Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Alusten polttoaineiden verottomuus

Antopäivä
1.1.2021
Diaarinumero
VH/8471/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - 18.8.2022
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
VH/1632/00.01.00/2019, 2.8.2019

Ohjetta on päivitetty, koska valmisteverotuksen verotusmenettelyyn on sovellettu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia 1.1.2021 lukien. Ohjeen pykäläviittaukset on tarkastettu vastaamaan uutta sääntelyä. Lisäksi ohjeen tekstiä on eräiltä osin muokattu aiempaa selkeämmäksi ja palautusmenettelyllä toteutettavaa verottomuutta koskevaa kohtaa on täsmennetty. Ohjeen viimeinen kappale koskien valmisteverotukseen liittyvän verolainsäädännön soveltamista on poistettu kokonaan.

Tässä ohjeessa käsitellään vesialusten kuluttamien polttoaineiden valmisteverokohtelua.

Muussa kuin yksityisessä huviliikenteessä käytettävien alusten, kauppa- ja viranomaisalusten sekä kaupalliseen kalastukseen käytettyjen kalastusalusten, polttoaineet ovat valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia.

Verottomuus toteutetaan yleensä palauttamalla hakemuksesta alusliikenteen harjoittajalle polttoaineesta suoritettu valmistevero. Tietyille, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa asetuksessa mainituille, aluksille saa polttoaineen kuitenkin luovuttaa suoraan verottomana valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta.

Verohallinto vahvistaa puolivuosittain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994, polttoaineverolaki) erikseen mainituista tuotteista sekä niitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, eli ns. palautustason. Eräissä tapauksissa palautuksen suuruus määräytyy palautuksen hakijan suoritetusta verosta antaman erillisen selvityksen perusteella. Jos vahvistettua palautustasoa ei kuitenkaan voida soveltaa, eikä hakija esitä selvitystä polttoaineen todellisesta veron määrästä, palautuksen määrä on laissa mainittujen tuotteiden osalta kyseisissä lainkohdissa mainittujen tuoteryhmien veron ja huoltovarmuusmaksun suuruinen.

Ohje korvaa alusten polttoaineiden verottomuutta koskevan Verohallinnon 2.8.2019 päivätyn ohjeen.

1 Verottomat aluspolttoaineet

Polttoaineverolain 9 §:n 4 kohdan sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996, sähköverolaki) 12 §:n 1 § momentin 4 kohdan ja 21 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan muussa kuin yksityisessä huviliikenteessä olevien alusten kuluttamat polttoaineet ovat verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Aluksilla kulutetut polttoaineet ovat verottomia myös silloin, kun alukset liikennöivät kaupallisessa tarkoituksessa merellä Suomen aluevesien sisäpuolella tai sisävesillä.

Yksityisillä huvialuksilla kulutettu polttoaine ei ole verotonta. Yksityisellä huvialuksella tarkoitetaan alusta, jota luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö käyttää sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan tai julkisten viranomaisten tarkoituksiin tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden kuljetuksiin tai palvelujen suorituksiin (polttoaineverolain 2 §:n 24 kohta ja sähköverolain 2 §:n 21 kohta).

Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten polttoaineiden verottomuudesta on säädetty valmisteverotuslain 19 §:n 1 momentissa (182/2010). Verottomuus toteutetaan noudattaen alustoimitusmenettelyä.

2 Veroton käyttö

2.1 Kauppa- ja viranomaisalukset

Kauppamerenkulkuun ja muihin vastaaviin kaupallisiin tai hallinnollisiin tehtäviin käytetyillä aluksilla kulutetut polttoaineet ovat verottomia. Aluksen käyttämisellä kaupalliseen toimintaan tarkoitetaan vastiketta vastaan tapahtuvien kuljetusten tai muiden palvelujen tarjoamista. Verotonta on polttoaine, joka kulutetaan muun muassa matkustajien ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetuilla kauppa- ja yhteysaluksilla sekä viranomaisten hallinnollisissa tehtävissä käytettävillä aluksilla.  Myös esimerkiksi ruoppaajilla, hiekkajaaloilla tai losseilla käytetty polttoaine on verotonta, jos kyse on vastiketta vastaan tarjotusta palvelusta. Verottomuus koskee vain alusten vesillä liikkumiseen liittyvää polttoaineen käyttöä. Siten esimerkiksi ruoppaajaan pysyvästi kiinnitetyn kaivinkoneen, jolla on oma erillinen moottorinsa ja polttoainesäiliönsä, kuluttama polttoaine ei ole verotonta.

 Yrityksen liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva aluksen käyttö rinnastetaan verolliseen yksityiseen käyttöön, jos aluksen käytön välittömänä tarkoituksena ei ole vastikkeellisten kuljetus- tai muiden palvelujen tarjoaminen. Polttoaine on siten verollista esimerkiksi silloin, kun kyse on yrityksen omistaman tai vuokraaman aluksen käytöstä sen omassa elinkeinotoiminnassa henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen, ellei tämä yritys suorita näitä kuljetuksia vastiketta vastaan. Lisäksi on huomattava, että aluksen käyttöä pidetään yksityisenä käyttönä, jos kuljetuspalvelu on vain osa yrityksen solmimaa myös muuta kuin kuljetuspalvelua käsittävää urakkasopimusta, vaikka kuljetusten osuus otettaisiin erikseen huomioon laskutuksen yhteydessä.

Myös aluksen edustuskäyttöä tai henkilökunnan virkistyskäyttöä pidetään huviliikenteenä, eli verollisena yksityisenä käyttönä.

2.2 Kalastusalukset

Kalastusalusten polttoaineiden verottomuudesta on olemassa omat erityisedellytyksensä. Kalastusalusten polttoaineet ovat verottomia siltä osin, kuin niitä käytetään kaupalliseen kalastukseen (polttoaineverolaki 9 § 4 kohta). Kaupallisella kalastuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa sen harjoittaja kuuluu kalastuslain (379/2015) 88 §:n mukaiseen kaupallisten kalastajien ryhmään I tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan ryhmään (polttoaineverolaki 2 § 25 kohta). Edellä tarkoitettuun kalastajien ryhmään I kuulumisen edellytyksenä on, että kalastustoiminnan harjoittajan kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän tai toiminnanharjoittajalla on suunnitelma tämän saavuttamiseksi.

Kaupalliseen kalastukseen käytetyn kalastusaluksen polttoaineet ovat verottomia edellyttäen, että alus on merkitty:

 • Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin,
 • merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin tai
 • liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) mukaiseen liikenneasioiden rekisteriin taikka
 • yllä mainittuja vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin.

Rekisterimerkintöjen tulee olla voimassa verotonta polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä (polttoaineverolain 10 §). Kalastusalus- ja ammattikalastajarekistereillä tarkoitetaan ELY-keskusten sekä Ahvenanmaalla maakuntahallituksen ylläpitämiä rekistereitä.

3 Verottomuuden toteutus

3.1 Veronpalautusmenettely

Hakemus polttoaineveron ja huoltovarmuusmaksun palauttamiseksi tehdään sähköisesti OmaVerossa.

Veronpalautuksesta, kuten hakujaksoista ja hakemisen määräajasta, säädetään polttoaineverolaissa. Palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen tammi−kesäkuun ja heinä−joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Palautushakemuksen on oltava Verohallinnossa viimeistään kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon edellä tarkoitettu käyttö- eli hakujakso kuuluu. Palautuksena suoritetaan ostohetken veron ja huoltovarmuusmaksun mukainen määrä. Palautusta ei suoriteta, jos sen määrä on alle 330 euroa, raja ei kuitenkaan koske kalastusaluksia.

Koska aluksen verolliseen yksityiskäyttöön käytetystä polttoaineesta ei palauteta veroa, hakijan tulee luotettavasti selvittää aluksen käyttö ammattikalastukseen tai muuhun verottomaan tarkoitukseen. Alusliikenteen harjoittajan on selvitettävä polttoaineen hankinnat ja käytetyn polttoaineen määrä hakemuskauden aikana. Alusliikenteen harjoittajan on tarvittaessa esitettävä veroviranomaiselle kirjanpitonsa sekä annettava vaadittaessa veronpalautukseen tai verottomiin hankintoihin liittyviä tietoja.

Jos veronpalautus osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi, liikaa palautettu vero peritään takaisin oikaisemalla palautuspäätöstä ja määräämällä vero palautuksen saajan maksettavaksi. Tällöin sovelletaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä (768/2016, OVML). OVML:n säännöksiä sovelletaan myös palautuspäätöksen tiedoksiantoon ja muutoksenhakuun.

3.2 Palautuksen määrä

Verohallinto vahvistaa tammi–kesäkuulta ja heinä–joulukuulta moottoribensiinistä, dieselöljystä, kevyestä polttoöljystä ja nestekaasusta sekä niitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän. Palautuksen määräksi vahvistetaan verolliseen kulutukseen luovutetusta polttoaineesta ja korvaavista tuotteista suoritettujen verojen keskiarvo litraa kohti.

Palautusta ei kuitenkaan makseta Verohallinnon (tai Tullin ennen vuotta 2017) vahvistaman määrän mukaisesti polttoaineesta, joka ei ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatu- vaatimuksista ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla säädetyn mukaista eikä kevyestä polttoöljystä, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia. Hakija voi tällöin esittää palautuksen saamiseksi luotettavan selvityksen polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta ja palautus maksetaan selvityksen perusteella polttoaineverolain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.

Jos polttoaineeseen ei voida käyttää Verohallinnon vahvistamaa palautettavaan veron määrää, eikä hakija myöskään esitä selvitystä polttoaineen todellisesta veron määrästä, palautuksen määrä on:

 1. moottoribensiinistä, etanolista, moottoribensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;
 2. dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöljyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;
 3. kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljyistä, kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu.
 4. nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu.
 5. Muista polttoaineista kuten kivihiilestä tai maakaasusta palautus maksetaan liitteenä olevan verotaulukon mukaan.

3.3 Polttoaineen hankkiminen verottomana valtuutetun varastonpitäjän varastosta

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen (1547/1994) 6 a §:ssä (922/1997) mainituille aluksille ja alustyypeille voidaan polttoaine luovuttaa verottomana valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta. Verottoman toimituksen edellytyksenä on, että kyseisissä dieselmoottorilla varustetuissa aluksissa polttoaineena käytettävä kevyt ja raskas polttoöljy luovutetaan aluksille noudattaen alustoimitusmenettelyä.

Polttoöljyn voi hankkia suoraan verottomana seuraaville dieselmoottorilla varustetuille aluksille:

 • vähintään 15 metriä pitkät alusrekisteriin merkityt kauppa-alukset
 • Merenkulkulaitoksen, Rajavartiolaitoksen, Tullin, Tielaitoksen, puolustusvoimien ja poliisilaitoksen omistamat ja käyttämät alukset
 • Ahvenanmaan maakuntahallituksen omistamat ja käyttämät alukset
 • ruoppaajat ja hiekkajaalat
 • troolarit sekä vähintään 15 metriä pitkät kalastusalusrekisteriin merkityt kalastusalukset
 • Suomen Meripelastusseura ry:n, Pidä Saaristo Siistinä ry:n, Ålands Sjöräddningssällskap r.f:n sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen omistamat ja käyttämät alukset.

Jos asetuksen 6 a §:ssä mainittua alusta käytetään myös yksityisenä huvialuksena, esimerkiksi edustuskäyttöön tai henkilökunnan virkistyskäyttöön, polttoainetta ei saa hankkia eikä luovuttaa verottomana, vaan tällöin verottomuus toteutetaan veronpalautushakemuksin. Samoin muiden kuin asetuksen 6 a §:ssä mainittujen, dieselmoottorilla varustettujen alusten käyttämän polttoaineen verottomuus toteutuu hakemusteitse, jos verottomuuden edellytykset täyttyvät.

Hankittaessa verotonta polttoainetta valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta myyjän on tehtävä verottomuudesta ja verottomuuden perusteesta merkintä laskuun tai vastaavaan tositteeseen sekä pidettävä kirjanpitoa, josta selviää verotta hankitut määrät ja käyttö (valmisteverotuslaki 182/2010, 20 a §, valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 1355/2016, 13 §).

4 Taulukot

 

johtava veroasiantuntija Mika Jokinen

 

ylitarkastaja Kimmo Lietkari

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021