeltaan arvopaperin luovutuksesta, vaan palkanmaksusta. Säännöksen soveltaminen ei edellytä työsuhdetta. Työsuhdeoptioiden verotuksesta on kerrottu Verohallinnon ohjeessa Työsuhdeoptioiden verotus.
 • pääomasijoituksena tai varojen jakona tapahtuvaa luovutusta.
  • Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n mukaisessa osakevaihdossa tapahtuva osakkeiden luovutus on pääomansijoitusluonteinen ja siten luovutus ei ole verovapaa.

9.13 Verovastuu virheellisen isännöitsijäntodistuksen perusteella

Isännöitsijätodistuksen tietosisällön oikeellisuus ja kattavuus ovat olennaista käytetyn osakehuoneiston luovutuksessa. Yhtiölainaosuuden lukeminen veron perusteena olevaan vastikkeeseen korostaa isännöitsijätodistuksen merkitystä entisestään.

Veron oikeamääräisestä suorittamisesta on vastuussa edelleen luovutuksensaaja. Jos osakkeen tai osuustodistuksen siirtyminen merkitään osake- tai osuustodistusluetteloon, vaikka selvitystä suoritetusta tai peritystä verosta ei ole esitetty, on veron oikeamääräisestä suorittamisesta vastuussa myös asunto-osakeyhtiö, jos yhteisön osakeluettelon tietoja ei ole ennen osakeluetteloon merkitsemistä ilmoitettu huoneistotietojärjestelmään.

Jos osakkeen siirtyminen on merkitty osakeluetteloon ja veronmaksun osittainen laiminlyönti johtuu isännöitsijätodistuksessa olevasta yhtiölainaa koskevasta virheellisestä tiedosta, verosta on ensisijaisesti vastuussa isännöitsijän toiminnasta vastuussa oleva asunto-osakeyhtiö.

9.14 Määräaikainen verovapaus eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvissä yhtiöittämisissä

Varainsiirtoverolakiin on 1.1.2024 alkaen lisätty määräaikainen verovapaussäännös, joka koskee eräitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä toimitilojen yhtiöittämisiä. Säännöstä sovelletaan takautuvasti 9.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneeseen luovutukseen.

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, kun kunta tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (ns. voimaanpanolaki 616/2021) 32 §:ssä tarkoitettu kuntayhtymä viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä luovuttaa yksin tai yhdessä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa omistamalleen osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavan yhtiön osakkeita, kun näiden osakkeiden perusteella hallittava toimitila on:

 1. voimaanpanolain 22 tai 25 §:n perusteella vuokrattu hyvinvointialueelle ja joka on ollut 31 päivänä joulukuuta 2022 pääasiallisesti kunnan taikka voimaanpanolain 20 tai 32 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen tai pelastustoimen käytössä tai valmistuu tällaiseen käyttöön mainitun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettuna aikana; tai
 2. ollut pääasiallisesti sellaisen yhteisön 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan käytössä, joka on harjoittanut toimintaa kunnan tai voimaanpanolain 32 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän kanssa tehdyn kilpailutukseen perustuvan sopimuksen nojalla.

Hallituksen esityksen (HE 40/2023) mukaan luovutus voi tapahtua sekä olemassa olevaan, että tarkoitusta varten perustettavaan yhtiöön. Yhtiöoikeudellisesti kyse on osakkeiden merkintähinnan maksamisesta rahan sijasta apporttiomaisuudella. Apporttiomaisuus voi kiinteistövarallisuuden lisäksi käsittää myös muuta yhtiöön siirrettävää varallisuutta. Verovapaus ei koske luovutusta, jossa käytetään rahavastiketta. Siirtävälle kunnalle tai kuntayhtymälle voidaan siten antaa vastikkeena ainoastaan vastaanottavan yhtiön osakkeita.

Verovapaus edellyttää, että toimitila on ollut pääasiallisesti kunnan taikka kuntayhtymän järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen tai pelastustoimen käytössä. Pääasiallisuutta arvioidaan toimitiloina käytettyjen tilojen pinta-alojen perusteella. Verovapaus edellyttää edelleen, että toimitila on säännöksessä tarkoitetulla tavalla vuokrattu hyvinvointialueelle. Verovapaus voi koskea myös sellaisia tiloja, jotka valmistuvat ja jotka tosiasiallisesti otetaan hyvinvointialueen vastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käyttöön voimaanpanolain 22 §:n mukaisen siirtymäkauden aikana ja vuokrataan kyseisen lainkohdan nojalla hyvinvointialueelle.

Verovapauden esteenä ei hallituksen esityksen mukaan pidetä sitä, että kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olleet toimitilat ovat 31.12.2022 olleet väliaikaisesti poissa tuollaisesta käytöstä peruskorjauksen tai muiden korjaustoimien johdosta.

Verovapaus koskee myös toimitiloja, jotka ovat olleet säännöksessä tarkoitetun toiminnan käytössä sellaisella yhteisöllä, joka on harjoittanut toimintaa kunnan tai vapaaehtoisen kuntayhtymän kanssa tehdyn kilpailutukseen perustuvan sopimuksen nojalla. Myös näissä tilanteissa verovapaus edellyttää, että toimitilat ovat pääasiallisesti mainitun toiminnan käytössä.

Luovutuksensaajan on annettava kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta varainsiirtoveroilmoitus. Ilmoituksen liitteenä on esitettävä apporttiomaisuuden luovutuskirja.


johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Tiina Pulkkinen

Sivu on viimeksi päivitetty 12.1.2024