Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Virvoitusjuomavero

Voimassaolo
- 30.6.2021

Ohje on kumottu. Ohje ei enää vastaa muuttunutta lainsäädäntöä.

Makeisten ja jäätelön valmisteveron kantaminen on päättynyt 31.12.2016. Yleinen muutoksenhaku- ja jälkiverotusaika on kuitenkin kolme vuotta. Palautushakemukset tulee myös jättää kolmen vuoden kuluessa palautusperusteen syntymisestä. Oikaisuvaatimus tai palautushakemus toimitetaan Verohallinnolle valmisteverotukseen.

Virvoitusjuomista valmisteveroa on kannettu jo pitkään, vuoden 2017 alusta veron piiristä poistettiin maustamattomat kasvipohjaiset maitoa korvaavat juomat sekä jääpalat. Virvoitusjuomien verotus perustuu tulliverotuksessa käytettyihin tullitariffin nimikkeisiin. Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010).

Huom! Tässä ohjeessa annetut veron määrät ovat 1.1.2017 voimassa olevia, ja ne voivat muuttua lakimuutosten yhteydessä. Verohallinto tiedottaa mahdollisista muutoksista, mutta asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että hän käyttää voimassa olevia veron määriä veroilmoitusta antaessaan.

Verotettavat tuotteet

Veronalaisiksi virvoitusjuomiksi katsotaan tuotteet, jotka on lueteltu lain liitteenä olevassa verotaulukossa. Taulukossa mainittuja tuotteita ovat sellaisenaan juotavaksi kelpaavat tuotteet (esim. limonadit, kivennäisvedet sekä hedelmä-, marja- ja kasvismehut), virvoitusjuomien valmistukseen soveltuvat nestemäiset tuotteet (esim. mehutiivisteet), kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset, enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät siiderit sekä enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät oluet.

Virvoitusjuomien valmistevero on porrastettu kahteen tasoon. Virvoitusjuomien, jotka sisältävät yli 0,5 prosenttia sokeria, verotaso on korkeampi kuin ns. sokerittomien virvoitusjuomien, jotka sisältävät enintään 0,5 prosenttia sokeria.

Lakia ei sovelleta tiettyihin, nimikkeisiin 2106 tai 2202 kuuluviin tuotteisiin, esim. kliinisiin ravintovalmisteisiin, äidinmaidonkorvikkeisiin, vieroitusvalmisteisiin, lastenruokiin, laihdutusvalmisteisiin, ravintolisiin tai lääkkeisiin, jos ne täyttävät niitä koskevat lainsäädännössä säädetyt vaatimukset. Ne erityisruokavaliovalmisteet, jotka eivät täytä mainittuja koostumusta koskevia vaatimuksia, ovat virvoitusjuomaveron alaisia. Veronalaisiin nimikkeisiin kuuluvat pääsääntöisesti muut erityisruokavaliovalmisteet, erilaiset energia- ja urheilujuomat ja juoma-ainekset sekä energiageelit.

Vuoden 2017 alusta alkaen veron piiristä on poistettu nimikkeeseen 2202 kuuluvat maustamattomat kasvipohjaiset maitoa korvaavat juomat. Jotta nämä tuotteet olisivat verottomia, saa niiden sokeripitoisuus olla enintään 4,8 grammaa  100 millilitralta juomaa. Tuotteet, jotka sisältävät sokeria enemmän kuin 4,8 grammaa 100 millilitralta tai jotka ovat maustettuja, ovat edelleen veron piirissä. Maustamisella tarkoitetaan esim. kaakaon, makuaineiden tai hedelmien lisäämistä juomaan. Sokerin, muiden makeutusaineiden tai suolan lisäämistä ei katsota maustamiseksi.   

Lakia sovelletaan nimikkeen 2201 vesiin vain, jos ne on pakattu vähittäismyyntipakkaukseen, jonka tilavuus on enintään viisi litraa.

Veroa on suoritettava verotaulukon mukaisesti. Vero määräytyy valmistettavan tai maahantuotavan juomamäärän mukaan.

Juomapakkausvero

Juomapakkausveroa kannetaan kaikista tullitariffin ryhmään 22 kuuluvia, juotavaksi tarkoitettuja juomia sisältävistä pakkauksista. Veronalaisia ovat esimerkiksi kaikkien vesien, limonadien, mehujuomien, kahvi- ja teejuomien, urheilujuomien sekä muiden alkoholittomien juomien pakkaukset (laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta 1037/2004). Juomapakkausveroa on suoritettava 51 senttiä litralta pakattua tuotetta. Veroa kannetaan kaikista tuotteista, jotka eivät kuulu panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään.

Pelkästään nestepakkauskartongista valmistetut pakkaukset ovat kuitenkin verovapaita. Näin ollen esimerkiksi mehujuomien pakkauksista ei  yleensä  kanneta  veroa.  Veroa ei kanneta myöskään vähittäismyyntipakkauksista, joiden tilavuus on yli 5 litraa. Lisäksi verottomia ovat pakkaukset, jotka täytetään juomalla juuri ennen myyntiä ja joiden sisältö on tarkoitettu juotavaksi välittömästi oston jälkeen. Tällaisia pakkauksia ovat mm. kertakäyttöiset pahvi- ja muovimukit. 

Pienvalmistajat

Virvoitusjuomien pienvalmistajat, joiden virvoitusjuomien tuotanto on enintään 70 000 litraa kalenterivuodessa, on vapautettu verosta. Määrällä tarkoitetaan valmista, laimennettua juomaa. Mikäli tuotanto ylittää 70 000 litraa, vero peritään koko tuotantomäärästä.

Pienvalmistajan on vaadittaessa esitettävä veroviranomaiselle luotettava selvitys tuotannon määrästä sekä riippumattomuudestaan saman toimialan valmistajiin nähden. Verovapaus koskee myös ulkomailla toimivia pienvalmistajia. Tällöin valmistajaa koskeva selvitysvelvollisuus on makeisten tai virvoitusjuomien maahantuojalla.

Pienvalmistajien verovapautus on ns. valtiontukea. De minimis -asetuksen puitteissa yritykselle on poikkeuksellisesti mahdollista maksaa tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. De minimis -tuen tarkka määrä on pystyttävä laskemaan tuen myöntämishetkellä eli tuen on oltava ”läpinäkyvää”.

Tämän johdosta verovapauden saadakseen pienvalmistajien tulee ilmoittautua Verohallinnolle ja ilmoittaa muista vähämerkityksisistä tuista, jotka se on saanut kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden aikana. Ilmoittautumislomake löytyy valmisteverotuksen lomakkeista Verohallinnon verkkosivuilta. Verohallinto tekee pienvalmistajalle myönnettävästä tuesta kirjallisen päätöksen.

Verotusta koskeva ennakkoratkaisu

Jos tuotteen veronalaisuudesta on epäselvyyttä, voi tuotteelle hakea Verohallinnolta verotusta koskevaa ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisua ei voida antaa hakijalle, joka ei itse suorita valmisteveroa. Näin ollen ennakkoratkaisua ei voida antaa esimerkiksi tuotteen verollisena ostaneelle loppukäyttäjälle, joka mahdollisesti hakee veron palautusta. Ennakkoratkaisua ei anneta myöskään silloin, jos asiaan on otettu aiemmin verotuksen yhteydessä kantaa.

Ennakkoratkaisua voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Asia, johon ennakkoratkaisua haetaan, tulee yksilöidä riittävän selkeästi. Liitteenä on oltava riittävät selvitykset tuotteesta ja sen ominaisuuksista sekä tarvittaessa myös näyte laboratoriotutkimuksia varten. Ennakkoratkaisusta peritään valtiovarainministeriön asetuksen mukainen suoritemaksu.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava sitovana hakijan valmisteverotuksessa Suomessa vuoden ajan antamispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta, jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellettua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa ollessa muutettu tai jollei Verohallinto lainkäyttöviranomaisen päätöksellä tapahtuneen säännöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai muusta erityisestä syystä ole peruuttanut antamaansa ennakkoratkaisua.

  • Ennakkoratkaisu valmisteverotuksessa

Verotuksen toimittaminen

Verovelvollinen

Virvoitusjuomaverotuksen toimittamisesta säädetään valmisteverotuslaissa. Valmisteveroja kannetaan yhtäläisin perustein sekä tuontituotteista että Suomessa valmistetuista tuotteista. Valmisteveroa on velvollinen suorittamaan jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai tuo maahan valmisteverotettavia tuotteita. Verovelvollinen on myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja verotettavia tuotteita, ellei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen. Verovelvollisia ovat valmisteverotuslain mukaan valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, veroedustaja sekä muut verovelvolliset.

Valtuutettu varastonpitäjä voi valmistaa, jalostaa, varastoida, vastaanottaa ja lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomina. Tällöin toiminta tapahtuu verottomassa varastossa, ja valmistevero suoritetaan vasta myöhemmin luovutettaessa tuotteet varastosta kulutukseen. Valtuutettuna varastonpitäjänä toimiminen edellyttää Verohallinnon antamaa lupaa. Valmisteveronalaisten tuotteiden valmistajan tulee aina toimia valtuutettuna varastonpitäjänä. Valmistajien lisäksi valtuutetuiksi varastonpitäjiksi hyväksytään luotettavia ja säännöllistä liiketoimintaa harjoittavia tukkumyyntiliikkeitä.

Rekisteröidyllä vastaanottajalla on lupa ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomina. Rekisteröity vastaanottaja ei siis saa valmistaa, varastoida eikä lähettää tuotteita edelleen väliaikaisesti verottomina, vaan tällainen maahantuoja suorittaa verot aina kootusti verokausittain (kalenterikuukausi) vastaanottamistaan tuotteista. Myös rekisteröitynä vastaanottajana toimiminen edellyttää Verohallinnon lupaa.

Etämyyjän veroedustajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva etämyyjä on nimennyt ja jolle veroviranomainen on myöntänyt oikeuden suorittaa valmisteveron myyjän puolesta täällä vastaanotetuista tuotteista.

Etämyyntinä pidetään myyntiä, jossa tuotteita myydään toisessa jäsenvaltiossa olevalle yksityishenkilölle siten, että tuotteiden lähetyksen tai kuljetuksen hoitaa myyjä tai joku tämän puolesta. Tällaista myyntiä on esimerkiksi postimyynti ja Internet-myynti.

Muu verovelvollinen on henkilö, jolla ei ole Verohallinnon myöntämää valmisteverolupaa tai rekisteröintiä. Rekisteröimätön verovelvollinen on esim. etämyyjä, joka ei ole asettanut veroedustajaa, Internetkaupasta esim. makeisia tilannut henkilö, joka on itse järjestänyt tuotteiden kuljetuksen Suomeen tai kuka tahansa, joka pitää verottamattomia tuotteita hallussaan. Muu verovelvollinen on myös sellainen veronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuoja, joka tuo tuotteita Suomeen toisesta EU-maasta.

Luvan hakeminen

Hakemus tehdään lomakkeelle, jota saa Verohallinnon verkkosivuilta sekä toimipisteistä. Hakemukseen tulee liittää hakuohjeissa mainitut tarvittavat liitteet ja lisäselvitykset. Lupahakemus toimitetaan Verohallinnolle. Luvista peritään valtiovarainministeriön asetuksen mukainen suoritemaksu.

Veroilmoituksen antaminen ja veron maksaminen

Valtuutetulle varastonpitäjälle määrätään vero niistä tuotteista, jotka on luovutettu verottomasta varastosta kulutukseen kunakin verokautena (kalenterikuukausi). Myös rekisteröidylle vastaanottajalle ja veroedustajalle määrätään vero vastaanotetuista tuotteista kalenterikuukausittain. Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on annettava veroilmoitus lomakkeella kultakin verokaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 18. päivänä ja maksettava vero viimeistään 27. päivänä.

Muille verovelvollisille vero määrätään kulloinkin vastaanotetuista tuote-eristä. Tällaisten satunnaisten verovelvollisten on annettava veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta ja maksettava vero viimeistään 10 arkipäivän kuluttua tuotteiden vastaanottamisesta. Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai vastaanotettu noudattamatta valmisteverotuslain verotusta ja valvontaa koskevia säännöksiä.

Jos rekisteröimätön verovelvollinen, joka on samalla myös tullilaissa (1466/1994) tarkoitettu käteisasiakas, tuo tuotteita Suomeen yhteisön ulkopuolelta, tilanteeseen sovelletaan tullilainsäädäntöä. Tällaiselta käteisasiakkaalta kannetaan valmistevero jo tullauksen yhteydessä, ja verotusmenettelyyn sovelletaan muutoinkin Tullia koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Verottomuudet

Verottomia ovat ne virvoitusjuomat, jotka käytetään makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistukseen tai elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa.

Verottomia ovat lisäksi virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden tai alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen.

Verottomia ovat myös virvoitusjuomat, jotka käytetään ko. lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattujen erityisruokavaliovalmisteiden valmistukseen.

Verottomia ovat tietyin edellytyksin myös toiseen jäsenvaltioon kulutettaviksi toimitetut tuotteet. 

Lisätietoa:

Lisätietoa

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Valmisteverollisen tavaran tilaaminen ulkomailta – ohje yrityksille ja yhteisöille

Valmisteverotusta koskevat veroilmoituslomakkeet

Lomakkeet valtuutetuksi varastonpitäjäksi tai rekisteröidyksi vastaanottajaksi hakemisesta

Valmisteveron palautushakemukset

Valmisteveroneuvonta yrityksille:
p. 029 497 154 (9–16.15) / Muut valmisteverot 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2021